🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Slovenska Bistrica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

2. 6. 1941 Iz Slov. Bistrice krenuo prvi transport slovenačkog stanovništva koje nemačke vlasti preseljavaju u Srbiju.

8. 1. 1943 U logoru kod Osankarce na Pohorju (blizu Slovenske Bistrice) četiri policijske čete, četa žandarmerije, tri čete nemačkih vojnika i bataljon Vermanšafta opkolili Pohorski bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. U tročasovnoj borbi izginulo je svih 68 boraca, među kojima i Jože Menih, Katarina Mede, Alfonz Šarh i Franc Vresk, narodni heroji, dok je neprijatelj pretrpeo gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih.

23. 5. 1944 Na položajima kod s. Kota (blizu Slov. Konjica) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone vodila uspešnu borbu protiv nemačkih kolona iz s. Oplotinice, s. Slov. Bistrice i s. Šmartna. Iznenadnim udarom u bok neprijatelj je odbačen ka Kaponhofu, gde se utvrdio. Borba je nastavljena sve do 19 časova, kada se neprijatelj, uz gubitke od 20 mrtvih, povukao u polazne garnizone.

7. 7. 1944 Prvi bataljon 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na fabriku avionskih delova i topovskih čaura u Slov. Bistrici. Odlučnim napadom je savladano obezbeđenje fabrike a zatim su miniranjem uništeni strojevi. Nemačke jedinice su intervenisale s više pravaca, ali se bataljon bez gubitaka povukao.

3. 9. 1944 Delovi 2. slovenačke udarne brigade -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ uništili fortifikacijski jako utvrđeno neprijateljsko uporište Sokolski dom (na pl. Pohorju, kod Slovenske Bistrice), jačine 20 ljudi. Posle tročasovne borbe poginulo je 5 članova posade a 2 člana su zarobljena (ostali su pobegli). Zaplenjeno je 8 pušaka i druga oprema.

9. 10. 1944 U s. Črešnjevecu (kod Slovenske Bistrice) četa Lackovog NOP odreda na prepad upala u zgradu nemačke žandarmerije i razoružala posadu, zaplenivši 8 pušaka, municiju i opremu.

10. 10. 1944 U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

11. 10. 1944 Kod s. Šmartnog na Pohorju 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv jake nemačke kolone koja je nadirala iz Slovenske Bistrice. Brigada je najzad, posle tročasovne borbe, jurišem razbila nemačke snage i gonila ih sve do Slovenske Bistrice.

23. 10. 1944 Na položajima s. Greh - s. Sv. Trije Kralji (kod Slovenske Bistrice) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih kolona koje su nadirale iz s. Šmartna, s. Tinja, s. Kota i s. Sv. Areha na Pohorju, a pred veče se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na nove položaje kod s. Sv. Lovrenca na Pohorju (sada: Lovrenc na Pohorju).

4. 11. 1944 Iz Celja i Slovenske Bistrice jedinice ojačanog nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napade na 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ na položajima Sv. Areh - s. Ribnica na Pohorju. Brigada je 10. novembra, u oštrim borbama, uspela da izbegne okruženje i da se prebaci na zapadni deo pl. Pohorja, nanevši neprijatelju znatne gubitke.

8. 11. 1944 Kod s. Sv. Trije Kralji (blizu Slovenske Bistrice) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ vodila teške borbe protiv snaga nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- koji je napadao sa pravca s. Kot - s. Tinje - s. Smart no na Pohorju.

19. 11. 1944 Iz s. Ribnice i s. Sv. Lovrenca na Pohorju. Ruša i Slovenske Bistrice snage nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele napad na jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na pl. Pohorju. U borbama do 27. novembra obe strane su pretrpele osetne gubitke. Brigada -Tone Tomšič-, zbog nadmoćnosti neprijatelja, prebacila se na pl. Paški Kozjak.

26. 11. 1944 Iz Slovenske Bistrice i s. Oplotnice delovi nemačkog 18. brdskog lovačkog puka -Trek- napali jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ na položajima kod s. Sv. Trije Kralji (blizu Slov. Bistrice). Posle oštre tročasovne borbe obe neprijateljske kolone su odbačene u s. Tinje i s. Oplotnicu, uz osetne gubitke.

4. 1. 1945 U Slov. Bistrici 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku posadu, blokirala kasarnu u tekstilnoj fabrici i zaplenila 700 košulja i dosta drugog materijala namenjenog nemačkoj vojsci. Zarobljena su dva vojnika.

30. 1. 1945 Kod s. Tinja i s. Repa 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbila napad nemačkih jedinica iz Slov. Bistrice i Slov. Konjica, nanevši im gubitke od 24 poginula i 8 ranjenih.

24. 4. 1945 U s. Križnom Vrhu (kod Slov. Bistrice) 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala nemačku jedinicu koja je obezbeđivala prugu Celje-Maribor. Bez otpora se predalo 25 nemačkih vojnika. Plen: teški minobacač, 10 automata, 120 pušaka i sva oprema.

10. 5. 1945 Jedinice 3. armije JA, goneći nemačke i ustaške snage, izbile na prostoriju s. Pragersko - Slov. Bistrica. Jedinice 40. udarne divizije JA su zarobile oko 750 nemačkih vojnika sa oružjem i drugom ratnom opremom.

11. 5. 1945 U blizini Rogaške Slatine jedinice 16. i 17. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe slomile otpor jakih ustaških zaštitnica, a potom produžile pokret ka Slov. Konjicama i Slov. Bistrici.

12. 5. 1945 Da bi se sprečavao prelaz glavnine ustaških snaga preko jugoslovensko-austrijske granice, Štab 3. armije JA naredio 17. udarnoj diviziji: da iz rejona Slov. Bistrice krene prema Dravogradu i zatvori odstupni pravac Celje-Dravograd; 51. udarnoj diviziji: da se iz Maribora železnicom prebaci u Dravograd i na granici pojača 6. udarnu brigadu 36. udarne divizije; 40. udarnoj diviziji: da se iz rejona Slov. Bistrice prebaci u Maribor; 12. udarnoj diviziji: da produži pokret preko jugoslovensko-austrijske granice i razmesti se u rejonu Glajhštetena (u Austriji); 36. udarnoj diviziji: da se dve njene brigade razmeste u rejonu Lipnice (u Austriji).

Fotografije

Povezane odrednice

Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 51. makedonska divizija NOVJ Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Sloveniji 1944. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Maribor Blajburška operacija 40. slavonska divizija NOVJ 6. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Sloveniji 1941. Rekvizicija u ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Vermaht u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Celje 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek 36. vojvođanska divizija NOVJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Deportacije Slovenaca Ustanak u Sloveniji 1941. Pohorski bataljon Borbe u Sloveniji 1942.