🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sniježničko-trusinska operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. jula 1944. štabovima 10. i 13. hercegovačke brigade za zauzimanje neprijateljskih uporišta u Trijebnju i Kozicama

Relacija Štaba 10. hercegovačke brigade od 4. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u junu na sektoru Nevesinje - Slato

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o planu sadejstva sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ na širem području Grahova

Zapovijest Komande njemačke 369. legionarske divizije (vražje) od 11. jula 1944. za operaciju protiv jedinica 29. NOU divizije u Hercegovini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 12. jula 1944. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rasporedu brigade i nemoći nemačkog okupatora da mu pruži pomoć u borbi protiv NOVJ

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. jula 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Brštanik - Dabrica - Sniježnica

Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla nastupa preko Hercegovine i u sadejstvu sa 29. hercegovačkom NOU divizijom zauzme Gacko

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretenu Zujoviću da je 6. lička proleterska divizija Nikola Tesla u borbama iscrpljena i da se na svom putu ka Srbiji ne može angažovati za borbe u Hercegovini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 18. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 19. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Džinova Mahala - Trusina

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Štaba 29. Divizije od 21. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o borbama u Hercegovini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o četničkom ispadu i demonstrativnom napadu na Bileću

Izvještaj Štaba 11. hercegovačke brigade od 23. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Avtovac i Gacko

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 24. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće i o odluci da se napadnu četnici na prostoru Osmić gomile - Krstača

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvu na sektoru Osmić gomile - Krstača - Simijovo

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajce - Turbe, u istočnoj Bosni i u Hercegovini

Fotografije

Povezane odrednice

13. hercegovačka udarna brigada Nevesinje Trebinjski korpus JVuO Lukavac Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Nevesinjski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom 369. legionarska divizija (vražja) Stolac 11. hercegovačka udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Južnohercegovački partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Gacko 2. udarni korpus NOVJ 12. hercegovačka udarna brigada Bileća Vučedolska četnička brigada Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Ljubinje Trebinje Vrhovni štab NOVJ Jajce Divizija Brandenburg Sreten Žujović 10. hercegovačka udarna brigada