🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srednjodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 58 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 6. 1942 U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

25. 6. 1942 U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

4. 7. 1942 U s. Cetini (kod Sinja) delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda razoružali italijansku posadu, zaplenivši 75 pušaka i mnogo municije.

5. 7. 1942 Posle osmočasovne borbe delovi Srednjedalmatinskog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Ježević (kod Vrlike).

5. 8. 1942 Na Vagnju (na putu Senj-Livno) jedinice Srednjodalmatinskog NOP odreda napale italijansku posadu, ali su se posle petočasovne borbe morale povući uz gubitke od 6 mrtvih i preko 20 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonić, narodni heroj. Neprijatelj je imao 1 mrtvog, 11 ranjenih i 2 nestala.

5. 9. 1942 U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

0. 12. 1943 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

0. 7. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Vrlički NOP odred Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju odreda

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Talijansku patrolu na cesti Kaldrma—Potkonje i pogibiji četničkog komandanta Paje Popovića

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 1. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvršenoj ekonomskoj akciji u Glavašu i formiranju nove dinarske čete

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. srpnja 1942. komandantu Srednjodalmatinskog NOP odreda da u selu Cetini formira partizansku četu i Narodnooslobodilački odbor za Cetinu

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. jula 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i o osnivanju narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini

Naređenje Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. letećoj partizanskoj desetini na Moseću da u što kraćem roku formiraju Mosećki vod koji će u perspektivi prerasti u četu

Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da uputi dvije ćete na položaje Čubrice, Modraš, Bravčev Dolac zbog koncentracije i kretanja neprijatelja

Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. jula 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 14. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o brojnom stanju odreda i formiranju nove čete

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«

Izvještaj Andrije Božanića, člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

Izvještaj Andrije Božanića član Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova

Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 24. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama u vremenu od 7. do 24. srpnja

Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24. srpnja 1942. štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju za formiranje 2. bataljona

Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 29. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbi Prvog udarnog bataljona kod Trnove Poljane

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 30. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda za razoružanje neprijatelja u selima Cetini, Ježeviću i Duvnjaku

Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 1. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na Čilašu

Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno

Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju br. 4. od 1. kolovoza 1942. o napadu na talijansku auto-kolonu kod Trnove poljane

Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. kolovoza 1942. Opera-tivnom štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da im ne može uputiti pojačanje i o neizvršenju zadataka od strane partizana u Rupotini

Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. o pogibiji komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonića

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju kojim određuje zadatke pojedinim jedinicama Odreda

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. kolovoza 1942. Štabu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da izvrši čišćenje terena zapadno od Aržana

Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 18. kolovoza 1942. Štaba Četvrte operativne zone o pokretu 2. bataljona za Studence i o zauzimanju Sudenaca, Lovreća i Posušja od strane 1. proleterske brigade

Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu

Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. avgusta 1942. godine

Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. kolovoza 1942. komandantu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da uputi dva bataljona koja će ući u Prvu dalmatinsku brigadu koja se formira

Izvještaj štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6 rujna 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o mogućnosti neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o mogućnostima neprijateljske ofanzive

Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 7. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama i izvedenim akcijama u vremenu od 16. kolovoza do 6. rujna 1942. godine

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske o rasporedu snaga u slučaju italijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu snaga u slučaju talijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred

Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste

Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na četnike u selu Mirlovići

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 2 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Mosoru i Kamešnici

Zapovijest Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 3 aprila 1944 za napad na ustaše u Cvrljevu

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 6 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o inapadu na ustaše u Cvrljevu

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 7 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Dinarskog NOP odreda na Dinari

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 20 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 7 do 20 aprila

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i izvršenim diverzijama od 16 do 24 aprila

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju na području Drniša i napadu na četnike u selu Mirlovići

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 27 aprila 1944 Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 19 do 24 aprila

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 19. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvima od 8. do 16. maja

Izvještaj Štaba Grupe srednjedalmatinskih NOP odreda od 24. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o akcijama podređenih jedinica od 16. do 23. maja

Izvještaj Štaba Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda od 20. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama i diverzijama od 18. maja do 15. juna

Zapovijest Štaba 20. divizije NOVJ od 19. jula 1944. štabovima brigada i Štabu Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda da unište neprijatelja u dolini Cetine u Vrlici i Kijevu i spriječe intervenciju njegovih snaga iz Knina, Drniša i Sinja

Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 1. siječnja 1944. Štabu Grupe srednjedalmatinskih odreda o dejstvu u vremenu od 6. do 31. prosinca 1943. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Biokovski partizanski odred 20. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ Dinarski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Politički komesari u NOR-u 1. dalmatinski udarni bataljon Trilj Brač Livno Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. dalmatinska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1944. Sinj Borbe u Hrvatskoj 1942. Arso Jovanović Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Hvar Kninski partizanski odred 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Knin Drniš Borbe na Jadranu 1944. Korčula Ni zrno žita okupatoru! Trogir Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Bataljon Starac Vujadin Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe za Livno 1942. 1. proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Sjevernodalmatinski partizanski odred 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Vrlika Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu