🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Slavonski Brod u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 79 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

6. 4. 1941 Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome se raspravljalo o odbrani zemlje.

11. 4. 1941 Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome je doneta odluka da se prikuplja oružje.

18. 4. 1941 Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

22. 6. 1941 U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

0. 7. 1941 U šumi Cerovcu (kod Slav, Broda), formirane dve brodske partizanske grupe.

23. 8. 1941 NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

25. 8. 1941 Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

25. 8. 1941 Na mostu u Slav. Brodu ustaše i nemački vojnici streljali oko 150 uhapšenih ljudi iz derventskog sreza i okoline Bos. Broda.

1. 10. 1941 Između ž. st. Ševarlije i Trbuka (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona 1. bosanske brigade NOP odreda uništili teretni voz.

3. 10. 1941 Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona Bosanske brigade NOP odreda porušili prugu i uništili dva oklopna vagona oklopnog voza.

5. 10. 1941 Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog partizanskog bataljona srušili oklopni voz.

7. 10. 1941 Kod ž. st. Trbuka (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona Bosanske brigade NOP odreda napali vojni transportni voz. Deo 2. bataljona domobranskog 8. pešadijskog puka, uz pomoć oklopnog voza, odbio napad.

19. 10. 1941 U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

31. 10. 1941 Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili voz.

22. 5. 1942 Na ž. st. u Slav. Brodu ilegalni partijski radnici zapalili magacine.

20. 7. 1942 OK KPH za Slav. Brod uputio stanovništvu proglas u kome ga poziva da ne predaje žetvu ustašama, već da kao jedan ustane protiv pljačke i bori se za slobodu Hrvatske.

0. 9. 1942 Formiran novi OK KPH za Slav. Brod.

20. 10. 1942 Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naredbu o organizaciji komandovanja na po dručju NDH. Naredbom su postavljeni nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj (sa sedištem u Zagrebu), čiji je zadatak da preduzme sve mere za sređivanje snaga NDH, i komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj (sa sedištem u Slav. Brodu), kome su potčinjene sve nemačke snage na teritoriji NDH. Po tom naređenju preduzete su mere za reorganizaciju snaga NDH, koje su potčinjene nemačkim i italijanskim snagama, zavisno od toga na kojoj su okupacionoj zoni bile dislocirane.

26. 10. 1942 Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

0. 3. 1943 U rejonu s. Gromačnika (kod Slav. Broda), prilikom diverzije na pruzi, poginuo Bogoljub Vukajlović Lala, narodni heroj.

8. 7. 1943 Neprijateljsko uporište Brodsku Varoš (kod Slav. Broda) napale jedinice Diljskog NOP odreda i ubile 6 ustaša, a zarobile 66 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

27. 7. 1943 U s. Starim Perkovcima (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale žandarmerijski vod i zarobile 29 žandarma.

5. 10. 1943 U s. Gromačniku (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda uništile dva neprijateljska skladišta municije.

3. 1. 1944 S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

16. 1. 1944 Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

17. 1. 1944 Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

12. 2. 1944 Između s. Rajića i s. Roždanika (na pruzi Banova Jaruga - Slav. Brod) jedinice Posavskog NOP odreda uništile lokomotivu i 6 vagona.

18. 2. 1944 Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

9. 3. 1944 Kod šume Dolnja dolca 1. i 3. bataljon Osječke brigade 12. divizije NOVJ napali delove domobranskog 2. biciklističkog bataljona iz Slav. Broda. Posle dvočasovne borbe, u toku koje su neprijatelju pristigla pojačanja iz Slav. Broda, bataljoni su se povukli.

11. 3. 1944 Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

13. 3. 1944 Kod s. Sapaca (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i jedna četa 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušile nemački transportni voz i uništile 2 lokomotive i 6 vagona. Poginula 22 a ranjeno 27 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 75 pušaka, 3 automata, oko 130.000 metaka, 212 mina za minobacač i drugi ratni materijal.

22. 3. 1944 Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

18. 4. 1944 Na odseku s. Malino - s. Oriovac (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 19 mesta.

24. 5. 1944 Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

29. 5. 1944 Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice 12. udarne i 18. brigade 12. divizije NOVJ izvršile diverziju na pruzi Slav. Brod - Vinkovci i istovremeno napale nemački transportni voz od oko 80 vagona. Zbog dolaska oklopnih vozova iz Vinkovaca i Slav. Broda, jedinice 12. divizije NOVJ su se povukle ne izvukavši plen. Neprijatelj je imao 63 mrtva, 50 ranjenih i 5 zarobljenih, a uništena je 1 lokomotiva i 15 vagona.

27. 6. 1944 Oko 180 savezničkih aviona, u 9 naleta, bombardovalo Slav. Brod, bacivši oko 2000 bombi. Veliki broj zgrada je porušen i oštećen a poginulo je i ranjeno oko 500 lica.

30. 6. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, s. Sibinj (kod Slav. Broda) i železničku prugu istočno od s. Okučana.

1. 7. 1944 Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

25. 7. 1944 Kod ž. stanica D. Vrba, Slav. Brod, Ivankovo, Mikanovci, Vrpolje saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transportne vozove. Uništene su 4 lokomotive i 6 vagona.

4. 9. 1944 Osječka brigada 12. diviizje NOVJ napala domobransko uporište u s. Garčinu (kod Slav. Broda) i u petočasovnoj borbi uništila posadu u žand. st., zatim se povukla. Između s. Garčina i s. Vrpolja porušila je prugu na 38 mesta i srušila 3 mosta. Zarobila je 13 domobrana i 4 žandarma i zaplenila 2 puškomitraljeza i 20 pušaka.

8. 9. 1944 Saveznička avijacija u tri navrata, sa oko 120 aviona, bombardovala Slav, i Bos. Brod i oštetila železnički most, obe železničke stanice, stražaru i centar grada u Slav. Brodu.

18. 9. 1944 Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

21. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, Osijek i Vinkovce. U Slav. Brodu je porušila železničku stanicu, fabriku vagona, tvrđavu i deo centra grada, a u Osijeku koloseke na železničkoj stanici, radionice za opravku lokomotiva i vagona, skladište i upravnu zgradu.

27. 9. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

29. 10. 1944 Između Slav. Broda i s. Vrpolja jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na oko 100 mesta.

30. 10. 1944 Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

1. 11. 1944 Kod s. Stupnika (blizu Slav. Broda) 3. bataljon 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu od 40 kamiona i nekoliko tenkova. Zapaljeno je 5 kamiona, putnički automobil i motocikl, a oštećeno 20 kamiona i 1 tenk.

1. 11. 1944 Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

20. 11. 1944 Anglo-američki avioni uništili 8 lokomotiva na pruzi Sarajevo-Slav. Brod i bombardovali neprijateljska uporišta u Maglaju i Bos. Brodu, pogodivši železničku stanicu, ložionicu sa radionicama i ustaški štab.

14. 12. 1944 Kod ž. st. Ivankovo saveznička avijacija bombardovala prugu Slav. Brod - Vinkovci. Oštećene su zgrade, stanična postrojenja i 27 vagona, a 8 vagona je uništeno.

11. 4. 1945 U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

17. 4. 1945 Jedinice 48. udarne divizije JA, posle trodnevne borbe, odbacile 1232. puk nemačke 41. pešadijske divizije prema Slav. Brodu i oslobodile važnu žel. raskrsnicu Striživojnu (kod Đakova). Poginulo je preko 150 i ranjeno oko 300 neprijateljskih vojnika. Jedinice 48. udarne divizije JA su imale 86 mrtvih i 376 ranjenih.

20. 4. 1945 Jedinice 5. udarne i 17. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 6. proleterske divizije JA -Nikola Tesla-, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv nemačkih, ustaških i domobranskih snaga oslobodile Slav. Brod i prinudile neprijatelja da se povuče prema Novoj Gradiški. Zaplenjene su velike količine oružja i municije i 1 avion.

Dokumenti

Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 13 studenog 1941 god. o diverziji partizana na željezničkoj pruzi kod Okučana

Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 5. decembra 1941. o hapšenju jednog komuniste i zločinu ustaša nad pravoslavcima sela Šeovići

Izveštaj Kotarske oblasti Slavonski Brod od 10. decembra 1941. velikoj župi Posavje o otpremljenim pravoslavcima iz Slavosnkog Kobaša u logore

Telegram železničke stanice Slavonski Brod od 20. decembra 1941. postaji Vrpolje-Šamac o otpremanju 250 izbeglica većinom dece iz Bosne

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Slavonskom Brodu od 15 travnja 1942 god. o napadu partizana na kamenolom u Vetovu

Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o poduzetim mjerama za zbrinjavanje stanovništva u popaljenim selima na teritoriju Požeške kotline

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu Hrvatskog domobranstva... o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema vlasti NDH

Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu o izdavanju novih knjižica za tekstilnu robu i o reviziji potrošačkih iskaznica i kupona za živežne namirnice

Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem kojim predlaže kandidate za odbornike Kotarskog NOO-a Slav. Požega

Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim poziva da se prijave sve izbjeglice na području grada

Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se odobrava izdavanje potvrda o darovanim živežnim namirnicama, i to samo u slučaju podmirenja obaveza prema državi

Oglas Kotarske oblasti u Slav. Brodu o prijavi radnika i stručnog osoblja za rad u Njemačkoj

Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu

Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se zabranjuje iznajmljivanje stanova i namještenih soba državnim i vojnim službenicima, radnicima i ostalim građanima bez dozvole Poglavarstva

Izvještaj II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju operacije Braun u Slavoniji, hapšenju sumnjivih osoba i o strijeljanju šest komunista u Slav. Brodu za odmazdu zbog sabotažnih akcija na glavnoj pruzi Beograd-Zagreb

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva Glavnom stožeru oružanih snaga NDH (operativnom odjelu) u kome izvještava da partizani sprečavaju eksploataciju šuma na području šumarija Trnjani i Slav. Brod

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Slavonskog Broda i Kotor Varoši

Izveštaj partijske ćelije vojno-partizanske bolnice br. VI od 18. aprila 1943. Okružnom komitetu KPH za Slavonski Brod o sastanku i radu partijske organizacije

Dopis Župske redarstvene oblasti u Slav. Brodu Ravnateljstvu Državne realne gimnazije kojim se traže podaci o prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama na području grada

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o aktivnosti partizana u Slavoniji i Srijemu i o stanju u domobranstvu

Dopis Ustaškog logora u Slav. Brodu Udruženju trgovaca kojim ih obavještava da je formirao krstareći odjel dobrovoljaca i traži materijalnu pomoć za njegovo izdržavanje

Izvještaj Štaba Diljskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u blizini Slavonskog Broda

Izvještaj Štaba I diverzantskog bataljona Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o izvršenim akcijama na glavnoj željezničkoj pruzi od Novske do Slavonskog Broda u prvoj polovini septembra 1943. godine

Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Slavonski Brod od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Gromačnik

Naredba Štaba Brodske NO brigade podređenim jedinicama za napad na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Brodu n/Savi Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu... o napadu jedinica NOV na protivavionsku bateriju u predgrađu Slav. Broda

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOPO Štabu VI korpusa NOV i POJ o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

Izvještaj Vojnoinformativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ o akcijama na glavne komunikacije Zagreb—Beograd i o uništenju protivavionske baterije u Slavonskom Brodu

Zapisnik sjednice Kotarskog NOO-a Slavonski Brod o političkim prilikama na kotaru i broju NOO-a te o radu odsjeka ovog kotarskog NOO-a

Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića

Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku

Izvještaj Kotarskog NOO-a Županja Okružnom NOO-u Slav. Brod o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu mjesnih NOO-a i planiranju budućih zadataka

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacijskom stanju i radu KP i SKOJ-a, antifašističkih organizacija i NOO-a te agitaciji i propagandi

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju na komunikaciji Slavonski Brod - Vinkovci

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Komarevu, kod Grobnika i na komunikaciji Novska - Slavonski Brod

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. maja 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i o borbama kod Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Metka, Zelova i u Baniji i na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za onesposobljavanje komunikacije Mostar - Sarajevo - Doboj - Slavonski Brod

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da ruši komunikaciju Mostar - Sarajevo - Slavonski Brod

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na auto-kolonu kod Slavonskog Broda, na komunikacije Zagreb - Beograd i Slavonski Brod - Sarajevo i o povlačenju Nijemaca, ustaša i domobrana iz Imotskog

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Horvate, Breznički Hum, Brđane i Rogaticu, o povlačenju iz Dalmacije i o borbama kod Slavonskog Broda, Bjelovara, Jastrebarskog i Sarajeva

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. novembra 1944. o borbama kod Sremske Mitrovice, Slavonskog Broda, Varaždina, Ogulina i o povlačenju iz Dalmacije

Zapovijest Štaba 12. NOU divizije od 7. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Starom Topolju i presijecanje željezničke pruge Slavonski Brod - Vrpolje

Izvještaj Štaba 12. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o djelomičnom uspjehu napada na Staro Topolje i željezničku prugu Slavonski Brod - Vrpolje

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 decembra 1944 godine za oslobođenje Otoka i Privlake i izbijanje na komunikaciju Vinkovci - Slavonski Brod

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Bosanska Gradiška - Banjaluka i Slavonski Brod - Novska

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Slavonski Brod - Okučani i Vojkovići - Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Slavonski Brod - Novska - Banjaluka i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog

Zapovest Štaba 1. airmije JA od 13. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu

Zapovest Štaba 1. armije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu

Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima patčinjenih jedinica za proboj neprijateljske odbrane na liniji Beravci – ž. st. Striživojna, gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu i oslobođenje Slavonskog Broda

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Naređenje Štaba 1. armije JA od 17. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za nastupanje ka Slavonskom Brodu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji Lapovci – St. i N. Topolje i nastupanje ka Slavonskom Brodu

Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji s. St. Topolje – s. Oprisavci i nastupanje ka Slavonskom Brodu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. u 13 časova štabovima 5. i 17. divizije da u toku dana počnu borbu za oslobođenje Slavonskog Broda

Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. Štabu 5. i 17. divizije da što pre ovladaju Slavonskim Brodom

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih -divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

Obaveštenje komandanta 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 1. armije o dejstvima grupe divizija severno i severozapadno od Slavonskog Broda

Fotografije

Povezane odrednice

Komunistička partija Hrvatske 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Pleternica Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Nova Gradiška Ustanak u Hrvatskoj 1941. Duvno Aprilski rat Sarajevo Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Zagreb Šibenik Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Banja Luka Varaždin Narodno oslobodilački odbori 5. krajiška udarna divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1945. Operacija Braun Tuzla Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Slavoniji 1943. Kninska operacija 12. slavonska divizija NOVJ Ustanak u NDH Zasede u oslobodilačkom ratu Virovitica Mostar Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Završne operacije u Jugoslaviji SKOJ Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Maglaj Ogulin Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Novska Operacija Adler Knin Partizanska avijacija Vinkovci Derventa 6. slavonski korpus NOVJ Ustanak u Slavoniji 1941. Osječka udarna brigada Osijek Genocid u NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Doboj Narodni heroji Jugoslavije Daruvar 1. proleterski korpus NOVJ Imotski Diljski partizanski odred Omladina u ratu Gospić Beograd Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Čehoslovačka brigada Jan Žiška Bosanska Gradiška 1. lovačka eskadrila NOVJ Slavonska Požega Podravska Slatina