🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Smederevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U s. Saraorcima i s. Petrijevu (kod Smedereva) formirani MNO odbori.

28. 7. 1941 Na putu Beograd-Smederevo skojevska udarna grupa iz Beograda pokidala tt linije.

0. 9. 1941 U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

15. 9. 1941 Kod ž. st. Lozovik (kod Smedereva) delovi 2. šumadijskog NOP odreda uništili nemački transportni voz sa hranom. Za odmazdu, nemački vojnici streljali 50 meštana.

25. 9. 1941 Kod Azanje (blizu Smedereva) 2. šumadijski NOP odred napao iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 ljudi i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i ranjenih. Gubici Odreda 2 mrtva i 3 ranjena borca [Po drugom izvoru događaj se desio 28. septembra.].

0. 11. 1941 U Smederevu formiran ilegalni MNO odbor.

16. 3. 1942 U s. Osipaonici (kod Smedereva) delovi Kosmajskog NOP odreda razoružali seosku stražu.

12. 3. 1943 U Grockoj delovi 1. šumadijskog NOP odreda sa grupom aktivista napali -itanicu Poljske straže, ubili 1, ranili 2 i zarobili 3 stražara, a zatim posekli 20 tt stubova na putu Beograd-Smederevo.

23. 4. 1943 Između s. Drugovca i s. M. Orašja (kod Smedereva) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali iz zasede neprijateljsku kolonu. Poginulo je 5 nemačkih vojnika, 8 ljotićevca i 15 nedićevaca i ranjen ih je veći broj. Zaplenjeno je 28 pušaka i drugog materijala. Odred nije imao gubitaka. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je da se zbog ovoga iseli i spali s. Binovac, muškarci od 16-60 godina upute u Nemačku na prinudan rad, a na mestu prepada strelja 150 zatvorenika iz mladenovačkog i smederevskog sreza koji su se nalazili u zatvoru u Beogradu.

25. 4. 1943 Između s. Umčara i s. Kamendola odred SDK iz Smedereva napao delove 1. šumadijskog NOP odreda, ali su se ovi, posle kraće borbe, bez gubitaka izvukli ka Kosmaju. Ubijeno je i ranjeno oko 50 vojnika SDK.

10. 6. 1943 Kosmajski NOP odred spalio ž. st. Radinac, a potom zaustavio voz iz M. Krsne i zaplenjenu lokomotivu pod punom parom pustio u pravcu Smedereva.

19. 8. 1943 Na putu Smederevo - s. Kolari Kosmajski NOP odred iz zasede ubio 4 i ranio 4 vojnika SDK.

15. 10. 1943 U rejonu s. Binovca, s. Suvodola i s. Drugovca (kod Smedereva) oko 800 četnika napalo Kosmajski NOP odred. Odred je, posle osmočasovne borbe, jurišem razbio četnike. Poginulo je oko 20, ranjeno preko 40 i zarobljeno 29 četnika. Odred je imao 3 poginula. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza i 35 pušaka s municijom.

1. 11. 1943 Na putu Smederevo - s. Suvodol delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i ubili nekoliko nemačkih vojnika.

26. 11. 1943 Kod s. Selevca (blizu Smedereva) bataljon Kosmajskog NOP odreda razbio udružene delove SDS i četnike, naneo im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih i prisilio ih da se povuku ka Smederevu. Gubici bataljona: 2 poginula i 2 ranjena.

15. 12. 1943 U s. Selevcu (kod Smedereva) četnici ubili 15 simpatizera NOP-a.

9. 9. 1944 Na liniji Jelova gora - s. Karan - Kosjerići - s. Varda - Crni vrh jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ počele opšti napad na Užički, Čačanski, Požeški, Šumadijski, Smederevski i Valjevski četnički korpus. U žestokim borbama četnici su razbijeni i prisiljeni da se u neredu povuku prema pl. Suvoboru i pl. Maljenu.

15. 10. 1944 Posle borbe protiv zaštitničkih delova nemačke 1. brdske divizije i grupe -Vitman- jedinice Crvene armije i Požarevački NOP odred oslobodili Požarevac, odbacivši neprijatelja preko V. Morave ka Smederevu.

16. 10. 1944 Jedinice 75. korpusa Crvene armije oslobodile Smederevo, a nemačku 1. brdsku diviziju odbacile ka Beogradu.

Dokumenti

Izveštaj Vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 10. juna 1941. Komandi kopnene vojske o velikoj eksploziji u skladištu municije u Smederevu

Izveštaj komandanta 8. brigade Smederevskog korpusa od 10. aprila 1944. komandantu Podunavske grupe brigade o borbama protiv NOVJ kod s. Baljevica

Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac

Naređenje Draže Mihailovića od 30. aprila 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u smederevskom kraju

Zahtev komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa od 18. maja 1944. komandantu Smederevskog korpusa za izjašnjavanje u vezi sa klanjem i terorisanjem naroda u smederevskom kraju

Naređenje Štaba Semederevskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Velikooraške grupe brigade za napad na NOVJ u smederevskom kraju

Izveštaj Štaba Smederevskog korpusa od 5. juna 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa o borbama protiv NOVJ kod Drugovca i Selevca

Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 15. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u smederevskom kraju i Kosmaju

Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

Obaveštenje komandanta Smederevskog korpusa od 14. jula 1944. komandantu 1. jaseničke brigade o ishodu borbe Mlavskog korpusa protiv NOVJ kod Drugovca

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike i nedićevce na prostoriji Aranđelovac - Kosmaj, Beograd - Smederevo

Izveštaj Komande mesta sela Drugovac od 14. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o kretanju jedinica Crvene armije i okruženju nemačkih snaga u Smederevu

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Smederevo od 18 oktobra 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Beogradski okrug o oslobođenju Smedereva i formiranju vojnoteritorijalnih komandi

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije bolničkog centra JA u Smederevu od 31. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ

Fotografije

Povezane odrednice

Mlavski korpus JVuO Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Crvena armija Dragoljub Draža Mihailović Aranđelovac Aprilski rat Kosta Pećanac Borbe u Srbiji 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Bitka na Jelovoj gori Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Valjevski korpus JVuO Paul Bader Modriča Zasede u oslobodilačkom ratu 1. proleterski korpus NOVJ 1. šumadijski partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Kosmajski partizanski odred Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1942. Centralni komitet KPJ Četnici u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Užice Velika Plana Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. Narodno oslobodilački odbori Valjevo Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. šumadijski partizanski odred 1. brdska divizija Vermahta Bolnice u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Požarevački partizanski odred Ilegala u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Beogradska operacija Smederevski korpus JVuO Četnici u ustanku Mladenovac Avalski korpus JVuO Beograd Požarevac