🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Štampa u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 197 hronoloških zapisa, 175 dokumenata i 54 fotografija.

Događaji

0. 1. 1941 CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju štampariju radi štampanja -Iskre-, organa PK KPJ za Makedoniju.

26. 2. 1941 Ministar inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije Aleksandar Cincar-Marković učinio posetu Mađarskoj. Celokupna mađarska štampa istakla -iskrenost- jugoslovensko-mađarskog prijateljstva.

27. 3. 1941 Nemačko ministarstvo propagande izdalo uputstvo štampi: širenjem lažnih vesti o progonima nemačke manjine i raspaljivanjem šovinizma, pored drugih sredstava, pripremiti javnost za napad na Jugoslaviju i oslabiti odbrambenu snagu ove zemlje.

0. 5. 1941 U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Slovenski poročevalec-, informacijski vesnik OF Slovenije.

0. 6. 1941 U Zagrebu izišao prvi ratni broj (trobroj: 3, 4-5) lista -Srp i čekić-, organa CK KPH.

9. 6. 1941 Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler, izdao direktivu br. 31, kojom se uspostavlja zapovednik oružane sile za Jugoistok, sa sedištem u Solunu. Za zapovednika je imenovan feldmaršal Vilhelm List, koji je bio direktno potćinjen Adolfu Hitleru, a imao je punu izvršnu vlast u oblastima na Balkanu koje su zaposele nemačke trupe.

22. 6. 1941 U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

24. 6. 1941 Predsednik SAD Franklin Ruzvelt na konferenciji za štampu, izjavio da će SAD ukazati svaku pomoć SSSR-u u ratu protiv Nemačke.

27. 6. 1941 Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

0. 7. 1941 U Peći i Kos. Mitrovici organizovane partijske tehnike za štampanje i izdavanje vesti.

11. 7. 1941 Slovenski poročevalec objavio članak -Na posao- sa pozivom: da se svaki član OF bori da ni parče gvožđa, ni mrvu hrane neprijatelj ne izvuče iz Slovenije; da neprijatelja ometa u organizaciji pozadine. 

29. 7. 1941 Nemački zapovednik. oružane sile za Jugoistok, feldmaršal Vilhelm List, prenosi naređenje nemačke Vrhovne komande oružane sile: u slučajevima sabotaže izricati smrtnu kaznu vešanjem i primenjivati sva ostala sredstva za zastrašivanje.

0. 8. 1941 Na Brdu kod Ljubljane otpočeo rad ilegalne štamparije -Podmornica-, koja je štampala -Delo-, -Osvobodilnu frontu-, letke i drugo.

0. 8. 1941 U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Delo-, organa CK KP Slovenije.

0. 8. 1941 U Kraljevu omladinci spalili kvislinške novine, počepali plakate i ispisali parole.

1. 8. 1941 U Beogradu počeo rad nove štamparije CK KPJ, smeštene u kući na Banjičkom vencu br. 16.

10. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije, čije je sedište bilo u Beogradu, izdao prvi broj Biltena. Bilten je štampan u štampariji CK KPJ na Banjičkom vencu br. 16.

11. 8. 1941 U Zagrebu izašao prvi ratni broj lista -Vjesnik- organa Hrvatske jedinstvene nacionalno-oslobodilačke fronte.

17. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da je rukovođenje ustankom u Hrvatskoj još dosta neorganizovano; zahteva da se taj ustanak organizuje svim silama i objedini pod jednim rukovodstvom, da se drugovi iz Zagreba šalju u partizanske jedinice, da se organizuje NO fond, da se članovima HSS uputi apel da pomažu NOB; traži informacije o radu na stvaranju NO fronta, o političkom radu i o štampi.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

15. 9. 1941 Izašao prvi broj lista -Narodna borba-, organ PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak.

0. 10. 1941 U Ljubljani izašao prvi broj list- -Slovenski partizan-, organa GŠ NOP odreda za Sloveniju.

0. 10. 1941 U zapadnom Sremu izašao list -Nedeljni izveštaj-, organ OK KPJ za Srem.

1. 10. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), počeo da izlazi dnevni list -Vesti-, kao organ Štaba Užičkog NOP odreda. List je bio pod neposrednim rukovodstvom Agitpropa CK KPJ, a izlazio je do 18. oktobra 1941, jer je 19. oktobra početo sa izdavanjem -Borbe-, organa KPJ.

1. 10. 1941 U G. Milanovcu izašao prvi broj lista -Reč naroda-, organa NOV sreza takovskog.

10. 10. 1941 Na pl. Konjskom (kod Ivangrada) izašao prvi broj lista -Sloboda-, organa OK KPJ za Berane.

17. 10. 1941 U -Slovenskom poročevalcu- objavljena odredba GŠ NOP odreda za Sloveniju o zastavi, znacima i pozdravu slovenačkih partizana.

20. 10. 1941 U Pomoravlju izašao prvi broj lista -Partizan-, organa NOB-a u Pomoravlju.

26. 10. 1941 U s. Gostilju (kod Titograda) izašao prvi broj lista -Saopštenje-, organa GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku.

0. 11. 1941 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Osvobodilna fronta-, organa OF Slovenije.

7. 11. 1941 U Staroj Pazovi izašao prvi broj lista -Naša borba-, organa OK KPJ za Srem.

30. 11. 1941 U s. Kopilju (kod Titograda) održana I pokrajinska konferencija CNO kojoj je prisustvovalo oko 40 delegata, pored predstavnika PK KPJ i GŠ. Referat -Zadaci CNO u NOB-i- podneo je sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Konferencija je, posle iscrpnog izveštaja i diskusije, istakla najvažnije zadatke i izabrala Pokrajinski odbor CNO od 12 članova. Rešeno je da se pokrene list -Omladinski pokret-.

30. 11. 1941 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Mlada Slovenija-, organa Omladinske osvobodilne fronte Slovenije.

0. 12. 1941 Izašao prvi broj lista -Udarnik-, organ OK KPJ za Srem.

1. 12. 1941 Izašao prvi broj lista -Istina-, organa Jedinstvenog NO fronta u Sremu. [Po drugom podatku on je izašao 12. decembra.]

7. 12. 1941 U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

15. 12. 1941 U s. Gostilju (kod Titograda) izašao prvi broj lista -Omladinski pokret-, organa Crnogorske narodne omladine. Izlazio do kraja rata.

15. 12. 1941 U Opčinama (kod Trsta) italijanska fašistička policija streljala glavnog urednika ilegalnog lista Julijske krajine -Istra- Josipa Pina Tomažiča, narodnog heroja.

18. 12. 1941 Otpočeo izlaziti -Bilten- PK KPJ za BiH. Štampan je u ilegalnoj partijskoj tehnici u Sarajevu.

28. 12. 1941 Partijska organizacija uspela da iz okupiranog Nikšića izvuče štampariju bivše -Slobodne misli- i prebaci je na slobodnu teritoriju s. G. Polje, Od tada su u ovoj štampariji, pod rukovodstvom Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, štampani -Narodna borba-, -Saopštenje-, -Omladinski pokret-, razne brošure i propagandni materijal.

0. 1. 1942 U s. Srednjem (kod Sarajeva), na inicijativu PK SKOJ-a za BiH, predstavnici oblasnih, okružnih, sreskih i mesnih komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine održali savetovanje na kome su, sagledavši stanje organizacije, doneli rešenja o otklanjanju slabosti i o proširenju okružnih komiteta SKOJ-a, izvršili pripreme za formiranje organizacija NOSOBiH-a i pokrenuli izdavanje lista -Riječ bosansko-hercegovačke omladine-.

1. 1. 1942 U Baniji izišao prvi broj lista -Vijesnik Nacionalno-oslobodilačke fronte za Baniju-.

20. 1. 1942 Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

25. 1. 1942 U Ljubljani pripadnici VOS-a zaplenili četničku štampariju koja je štampala list -Zarja slobode-.

19. 2. 1942 U Foči izašao prvi broj -Narodnog borca-, lista Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije.

