🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sjevernodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 107 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

24. 5. 1942 U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

4. 6. 1942 Na putu Knin-Kistanje delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (od toga 2 oficira), 9 ranjenih i 3 zarobljena vojnika, a jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca. Uništena su 2 kamiona a zaplenjeno je 18 pušaka, 2 p. mitraljeza, 27 bombi i 1800 metaka.

27. 6. 1942 U s. Otonu (kod Knina) bataljon -Branko Vladušić- Severnodalmatinskog NOP odreda razoružao 32 četnika i zaplenio 18 pušaka.

14. 7. 1942 Delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali četničko uporište u s. Mokro Polje (kod Knina), ali se posle kraće borbe povukli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja. Poginulo je 5 četnika, a 19 ih je zarobljeno. Zeplenjeno je 20 pušaka.

2. 8. 1942 Bataljon -Bude Borjan- Severnodalmatinskog NOP odreda i delovi 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda napali četničke snage u rejonu Maglaja, Šupljeg brda, Srpskog klanca, Mile vode i Gole mile (sve kod Gračaca). Naše jedinice su uspele da zauzmu Maglaj i da rejon Srpskog klanca očiste od neprijateljskih snaga.

3. 10. 1942 U s. Uništima (na pl. Dinari), po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, od bataljona -Branko Vladušić- iz Severnodalmatinskog NOP odreda, Vaganjskog partizanskog bataljona i glavnine Dinarskog partizanskog bataljona formirana 2, dalmatinska NOU brigada. Sa ulaskom bataljona -Branko Viadušić- u sastav brigade, Sjevernodalmatinski NOP odred prestao da postoji.

0. 4. 1943 U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

29. 4. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

7. 6. 1943 Kod s. M. Čiste (blizu Skradina) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju i karabinijere, te ubio 4 i zarobio 5 milicionera i karabinijera, a imao 3 mrtva i 3 ranjena.

9. 6. 1943 U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

22. 6. 1943 Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

30. 6. 1943 Kod Stubice (na putu s. Pirovac - s. Tijesno) 1. četa 1, bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napadom iz zasede zarobila 7, ubila 9 i ranila 2 vojnika iz italijanske divizije -Zara-, Za odmazdu, italijanski vojnici su u selima Betini, Hramini, Murteru i Pirovcu (kod Šibenika) zapalili 15 kuća i streljali 25 ljudi.

0. 7. 1943 U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

3. 7. 1943 Jedinice Severnodalmatinskog NOP odreda napale italijansko obezbeđenje rudnika uglja Dubravice (kod Šibenika). U međuvremenu one su iz zasede uništile kamion sa italijanskim vojnicima koji je naišao iz Skradina. Neprijatelj je imao 18 mrtvih, 5 ranjenih i 13 zarobljenih.

11. 7. 1943 U rejonu s. Pirovca (kod Šibenika) delovi italijanske divizije -Zara- napali Severnodalmatinski NOP odred, ali se ovaj, posle višečasovne borbe, probio iz okruženja u rejon s. Brguda. Vršeći represalije nad stanovništvom, neprijatelj je do 13. jula čistio rejon Putičanje, Stankovci, Banjevci. Poginula su 34, a ranjeno je 56 italijanskih vojnika, među kojima 3 oficira. Severnodalmatinski NOP odred je imao 2 mrtva i 12 ranjenih.

16. 7. 1943 U s. Kruševu (kod Obrovca) jedinice Severnodalmatinskog i Ličkog NOP odreda napale karabinijere i antikomunističku miliciju, a istovremeno uništile italijansku auto-ambulantu na putu kod s. Karina i kamion na putu Obrovac - s. Žegar. Poginulo je 20, ranjeno 6, a zarobljeno 9 vojnika i oficira (među kojima i 2 lekara) iz 292. puka italijanske divizije -Zara-.

28. 8. 1943 U rejonu s. Đevrsaka (kod Skradina), iz zasede, 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao auto-kolonu 291. puka italijanske divizije -Zara-. Poginulo je 6 italijanskih vojnika i 1 oficir, ranjeno je 13 vojnika i uništen je 1 kamion. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

1. 9. 1943 Kod s. Bogatnika i s. Bilišana (na putu Obrovac - s. Žegar) Severnodalmatinski NOP odred napao delove 292. puka italijanske divizije -Zara- i naneo im gubitke od 13 mrtvih, 13 ranjenih i 6 zarobljenih. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

6. 12. 1943 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

16. 12. 1943 U s. Đevrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

20. 1. 1944 U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

24. 1. 1944 U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

25. 1. 1944 Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

10. 2. 1944 Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

1. 3. 1944 Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

27. 3. 1944 U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Prominski NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

1. 6. 1944 Po naređenju Štaba 19 divizije NOVJ preformiran Severnodalmatinski NOP odred u Grupu bukovičkih NOP bataljona.

19. 6. 1944 Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

Izvještaj Operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

Naredba br. 4 Štaba Četvrte operativne zone koncem svibnja 1942. o dodjeljivanju naziva bataljonima Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda i određivanju borbenih zadataka

Naredba br. 3 Štaba Četvrte operativne zone od 23 svibnja 1942 god. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjevernodalmatinskom NOP odredu

Naredba br. 3. Štaba Četvrte operativne zone od 23. svibnja 1942. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjeverno-dalmatinskom NOP odredu

Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić«

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju

Naređenje Štaba prvog bataljona »Bude Borjan« Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. lipnja 1942. komandirima i komesarima četa za dovršenje formiranja četa

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog odreda od 2. lipnja 1942. Štabu 5. krajiškog odreda o formiranju i njegovim zadacima

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 3. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za postavljanje zasjede na cesti Kolašac — Biovičino Selo

Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona Branko Vladušić i Bude Borjan

Naredba br. 3 štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10 lipnja 1942 god. o imenovanju rukovodilaca bataljona Bude Borjan

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama bataljona »Bude Borjan«

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

Naredba br. 3 Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. o imenovanju rukovodilaca bataljona »Bude Borjan«

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o planu za dalja dejstva odreda

Proglas Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. narodu sjeverne Dalmacije o suradnji četnika i ustaša protiv NOV

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. o organizaciji i postavljenjima u Odredu

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. o organizaciji i postavljanjima u odredu

Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 18 lipnja 1942 godine

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vlađušić«

Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za rušenje željezničke pruge između Cerovca i Otrića

Brojno stanje i naoružanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 20. lipnja 1942. godine

Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 23 lipnja 1942 godine

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Primorske čete

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i Primorske čete

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona Bude Borjan u Bukovicu

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona »Bude Borjan« u Bukovicu

Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone Branko Vladušić i Bude Borjan

Članak iz lista »Partizanska borba«, glasila Sjevernodalmatinskog NOP odreda br. 2 od 1. srpnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu dijelova bataljona »Branko Vladušić« na talijansku terezinu na pruzi kod Knina

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

Naredba oficira pri Glavnom štabu NOV Hrvatske od 7. srpnja 1942. o postavljanju komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda u kome se daju smjernice za rad na području Bukovice

Izvještaj Sektorskog komiteta KPH za Bukovicu od 9. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o formiranju i radu komiteta

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

Dopis štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. štabu Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda o stvaranju zajedničkog plana u pogledu čišćenja terena od četnika oko Knina i Bosanskog Grahova

Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini i o uspostavljanju veza sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za reorganizaciju i naoružanje Odreda i prebacivanje na Tromeđu radi dejstva na tom području

Pregled brojnog stanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 11. kolovoza 1942.

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga na području Knina i Bukovice i rasporedu svojh jedinica

Izvještaj oficira pri Štabu Četvrte operativne zone od 13. kolovoza 1942. Štabu Zone o stanju i situaciji u Sjevernodalmatinskom NOP odredu i na terenu

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 16. kolovoza 1942. političkom komesaru Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

Pregled brojnog stanja i naoružanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 21. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda za dejstvo u Bukovici i Primorju i za formiranje novog Drugog bataljona zbog odlaska 1. bataljona u sastav 1. dalmatinske udarne brigade

Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 29. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu na terenu i upućivanju bataljona »Bude Borjan« u sastav 1. dalmatinske brigade

Izvještaj 1. primorske čete od 30. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o izvršenim akcijama čete u vremenu od 14. do 30. kolovoza 1942. godine

Direktiva političkog komesara Četvrte operativne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za budući rad

Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5 marta 1944 patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog Otoka na otok Pašman

Pismo komandanta Sjevernodalmatinskog NOPOdreda od 8 lipnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o borbi kod Male Čiste

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12 srpnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i napadu dijelova sjevernodalmatinskog NOP odreda na D. Karin

Izvještaj Štaba sjevernodalmatinskog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije o napadu na Kruševo

Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 28 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o borbi kod Kistanja

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 rujna 1943 god. o napadu dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP Odreda na talijansku jedinicu na putu Obrovac - Zegar

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP odreda sa Talijanima na putu Obrovac - Zegar

Izvještaj Komande talijanskog osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi sa dijelovima sjeverno-dalmatinskog NOP odreda kod Bogatnika

Naredba br. 10 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. prosinca 1943. o formiranju Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć

Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih kotara i obezbjeđenje od Knina

Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih Kotara i obezbjeđenje od Knina

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na s. Đevrske i Karin

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na s. Đevrske i s. Karin

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 27. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine

Naredba broj 18 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ za dan 8. siječnja 1944. o reorganizaciji Grupe Sjevernodalmatinskih NOP odreda i postavljanju rukovodilaca u jedinicama

Obavještenje Okružnog komiteta KPH Zadar od 22. siječnja 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda o uspješnoj akciji na njemački garnizon u Preku

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju i organizacionom stanju grupe

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943. godine

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 28. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o sprovođenju reorganizacije jedinica

Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s pretstojećim zadacima

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

Naredba Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 12. veljače 1944. o pohvali jedinica i boraca Prve brigade i Sjevernodalmatinskog NOP odreda za pokazanu hrabrost u borbi kod Šupljaje

Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15. veljače 1944. za raspored i naredna dejstva jedinica

Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15 februara 1944 god. za raspored i naredna dejstva jedinica

Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22. veljače 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s predstojećim zadacima

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 24. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dolasku jednog bataljona Osme brigade u Bukovicu i napadu dijelova Kninskog NOP odreda na Nijemce kod Modrava

Zapovijest Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 3. ožujka 1944. patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog otoka na otok Pašman

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Zadar o neprijateljskom napadu na Bukovicu

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o reorganizaciji jedinica

Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama protiv četnika u sjevernoj Dalmaciji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Knin Dobrovoljačka antikomunistička milicija Italija u drugom svetskom ratu Maglaj Zadar 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Gračac 6. dalmatinska udarna brigada Benkovac Šibenik Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) 264. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Drniš Bolnice u oslobodilačkom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Zrmanja Politički komesari u NOR-u Bosansko Grahovo Italijanski zločini u Jugoslaviji Sinj Borbe u Lici 1943. Vodice Mornarica NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Biokovski partizanski odred 18. italijanski armijski korpus Srednjodalmatinski partizanski odred SKOJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 158. pešadijska divizija Zara Glavni štab Hrvatske Korčula Brač Dinarska četnička divizija Dinarski partizanski odred Kninski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 5. dalmatinska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Hvar 2. lička proleterska udarna brigada Štampa u ratu Borbe na Jadranu 1944.