🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srebrenik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 8. 1943 Milicijski bataljon Tuzlanske domobranske brigade iz s. Srebrenika (kod Tuzle) prešao na stranu NOVJ.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

18. 5. 1944 Kod Okresanice (na pl. Majevici) delovi (oko 450 vojnika) nemačke 13. SS divizije -Handžar- napali na dva bataljona 1. udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Borba je trajala ceo dan. Neprijatelj je odbijen u s. Srebrenik uz gubitke od oko 60 mrtvih. Brigada je imala 30 mrtvih i ranjenih.

0. 9. 1944 U Tuzli formirana Komanda tuzlanskog vojnog područja, sa šest komandi mesta: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kreka, G. Tuzla i Srebrenik.

4. 9. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ izvršile napad na delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Srebreniku (kod Gračanice). Posle dvodnevne borbe uporište nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja.

3. 10. 1944 Sedamnaesta, majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Srebrenik (kod Gračanice), koji je branio jedan bataljon 13. SS divizije -Handžar- i četnici. Neprijateljski gubici: 12 mrtvih, 30 ranjenih i 30 zarobljenih četnika.

31. 10. 1944 Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

28. 3. 1945 Nastupajući pravcem s. Bijela - s. Srebrenik (kod Gračanice) ojačani 16. puk nemačke 22. pešadijske divizije probio odbranu delova 23. udarne divizije 2. armije JA kod s. Srnice i s. Bijele i u toku dana izbio na pl. Majevicu, te time ugrozio Tuzlu i desni bok jedinica JA u dolini r. Spreče.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bosanski Šamac 5. vojvođanska udarna brigada 25. srpska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Gradačac Gračanica Završne operacije u Jugoslaviji Druga neprijateljska ofanziva 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 22. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Četnička golgota Janja Lukavac Saradnja četnika sa okupatorom Tuzla 23. srpska udarna divizija NOVJ 13. SS divizija Handžar Bijeljina 16. vojvođanska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Brčko Zvornik Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Živinice