0. 3. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Komunist- organa OK KPH za Hrvatsko primorje.

0. 3. 1942 U Prilepu otpočeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

8. 3. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

20. 3. 1942 U zaseoku Tomiću (blizu Ogulina) otpočela dvodnevna sednica GŠ NOP odreda za Hrvatsku. Posle razmatranja zadataka koje je postavio VŠ NOP i DV Jugoslavije i analize dotadašnjeg rada, na sednici je odlučeno: u Hrvatskoj formirati pet operativnih zona; partizanska dejstva proširiti na celu Hrvatsku, uz pomoć područja gde su do tada bila razvijena; glavnim snagama prvenstveno preduzeti rušenje komunikacija i napade na neprijateljska uporišta; formirati 1. proleterski bataljon Hrvatske; GŠ popuniti novim članovima; formirati tehniku i redakciju centralnog lista -Partizan-; obradovati kurs za političke komesare i nastaviti rad oficirskog kursa.

0. 4. 1942 U s. Tomićima (kod Srp. Moravica) izašao prvi broj lista -Mladi komunist-, organ PK SKOJ-a za Hrvatsku i prvi broj -Omladinskog borca-, organ Saveza mlade generacije za Hrvatsku.

8. 4. 1942 CK KPJ uputio Centralnom komitetu KPH direktivno pismo o nekim osnovnim organizacionim problemima rada KP u Hrvatskoj: ističe da stanje partijskih organizacija nije zadovoljavajuće: daje direktive za pojačanje konspiracije i za novu organizaciju tehničkih punktova i štamparija; zahteva radikalnu izmenu politike čuvanja i uzdizanja kadrova i nalaže popunu Biroa CK KPH; postavlja zadatak da organizacije KP pojačaju politički rad kod hrvatskog stanovništva i među domobranima i da se povežu s vojnim beguncima u Zagorju i Slavoniji.

22. 4. 1942 Izašao prvi broj lista -Politički listok-, organ MK KPJ za Kavadarce.

0. 5. 1942 Na Vitlovskoj k. (na Kozari) otpočeo rad štamparije Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

0. 5. 1942 U Tetovu otpočeo da izlazi -Nedelen vesnik-, list tetovske partijske organizacije.

0. 5. 1942 Otpočeo da izlazi list -Ustanička Šumadija-, organ OK KPJ za Aranđelovac, Ovaj list, koji je izlazio do kraja rata, imao je zadatak da objašnjava političku situaciju u zemlji i u svetu i daje informacije o stanju na našem i savezničkim frontovima. On je odigrao važnu ulogu u mobilizaciji naroda za borbu protiv okupatora.

1. 5. 1942 U Štipu otpočeo da izlazi list -Naroden glas-, organ MK KPJ za Stip.

2. 5. 1942 U Skoplju otpočeo da izlazi list -Vesnik-, organ MK KPJ za Skoplje.

7. 5. 1942 Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

15. 5. 1942 U Notranjskoj izašao prvi broj lista -Glas partizanov-, organa Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije.

15. 5. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

16. 5. 1942 U Bos. krajini izašao prvi broj lista -Krajiške partizanske novine-. Izdavao ga je obaveštajnl biro Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu.

20. 5. 1942 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Slovenska revolucija-, organa katolika u OF Slovenije.

0. 6. 1942 U Hrvatskom zagorju izašao prvi broj lista -Glas Hrvatskog zagorja-. Izdavao ga je Odbor NOF-a Hrvatskog zagorja.

0. 6. 1942 UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

1. 6. 1942 U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Sloboda-. Izdavali su ga Štab NOP vojske za Primorje, Gorski kotar i Istru i OK KPH za Hrvatsko primorje.

1. 6. 1942 U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Drugarica-. Izdavao ga je Antifašistički odbor žena za Gorski kotar.

19. 6. 1942 U Dolenjskoj izašao prvi broj lista -Naša pest-, informativnog vesnika Štaba 2. grupe NOP odreda Slovenije.

20. 6. 1942 Izašao prvi broj -Nedeljnog pregleda-, listi VŠ NOP i DV Jugoslavije, koji je donosio vesti iz Jugoslavije i inostranstva. Kasnije on je dobio naziv: -Vojno-politički pregled VŠ-. Izlazio je do kraja 1942. godine.

26. 6. 1942 Na zboru partizana Podunavskog NOP odreda zaključeno da 1, 2. i 3. četa stupe u partizansko takmičenje (broj akcija, disciplina, organizovanje vojne i političke nastave, sadržaj četnih listova).

0. 7. 1942 U Zemunu Ivo Lola Ribar, član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve održao sastanak sa članovima PK KPJ za Srbiju, na kome je razmotrena vojno-politička situacija u Srbiji i stanje partijskih organizacija; obrazovan privremeni biro PK KPJ, sa sedištem u Beogradu, i GŠ NOP odreda za Srbiju; ponovo uspostavljen PK SKOJ-a; rešeno da se pokrene list -Glas jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta za Srbiju-, nastavi učvršćivanje partijskih organizacija, učvrste postojeći NOP odredi i priđe formiranju jezgra novih NOP odreda, pojača i proširi kampanja protiv Draže Mihailovića i uvećaju napori za povezivanje sa rodoljubivim elementima.

0. 7. 1942 U Kumanovu MK KPJ za Kumanovo otpočeo izdavanje lista -Oktobris-.

1. 7. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Partizan-, organ GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

8. 7. 1942 U Baniji izašao prvi broj lista -Vjesnik Banije-, organa NO odbora Banije.

17. 7. 1942 "Njujork herald tribjun" doneo članak o borbi jugoslovenskog naroda protiv sila Osovine, u kome se ta borba pripisuje četnicima Draže Mihailovića.

25. 7. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa Saveza mlade generacije za Hrvatsko primorje.

0. 8. 1942 U Kordunu izašao prvi broj lista -Riječ žene-, organa karlovačkog Okružnog odbora AFŽ-a.

0. 8. 1942 U s. Turiji (kod Srbobrana) izašao prvi i jedini broj lista -Istina-, organa PK KPJ za Vojvodinu (izdanje za Bačku).

1. 8. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Narodna borba-, organa NOF-a u Lici.

17. 8. 1942 OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom izdao prvi broj lista -Bratstvo-, koji je rasturen po čitavoj teritoriji zapadne Makedonije.

29. 8. 1942 U Beogradu izašao prvi broj lista -Glas-, organa Jedinstvenog NOF Srbije. List je izlazio do oslobođenja zemlje.

0. 9. 1942 CK KPJ uputio CK KPH pismo obaveštavajući ga o ponovnom izlaženju -Borbe- i -Proletera-, te o potrebi da se organizuje slanje dopisa, da se posveti pažnja rasturanju štampe i da se primerci štampe iz Hrvatske šalju u CK KPJ.

1. 9. 1942 U Škaliću (kod Brinja) izašao prvi broj -Narodnog oslobođenja-, nedeljnog lista JNOF Hrvatske.

1. 9. 1942 Izašao prvi broj lista -Glas naroda-, organa JNOF Kosova i Metohije.

23. 9. 1942 U Ljubljani italijanske vlasti otkrile štampariju CK KP Slovenije i uništile je.

8. 10. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) nastavljeno izlaženje -Borbe-, organa KPJ. List je izlazio do 27. februara 1943.

20. 10. 1942 Šef Privremenog upravnog odseka pri VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio naređenje štabovima brigada i NOP odreda da dostavljaju primerke partizanske štampe i dokumentarni materijal o oslobodilačkoj borbi i o zločinima okupatora i njegovih slugu.

0. 11. 1942 U ilegalnoj štampariji u Novom Sadu (Kisačka ulica br. 89) odštampan prvi broj -Slobodne Vojvodine-, organ Pokrajinskog NO odbora za Vojvodinu.

0. 11. 1942 ?Slobodna reč?, list jugoslovenskih iseljenika u Njudžersiju (SAD), izdala, u 30.000 primeraka, ?Ratni bilten?, u kome su izložene operacije NOV i POJ za poslednja tri meseca.

