🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sremska Kamenica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

19. 6. 1942 U akciji na sanatorijum kod Srem. Kamenice Podunavski NOP odred zaplenio veću količinu sanitetskog i pisaćeg materijala.

7. 2. 1944 Jedan vod 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda napao na vojni magacin kod s. Kamenice (blizu Petrovaradina), te zarobio 9 domobrana (koji su prešli u partizane) i zaplenio 1 p. mitraljez, 11 pušaka, 8 bombi, 1880 metaka i dosta druge vojničke opreme.

10. 3. 1944 U s. Kamenicu (kod Petrovaradina) upala četa 1. sremskog NOP odreda, ubila 3 domobrana i zaplenila 5 pušaka i 300 metaka.

31. 5. 1944 Na pruzi između s Beočina i s. Kamenice (kod Petrovaradina) delovi 6. vojvođanske NOU brigade napali odeljenje ustaša. Poginulo je 11 i ranjeno 6 ustaša a zaplenjeno 5 pušaka sa 250 metaka i druga oprema.

25. 8. 1944 Na putu s. Kamenica-Venac (kod Petrovaradina) delovi Fruškogorskog NOP odreda iz zasede napali kolonu nemačkih vojnika koji su sprovodili zarobljene italijanske vojnike. Poginuli su 22 nemačka vojnika, zarobljeno je 9 nemačkih vojnika i oslobođen je 51 italijanski vojnik.

8. 9. 1944 Ceo domobranski garnizon u Petrovaradinu (vazduhoplovni školski puk, artiljerijska podoficirska škola, artiljerijski divizion i druge jedinice) i delovi iz uporišta u s. Kamenici, s. Beočinu, s. Vrdniku i nekim obližnjim selima prešli na stranu NOV i POJ, zajedno sa oficirima, naoružanjem i opremom.

14. 9. 1944 Glavnina Jurišnog bataljona 11. vojvođanske NOU brigade porušila most na putu između s. Kamenice (kod Petrovaradina) i Iriškog venca, a zatim iz zasede napala na oko 50 neprijateljskih vojnika koji su došli da izvrše opravku toga mosta. Poginulo je 45 neprijateljskih vojnika. Plen: 3 p. mitraljeza i 40 pušaka.

21. 10. 1944 Jedinice 7. vojvođanske NOU brigade izvršile koncentričan napad na ustaško-domobransku posadu u s. Kamenici (kod Petrovaradina). Posle šestočasovne borbe one su oslobodile Kamenicu i odbile neprijateljsku intervenciju iz Petrovaradina, zarobivši 59 vojnika i zaplenivši 3 p. mitraljeza, 36 pušaka, 88 bombi i mnogo druge ratne opreme.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Fruškogorski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Borbe u Sremu 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu 1. sremski partizanski odred Sanitet u ratu Partizanska avijacija 6. vojvođanska udarna brigada 11. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. vojvođanska udarna brigada Petrovaradin