🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srednjobosanski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa

Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

Izveštaj komandanta 3. brigade Kočić od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama

Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade

Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš

Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnička golgota 39. krajiška divizija NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Operacija Pfingsten 13. krajiška udarna brigada Banja Luka Teslić Druga banjalučka operacija 373. legionarska divizija Tiger Četnički odred Petar Kočić Prnjavor Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Saradnja četnika sa okupatorom 114. lovačka divizija Kupres Četnici u drugom svetskom ratu Derventa Završne operacije u Jugoslaviji 21. slavonska udarna brigada Operacija Schwarz Motajička četnička brigada Bitka na Lijevča polju 53. srednjobosanska divizija NOVJ 18. srednjobosanska udarna brigada 4. pješačka divizija (NDH) Mrkonjić Grad Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.