0. 11. 1942 U Dolenjskoj izašao prvi broj lista -Našim ženama-, organa AFŽ-a Slovenije.

5. 11. 1942 Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije postavila ultimativan zahtev vladi SSSR-a: da obustavi kampanju preko radija i štampe protiv četnika Draže Mihailovića; da pozove partizane da prekinu napade na četnike i da se stave pod komandu jugoslovenske izbegličke vlade.

6. 11. 1942 Povodom oktobarske revolucije tehnika PK KPJ za Srbiju u toku noći štampala letak, koji je već sutradan, 7. novembra, u roku od pola časa rasturen po Beogradu.

18. 11. 1942 U Kragujevcu izašao prvi broj lista -Glas ustaničke Šumadije-.

0. 12. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Žena danas-, organa AFŽ-a Jugoslavije.

0. 12. 1942 U Hrvatskom primorju izašao prvi broj lista -Primorka-, organa AFŽ-a za Hrvatsko primorje.

0. 12. 1942 U Ljubljani izašao prvi broj lista -Narod v ječi- (Narod u zatvoru), vesnika Slovenske narodne pomoći.

0. 12. 1942 Izašao prvi broj lista -Kroz borbu-, organa Oblasnog kmiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju.

1. 12. 1942 U Baniji izašao prvi broj lista -Pregled naše štampe-, u izdanju agitpropa OK KPH za Baniju.

1. 12. 1942 U s. Drinićima (kod Bos. Petrovca) izašao prvi broj lista -Narodno oslobođenje-, organa AVNOJ-a. List je doneo ceo tok I zasedanja AVNOJ-a.

2. 12. 1942 CK KPH obavestio Povereništvo CK KPH za Slavoniju o odluci CK KPJ da se u vojnim jedinicama i na terenu organizuje mreža dopisnika za -Borbu- i ostale listove.

3. 12. 1942 U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskem okupacijom otpočeo da izdaje list -Vostanik-, umesto lista -Bratstvo-.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

Naređenje Komande 2. armije od 1. maja 1941. potčinjenim komandama o cenzurisanju novina i publikacija štampanih na teritoriji NDH

Novi list o saopćenju agencije Havas od 10 svibnja 1941 god. o prekidu diplomatskih odnosa SSSR-a sa jugoslavenskom izbjegličkom vladom

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

Izvještaj Gerilca o akcijama protiv neprijatelja oko Glamoča

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća

Slovenski poročevalec od 11 jula 1941 god. o aktuelnim političkim i akcionim zadacima Osvobodilne fronte

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 16 od 19. srpnja 1941. o štrajku brijačkih radnika u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 19 od 22. srpnja 1941. o borbi splitskih radnika za povećanje plaća

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 25 jula 1941 god. o akcijama slovenačkih partizana

Slovenski poročevalec od 25 jula 1941 god. o uspesima narodnooslobodilačkog pokreta u Sloveniji

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 29 od 1. kolovoza 1941. o obustavi rada brodogradilišnih radnika u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 avgusta 1941 god. o diverzijama i uništavanju okupatorskih vojnika u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 31 od 3. kolovoza 1941. o demonstraciji radnika splitskog brodogradilišta

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 37 od 9. kolovoza 1941. o pojačanom teroru neprijatelja u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 38 od 10. kolovoza 1941. o demonstraciji splitskih nezaposlenih radnika kod berze rada

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 40 od 12. kolovoza 1941. o štrajku radnika i činovnika električnog poduzeća u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 41 od 13. kolovoza 1941. o produženju štrajka u električnom poduzeću Split

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću

Izvještaj Komande 2. Korpusa mađarske vojske višoj komandi o eksploziji 2 paklene mašine u štampariji Balkany u Čakovcu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 50 od 23. kolovoza 1941. o pogibiji Pap Pavla-Šilje

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika

Okružnica Komande 11. armijskog korpusa od 28. avgusta 1941. potčinjenim komandama o pojačanoj komunističkoj propagandi putem letaka i o potrebi da se pronađu ilegalne štamparije i centri koji ih rasturaju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 31. kolovoza 1941. o posjetu prefekta Zerbina splitskom brodogradilištu

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

Izvod iz povelje školstva objavljene u Službenom listu Guvernatorata Dalmacije br. 4—5 od 1—5. IX 1941. kojom su date smjernice o položaju škole u fašističkoj državi

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 63 od 9. rujna 1941. o dočeku guvernera Bastianinia u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 69 od 15. rujna 1941. u povodu ubojstva komuniste Bože Ajdukovića

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 73 od 19. rujna 1941. o pozivanju splitskih profesora — Hrvata u policiju gdje su upoznati sa smjernicama fašističke prosvjetne politike

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 77 od 23. rujna 1941. o pripremama okupatora za nove zločine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 80 od 26. rujna 1941. o demonstracijama učenika srednjih škola u Splitu i teroru okupatora

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Zagreb i Krapina te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec listopad 1941. godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 86 od 2. listopada 1941. o demonstraciji žena u Splitu zbog nestašice živežnih namirnica i ugljena

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 88 od 4. listopada 1941. o namjerama okupatora da premjeste Hrvatsko kazalište iz Splita u Zadar

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 89 od 5. listopada 1941. o oduzimanju zlatnog nakita ženama na ulicama Splita od strane fašista

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 90 od 6. listopada 1941. o dolasku iz Zagreba u Split delegacije HRD i SHPN kod predstavnika fašističkih vlasti i ponudila svoju suradnju

Uputstvo političkog komesara Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. o korišćenju štampe u političkom vaspitavanju boraca

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 91 od 7. listopada 1941. o paljenju u splitskoj luci talijanskog transportnog broda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 92 od 8. listopada 1941. o pozivu NOP-a profesorima i direktorima škole da se priključe borbi svoje omladine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 93 od 9. listopada 1941. o teškom materijalnom položaju činovnika u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 95 od 11. listopada 1941. o pružanju otpora okupatoru od strane djece i omladine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 96 od 12. listopada 1941. o ciljevima i zadacima NOR-a

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 97 od 13. listopada 1941. o mjerama okupatora da škole postanu sredstva za odnarođivanje i fažiairanje omladine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 98 od 14. listopada 1941. o bačenoj bombi na fašiste u Splitu, napadu partizana na domobrane kod Knina i otpuštanju činovnika iz službe

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 99 od 15. listopada 1941. o uvođenju fašističkog prijekog suda u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 100 od 16. listopada 1941. o strijeljanju 12 splitskih rodoljuba u Trogiru

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 101 od 17. listopada 1941. o prisiljavanju pristaša HSS-a da stupe u ustaški pokret, poziv građanima da bojkotiraju fašističke priredbe i o eksploziji na brodu »Sokol«

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 17 oktobra 1941 god. o diverzijama u Ljubljani i Ljubljanskoj pokrajini

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 193 od 19. listopada 1941. o strijeljanju šestorice rodoljuba u Šibeniku i ubojstvu fašističkog špijuna u gradu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 104 od 20. listopada 1941. o izdajničkom radu tzv. Srpskog komiteta u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 105 od 21. listopada 1941. o akcijama udarnih grupa u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br 106 od 22. listopada 1941. o držanju rodoljuba prilikom njihovog strijeljanja od strane fašista u Šibeniku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 107 od 24. listopada 1941. o zabrani sportskih udruženja od strane okupatora i osnivanju fašističkih klubova u Dalmaciji

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 24 oktobra 1941 god. o napadu na italijansku patrolu kod Jasnice i partizanskim žrtvama u borbi na Pokljuki

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 108 od 26. listopada 1941. o popustljivosti fašista pred akcijama omladine da se ne uvodi nastava u školama samo na talijanskom jeziku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 109 od 28. listopada 1941. o fašističkoj kolonizaciji poljoprivrednog imanja »Vrana« kod Biograda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 110 od 30. listopada 1941. o ekonomskoj situaciji u Dalmaciji

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb, Bjelovar i Osijek te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za mjesec studeni 1941. godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 111 od 1. studenog 1941. o održanoj konferenciji u Rijeci između predstavnika talijanskih vlasti i članova tzv. Srpskog komiteta i o odlaganju otvaranja hrvatskih škola i otpuštanju činovnika

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 112 od 3. studenog 1941. o partizanskim akcijama u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 113 od 5. studenog 1941. o uklanjanju spomenika Grgura Ninskog, zabrani upotrebe struje u Splitu i vršenim pretresima od strane fašista u Solinu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

Slovenski poročevalec br. 24 od 8 novembra 1941 god. o herojskoj smrti Milana Majcena i Ivana Mevželja. partizana Mokronožke čete

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 116 od 11. studenog 1941. o proslavi dana oktobarske revolucije u Dalmaciji i bačenim bombama na talijansku glazbu u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 117 od 9. prosinca 1941. o akcijama Solinskog partizanskog odreda, formiranju odreda u Cetinskoj krajini i teroru okupatora u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 118 od 12. prosinca 1941. o suđenju rodoljubima u Šibeniku, hapšenju u Splitu i neodazivanju obveznika u vojsku s teritorija Dalmacije koja je pripadala NDH

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 23 decembra 1941 god. o borbama Cankarevog bataljona u Gorenjskoj u prvoj polovini decembra

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 30. prosinca 1941. o demonstraciji žena iz Jesenica i Podstrane u Omišu

Članak Slovenskog poročevalca od 30 decembra 1941 god. povodom smrti narodnog heroja Ljube Šercera

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Zagreb i Krapina, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za prosinac 1941. godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 6 januara 1942 god. o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj i Selškoi Dolini drugom polovinom decembra 1941 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Popratni list Predstojništva Gradskog redarstva Sisak Ustaškom redarstvu Zagreb o dopraćenju i predaji Tome Benaka, Mije Goričkog i Krešimira Salingera

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 31 januara 1942 god. o borbi Cankarevog bataljona protiv nemačkih okupatora na Dražgošama

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 130 od 3. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 131 od 14. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 132 od 19. veljače 1942. o uvođenju fašističkog poretka u Dalmaciji

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču

Ko su partizani i čiji su oni pretstavnici - članak od marta 1942 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 134 od 12. ožujka 1942. o akcijama Dalmatinskog NOP odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 135 od 19. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i demonstracijama žena u Dubrovniku

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 136 od 26. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i poziv radnicima da stupaju u NOV

Za šta se bore i kako se bore četničke vođe - nedovršeni referat Moše Pijade od aprila 1942 godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 137 od 2. travnja 1942. o pokušaju razbijanja JNOF-a, borbi dinarskih partizana i demonstracijama žena u Splitu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 138 od 9. travnja 1942. o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora u Dalmaciji i izdajničkom radu splitskog biskupa Bonefačića

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 139 od 16. travnja 1942. o bojkotu fašističke proslave, demonstracijama žena i štrajku đaka Tehničke škole u Splitu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Novi Sad Komunistička partija Slovenije Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Makedoniji 1943. Žene u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe na Kosovu i Metohiji Omladina u ratu Komunistička partija Hrvatske Sanitet u ratu Široki Brijeg Ljubljana Centralni komitet KPJ Bosanski Petrovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Petar II Karađorđević Hrvatska seljačka stranka Bratstvo i jedinstvo u ratu Politički komesari u NOR-u AFŽ Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ilegala u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Makedoniji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Sloveniji 1941. Beograd Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. SAD i Jugoslavija AVNOJ Užice Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu SKOJ Borbe u Srbiji 1942. Komunistička partija Makedonije Šibenik SSSR i Jugoslavija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom Vlada Velike Britanije Split Borbe u Hrvatskoj 1944. Slovenski poročevalec Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Britanija i Jugoslavija Osvobodilna fronta Ustanak u Dalmaciji 1941. Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu Krapina Ustanak u Sremu 1941. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Britanska pomoć četnicima Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Lici 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Srbiji 1944. Zagreb