🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sremski front

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 325 dokumenata i 154 fotografija.

Događaji

26. 10. 1944 Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Šabac, iz koga su se nemačke snage povukle preko r. Save u Srem.

26. 10. 1944 Jedinice 12. udarnog korpusa NOVJ razbile neprijateljsku odbranu ka kanalu Jarčina (u Sremu) i zauzele utvrđena sela Putince, Dobrince i Kraljevce (kod Rume).

0. 11. 1944 Iz Srema u istočnu Bosnu upućeni kao pojačanje, reorganizovana nemačka 1. brdska divizija i jedan puk RZK. Tako ojačan, neprijatelj je prodro iz Bijeljine u Zvornik i tu ovladao levom obalom Drine, da bi obezbeđio mostobran jedinicama koje su se povlačile iz Srbije.

1. 11. 1944 Iz Beograda 21. udarna divizija NOVJ pristigla na sremski front i preuzela položaje 16. udarne divizije u rejonu s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice).

1. 11. 1944 Posle petodnevnih oštrih borbi jedinice 16. udarne divizije oslobodile Srem. Mitrovicu i s. Laćarak, jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- oslobodile sela V. Radince i Manđelos, a jedinice 36. udarne divizije oslobodile obližnja sela Bešenovo, Šuljam i Grgurevce.

2. 11. 1944 Prema naredbi Glavnog Štaba NOV i PO za Vojvodinu rasformiran Štab sremske operativne zone.

7. 11. 1944 Zbog izgubljenih uporišta i naseljenih mesta tokom 1, 3. i 4. novembra i zbog ugroženosti svog levog boka (južno od s. Ležimira, blizu Srem. Mitrovice), ojačane neprijateljske snage, uz podršku artiljerije i tenkova, preduzele napade s linije Ilok - s. Čalma - desna obala donjeg toka Manđeloškog potoka. U oštrim borbama jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ uspele su da neprijatelju nanesu znatne gubitke i da zadrže svoje položaje, izuzev one kod s. Manđelosa, jer su to selo zauzele nemačke jedinice. Uništeno je 7 nemačkih tenkova. Gubici jedinica NOVJ bili su osetni.

8. 11. 1944 U Sremu delovi 1. proleterskog korpusa i 12. udarnog korpusa NOVJ zadržali svoje položaje i slomili napad neprijateljskih snaga. Prva vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ povratila je s. Manđelos (kod Srem. Mitrovice), proteravši neprijatelja ka s. Čalmi.

9. 11. 1944 Na sremskom frontu jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 12. udarnog korpusa NOVJ preduzeli napade i zauzeli sela Bingulu, Stari Divoš i Čalmu (kod Srem. Mitrovice), zatim prešli na desnu obalu donjeg toka Manđeloškog potoka i potisli neprijateljske snage na utvrđene položaje na liniji Ilok - s. Erdevik - s. Martinci. U tesnom dodiru s neprijateljem, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa zadržale su se na dostignutoj liniji sve do 3. decembra preduzimajući više lokalnih napada i odbijajući više neprijateljskih protivnapada, bez značajnijeg pomeranja fronta.

11. 11. 1944 Na sremskom frontu jedinice 11. udarne divizije NOVJ smenile 16. udarnu diviziju NOVJ, dok su delove 36. udarne divizije NOVJ smenile jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Time je otpočelo prebacivanje 12. udarnog korpusa NOVJ (16. i 36. udarne divizije) sa sremskog fronta u Novi Sad, gde je u njegov sastav ušla i 51. udarna divizija NOVJ. Korpus je stavljen pod komandu GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

21. 11. 1944 U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana Mornarička baza čiji je glavni zadatak bio da za potrebe sremskog i slavonskog fronta obezbedi saobraćaj preko r. Dunava i r. Tise.

25. 11. 1944 U Rumi, na oblasnoj konferenciji IXOFa. izabran Oblasni odbor JNOF-a za Srem.

27. 11. 1944 Sa sremskog fronta povučena u Beograd 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- radi odmora.

30. 11. 1944 Štab 48. divizije NOVJ zahtevao od GŠ NOV i PO za Makedoniju da i njegove jedinice uputi na sremski front, u borbu za konačno oslobođenje zemlje.

0. 12. 1944 U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

0. 12. 1944 Sa sremskog fronta otpočelo izvlačenje nemačke 118. lovačke divizije u Mađarsku. Njene dotadašnje položaje preuzela je nemačka 117. lovačka divizija.

0. 12. 1944 Komandu nad nemačkim snagama u Sremu preuzeo Štab 34. armijskog korpusa a 63. armijski korpus prebačen u Mađarsku.

0. 12. 1944 Iz Srema prebačene 3. i 8, pešadijska divizija bugarske 1. armije u Baranju, na levu obalu r. Drave.

2. 12. 1944 Petnaesta korpusna vojna oblast izdala naredbu da se, preko komandi vojnih područja, do 10. decembra izvrši mobilizacija ljudstva od 18 do 30 godina starosti radi popuna jedinica 15. korpusa NOVJ pre odlaska na sremski front.

2. 12. 1944 Iz Beograda stigla na sremski front 5. udarna divizija NOVJ.

5. 12. 1944 Nadirući za odstupajućim neprijateljskim snagama, jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ oslobodile sela: Martince, Kuzmin, Kukujevce, Višnjićevo, Morović i Adaševee, kao i Šid, a sutradan i sela Vašicu, Batrovce i Lipovac. Neprijateljski gubici u ljudstvu i materijalu bili su znatni a zaplenjeno je: 1 tenk, 17 topova, 2 minobacača, 80 automatskih oruđa, 7 kamiona, 2 motocikla, 8 radio-stanica i dosta druge opreme i municije. Jedinice 1. korpusa su imale 161 poginulog i 481 ranjenog borca.

6. 12. 1944 U duhu direktive VŠ NOV i POJ, GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu o reorganizaciji jedinica u Makedoniji i o preformiranju 15. korpusa NOVJ radi odlaska na sremski front i učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

7. 12. 1944 Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle žestokih noćnih borbi, oslobodile s. Tovarnik (kod Šida). U tim borbama poginuo je, između ostalih, vršilac dužnosti komandanta bataljona u 3. proleterskoj krajiškoj udarnoj brigadi Mile Latinović, narodni heroj.

10. 12. 1944 U Skoplju 15. korpus NOVJ organizovao tronedeljni trupni oficirski kurs za komandire četa i vodova, da bi taj kadar osposobio za predstojeće borbe na sremskom frontu.

10. 12. 1944 U Novom Sadu otpočela I pokrajinska konferencija JNOF-a Vojvodine. Trajala je tri dana. Izabrano je najviše političko telo Vojvodine: Izvršni odbor JNOF-a, sa predstavnicima Srema, Bačke, Banata i Baranje.

11. 12. 1944 Pripremajući 15. korpus za upućivanje na sremski front, GŠ NOV i PO za Makedoniju dostavio mu formaciju jedinica (kako formirati divizije, brigade i druge jedinice).

12. 12. 1944 VŠ NOV i POJ predočio Štabu Južne operativne grupe divizija NOVJ: potrebno je da njegove divizije hitno intervenišu preko r. Drine da bi sprečile dolazak neprijateljskih pojačanja iz rejona Ljubovlje i Zvornika, preko Brčkog, na sremski front.

17. 12. 1944 Otpočelo pristizanje jedinica 3. i 8. pešadijske divizije bugarske 1. armije u Srem (završeno 20. decembra).

20. 12. 1944 U Srem. Mitrovici formirana Artiljerijska brigada 21. udarne divizije NOVJ.

27. 12. 1944 U Novom Sadu, u prisustvu preko 900 delegata iz Srema, Bačke, Banata i Baranje, otvoren I kongres Antifašističke omladine Vojvodine. Kongres je trajao do 31. decembra. Na njemu je doneta rezolucija u kojoj se kaže: upućivati sposobne mladiće u NOVJ, ulagati napore u obnovu zemlje, jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije.

1. 1. 1945 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio da se jedinice 15. udarnog korpusa NOVJ prebace iz Makedonije na sremski front, što je narednih dana i učinjeno.

3. 1. 1945 U Sremu delovi nemačkog 34. armijskog korpusa napali položaje 21. udarne divizije NOVJ, zauzeli s. Nijemce (kod Šida), odbacili 21. udarnu diviziju na levu obalu r. Bosuta i izbili na liniju s. Komletinci - s. Orolik - s. Berak. Gubici neprijatelja: više stotina izbačenih iz stroja, a 21. udarne divizije: 182 mrtva i 308 ranjenih.

4. 1. 1945 Na sremski front pristigle 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- koja je, zbog napada delova nemačkog 34. armijskog korpusa, vraćena iz Beograda. Divizija je posela odbrambene položaje na levoj obali r. Bosuta: od s. Nijemaca do šume Kablarovac (kod Šida).

17. 1. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Tompojevaca (blizu Vukovara), poginuo komandant 4. krajiške NOU brigade Bodiroža Vid Vicuka, narodni heroj.

17. 1. 1945 Na sremskom frontu nemački 34. armijski korpus otpočeo napade na jedinice 1. armije NOVJ s ciljem da skrati i stabilizuje front. Posle dvodnevnih borbi 1. armija NOVJ, uvodeći u borbu i jedinice drugog ešelona, sprečila je dalji pcodor neprijatelja, koji je zauzeo s. Tovarnik i Šid. Potom, ojačana i 2. proleterskom udarnom divizijom, ona je 19. januara prešla u protivudar, oslobodila Sid i prinudila neprijatelja da se povuče na liniju s. Mohovo (kod Iloka) - s. Ilinci - s. Batrovci - leva obala r. Bosuta do s. Lipovca. Na ovoj liniji front je konačno stabilizovan a obe su strane prešle na pozicionu odbranu.

18. 1. 1945 Kod Šida, u borbama protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete u 3. proleterskoj krajiškoj NOU brigadi Miladin Zorić Garača, narodni heroj. 

28. 1. 1945 Na izbornoj skupštini, kojoj je prisustvovalo 350 delegata, izabran Oblasni NO odbor za Srem.

30. 1. 1945 U s. Bapskoj (kod Šida), u bolnici 2. proleterske udarne divizije NOVJ, podlegao teškoj rani pomoćnik komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Petar Ivanović Perica, narodni heroj.

9. 2. 1945 U s. Bačincima (kod Šida) formirana Artiljerijska brigada 11. udarne divizije NOVJ.

10. 2. 1945 U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

18. 2. 1945 U Skoplju formirane J. i 2. artiljerijska brigada i upućene na sremski front. (Brigade su ušle u sastav 42. i 48. udarne divizije 15. udarnog korpusa NOVJ.)

27. 2. 1945 Na sremskom frontu, kod s. Novaka Bapske (blizu Sida) poginuo komandant 3. bataljona 4. krajiške NOU brigade Cubić Trivuna Dušan, narodni heroj.

24. 3. 1945 Komandanti 3, armije i 12. udarnog korpusa JA telegramom izvestili vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita da je likvidiran neprijateljski mostobran na r. Dravi severno od Valpova.

26. 3. 1945 Iz SSSR-a stigla u Beograd 2. tenkovska brigada JA. (Brigada je upućena na sremski front u sastav 1. armije JA, 7. aprila stigla u rejon s. Tovarnika, kod Sida.)

4. 4. 1945 Jedinice 11. udarne divizije JA, posle 12-časovne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile sela Jamenu, Soljane i Strašince (kod Šida), pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 22 ranjena.

12. 4. 1945 Otpočeo proboj sremskog fronta. Posle snažne artiljerijske i avio-pripreme sve jedinice JA su prešle u opšti napad.

