🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Solin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 U zalivu Soline (na o. Krku), po naređenju komandanta Severnog sektora jugoslovenske Pomorske obalske komande, potopljeni obalski brodovi da ne bi pali u ruke neprijatelju.

10. 8. 1941 Kod Sv. Jurja (trig. 677), pod Kozjakom, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Solinski NOP odred.

12. 8. 1941 Kod s. Sušaca (blizu Sinja) ustaše i domobrani razbili Solinski NOP odred.

26. 8. 1941 U Sinju italijanski vojnici streljali 24 zarobljena partizana Splitskog i Solinskog NOP odreda.

0. 11. 1941 CK KPH, preko PK KPH za Dalmaciju, uputio članovima Partije u Dalmaciji otvoreno pismo, u kome govori o greškama pri formiranju prvih NOP odreda, o neuspehu Splitskog i Solinskog NOP odreda da se prebace na slobodnu teritoriju Like i o drugim nezdravim pojavama u partijskim redovima.

22. 11. 1941 Odlukom PK KPH za Dalmaciju formiran SK KPH za Solin.

0. 1. 1942 Sekretar operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH Vladimir Popović uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome ga obaveštava o uspjesima Sinjskog, Solinskog i Livanjskog NOP odreda i o pogoršanoj situaciji u kninskom srezu.

18. 1. 1942 Partizani Solinskog NOP odreda bacili bombu u oficirsku menzu u Solinu, te ubili 2 i ranili 14 italijanskih oficira. Za odmazdu, italijanske vlasti su u Splitu ubile 12 talaca i uhapsile 200 lica.

0. 5. 1942 Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Sv. Kajo- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a uništili nekoliko motora.

17. 5. 1942 Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Majdan- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a zapalili 2 magacina. Između ostalog, izgorelo je 200 buradi nafte, 40 buradi mašinskog ulja i nekoliko stotina džakova od jute.

0. 6. 1942 Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

1. 8. 1942 Italijanske snage iz Splita, Solina i Klisa napale Kaštelansko-trogirsku četu na Kozjaku i, posle petočasovne borbe, prinudile je na povlačenje u pravcu pl. Moseća. U toku borbe italijanski vojnici su palili i pljačkali sela.

6. 11. 1942 U fabrici cementa -Majdan- u Solinu delovi Mosorskog partizanskog bataljona eksplozivom uništili parnu turbinu.

30. 1. 1943 Održana sreska konferencija predstavnika NO odbora i izabran SNO odbor za Solin.

10. 7. 1943 Iz Ploča, Vrgorca, Zagvozda, Sinja, Solina, Omiša i Makarske jake italijanske, nemačke i ustaško-domobranske snage (preko 15.000 vojnika), podržavane tenkovima, avijacijom i ratnim brodovima, otpočele operaciju (-Biokovo-Mosor-) protiv jedinica NOVJ na pl. Biokovu i pl. Mosoru. U borbama dol. avgusta Biokovski NOP odred, podeljen po grupama, izbegao je uništenje, dok je 1. bataljon Cetinskog NOP odreda razbijen u rejonu s. Lovreča. Neprijatelj je imao 22 mrtva, 106 ranjenih, 17 nestalih i 2 zarobljena, ali je sistematski popalio i opljačkao više sela, vršeći represalije nad stanovništvom; samo italijanske jedinice su ubile i streljale 97, uhapsile 91 i internirale 833 rodoljuba.

Dokumenti

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

Izvještaj komande kraljevskih karabinjera u Zadru od 26 kolovoza 1941 god. o strijeljanim i zarobljenim partizanima Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

Izjava boraca Solinskog partizanskog odreda od 4. rujna 1941. o formiranju i raspuštan ju Odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

Izvještaj karabinjera u Splitu od 22. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj petardi na karabinjersku stražarnicu u Solinu

Izvještaj 64. mješovite sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 27. listopada 1941. odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu vojne telefonske linije Solin—Klis

Izjava organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. listopada 1941. Centralnom komitetu o svojoj odgovornosti za neuspjeh Splitskog i Solinskog partizanskog odreda

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Solin krajem studenog 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju partijske organizacije

Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. studenog 1941. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu karabinjera i Milišić Ivana u Solinu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1 do 15 studenog i akcijama u Splitu

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u Solinskom bazenu od 1. do 15. studenog i akcijama u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 117 od 9. prosinca 1941. o akcijama Solinskog partizanskog odreda, formiranju odreda u Cetinskoj krajini i teroru okupatora u Splitu

Izvještaj ravnateljstva ustaškog redarstva NDH od 13. prosinca 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupku talijanskih vlasti prema stanovništvu Splita, interniranju rodoljuba i akcijama udarnih grupa u Splitu, Solinu i Kaštel Sućurcu

Izvještaj sekretara Kotarskog komiteta KPH Solin Drage Gizdića od 20. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu i akcijama u rajonu Klisa i Zagori

Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17 svibnja o paljenju magazina u fabrici cementa kod Solina

Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17. svibnja 1942. o paljenju skladišta u tvornici cementa kod Solina

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 19. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o požaru u tvornici cementa »Majdan« u Solinu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 23. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste kod Solina

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 28. srpnja 1942. Solinskoj letećoj grupi za rušenje ceste kod Rupotine

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. partizanskim punktovima Moseć—Svilaja—Solin—Kaštela—Rogoznica da od svojih boraca formiraju četu odnosno bataljon

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za poduzimanje napada na neprijatelja u Solinu, Klisu i Kaštelima

Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1 avgusta 1943 god. Komandi Druge armije o napadu na parobrod Solin

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

Izvještaj savezničkih snaga na otoku Visu od 23. veljače 1944. o zračnim napadima na Solin, Šibenik, Zadar i Zagreb

Izvještaj Drage Gizdića, člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH o nedostacima u radu kotarskih komiteta KPH Trogir i Solin

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na zaljev Solin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama

Pregled zračnih napada savezničkog zrakoplovstva u vremenu od 27. studenog 1943. do 11. siječnja 1944. na Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Solin, Šoltu i dr.

Fotografije

Povezane odrednice

Štampa u ratu Zadar Očekivano iskrcavanje saveznika Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Operacija Jesenji pljusak Trogir Borbe u Hrvatskoj 1944. Makarska Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Krk Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Imotski Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Omiš Vrgorac Split Operacija Landsturm Biokovski partizanski odred Kapitulacija Italije Ustanak u Dalmaciji 1941. 1. proleterska divizija NOVJ 2. oklopna armija 2. italijanska armija Luftwaffe u Jugoslaviji 6. italijanski armijski korpus 15. brdski armijski korpus Šibenik Nemački zločini u Jugoslaviji Solinski partizanski odred Pljačka u ratu Livanjski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Dalmaciji 1944. Sinj Borbe u Hrvatskoj 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Kaštela Vis Metković Italijanski zločini u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Vladimir Popović Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zarobljenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Split 1943. Knin Centralni komitet KPJ Pelješac 264. pešadijska divizija Aprilski rat Borbe na Jadranu 1943. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi