🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Slovenska udarna brigada Matija Gubec

Za ovaj pojam je pronađeno 76 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

4. 9. 1942 U logoru blizu s. Trebelnog (kod Novog Mesta), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od jedinica iz Zapadnodolenjskog i Krškog NOP odreda, na svečan način formirana slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-.

7. 9. 1942 Kod Blečjeg vrha (blizu Mokronoga) 2. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- odbio napad pripadnika Bele garde.

20. 9. 1942 Četvrti bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- očistio sela Hrastov Dol, Orlaku i Selce (blizu Litije) od Bele garde.

23. 9. 1942 U s. Lapinju (kod Kočevja), na osnovu naredbe GŠ NOP odreda za Sloveniju od 16. septembra 1942, od 1. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 1. bataljona Belokranjskog NOP odreda formirana slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-.

6. 11. 1942 U dolini Mirne 1. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napao italijansku i belogardističku patrolu i naneo im gubitke.

7. 11. 1942 Kod s. Mirne Peči (blizu Novog Mesta) jedna četa 3. bataljona slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napala teretni voz, uništila dve lokomotive i više cisterni i prekinula saobraćaj za više dana.

8. 11. 1942 Na putu Metlika - Novo Mesto jedinice slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- iz zasede napale italijansku kolonu i nanele joj velike gubitke.

15. 11. 1942 Kod s. Mačkovca 3. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- sukobio se sa oko 150 italijanskih vojnika. Neprijatelj se u neredu povukao u Novo Mesto.

11. 12. 1942 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

12. 12. 1942 Slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, sa delom 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, posle duge i oštre borbe uništila belogardističku posadu u Ajdovcu (kod Žužemberka) i zaplenila veću količinu oružja, municije i hrane.

13. 12. 1942 Kod s. Dobrave (na putu Trebnje-Žužemberk) 2. bataljon slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- vodio borbu protiv italijanskih vojnika i belogardista i primorao ih na povlačenje.

15. 12. 1942 Kod s. Dobrave jedinice slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napale neprijateljsku kolonu, jačine oko 500 vojnika, koja se kretala iz Trebnja na Žužemberk. Neprijatelj je tek u sumrak uspeo da se probije za Žužemberk.

22. 12. 1942 Slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala jaku neprijateljsku posadu u Žužemberku i zaplenila nešto oružja i municije.

24. 12. 1942 Kod s. Ajdoveca i s. M. i V. Lipoveca (kod Žužemberka) oko 2.000 neprijateljskih vojnika napali položaje 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- ali su odbijeni i primorani da se, uz gubitke, povuku.

26. 12. 1942 GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

1. 1. 1943 Jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na vjše mesta prugu Trebnje-Sevnica, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 27 dana.

4. 1. 1943 Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- napale belogardističke posade u s. Dolenjoj Vasi, s. Temenici i s. Primskovu (kod Trebnja) i energičnim udarom zauzele s. Dolenju Vas i s. Temenicu, iz kojih se deo posade probio u italijanski garnizon s. Sela. Belogardistička posada blokiranog Primskova, pretrpevši osetne gubitke, 6. januara se povukla u s. Sela.

13. 1. 1943 Italijanski garnizon u s. Št. Vidu i belogardističku posadu u s. Sv. Roku (kod Stične) napale slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-. Posle petočasovne borbe zauzeto je uporište Sv. Rok, iz koga su belogardisti pobegli u Št. Vid, gde su jedinice NOVJ zapalile fabriku kože, ali su, zbog jakog fortifikacijskog uređenja zgrade suda u kojoj se nalazila italijanska posada, odustale od daljih napada. Neprijatelju su naneti gubici od 4 mrtva, 3 ranjena i 3 zarobljena.

18. 1. 1943 Slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar- krenule iz s. Police (kod Grosuplja) u Hrvatsku da, u duhu naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ i naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, sa hrvatskim jedinicama preduzmu zajednička dejstva protiv neprijateljskih snaga u Žumberku.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

4. 2. 1943 U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

9. 2. 1943 U s. Draganićima i s. Darićima (kod Jastrebarskog) IM proletersk-i NOU brigadi -Rade Končar-, u sadejstvu sa 4. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ i slovenačkim brigadama -Tone Tomšič-. -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-, napala domobranski 9. regrutni bataljon i u dvodnevnim borbama zarobila 140 domobrana i 4 oficira.

13. 2. 1943 Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

1. 3. 1943 Na odseku s. Uršna Sela - s. Birčna Vas (kod Novog Mesta) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušile na više mesta tt veze i prugu Novo Mesto - Metlika, zbog čega je nekoliko dana bio prekinut saobraćaj.

4. 3. 1943 U Metlici 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- napale italijansko-belogardističku posadu. Zbog snažnog otpora iz jakih fortifikacijskih objekata napad je obustavljen sutradan u zoru. Istovremeno su 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar- porušile prugu Metlika-Črnomelj na više mesta i uništile posadu ž. st. Rosalnice.

10. 3. 1943 Kod s. Malenške Vasi 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- porušila prugu Novo Mesto - Trebnje na više mesta i uništila italijanski teretni voz, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 4 dana.

15. 3. 1943 Iz rejona Novo Mesto - s. Trebelno - s. Šmarijeta jedinice 1 (dolenjske) opera tivne zone NOV i PO Slovenije (slovenačke NOU brigade: -Tone Tomšič-, -Matija Gubec- i -Ivan Cankar-) prebacile se preko r. Krke u Suhu Krajinu. Po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju u Suhoj krajini je trebalo uništiti belogardističke seoske straže i niz utvrđenih uporišta.

16. 3. 1943 Na položaju s. Stari Log - s. Smuka (kod Žužemberka) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala motorizovanu kolonu 121. puka italijanske divizije -Mačerata-, koja je iz Kočevja nadirala u Suhu krajinu radi pružanja pomoći napadnutim posadama s. Ambrusa, s. Korinja i s. Hočevja. Posle trodnevnih borbi, u kojima je pretrpela znatne gubitke, neprijateljska kolona se probila u Stari Log i do 18,. marta izbila u s. Smuku.

26. 3. 1943 Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

8. 4. 1943 Kod s. Uršnih Sela (blizu Novog Mesta) jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- porušile na više mesta prugu Novo Mesto - Črnomelj i uništile teretni voz iz koga su zaplenile veću količinu životnih namirnica i razne opreme.

16. 4. 1943 Između ž. st. Gradac i ž. st. Dobravice jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog NOP odreda i Primorsko-goranskog odreda porušile na više mesta prugu Metlika-Črnomelj i uništile nekoliko bunkera s posadom za obezbeđenje pruge.

18. 4. 1943 Delovi italijanske divizije -Izonco- iz Novog Mesta i Metlike otpočeli koncentričan napad na jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-, Istočnodolenjskog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Posle višednevnih borbi u rejonima Jugorje - Mišino brdo - Ugljarica - Strmec (kod Metlike) i Oklinak-Lipovec-Gaj (kod Novog Mesta) jedinice NOVJ su se, zbog opasnosti da budu okružene, 21. aprila uveče povukle preko Sv. gore i r. Krke u rejon s. Škocijana (kod Novog Mesta).

28. 4. 1943 Nemačka uporišta u s. Drušču, s. Bučki i s. Donjem Radovlju (kod Krškog) napale 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i Primorsko-goranski NOP odred. Uništeno je samo nekoliko otpornih tačaka, a pred zoru jedinice su odustale od daljih napada.

1. 5. 1943 U Mokronogu 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i Primorsko-goranski NOP odred napali italijansku posadu. U oštroj noćnoj borbi oni su zauzeli ž. st. Mokronog-Bistrica, uništili postrojenja na njoj i zaplenili veliku količinu životnih namirnica iz vojnog skladišta i izvesnu količinu materijala iz fabrike kože. Napad je u zoru obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja iz utvrđenih zgrada.

9. 6. 1943 Italijanske snage iz Trebnja, Mirne Peči i Žužemberka napale i. slovenačku NOU brigadu -Tone Tomšič- i 2. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-. Posle oštre borbe u rejonu s. Dobrnič - s. Korita - s. Dobrave neprijatelj je odbačen uz gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

13. 7. 1943 U Sloveniji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirane 1. i 2. slovenačka divizija NOVJ. U sastav 1. slovenačke divizije NOVJ ušle su: 1. udarna brigada -Tone Tomšič- i 2. udarna brigada -Ljubo Šercer-, a u. avgustu 3. udarna brigada -Ivan Gradnik- i 7. udarna brigada -France Prešern-. U sastav 2. slovenačke divizije NOVJ su ušle 4. udarna brigada -Matija Gubec- i 5. udarna brigada -Ivan Cankar-, a u. avgusta i 6. udarna brigada -Slavko Šlander-.

24. 7. 1943 Jedinice 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i 6. slovenačke NOU brigade -Ivan Gradnik- otpočele napad na italijanski garnizon Žužemberk. Posle trodnevnih borbi protiv čete italijanskog 98. bataljona crnih košulja i protiv belogardista one su savladale sve otporne tačke (sem -Parohije-, koja je bila pred padom), ali su morale odustati od daljih napada, jer je iz Trebnja prodrla jaka italijanska kolona, ojačana tenkovima. Istovremeno su teške borbe vodile 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- i 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, zatvarajući pravce od Trebnja i Stične. Poginulo je 26 i ranjeno 54 italijanska vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 25 ranjenih. Uništena su 2 tenka i zaplenjen je top.

1. 8. 1943 U rejonu s. Babne Gore i Krušnog Vrha (kod Trebnja) 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič- vodila oštre borbe protiv 117. bataljona crnih košulja i 1. i 2, italijanskog specijalnog bataljona. Snage 2. bataljona 2. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, udarom u bok, razbile su neprijatelja i primorale ga da se. uz znatne gubitke, povuče u s. Selca.

3. 8. 1943 Na osnovu naredbe VŠ NOV i POJ izvršeno preimenovanje 1. i 2. slovenačke divizije u 14. i 15. diviziju NOVJ. Istovremeno su brigade zadržale stare nazive i dobile nove redne brojeve, pa su preimenovane: 2. brigada u 4. slovenačku NOU brigadu -Matija Gubec-, 3. brigada u 5. slovenačku NOU brigadu -Ivan Cankar-, 4. brigada u 2. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-, 6. brigada -Ivan Gradnik- (u čiji je sastav ranije ušla i 5. slovenačka NOU brigada -Simon Gregorčič-) u 3. slovenačku NOU brigadu -Ivan Gradnik-.

9. 8. 1943 Italijansko-belogardističko uporište s. Belu Cerkev (kod Novog Mesta) napala 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i uništila nekoliko otpornih tačaka, ali je, zbog snažnog otpora neprijatelja, pred zoru odustala od daljih napada i povukla se u s. Zbure i s. Gorenju Vas.

10. 8. 1943 Kod s. Breške Vasi (blizu Novog Mesta) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- sprečila pokušaj jakih italijanskih snaga, podržanih tenkovima, da forsiraju r. Krku i ojačaju posadu s. Bele Cerkev.

21. 8. 1943 U blizini s. Ponikava delovi 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- razoružali italijansku posadu na obezbeđenju pruge i na više mesta porušili prugu Trebnje - Novo Mesto.

24. 9. 1943 U Mokronogu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 12. slovenačka (štajerska) NO brigada u čiji su sastav ušli dva bataljona 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander-, jedan bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- i novopridošli borci.

30. 9. 1943 U s. Stojdragi (kod Samobora) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, ojačana artiljerijom, savladala ustašku posadu i zauzela mesto. Poginulo je 10 i ranjeno 25 ustaša, dok se manji deo posade probio. Zaplenjena je veća količina oružja i municije

11. 10. 1943 Jedinice 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec-, posle višednevnih borbi, uspele da se probiju u nemački garnizon Kostanjevicu. Zbog prodora jakih nemačkih tenkovskih snaga iz Brežica one su obustavile napade, ali su i dalje vodile teške odbrambene borbe.

13. 10. 1943 U s. Vinjem Vrhu (kod Krškog) 3. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Matija Gubec- napao nemačku posadu i na juriš zauzeo mesto. Samo deo posade uspeo je da se bekstvom spase.

16. 10. 1943 Kod Kostanjevice 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- odbila napad jakih nemačkih snaga iz Krškog. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 5 neprijateljskih vojnika.

4. 11. 1943 U blizini s. Črmošnjice, s. Težke Vode i s. Stranske Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ sačekala u zasedama dve nemačke motorizovane kolone koje su nadirale iz Novog Mesta u pravcu Crnomelja i posle višečasovne borbe ih prinudila da se uz znatne gubitke povuku u s. Gotnu Vas.

7. 11. 1943 Kod s. Bana i s. Ržišča (blizu Kostanjevice) 3. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbio napad nemačke kolone koja je nadirala iz Krškog, nanevši joj gubitke od 5 mrtvih i više ranjenih.

24. 11. 1943 U blizini s. V. Vodenica, s. V. Slatnika i s. G. Težkih Voda 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su napale iz Novog Mesta i Kostanjevice. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 12 mrtvih i 40 ranjenih, prinuđen da se povuče u polazne garnizone. Brigada je imala 4 ranjena.

29. 11. 1943 Delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ sprečili pokušaj prodora nemačko-belogardističkih snaga iz blokiranog Novog Mesta prema Črnomelju i posle višečasovnih oštrih borbi kod s. Stranske Vasi, s. Rakovnika i s. G. i D. Lakovnice odbacili ih u polazni garnizon.

4. 12. 1943 U rejonu s. D. Lakovnice - s. Stranska Vas - s. D. Težka Voda nemačko-belogardističke snage iz Novog Mesta napale 4. bataljon 12. slovenačke (štajerske) NO brigade i 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle višečasovne borbe odbačene u polazni garnizon. Poginulo je oko 40 i ranjen je veći broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 3 mrtva i 2 ranjena.

5. 12. 1943 U s. M. Slatnik (kod Novog Mesta) upala 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe uništila belogardističko uporište jačine 100 ljudi. Veći deo posade, uz zaštitu nemačkih tenkova, povukao se u Novo Mesto, odnevši mrtve i ranjene.

9. 12. 1943 U rejonu s. M. Slatnik - s. Gotna Vas - s. Stranska Vas nemačko-blogardističke snage iz Novog Mesta, uz podršku tenkova, napale jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, ali su posle oštre borbe primorane da se vrate u polazni garnizon.

10. 12. 1943 Kod s. Regerče Vasi delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodili višečasovnu oštru borbu protiv nemačko-belogardističkih snaga koje su, uz podršku tenkova, napadale iz Novog Mesta. Oni su najzad odbacili neprijatelja u polazni garnizon, uništivši mu 1 tenk.

19. 12. 1943 U blizini s. Žabje Vasi, s. Gotne Vasi i s. Regerče Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbila nekoliko ispada nemačko-belogardističkih snaga podržanih tenkovima iz Novog Mesta i prinudila ih da se povuku. Brigada je imala gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

22. 12. 1943 Kod s. Žabje Vasi 1. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ odbio napad nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta i naneo im gubitke od 3 mrtva i više ranjenih.

27. 12. 1943 U blizini s. Ušiveca, s. Ruperč Vrha, s. Težke Vode i s. Koroške Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila višečasovne oštre borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona i odbacila ih u Novo Mesto, uz gubitke od 9 mrtvih i 8 ranjenih.

28. 12. 1943 U blizini s. Kočarije i s. V. i M. Vodenica 4. bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec-: 15. divizije NOVJ odbio više nemačko-belogradističkih napada i odbacio neprijatelja u Kostanjevicu, a potom izvršio demonstrativan napad na garnizon.

29. 12. 1943 U rejonu s. Karlovec - s. Ždinja Vas - s. Nova Gora - s. Gornji Vrh - s. Toplice 2. i 3. bataljon 12. slovenačke (štajerske) brigade 15. divizije NOVJ napali nemačko-belogardističke snage koje su prodrle iz Novog Mesta i posle višečasovne borbe ih primorali da se povuku u polazni garnizon. Istovremeno je u rejonu s. Gotne Vasi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- sa 1. artiljerijskim divizionom 15. divizije NOVJ, sprečila neprijatelja da popravi most na putu za Metliku.

30. 12. 1943 U blizini s. Birčne Vasi i s. Uršnih Sela 2, bataljon 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodio jednodnevnu borbu protiv nemačko-belogardističke kolone iz Novog Mesta. Bataljon je posle podne protivnapadom odbacio neprijatelja i povratio stare položaje, koje je, zbog opasnosti od okruženja, bio napustio. Poginulo je 11 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je bataljon imao 3 poginula i 18 lakše ranjenih.

22. 1. 1944 Jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzele uporište s. Št. Jernej, iz koga su nemački i belogardistički vojnici pobegli u Kostanjevicu.

9. 2. 1944 Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

10. 3. 1944 Otpočeo napad 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ na nemačko uporište u s. Trškoj Gori (kod Novog Mesta). Brigada je, zbog brze i snažne intervencije neprijatelja, vodila teške borbe protiv nemačkih kolona kod s. Karteljeva i s. Trške Gore sve do 12. marta, kada je odustala od daljeg napada na s. Tršku Goru.

14. 4. 1944 Na položajima kod s. Trebelna i s. Češnjice 4. slovenačka udarna brigada, -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ otpočela tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz Novog Mesta. U dvodnevnim borbama pretrpevši znatne gubitke (oštećena su i tri tenka), neprijatelj se povukao u polazni garnizon.

20. 5. 1944 Posle dvodnevnih oštrih borbi 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzela nemačko-domobransko uporište u s. Mirnoj Peči, čija se posada, prihvaćena od jake tenkovske kolone, izvukla u Novo Mesto.

3. 6. 1944 Jedinice 15. divizije NOVJ (4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 12. slovenačka NO brigada) zauzele neprijateljska uporišta kod Zidanog Mosta: (s. Polšnik 40 žandarma i 80 graničara i s. Št. Jurij 27 žandarma) i spalile fabriku hartije -Piatnik- kod Radeča, iz koje su prethodno evakuisale veliku količinu hartije.

2. 7. 1944 U rejonu s. Ilove Gore 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ, posle teških borbi, odbacile neprijateljske kolone koje su iz s. Višnje Gore, s. Št. Vida, V. Lašča i Grosuplja nadirale na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

5. 7. 1944 U s. Ilovoj Gori 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15, divizije NOVJ, posle teških borbi odbacile nemačko-domobranske kolone koje su nadirale iz V. Lašča, Grosuplja i s. Višnje Gore na oslobođenu teritoriju Suhe krajine.

9. 7. 1944 Od minera 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- i 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ formirana minersko-sabotažna grupa. Ona je upućena na železničku prugu Ljubljana-Trst sa zadatkom da je neprekidno i sistematski ruši.

3. 8. 1944 Na položajima s. Prapreče - s. Cvibel - s. Zafara 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ vodile žestoku borbu protiv nemačko-domobranskih kolona koje su iz Stične i Trebnja težile da prodru u Žužemberk. Posle jednodnevne borbe neprijatelj se, uz velike obostrane gubitke, povukao u polazne garnizone.

8. 10. 1944 Iz s. Stične i s. Št. Vida slovenački domobrani napali 4. slovenačku udarnu brigadu -Matija Gubec- i 5. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ na položajima s. Cvibelj - s. Zafara - s. Mačkin Hrib i s. Muljava - s. Zagradec. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

23. 1. 1945 U rejonu s. Vavta Vas - s. Gradišće 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec-, 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ i Dolenjski NOP odred 7. korpusa NOVJ okružili jake nemačko-domobranske snage. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 24 mrtva i oko 50 ranjenih, neprijatelj se probio u Novo Mesto.

1. 2. 1945 Kod s. Ljubena 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- i delovi 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ, posle oštre višečasovne borbe, odbili napad nemačko-domobranskih snaga iz Novog Mesta, nanevši im gubitke od 25 poginulih i 15 ranjenih.

5. 2. 1945 U s. Vinkovom Vrhu 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ napala posadu slovenačkih domobrana, pa posle višečasovne borbe, zbog pristiglih pojačanja iz Žužemberka, odustala od daljih napada. Poginulo je 20 i ranjeno 35 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena.

21. 4. 1945 U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

Dokumenti

Izveštaj štaba Partizanske brigade Matija Gubec od 8 septembra 1942 god. o svečanom formiranju Brigade

Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 septembra 1942 god. o formiranju brigada Matija Gubec i Ivan Cankar i o imenovanju štabova brigada i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda

Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi

Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj

Izvod iz izveštaja Štaba NOU brigade Matija Gubec od 12. novembra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Slovenije

Izveštaj štaba Udarne brigade Matija Gubec od 12 novembra 1942 god. o borbama i radu Brigade od njenog formiranja

Izveštaj štaba Udarne brigade Matija Gubec o akcijama od 7 do 20 novembra 1942 godine

Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od kraja decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

Poziv Udarne brigade Matija Gubec zavedenim belogardistima povodom zauzimanja uporišta Ajdovec

Izveštaj partijskog biroa NOU brigade Matija Gubec od 19. decembra 1942. Centralnom komitetu KP Slovenije

Izveštaj Partiskog biroa Udarne brigade Matija Gubec od 19 decembra 1942 god. Centralnom komitetu KPS

Izveštaj karabinjerske stanice u Trebnju od 19 decembra 1942 god. o napadu Gupčeve brigade na belogardističko uporište Ajdovec kod Žužemberka

Izveštaj štaba Udarne brigade Matija Gubec od 20 decembra 1942 god. o sukobu kod Dobrave i radu u Brigadi

Izveštaj Štaba Udarne brigade Matija Gubec od 1 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi

Izveštaj Štaba udarne brigade Matija Gubec od 14 avgusta 1943 god. o radu i akcijama Brigade od 1 do 15 avgusta 1943 godine

Izveštaj o brojnom stanju udarne brigade Matija Gubec od 1 do 15 avgusta 1943 godine

Izveštaj Štaba udarne brigade Matija Gubec od 24 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV i PO Slovenije o diverzantskim akcijama i predlog za promenu komandnog kadra u Drugom bataljonu

Izveštaj Štaba udarne brigade Matija Gubec od 26 avgusta 1943 god. Štabu Petnaeste divizije NOV j POJ o formiranju Četvrtog bataljona

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i POJ od 5 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sukobu udarne brigade Matija Gubec kod Poganaca

Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade Matija Gubec od 18 novembra 1943 god. Štabu petnaeste divizije o napadu na Novo Mesto

Izveštaj Štaba Četvrte udarne brigade Matija Gubec od 22 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti brigade u vremenu od 1 do 15 novembra 1943 godine

Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Četvrte udarne brigade Matija Gubec od 22 novembra 1943 god. o akcijama bataljona u vremenu od 21 oktobra do 18 novembra 1943 godine

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 1 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec - kod Dolenjih Lakovnica i Rakovnika

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 2 decembra 1943 štabu Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije o akcijama u vremenu od 16 do 30 novembra

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec o borbama od 4 do 7 decembra 1943

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 15 decembra 1943 o borbama i političkom radu od 1 do 15 decembra

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 19 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Regerče Vasi

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 20 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Regerče Vasi

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 28 decembra 1943 o borbi kod Škrjanča i Regerče Vasi

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije od 30 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec kod Kostanjevice

Izveštaj Štaba Četvrte slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 31 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi na sektoru Pristava-Mihovec

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije cd 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Četvrte slovenačke brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 24. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte slovenačke brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

Izveštaj Štaba 15. divizije od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec na sektoru Trška Gora

Izveštaj Operativnog štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 9. slovenačke NO brigade od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Škofljicu i o borbama na sektoru Škofljica-Grosuplje-Turjak

Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade Matija Gubec od 17. marta 1944. Štabu 15. NO divizije o dejstvima Brigade

Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade Matija Gubec od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti

Izveštaj Štaba 4. slovenačke brigade Matija Gubec od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o petnaestodnevnoj aktivnosti brigade

Zapovest Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 18. aprila 1944. potčinjenim jedinicama da obezbede napad na Ribnicu sa pravca Velike Lašče - Zlebič

Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 8. maja 1944. Štabu 15. divizije o borbama brigade u drugoj polovini aprila 1944. godine

Zapovest Štaba 15. divizije od 1. juna 1944. štabovima 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec i 12. slovenačke NO brigade za akciju na tvornicu hartije Piatnik

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 23. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o rasporedu potčinjenih jedinica i o borbama 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec u rejonu Šentvid

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbama 4. slovenačke NO brigade Matija Gubec u rejonu Čateža i 15. slovenačke NO brigade Belokranjska u rejonu Ambrusa

Izveštaj Štaba 15. NO divizije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o borbi 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec u rejonu Čateža

Izveštaj Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 15. novembra 1944. Štabu 15. NO divizije o borbi u rejonu Pribišja

Relacija Štaba 4. slovenačke NOU brigade Matija Gubec od 11. januara 1945. dostavljena štabu 15. NO divizije o napadu na neprijatelja u Gotnoj Vasi

Izveštaj pomoćnika političkog komesara brigade Matija Gubec od 4. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

Fotografije

Povezane odrednice

Komunistička partija Slovenije 20. dalmatinska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Samobor Brežice Notranjski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 15. slovenska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Krk Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Metlika Zasede u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1943. 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Gorenjski partizanski odred SKOJ Novo Mesto Diverzije u oslobodilačkom ratu Krški partizanski odred Bela garda Hrvatska brigada Matija Gubec Politički komesari u NOR-u 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Dolomitski partizanski odred Jastrebarsko 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 153. pešadijska divizija Macerata Italija u drugom svetskom ratu 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Belokranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Karlovac 5. slovenska udarna brigada Simon Gregorčič Josip Broz Tito 57. pešadijska divizija Lombardia 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Dolenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1945. 8. slovenska brigada Fran Levstik Črnomelj Borbe u Sloveniji 1943. Završne operacije u Jugoslaviji 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Glavni štab Slovenije Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 18. slovenska divizija NOVJ 8. kordunaška divizija NOVJ 14. pešadijska divizija Isonzo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slovensko domobranstvo Žene u ratu Pohorski bataljon 7. slovenska udarna brigada France Prešeren 9. slovenska brigada 32. zagorska divizija NOVJ