12. 4. 1945 Jedinice 1, armije JA probile sremski front i oslobodile Vukovar i sela: Sotin, Opatovac, Mohovo, Tompojevce, Berak, Svinj arevce, Lipovac i Tovarnik. Uništena su 2 tenka, 4 topa i 14 kamiona. Zaplenjeno je 48 topova, 3 tenka, 207 minobacača, 226 mitraljeza, 2127 pušaka, 168 automata, 45 kamiona, 12 motocikla i 11 radio-stanica.

13. 4. 1945 U Novom Sadu, u sastavu Prve baze rečne flotile, formirana Dunavska flotila, sa zadatkom: da sadejstvuje s kopnenim snagama JA i Sovjetskom dunavskom flotilom u borbama na sremskom frontu.

14. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

15. 4. 1945 Na r. Savi kod s. Jamene, prevozeći teške ranjenike iz Brčkog za Srem. Mitrovicu, brod Jugoslovenskog rečnog brodarstva -Kasija Miletić- i priključena dereglija -Ana Drvarica- naišli na nemačku magnetsku minu i ubrzo potonuli. Od 220 teških ranjenika i 15 članova posade spasio se svega nekoliko ranjenika i 3 mornara.

Dokumenti

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. štabovima divizija za ovlađivanje linijom: Stara Pazova - Inđija - Ruma - Sremska Mitrovica

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 25. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o situaciji i dejstvima potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Sremsku Mitrovicu

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone da se stavi pod komandu Šeste proleterske divizije i da joj sadejstvuje u ovlađivanju linijom Ilok - Šid - Rača

Naređenje Štaba Pete Krajiške (Kozarske) NOU brigade od 27 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za sadejstvo snagama Dvanaestog korpusa NOVJ za oslobođenje Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ i štabovima divizija za dalje prodiranje i čišćenje Srema

Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 oktobra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Jedanaeste NOU divizije i napad na neprijateljski garnizon u Sremskoj Mitrovici

Dnevni operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa Vrhovnom štabu NOV i POJ od 1 novembra 1944 godine o oslobođenju Sremske Mitrovice

Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja

Izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) NOU brigade od 1 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice

Dnevni operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 2 novembra 1944 godine Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. novembra 1944. o borbama kod Sremske Mitrovice, Slavonskog Broda, Varaždina, Ogulina i o povlačenju iz Dalmacije

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. novembra 1944. o povlačenju u Dalmaciji i Sremu, o borbama kod Varaždina i na području Sokolac - Rogatica

Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa od 5 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu

Operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 7 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu

Izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 8 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu

Operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 9 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV I POJ o situaciji na Sremskom frontu

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem: Beograd - Srem. Karlovci - Ilok

Zapovest Štaba Prve proleterske divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za proboj neprijateljske odbrane i za oslobođenje Šida i Tovarnika

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. decembra 1944. o borbama jedinica NOVJ u Dalmaciji, Lici, Slavoniji i Sremu

Naređenje Komande Grupe armija »E« od 3. decembra 1944. Komandi 34. armijskog korpusa za probijanje jedinica dolinom Drine i uspostavljanje veze sa Korpusnom grupom »Kibler« zbog pogoršane situacije severno od Drave

Formacija komandanta Jugoistoka na dan 4. decembra 1944. godine

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. štabovima Prve proleterske, Osme crnogorske i Italijanske brigade za napad na Šid

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. glavnim štabovima i samostalnim korpusima u vezi sa odnosima prema ratnim zarobljenicima

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. decembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu i o borbama u Sremu, sjeverno od Knina i u pravcu Koprivnica - Bjelovar

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Erdevika, Bačinaca i Šida

Naređenje Štaba Pete vojvođanske brigade od 6 decembra 1944 godine štabovima bataljona i prištansnim jedinicama za forsiranje Dunava i napad na Vukovar

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterekog korpusa NOVJ o oslobođenju Adaševaca, Bosuta, Višnjićeva, Sremske Rače i Morovića

Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 7 decembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o zarobljenim neprijateljskim vojnicima i materijalu prilikom oslobođenja Šida

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. decembra 1944. o borbama u Sremu i sjeverno od Knina

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 8. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama za odbranu između Save i Drave

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. decembra 1944. o borbama u Sremu, Dalmaciji i sjeverozapadno od Bihaća

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hod Uračaca, Oguima, Mostara, Banje Luke i Zenice

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. decembra 1944. o borbama u Sremu, u sjevernoj Dalmaciji, Hercegovini i Bosanskoj Krajini

Izveštaj Korpusne grupe »Kibler« iz prve polovine decembra 1944. o dejstvima grupe na sremskom frontu od 12. novembra do 12. decembra 1944. godine

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Izvještaj operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1994. o napadima jedinica NOVJ u Sremu, Lici i sjevernoj Hrvatskoj i o borbama kod Mostara i Zenice

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. decembra 1994. o padu Gračaca, Koske i Prandanovaca u ruke jedinica NOVJ i o borbama u Sremu i istočnoj Slavoniji

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. decembra 1944. o borbama u Sremu, Hercegovini, Lici i Podravini

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. decembra 1994. o borbama u Sremu, Lici i Slavoniji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu jedinicama otečestvenofrontovsike 1. bugarske armije na delu Sremskog fronta severno od r. Bosuta

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oruzamn snaga NDH od 18. decembra 1944. o borbama u Sremu, istočnoj Slavoniji, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. decembra 1944. o napadima jedinica NOVJ u Sremu, Bosni, Podravini i Lici

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Lici i Bosni

Zapovest Komande 34. armijskog korpusa od 21. decembra 1944. potčinjenim komandama za organizaciju odbrane fronta Drina — Dunav — Drava

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji i Lici

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Moslavini, Lici i Bosni

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. u vezi s pojavom samoranjavanja i simuliranja bolesti kod pojedinih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. za formiranje dopunskih brigada

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. o dodeljivanju odlikovanja sanitetskom osoblju

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji i Bosni

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 28. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu bugarskih jedinica na Sremskom frontu i dolazak komandanta korpusa na razgovor u Beograd

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. decembra 1944. o borbama u Sremu, Slavoniji, Lici i Bosni

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za prebacivanje 15. udarnog korpusa u istočni Srem kao rezervu Vrhovnog štaba

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 30. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 31. decembra 1944. o borbama u Sremu, Podravini, Žumberku, Lici i Bosni i Hercegovini

Izvod iz Ratnog dnevnika komande grupe Armija »F« za period od 1. jula do 31. decembra 1944. godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka

Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Lici, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 6. januara 1945. o borbama u Sremu, Slavoniji, Bosni i Hercegovini

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Lici, Bosni, i Hercegovini

Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. januara 1945. o borbama u Sremu, Podravini, Baniji, Bosni i Hercegovini

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ

Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije

Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. januara 1945. o borbama protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini, Bosni i Hercegovini

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. januara 1945. o dejstvima protiv jedinica NOVJ u Sremu, Podravini i Bosni

Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije Nikola Tesla od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu

Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja

Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik

Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Lici 1944. Šabac Maximilian von Weichs 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Bijeljina Borbe u Sremu 1945. Partizanska avijacija Donji Miholjac 34. armijski korpus Knin Vladimir Velebit 21. srpska divizija NOVJ Brčko 15. makedonski korpus NOVJ Borbe u Lici 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Beograd Zarobljenici u ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Sanitet u ratu Crvena armija Zenica Ranjenici u ratu Osijek Josip Broz Tito Novi Sad Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 2. tenkovska brigada NOVJ Bitka za Srbiju Borbe u Sremu 1943. Zemun Završne operacije u Jugoslaviji Šid Vrhovni štab NOVJ Vinkovci 16. vojvođanska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka Ruma 1. proleterski korpus NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ 1. krajiška udarna brigada Peko Dapčević Županja Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1944. Valpovo 22. srpska (kosmajska) brigada 1. proleterska udarna brigada Vukovar Harold Alexander Armijska grupa E Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodni heroji Jugoslavije USAOJ 2. proleterska divizija NOVJ Zvornik Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Vrhovna komanda Vermahta SSSR i Jugoslavija Ilok Sremska Mitrovica Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Vaso Jovanović 48. makedonska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu