🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srednjobosanski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa

Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

Izveštaj komandanta 3. brigade Kočić od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama

Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade

Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš

Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Operacija Pfingsten 4. pješačka divizija (NDH) Motajička četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Četnička golgota 18. srednjobosanska udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger Mrkonjić Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bitka na Lijevča polju Četnički odred Petar Kočić Druga banjalučka operacija Završne operacije u Jugoslaviji 12. slavonska divizija NOVJ Kupres Teslić Prnjavor 114. lovačka divizija 39. krajiška divizija NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 21. slavonska udarna brigada Banja Luka Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 13. krajiška udarna brigada Derventa Operacija Schwarz