🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sremska Mitrovica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 150 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 10 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Otpočeo ulazak nemačkih snaga u Srem na pravcu Vinkovci - Sr. Mitrovica - Ruma. Jednovremeno, naoružani meštani nemačke narodnosti (-Dojče Manšaft-) i ustaše zauzimali važnije objekte i državna nadleštva i razoružavali delove bivše jugoslovenske vojske.

30. 4. 1941 Na pustari Žarkovo (kod Rume) nemačke jedinice blokirale naselje i 103 porodice, preko Srem. Mitrovice, proterale za Srbiju.

22. 6. 1941 Nemačke i ustaške vlasti otpočele hapšenje članova Partije i SKOJ-a u srezu i gradu Srem. Mitrovica. Provalom u Srem. Mitrovici, Srem. Karlovcima i Petrovaradinu uhapšen izvestan broj partijaca, skojevaca i rodoljuba, koji su potom streljani.

0. 8. 1941 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice grupa fruškogorskih partizana prekinula železničku prugu.

10. 8. 1941 U rejonu s. Jarka (kod Srem. Mitrovice) mesna partizanska grupa napala na kamion sa ustašama.

22. 8. 1941 Iz kaznenog zavoda u Srem. Mitrovici pobegla 32 politička zatvorenika, većinom članovi KPJ. Organizaciju bekstva sproveli ka/.nionički komiteti KPJ i OK SKOJ-a za Srem.

28. 8. 1941 Dve čete Podrinskog NOP odreda napale Malu Mitroviću i prisilile vod nemačkih vojnika da odstupi u Srem. Mitrovicu. Zaplenjeno oko 200 pušaka, dosta municije, odeće i obuće. Odredu je pristupilo 45 radnika iz brodogradilišta i preko 100 seljaka iz okolnih sela.

28. 8. 1941 Iz Iriga, po odluci OK KPJ za Srem jedna desetina boraca stigla na Frušku goru i priključila se komunistima oslobođenim iz kaznione u Srem. Mitrovici.

0. 9. 1941 Po odluci CK KPJ, iz Fruškogorskog NOP odreda prešlo u Srbiju 25 ranijih političkih osuđenika, koji su pobegli iz kaznione u Srem. Mitrovici.

21. 9. 1941 Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

22. 9. 1941 Delovi Podrinskog NOP odreda napali na M. Mitroviću, ali je nisu zauzeli, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Srem. Mitrovice.

24. 9. 1941 U Šapcu delovi nemačke 342. divizije, uz pomoć tamošnjih jedinica, preduzeli pretresanje i hapšenje. Do 27. septembra uhapsili 6418 lica od 14 do 70 godina i 200 njih streljali, uništavajući i pljačkajući imovinu stanovništva. Uhapšene građane nemački vojnici naterali da trče oko 20 km do s. Jarka (kod Srem. Mitrovice), gde je podignut koncentracioni logor. Uz put ubijali sve one koji fizički nisu mogli da izdrže pakleni tempo trčanja.

29. 9. 1941 U severnoj Mačvi nemački vojnici pohvatali oko 800 seljaka i odveli u logor u s. Jarku (kod Srem. Mitrovice). Uz put pobili 500 ljudi.

2. 11. 1941 Iz Srem. Mitrovice prebačen u Šabac nemački 597. landesšicen bataljon radi obezbeđenja pozadine nemačke 342. pešadijske divizije.

4. 11. 1941 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja i između s. Martinaca i s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice) borci Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine iz s. Bešenova (kod Rume) razorili prugu.

25. 2. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda, uz sadejstvo mesnih partizana, zauzela opštinsku zgradu u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), i zaplenila 4 puške.

9. 3. 1942 Mesne desetine u s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice), streljale dvojicu petokolonaša i u opštini zaplenili 6 vojničkih pušaka i nešto municije. Jednovremeno, grupa boraca 1. čete fruškogorskog NOP odreda je napala žand. st. u s. Bešenovu (kod Rume), ubila komandira stanice i ranila nekoliko žandarma a stanicu i opštinsku arhivu zapalila; pri povratku iz akcije uhvatila je 3 petokolonaša (koji su zatim osuđeni na smrt) i zaplenila 2 njihove puške.

11. 3. 1942 Borci Fruškogorskog NOP odreda prekinuli tt veze između sela Ležimira i Čalme (kod Srem. Mitrovice).

6. 5. 1942 U Srem. Mitrovici ustaše streljale 27 simpatizera NOP-a

12. 5. 1942 U Srem. Mitrovici ustaše streljale člana OK KPJ za Srem Janka Čmelika, narodnog heroja.

