🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srednjobosanski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Zapisnik sa sastanka starešina bosanskih četničkih odreda od 8. jula 1943. o formiranju Srednjobosanskog četničkog korpusa

Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

Izveštaj komandanta 3. brigade Kočić od 16. jula 1944. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa o odnosu četnika prema Nemeima i ustašama

Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine

Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade

Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš

Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima 14. i 18. srednjobosanske brigade za napad na četnike Bosanskokrajiškog i Srednjobosanskog četničkog korpusa

Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 13. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Motajička četnička brigada 12. slavonska divizija NOVJ Bitka na Lijevča polju 18. srednjobosanska udarna brigada Operacija Pfingsten Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Banja Luka Prnjavor Druga banjalučka operacija Završne operacije u Jugoslaviji Teslić Derventa Četnički odred Petar Kočić 39. krajiška divizija NOVJ Mrkonjić Grad Četnici u drugom svetskom ratu 53. srednjobosanska divizija NOVJ 4. pješačka divizija (NDH) Kupres 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 21. slavonska udarna brigada Operacija Schwarz 114. lovačka divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnička golgota