🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sinj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 78 hronoloških zapisa, 218 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

15. 4. 1941 Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

29. 6. 1941 Ustaše upale u s. Prisoje (kod Sinja) i pohvatale 94 lica, odvele ih u planinu Grabovicu i tamo ih pobile i bacile u jamu Golubinku.

0. 8. 1941 U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

9. 8. 1941 Ustanici porušili prugu Split-Sinj na više mesta.

12. 8. 1941 Kod s. Sušaca (blizu Sinja) ustaše i domobrani razbili Solinski NOP odred.

14. 8. 1941 Na pl. Kamešnici, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Sinjski NOP odred.

14. 8. 1941 U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

26. 8. 1941 U Sinju italijanski vojnici streljali 24 zarobljena partizana Splitskog i Solinskog NOP odreda.

9. 9. 1941 U s. Vrdovu (kod Sinja) ponovo formiran Sinjski NOP odred.

21. 12. 1941 U s. Panju (kod Sinja) borci Sinjskog NOP odreda i Grahovsko-ždralovačke čete 1. krajiškog NOP odreda napali i razoružali domobransku posadu. Zarobljeno je 15 domobrana a dva žandarma su poginula.

0. 1. 1942 Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

3. 1. 1942 Između s. Bilog Briga i s. Vagnja (na putu Sinj-Livno) Kamešnička partizanska četa napala italijanski autobus i 4 kamiona i zarobila 10 italijanskih vojnika.

13. 1. 1942 Delovi Sinjskog NOP odreda napali žand. st, u s. Muću (kod Sinja) i posle šestočasovne borbe zauzeli Opštinu, Poštu, Finansijsku upravu i žand. stanicu. U podne su partizani mesto napustili.

26. 1. 1942 U s. Koritima (kod Sinja) italijanske vlasti streljale sekretara SK KPH za Sinj Tadiju Anušića, narodnog heroja.

22. 2. 1942 Na pl. Svilaji Svilajska partizanska četa odbila napad delova italijanskog garnizona iz Sinja.

11. 3. 1942 Kod s. Ugljana (blizu Sinja), iz zasede, borci Kamešničke partizanske čete napali italijanske vojnike i naneli im gubitke od 4 mrtva i 9 ranjenih vojnika i oficira.

7. 4. 1942 Na putu Sinj-Vrlika, iz zasede, grupa partizana sa pl. Dinare napala motorizovanu italijansku kolonu i nanela joj velike gubitke.

8. 4. 1942 U s. Zasioku (kod Sinja) jake italijansko-ustaške snage napale logor Dinarske partizanske čete i 1. čete bataljona -Starac Vujadin-. U borbi, koja je trajala od ujutru do kasno u noć, italijanske jedinice su imale preko 25 mrtvih. Između ostalih, zarobljen je komandant 97. jurišnog bataljona crnih košulja.

18. 4. 1942 U s. Radošiću (kod Sinja) partizanska grupa sa pl. Dinare razrušila postrojenja rudnika boksita i zapalila naftu i ulje.

4. 7. 1942 U s. Cetini (kod Sinja) delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda razoružali italijansku posadu, zaplenivši 75 pušaka i mnogo municije.

10. 7. 1942 Iz rejona Bos. Grahova, Sinja, Vrlike i Vagnja otpočeo napad italijanskih jedinica na područje Dinare (Vještića gora). Posle trodnevnih borbi jedinice 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske su zaustavile napad neprijatelja.

16. 7. 1942 Delovi Svilajske partizanske čete zauzeli domobransko uporište u s. Kukuzovac (kod Sinja) i razoružali posadu, zaplenivši 8 pušaka, 1 p. mitraljez, 20 bombi i 600 metaka.

29. 7. 1942 Između s. Bilog Briga i Trnove Poljane (na putu Sinj-Livno) jedinice 1. dalmatinskog udarnog bataljona, u petočasovnoj borbi, razbile italijansku motorizovanu kolonu. Zapaljeno je 16 a oštećeno 7 kamiona. Oko 150 neprijateljskih vojnika je poginulo. Zaplenjeno je: 1 minobacač sa 72 mine, 41 puška, 2500 metaka i druga ratna oprema.

22. 8. 1942 Formiran Operativni štab južne grupe brigada (1. proleterska, 1. dalmatinska i 10. hercegovačka NOU brigada i 5. krajiški i Južnodalmatinski NOP odred) sa zadatkom da objedini komandu u predelu Livno, Duvno, Aržano i zatvori pravce od Imotskog, Sinja, Bos. Grahova i Mostara.