0. 6. 1942 U s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) održana sreska partijska konferencija za sremskomitrovački srez, na kojoj je izabran novi SK KPJ za Srem. Mitrovicu.

4. 7. 1942 Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

9. 7. 1942 Na putu između s. Laćarka i s. Manđelosa (kod Srem. Mitrovice) grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda minirala i srušila most.

11. 7. 1942 Na pustari kod s. Laćarka (blizu Srem. Mitrovice) grupa boraca 4. čete Fruškogorskog NOP odreda razoružala neprijateljsku stražu i zaplenila 7 pušaka sa 250 metaka, dosta druge vojničke opreme i 5 konja sa zapregom.

11. 7. 1942 U selima Laćarku, Martincima i Suljmu (blizu Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 8 dreš-garnitura i 1 krunjaču za kukuruz.

12. 7. 1942 U opštini Manđelos (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine onesposobile 4 dreš-garniture i 19 kosačica.

14. 7. 1942 U blizini s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 70 vagona konoplje, 50 jutara ječma, 1 traktor, 2 kosačice, 18 plugova i drugi poljoprivredni materijal.

15. 7. 1942 U opštini Srem. Mitrovica mesne desetine spalile 21 jutro pšenice i 8 kola sena a uništile 3 i onesposobile 9 kosačica.

15. 7. 1942 U s. Jarku (kod Srem. Mitrovice) mesne desetine spalile 2 dreš-garniture, traktor, kosačicu i drugi poljoprivredni pribor.

10. 8. 1942 U Srem. Mitrovici ustaška policija otpočela hapšenja, pljačkanja i ubijanja pripadnika i simpatizera NOP-a i za 3 dana ubila oko 1000 lica. Masovna hapšenja i zverstva ustaša (-Akcije Viktora Tomića-) i nemačke policije, i u ostalim mestima u Sremu produžena su sve do 16. septembra. Za ovo vreme ukupno je ubijeno i nestalo oko 6000 ljudi, žena i dece, mahom srpske nacionalnosti, a uhapšeno i zlostavljano oko 10000 lica.

30. 8. 1942 U Srem. Mitrovici ustaška policija na zverski način pobila grupu od 200 ljudi dovedenih iz Šida.

3. 9. 1942 U Srem. Mitrovici ustaška policija na zverski način pobila oko 800 ljudi, žena i dece, poglavito srpske narodnosti (-Akcija Viktora Tomića-).

4. 9. 1942 Kod Srem. Mitrovice ustaška policija na zverski način pobila oko 300 ljudi, žena i dece, poglavito srpske narodnosti (-Akcija Viktora Tomića-).

19. 9. 1942 Delovi 3. NOP^odreda 3. operativne zone Hrvatske napali obezbeđenje imanja kaznione Srem. Mitrovice (u blizini s. Jarka), razoružali dva stražara i oslobodili 20 kažnjenika.

26. 9. 1942 Na nasipu s. Bosut - s. Martinci (kod Srem. Mitrovice) borci Bosutske partizanske čete iz zasede napali odeljenje žandarma, te ubili 6 žandarma i zaplenili 6 pušaka sa 500 metaka i 5 bombi.

21. 10. 1942 Iz s. Ležimira (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske, posle dvodnevnog puškaranja, proterali 5. četu 16. ustaškog bataljona u pravcu s. St. Divoša. Poginule su 3 a ranjene 4 ustaše.

3. 11. 1942 Između Srem. Mitrovice i s. Čalme mesne desetine posekle tt žice i 40 stubova.

21. 12. 1942 Između s. Čalme i Srem. Mitrovice delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske pokidali tt veze.

27. 12. 1942 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali železničku prugu, razorili 15 metara pruge i uništili lokomotivu i 4 vagona.

12. 1. 1943 Između s. Laćarka i s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

14. 1. 1943 Između s. Grgurevaca i s. V. Radinaca (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

10. 3. 1943 Između ž. stanica Kukujevci i Bačinci (kod Srem. Mitrovice) 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 8 vagona putničkog voza.

26. 3. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i sa šina izbacila lokomotivu i 14 vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

4. 4. 1943 Između s. Laćarka i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i svih 8 vagona nemačkog brzog voza i oštetila oba koloseka. Neprijatelj je pretrpeo veće gubitke u mrtvim i ranjenim a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

7. 4. 1943 Na putu između Srem. Mitrovice i s. V. Radinaca borci rezervnog partizanskog bataljona sremskomitrovačkog sreza posekli 72 tt stuba.

9. 4. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili 2 lokomotive i 20 vagona italijanskog transportnog voza Poginuo je veliki broj vojnika, a saobraćaj je obustavljen 24 časa.

10. 4. 1943 između s. Vognja i Srem. Mitrovice 1. diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila iokomotivu i 6 vagona brzog voza.

11. 4. 1943 Na putevima s. Bingula - s. Čalma - s. Manđelos i s. Čalma - s. Laćarak (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 171 tt stub.

13. 4. 1943 Između s. Jarka i s. Hrtkovaca (na r. Savi kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP od reda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili šlep sa 30 vagona drvene građe spremljene za Nemačku.

18. 4. 1943 Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) minirana pruga i uništeni lokomotiva i 9 vagona nemačkog brzog voza. Poginuo je veći broj nemačkih vojniku, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

6. 5. 1943 U s. Jarku (kod Srem. Mitrovice) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i zapalili žand. stanicu, razoružali žandarme i zaplenili 12 pušaka s municijom.

21. 5. 1943 U s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice) 1. bataljon Grupe udarnih bataljona napao i proterao policijske i ustaške delove, koji su ubijali i hapsili stanovnike sela, a potom u sastavu Grupe, nastavio pokret ka s. Kuzminu. Ustaše su, sa pristiglim pojačanjima iz Srem. Mitrovice, ponovo upale u s. Manđelos, gde su zverski pobile oko 100 i uhapsile oko 300 ljudi, zapalile oko 100 kuća i miniranjem srušile crkveni toranj, pod čijim je ruševinama našlo smrt dosta privedenih meštana.

3. 6. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i oštetila nemački transportni voz. Na ruševine ovoga voza naleteo je drugi teretni voz, te se survao sa pruge. Uništene su 2 lokomotive i 20 vagona, a poginulo je 12 i ranjeno 43 nemačka vojnika.

14. 6. 1943 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 80 tt stubova na putu Šid - Ilok - s. Susek i porušili mostove na putu s. Susek - s. Sviloš i između Srem. Mitrovice i s. Manđelosa.

2. 7. 1943 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove minirana pruga i uništeni lokomotiva i 10 vagona teretnog voza. Istog dana Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala voz na pruzi s. Voganj - Srem. Mitrovica i oštetila lokomotivu.

12. 7. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavili i napali transportni voz u kojem su bili domobrani (u nemačkim policijskim uniformama). Po nekim podacima poginulo je 58 vojnika i oficira i zaplenjeno 50 pušaka.

14. 7. 1943 U s. V, Radincima (kod Srem. Mitrovice) ustaše zverski ubile 38 i uhapsile 45 lica, a potom opljačkale selo.

17. 7. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice grupa boraca 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavila nemački transportni voz i pomoću otkačene lokomotive, koja je u punoj brzini upućena na kompoziciju, jako oštetila nekoliko vagona. Poginula su 2 nemačka vojnika i jedan je ranjen.

30. 7. 1943 U rejonu s. Čalme (kod Srem. Mitrovice) delovi 2. sremskog NOP odreda zapalili 118 jutara pokošenog žita, zobi, ječma i grahorice.

31. 7. 1943 Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

26. 8. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu, zaustavili nemački teretni voz (sa ugljenom i municijom), a pri napadu na pratnju voza ubili 3 i ranili 15 nemačkih vojnika. Eksplozija municije i vatra uništile su celu kompoziciju (lokomotivu i oko 40 vagona).

4. 9. 1943 U s. Laćarku (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale i razoružale ustaško-domobransku posadu, zapalile opštinsku zgradu sa arhivom i poštu. Zaplenjeno je 30 pušaka sa 920 metaka, 8 radio-aparata i dosta druge spreme.

6. 9. 1943 Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade minirale prugu i napale nemački teretni voz (izbačeni su iz šina lokomotiva i 9 vagona-cisterni sa benzinom, a 4 vagona su potpuno uništena), nanevši neprijatelju gubitke. Istog dana je nemačka policija, za odmazdu, streljala 21 lice iz s. Martinaca.

10. 9. 1943 U s. Ležimiru (kod Srem. Mitrovice) otpočelo dvodnevno savetovanje pretstavnika KPJ, GŠ NOV i PO za Vojvodinu, narodne vlasti i komandi područja i mesta, na kome su, pored ostalog, izvršene organizacione promene u vojno-pozadinskim vlastima i doneta je, pored ostalog, odluka o formiranju rumske, vinkovačke i sremskomitrovačke komande vojnog područja.

14. 9. 1943 Naredbom GŠ NOV i PO za Vojvodinu, a po odluci savetovanja održanog u s. Ležimiru (kod Srem. Mitrovice) 10. septembra, formirane komande Rumskog, Sremsko-mitrovačkog i Vinkovačkog vojnog područja.

27. 9. 1943 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona a oštetila 6 vagona nemačkog transportnog voza.

30. 9. 1943 Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

0. 10. 1943 Iz Poljske dovedena u Srem nemačka 1. kozačka divizija i raspoređena grupno duž komunikacije Petrovaradin - Zemun - Srem. Mitrovica - Ilok radi učešća u operaciji protiv snaga NOV i PO Vojvodine.

11. 10. 1943 U s. Divošu (kod Srem. Mitrovice) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, posle kraće borbe, odbili napad odeljenja vojnika iz nemačke 1. kozačke divizije i naneli mu gubitke od nekoliko mrtvih, dok se 10 -kozaka- predalo sa oružjem.

1. 11. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 5 vagona nemačkog brzog voza.

6. 11. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i oštetila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

6. 11. 1943 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona transportnog voza, usled čega je saobraćaj prekinut 2 dana.

14. 11. 1943 U blizini ž. st. Martinci (kod Srem. Mitrovice) nemačke jedinice streljale 80 rodoljuba doteranih iz logora u Zemunu.

22. 11. 1943 Nemačko uporište u s. Grgurevcima napale jedinice 1. vojvođanske NOU brigade. Posle 36-časovne borbe protiv oko 300 policajaca i folksdojčera, one su zauzele bunkere i veći deo sela i odbile intervenciju nemačkih jedinica iz Srem. Mitrovice i Rume, pri čemu su neprijatelju nanele gubitke od oko 60 poginulih, uništile 3 kamiona i zaplenile 2 protivtenkovska topa, 4 mitraljeza, 5 automata, 60 pušaka i dosta druge opreme. Zatim su se, zbog znatnih gubitaka i zbog pristizanja novih neprijateljskih pojačanja s tenkovima, povukle u pravcu s. Ležimira, na padinama Fruške gore.

27. 11. 1943 U s. Ležimiru (kod Srem. Mitrovice) nemačke jedinice streljale 100 meštana, minama oštetile crkvu i popalile više kuća.

11. 12. 1943 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 4 vagona teretnog voza.

20. 12. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja jedinice 1. sremskog NOP odreda isekle 50 tt stubova.

28. 12. 1943 Između s. Kuzmina i s. Kukujevaca (kod Srem. Mitrovice) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomtivu i 5 vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

3. 1. 1944 Delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu između Srem. Mitrovice i s. Laćarka. Uništeni su lokomotiva i nekoliko vagona transportnog voza.

12. 1. 1944 Kod s. Grgurevaca (blizu Srem. Mitrovice) otpočelo četvorodnevno savetovanje predstavnika PK KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskog NO odbora, vojnooperativnih i vojnopozadinskih štabova i komandi. Po razmatranju opšte vojno-političke situacije odlučeno je da se prošire ekonomske baze, da se do maksimuma pojača snabdevanje jedinica NOV i POJ i organizuje redovno transportovanje hrane u Bosnu.

21. 1. 1944 Između s. Vognja i Srem. Mitrovice vod iz 1. sremskog NOP odreda posekao 20 tt stubova a neprijateljskoj patroli naneo gubitke.

27. 1. 1944 Kod Čarde (na putu s. Manđelos - Srem. Mitrovica) 2. četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala grupu nemačkih i domobranskih vojnika. U kratkoj borbi je poginulo 6 a zarobljeno 13 vojnika. Zaplenjena su 2 automata, 16 pušaka, preko 500 metaka i dosta druge opreme.

6. 2. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona brzog voza.

12. 2. 1944 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom. Za to vreme je 1. četa istog bataljona miniranjem srušila teretni voz između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) i uništila lokomotivu i 6 vagona.

19. 2. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

22. 2. 1944 Delovi 1. bataljona 4. vojvođanske NOU brigade napali landarme i finanse u s. Martincima (kod Srem. Mitrovice), te posle kraće borbe zarobili 15 žandarma, 5 finansa i 1 domobrana a zaplenili 22 puške, 1 p. mitraljez, 30 bombi, oko 5000 metaka i dosta druge vojničke opreme.

28. 2. 1944 Kod s. Martinaca (blizu Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništeni su lokomotiva i veći broj vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

10. 3. 1944 Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

10. 3. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu, usled čega je sa šina iskočila lokomotiva i 5 vagona teretnog voza.

11. 3. 1944 U rejonu ž. st. Voganj (na pruzi Ruma - Srem. Mitrovica) grupa boraca Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge oštetila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza.

14. 3. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice), delovi 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza.

16. 3. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu, usled čega su tender i 6 vagona teretnog voza izbačeni sa šina.

30. 3. 1944 U rejonu ž. st. Voganj (na pruzi Ruma - Srem. Mitrovica) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona brzog voza.

12. 4. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona putničkog voza.

17. 4. 1944 Oko 200 nemačkih SS policajaca, nastupajući iz s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice), napalo 1. četu 1. bataljona 2. sremskog NOP odreda u s. Bosutu. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je zauzeo selo i spalio više kuća, a zatim produžio za Srem. Raču, gde je počinio ista nedela.

26. 4. 1944 Između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona.

27. 4. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja borci 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona.

28. 4. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka borci 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza.

2. 5. 1944 Između s. Laćarka i s. Martinaca (kod Srem. Mitrovice) borci 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

4. 5. 1944 Između Srem. Mitrovice i s. Laćarka borci 1. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona putničkog voza.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o oslobođenju drugova iz Sremske Mitrovice

Pismo oslobođenih robijaša od 31. avgusta 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama i bekstvu iz kaznione Sremske Mitrovice

Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 9. oktobra 1941. o uzetim taocima u rejonu Šapca, o masovnim merama odmazde i o osnivanju koncentracionog logora kod Sremske Mitrovice

Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Sremske Mitrovice od 16 jula 1942 god. Štabu nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana

Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume

Izveštaj sreskog komiteta KPJ za Sremsku Mitrovicu od 6. decembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu u novembru

Predlog Komande mesta Sremska Mitrovica od 31 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za formiranje slovačke čete Janko Čmelik

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ i Vrhovnom štabu za zauzimanje Sremske Mitrovice i presecanje odstupnice nemačkim jedinicama iz Beograda i Zemuna

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da sadejstvuje s jedinicama 28. NOU divizije u napadu na Sremsku Mitrovicu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ za zauzimanje Sremske Mitrovice i stvaranje mostobrana na levoj obali Save

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za zauzimanje Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. štabovima divizija za ovlađivanje linijom: Stara Pazova - Inđija - Ruma - Sremska Mitrovica

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije za pokret u pravcu Sremske Mitrovice

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i borbama za oslobođenje Mitrovice

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Sremsku Mitrovicu

Naređenje Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Sremsku Mitrovicu

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa o pripremama za napad na Sremsku Mitrovicu

Naređenje Štaba Pete Krajiške (Kozarske) NOU brigade od 27 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za sadejstvo snagama Dvanaestog korpusa NOVJ za oslobođenje Sremske Mitrovice

Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Sremska Mitrovica - Fruška Gora

Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za blokadu Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Sremske Mitrovice

Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Sremske Mitrovice

Saopštenje Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Sremskoj Mitrovici i Laćarku

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 oktobra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Jedanaeste NOU divizije i napad na neprijateljski garnizon u Sremskoj Mitrovici

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Sremske Mitrovice

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice

Dnevni operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa Vrhovnom štabu NOV i POJ od 1 novembra 1944 godine o oslobođenju Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja

Izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) NOU brigade od 1 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 29 marta 1945 god. štabovima brigada za prebacivanje sa prostorije Sremska Mitrovica na prostoriju Šabac

Fotografije

Povezane odrednice

Streljanja u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Bitka za Srbiju 11. krajiška divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1945. 16. vojvođanska divizija NOVJ Irig Završne operacije u Jugoslaviji Omladina u ratu Zemun Ni zrno žita okupatoru! Nemački zločini u Jugoslaviji Glavni štab Vojvodine Borbe u Sremu 1942. Vinkovci Ilok Borbe u Sremu 1944. Vrhovni štab NOVJ Žene u ratu 21. srpska divizija NOVJ Grgurevci 6. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Nemački zločini u Srbiji 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu 1. sremski partizanski odred Beograd SKOJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Inđija Operacija Mačva Petrovaradin Borbe u Srbiji 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 12. vojvođanski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Ruma 9. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. vojvođanska udarna brigada 3. vojvođanska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Fruškogorski partizanski odred Prvi maj u oslobodilačkom ratu Mačvanski partizanski odred 342. pešadijska divizija Bitka za Šabac 1941. 1. proleterski korpus NOVJ Lebane Borbe u Lici 1942. Stara Pazova Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Laćarak Aprilski rat 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Srbiji 1944. 1. vojvođanska udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sremu 1941. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Šabac Sremski front Zasede u oslobodilačkom ratu Šid 6. lička proleterska divizija NOVJ Osijek 11. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo 4. vojvođanska udarna brigada