7. 9. 1942 Kod s. Dugog Polja (na pruzi Split-Sinj) delovi Mosećke partizanske čete zaustavili teretni voz i ubili nekoliko italijanskih vojnika, a kompoziciju uništili.

16. 9. 1942 Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade upali u ustaško-domobransko uporište s. Otok (blizu Sinja), porušili betonski most na putu Obrovac-Trilj i time onemogućili saobraćaj na ovoj komunikaciji.

17. 9. 1942 Kod s. Jabuke (blizu Sinja) delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade napali iz zasede italijansku kolonu ojačanu tenkovima, posle dvočasovne žestoke borbe naneli joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih i prinudili je na povlačenje prema Trilju.

18. 9. 1942 Jedinice Mosećkog partizanskog bataljona zauzele jako italijansko uporište u s. Muću (kod Sinja).

20. 9. 1942 Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

23. 9. 1942 Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade izvršili prepad na rudnik uglja u s. Košutama (kod Sinja), demolirali rudnička postrojenja (čime je rudnik potpuno onesposobljen za rad) i zaplenili veću količinu eksploziva.

25. 9. 1942 Jedinice 1. dalmatinske NOU brigade zauzele s. Otok (kod Sinja) koje su branili domobrani i žandarmi i zaplenile 3 p. mitraljeza i 45 pušaka.

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

12. 10. 1942 Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

13. 10. 1942 Između s. Dicma i s. Dugopolja (na pruzi Split-Sinj) jedinice Mosorske partizanske čete, solinska desetina i udarna grupa iz Dugopolja napale voz i ubile 21 italijanskog vojnika a 3 ranile.

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

22. 10. 1942 Jedinice Mosećkog partizanskog bataljona posle đevetočasovne borbe zauzele neprijateljsko uporište u s. Zelovu (kod Sinja) i zarobile 46 milicionera i žandarma.

26. 10. 1942 Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) jedinice 2. dalmatinske NOU brigade napale italijanske snage i posle dvočasovne žestoke borbe razbile jedan italijanski bataljon nanevši mu velike gubitke. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 30 pušaka, 200 ručnih bombi, 6000 metaka, 1 sanduk sanitetskog materijala i druga oprema.

12. 11. 1942 U s. Vrbi (kod Sinja), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske, od Mosećkog i Mosorskog partizanskog bataljona i Rogozničke partizanske čete formirana 3. dalmatinska NOU brigada.

28. 11. 1942 Jedinice 3. dalmatinske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Bisko (kod Sinja).

21. 12. 1942 Kod s. D. i G. Zelova (blizu Sinja) 3. bataljon 3. dalmatinske NOU brigade odbio napad ustaških i domobranskih snaga i prinudio ih na povlačenje u pravcu s. Hrvača.

0. 4. 1943 Održana konferencija predstavnika mesnih NO odbora iz sreza Sinj, na kojoj je izabran SNO odbor.

10. 5. 1943 Splitski NOP odred odbacio delove 2. ustaškog pripremnog bataljona koji su upali u s. Pribude (kod Sinja) i ubio 9 ustaša.

13. 5. 1943 U rudniku uglja Košute (kod Sinja) jedinice Cetinskog NOP odreda napale posadu i uništile postrojenja Poginulo je 10 a zarobljeno 17 domobrana. Odred je imao 5 ranjenih.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

3. 8. 1943 U rejonu s. Ugljane i s. Biorine (kod Sinja), po naređenju Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije, formirana Grupa udarnih bataljona Dalmacije, jačine 4 bataljona.

5. 8. 1943 Vrliku zauzela 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ. Poginulo je 26 domobrana i zarobljeni su 63 domobrana i 1 oficir, a ostatak posade se probio u Sinj. Brigada je imala 3 mrtva i 8 ranjenih.

9. 9. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Mostara otpočeli se prebacivati avionima u Sinj u cilju što bržeg izbijanja u Split.

15. 9. 1943 Iz Sinja otpočeo prodor ka Splitu novih snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

15. 9. 1943 Na položajima južno od s. Dicma dočekali su ih delovi 3. dalmatinske udarne i Cetinske brigade i prinudili ih da se, uz velike gubitke, povuku u Sinj, a manje delove okružili U zaseoku Sv. Jakovu. Istovremeno je 1. dalmatinska udarna brigada odbila neprijatelja koji je pokušao da se probije iz blokiranog Klisa.

21. 9. 1943 U rejon s. Zelovo - s. Hrvače (kod Sinja), po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla iz Bosanske krajine 4. divizija NOVJ radi sadejstva sa novoformiranim jedinicama NOVJ.

21. 9. 1943 Kod s. Dicma delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 27. ustaški bataljon, nadirući iz Sinja ka Splitu, savladali odbranu 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ i zauzeli tvrđavu Klis. Tada je poginuo i Đuro Đapić, narodni heroj.

22. 9. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

22. 9. 1943 Iz Sinja delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- podržavani avijacijom, otpočeli napad ka s. Dicmu, te posle teških borbi potisnuli 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ s položaja Visoko (trig. 891) i ovladali položajima u rejonu s. Manđaca. Brigada je imala 11 mrtvih i 26 ranjenih.

22. 9. 1943 Sinj napali 3. proleterska udarna (krajiška) brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ i delovi 4. udarne divizije NOVJ. Jedinice 3. proleterske brigade su izbile u predgrađe Sinja, ali su se, zbog jakog otpora nemačko-ustaških snaga, u svanuće morale povući. Iduće noći napad je ponovljen, ali bez uspeha.

25. 9. 1943 Kod s. Lovreća (na putu Imotski-Sinj) 3. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništio 8 kamiona i 4 oklopna automobila, a zaplenio 2 motocikla. Poginulo je 12 i zarobljeno 4 nemačka vojnika, dok je 3. bataljon imao 1 ranjenog.

25. 9. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

27. 9. 1943 Split zauzele snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 92. motorizovanog puka i 27. ustaškog bataljona posle dvodnevnih borbi protiv 1. dalmatinske udarne i 4. dalmatinske (splitske) brigade u rejonu Klisa. U prodoru iz Sinja ka Splitu nemačke jedinice (oko 2500 Vojnika i oficira) imale su 176 mrtvih i nestalih i 557 ranjenih.

6. 11. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

11. 11. 1943 U s. Hrvace (kod Sinja) delovi 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Dinrskog NOP odreda napali 9. četu domobranskog 15. puka. Posle dvočasovne borbe statak razbijene posade je prihvatila četa nemačkih vojnika i s njim se povukla i Sinj. Zarobljeno je 56 domobrana, poginula 2 i ranjeno 11 neprijateljskih vojni a, dok su jedinice NOVJ imale 2 ranjena.

23. 11. 1943 Na mestu Fostinje (kod Sinja) Mosećko-svilajski NOP odred zaplenio 3 kamiona s namirnicama i zarobio žandarmerijskog. majora, 2 narednika i radio-telegrafistu.

4. 12. 1943 U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

15. 12. 1943 Na putu Sinj-Livno jedinice 8. i 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napale nemačke posade u selima Bilom Brigu, Knežici, Trnovim Poljanama, Vagnju i Prologu. Pošto im ovaj napad, kao ni napad ponovljen 16/17. decembra, nije uspeo, te jedinice su se povukle uz gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

3. 1. 1944 Nemačke snage iz Sinja izvršile iznenadan napad na pozadinske delove 20. divizije NOVJ u s. Biteliću, ubivši 13 i zarobivši 11 boraca i zaplenivši izvesnu količinu oružja, municije i drugog materijala.

20. 1. 1944 Jedinice 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ izvršile bezuspešan napad na s. Hrvace (kod Sinja) koje je branilo oko 300 ustaša i 40 žandarma.

25. 1. 1944 Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

2. 2. 1944 Jedinice 2. bataljona Dinarskog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu na aerodromu Piket kod Sinja. Zgrada na aerodromu je zapaljena, dok je posada delom zarobljena a delom je izginula ili se razbežala.

3. 2. 1944 Kod Vagnja (na putu Sinj-Livno) 1. bataljon 10. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ napao 6 kamiona sa domobranima. Kamioni su uništeni a zarobljeno je 20 domobrana i 1 oficir, dok su 2 domobrana i 1 ustaša poginuli.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

17. 3. 1944 Svilajsko-mosećki NOP odred zauzeo s. Ramljane (kod Sinja). Branioci, 80 ustaša, uz manje gubitke, povukli su se ka Sinju.

26. 3. 1944 Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

5. 4. 1944 Jedinice 20. divizije NOVJ zauzele sela Čitluk i Potravlje (kod Sinja) i sela Ježević i Garjak (kod Vrlike) koja su branile ustaše.

22. 4. 1944 Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

20. 6. 1944 Jake nemačko-ustaške snage iz Sinja iznenada napale 3. bataljon 8. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ u s. Zelovu i nanele mu gubitke od 12 poginulih i 50 zarobljenih boraca.

5. 7. 1944 Četiri nemačka bataljona (iz 7. SS, 369. legionarske i 118, lovačke divizije) otpočeli napad iz s. Aržana i Sinja protiv jedinica 20. divizije NOVJ i Mosorskog i Dinarskog NOP odreda na pl. Kamešnici. Jače borbe su vođene južno od s. Voštana, kod s. Gale i na liniji s. M. Knežica - s. Gljev do 8. jula, a zatim se neprijatelj povukao u polazne rejone.

0. 9. 1944 U s. Ovrlji, na konferenciji NOF-a za srez Sinj, izabran Sreski odbor NOF-a.

11. 9. 1944 Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 Osma dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ oslobodila Sinj. Ustaško-domobanske jedinice (oko 2000 vojnika) koje su pobegle iz Sinja bile su od ostalih jedinica 20. divizije na komunikaciji Sinj-Split potpuno razbijene i zarobljene.

0. 12. 1944 U Sinju održana II okružna konferencija AFŽ-a za okrug Sinj.

Dokumenti

Naređenje zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 4. srpnja 1941. za formiranje 13, 14. i 15. pješačke pukovnije u Mostaru, Trebinju, Dubrovniku, Kninu i Sinju

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 1 kolovoza 1941 o borbama protiv partizana oko Sinja i Glamoča

Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 2 kolovoza 1941 god. o odnosima sa talijanskim vojnim vlastima i Sinjskoj Krajini

Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Sinja

Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

Izvještaj Domobranskog mjesnog zapovjedništva Sinj od 4. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o odlasku veće grupe komunista iz Splita prema Sinju i odvraćanja radnika da ne kreću na rad u Njemačku

Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj Krajini

Izvještaj vojnog oružničkog zapovjedništva u Sinju od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Splita i Sinja

Telegrafski izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini

Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 18. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 18. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o suzbijanju ustanka na području kotara Sinj

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 22. kolovoza 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost MUP NDH o borbama partizana u okolici Splita i Sinja

Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

Izvještaj Kraljevske prefekture u Splitu od 27 kolovoza 1941 god. o borbi protiv partizana kod Sinja

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

Izjava boraca Sinjskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941, o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

Izvještaj zapovjedništva mjesta Knin od 31 listopada 1941 god. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj - Knin

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Knin od 31. listopada 1941. o napadu ustanika na domobrane na cesti Sinj—Knin

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 2. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša i Sinja u vremenu od 22. studenog do 2. prosinca

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH Sinj od 16. prosinca 1941. o radu Komiteta

Izvještaj Jerka Lovrića od 27. prosinca 1941. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju o situaciji u rajonu Sinja

Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina cd 21. februara 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriji kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska

Izvještaj Domobranskog postojnog zapovjedništva u Sinju od 24. veljače 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o akciji protiv partizana na Svilaji i Kamešnici

Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9 siječnja 1942 god. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj - Livno

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Vrlici

Izvještaj Komande Druge čete Dalmatinsko-dinarskih odreda od 2 travnia 1942 god. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj - Vrlika i napadu Talijana na logor

Izvještaj Komande druge čete Dalmatinsko-dinarskog odreda od 2. travnja 1942. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj—Vrlika i napadu Talijana na logor

Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 11 travnja 1942 god. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj - Vrlika

Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda od 11. travnja 1942. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj—Vrlika

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 25. travnja 1942. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

Izvještaj Velike župe Cetina od 23 svibnja 1942 god. o akcijama partizana u kotarevima Omiš, Makarska i Sinj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja

Izvještaj Velike župe Cetina od 25 travnja 1942 god. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru

Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31 srpnja 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj - Livno

Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. srpnja 1942. obavještajnom oficiru i šefu Štaba u vezi naređenja Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije da Dalmatinske partizanske jedinice zauzmu cestu Sinj—Livno i onemoguće promet na tom pravcu

Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj—Livno

Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno

Izvještaj Prefekta iz Splita od 2. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na četu crnih košulja kod Sinja

Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. rujna 1942. Štabu 4. bataljona 1. dalmatinske brigade za zatvaranje pravca Sinj—Obrovac—Vaganj—Prolog

Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12 rujna 1942 god. o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj-Split

Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12. rujna 1942 o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj—Split

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. rujna 1942. Domobranskom posađnom zapovjedništvu u Sinju o događajima za proteklih petnaest dana

Izvještaj Štaba 3. NOP odreda od 27. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o razoružanju domobranske posade u Otoku kod Sinja

Izvještaj kvestora grada Splita od 13 listopada 1942 god. o napadu na vlak na pruzi Split - Sinj

Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

Izvještaj Mosorske čete od 14 listopada 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na vlak na pruzi Sinj - Split i o ostalim akcijama

Nedjeljni izvještaj Velike župe Cetina od 22 listopada 1942 god. o napadu na ustašku posadu u Lećevici i na vlak na pruzi Split - Sinj

Izvještaj Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 28. oktobra 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljske jedinice na komunikaciji Sinj - Livno

Izvještaj Propagandnog ureda NDH u Zagrebu od 16 prosinca 1942 god. o situaciji na području Omiša, Makarske i Sinja

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14 siječnja 1943 god. o napadu na vojni vlak na pruzi Split - Sinj kod s. Mravince

Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. siječnja 1943. o napadu na vojni vlak na pruzi Split-Sinj kod Mravinaca

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 18. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju u Satriću

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 19. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi ustaša i partizana kod sela Maljkova

Izvještaj Kotarske oblasti iz Sinja od 28 siječnja 1943 god. o četničkim zločinima na području Vrlike

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. siječnja 1943. o borbama na području Knina i Sinja

Izvod iz izvještaja Kotarske oblasti iz Sinja od 28. siječnja 1943. o četničkim zločinima na području Vrlike

Izvještaj Druge proleterske divizije od 4. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na terenu Strmice, Golubića i Plavna i o neprijateljskim snagama u Sinju

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. ožujka 1943. o. pokretima i pljački četnika na području Sinja i Omiša

Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 25 travnja 1943 god. o napadu Sinjskog bataljona na s. Donji Bitelić i s. Neorić

Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 14 lipnja 1943 god. o zauzimanju Žute Lokve od strane Talijana i akciji jedinica NOV i PO Hrvatske kod Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Drugog sektora od 18 kolovoza 1943 god. o događajima oko Sinja i o prelasku satnika na stranu jedinica NOV

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje

Dopuna zapovijesti Štaba Četvrte operativne zone od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj

Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 21 rujna 1943 god. komandantu divizije o pripremama za napad na Dicmo i Sinj

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored u vezi s napadom na Sinj

Pismo Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije u vezi s napadom na Sinj i prodorom Nijemaca na pravcu Imotski - Sinj - Split

Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. komandantu divizije o borbama kod Dicma i pripremama za napad na Sinj

Izvještaj Štaba Prve proletrske udarne divizije NOV Jugoslavije od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Dicmo i raspored jedinica za napad na Sinj

Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 16 rujna 1943 god. o stanju u Sinju

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi kod Zvečanja i o stanju na području Sinja

Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske divizije od 18 rujna 1943 god. komandantu divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Sinj

Izvještaj Zapovjedništva drugog sektora od 18 ruina 1943 god. o nokretu njemačke kolone iz Sinja prema Splitu i borbi kod Dicma

Naređenje Štaba Prve proleterske udarne divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za napad na Sinj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOV Jugoslavije od 19 rujna 1943 god. Štabovima brigada Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj

Zapovijest Štaba Četvrte operativne zone od 20 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Sinj

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đulavec, Hercegovac, Lički Osik, Perušić i Sinj

Naređenje Četvrte operativne zone od 22 rujna 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije za napad na Sinj i sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Imotski - Split

Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 23 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o napadu na Sinj

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Dalmaciji 1941. Italija u drugom svetskom ratu Glamoč 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Omiš Livno 15. brdski armijski korpus Imotski Saradnja četnika sa okupatorom Bosansko Grahovo Trogir 1. brdska divizija Vermahta Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Delfin Borbe u Dalmaciji 1942. Zarobljenici u ratu 264. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen Bitka za Split 1943. Drniš 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe za Livno 1942. Knin Trilj 9. dalmatinska divizija NOVJ Gračac Duvno Borbe u Hrvatskoj 1943. 18. italijanski armijski korpus 114. lovačka divizija 10. krajiška divizija NOVJ Bjelovar Pljačka u ratu 6. italijanski armijski korpus Vrlika Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. krajiška divizija NOVJ Srednjodalmatinski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Koprivnica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Solin Italijanski zločini u Jugoslaviji Dubrovnik Borbe u Dalmaciji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Varaždin 1. proleterska divizija NOVJ Sinjski partizanski odred Varaždinske Toplice 2. oklopna armija Dinarski partizanski odred Zagreb Daruvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Otočac Šibenik Splitski partizanski odred Metković 3. dalmatinska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Avijacija u oslobodilačkom ratu Makarska Split Ogulin Partizanska avijacija Karlovac Komunistička partija Hrvatske