🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Stara Pazova u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Između Inđije i Stare Pazove mesne partizanske grupe porušile železničku prugu i prekinule tt veze.

5. 10. 1941 Između sela St. Banovaca i Belegiša i između Belegiša i Surduka (kod Stare Pazove) borci Podunavskog NOP odreda prekinuli tt veze.

7. 10. 1941 Po pristanku vlade Rajha, istočni deo Srema (srezovi Zemun i Stara Pazova) pripojen pod -isključivu vlast- NDH.

19. 11. 1941 U Golubincima (kod Stare Pazove) ustaška policija izvršila provalu paitijske organizacije i preduzela hapšenja.

19. 12. 1941 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) formirana partizanska desetina.

14. 3. 1942 SK KPJ za Staru Pazovu uputio proglas Srbima, Slovencima, Hrvatima i antifašistički orijentisanim Nemcima toga kraja, pozivajući ih da udruže sve snage u cilju što skorijeg uništenja neprijatelja.

0. 6. 1942 Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) održana sreska partijska konferencija za staropazovski srez, na kojoj je izabran novi SK KPJ za Staru Pazovu.

0. 6. 1942 U Sremu održane skojevske konferencije staropazovskog i sremskomitrovačkog sreza, na kojima su izabrana nova sreska rukovodstva SKOJ-a.

28. 7. 1942 Jedna desetina Posavskog NOP odreda, uz sadejstvo desetine iz Podunavskog NOP odreda i uz pomoć mesne desetine, izvršila prepad na žand. st. u s. Šimanovcima (kod Stare Pazove) i zaplenila 11 pušaka, 3000 metaka, 15 bombi i dosta druge spreme.

2. 8. 1942 U s. Mihaljevcima (kod Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zaplenili 2 puške, 1 pištolj i nešto sanitetskog materijala [Prema jednom neprijateljskom izveštaju događaj se desio 1/2. avgusta.].

4. 8. 1942 Delovi Posavskog NOP odreda napali domobransku posadu u s. Popincima (kod Stare Pazove), zarobili 1 oficira i 12 domobrana i zaplenili 1 p. mitraljez, 16 pušaka, 10 bombi i dosta druge opreme.

5. 8. 1942 U s. Deču (kod Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda razbili ustaše i mesne petokolonaše.

31. 8. 1942 Na putu između s. Vojke i Stare Pazove jedan vod iz Posavskog NOP odreda izvršio prepad na sprovodnike i oslobodio 25 prisilno mobilisanih regruta. Pokušaj ustaško-domobranskih poternih jedinica i policije iz Stare Pazove, s. Golubinaca i s. Vojke da u pojasu kukuruza između tih mesta opkole partizane nije uspeo. Vod je svojom iznenadnom vatrom stvorio zabunu kod neprijatelja i izvukao se. Poterni delovi su pretrpeli gubitke, naročito u međusobnoj borbi.

9. 9. 1942 Između sela Prhova i Šimanovaca (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napali domobransku patrolu i jedan kamion s vojnicima i naneli im gubitke.

13. 9. 1942 U s. Prhovu (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske i mesnih desetina likvidirala 7 izdajnika, među kojima i beležnika opštine.

20. 9. 1942 U s. Šimanovcima (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. bataljona 3. NOP odreda oslobodila 38 prisilno mobilisanih regruta.

23. 9. 1942 U s. Krnješevcima (kod Stare Pazove) grupa boraca 3. bataljona 3. NOP odreda zapalila opštinsku arhivu i ubila 2 izdajnika.

25. 9. 1942 Između Stare Pazove i sela Novih Karlovaca i Belegiša dve čete nemačke vojske vršile patroliranje kukuruznih polja i ubile 2 a uhapsile 6 seljaka.

29. 9. 1942 Kod s. Mihaljevaca (blizu Stare Pazove) Udarni vod 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napao kamion sa 4 nemačka vojnika. Vojnici su ubijeni a kamion zapaljen. Zaplenjen je puškomitraljez i 3 puške sa 400 metaka.

0. 10. 1942 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) formiran ilegalni mesni NO odbor.

28. 10. 1942 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. Golubince (kod Stare Pazove), naneli neprijatelju gubitke, uništili poštanske uređaje, spalili opštinsku arhivu i zaplenili 4 puške.

29. 10. 1942 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. Vojku (kod Stare Pazove), onesposobili poštanske uređaje, zapalili opštinsku arhivu i oslobodili 40 prisilno regrutovanih mladića.

29. 10. 1942 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske spalili opštinsku arhivu u s. Krnješevcima (kod Stare Pazove) i zabranili dalji rad opštinskim službenicima.

7. 11. 1942 Između sela Šimanovaca i Deča (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i mesne desetine posekli 40 tt stubova i uništili žicu, izolatore i nosače, a drugi delovi posekli 9 duplih tt stubova u blizini Stare Pazove.

15. 11. 1942 Kod Stare Pazove mesna desetina napala žandarmerijsko-ustašku patrolu i ubila 2 ustaše.

23. 12. 1942 U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razoružali finanse, zaplenivši 8 pušaka s municijom i dosta druge opreme.

7. 1. 1943 Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

11. 1. 1943 U s. Deč (kod Stare Pazove) prodrli delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zauzeli opštinsku i poštansku zgradu, zatim, posle tročasovne borbe protiv žandarma i delova folksdojčerskog 2. pripremnog bataljona -General Laudon- pristiglih iz susednih sela, napustili selo. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 28 mrtvih i više ranjenih. Odred je imao 2 poginula i 3 ranjena.

12. 1. 1943 Nemačka avijacija bombardovala s. Mihaljevce (kod Stare Pazove) i porušila 150 kuća, a više stanovnika ubila i ranila.

6. 2. 1943 U s. Ugrinovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali posadu iz domobranskog 1. regrutnog puka, koja je sutradan napustila uporište, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 18 ranjenih. Odred je imao 3 mrtva i 1 ranjenog.

14. 2. 1943 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) ustaška policija na zverski način pobila 21 lice, a mnoga lica oterala u Staru Pazovu, zatim u Nemačku, na rad.

20. 2. 1943 Kod Stare Pazove grupa mesnih partizana ubila stražara i zapalila magacin u kojem se nalazilo 20 vagona ulja od suncokreta.

14. 3. 1943 U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske napali stanicu finansijske straže, te 1 finansa ubili a ostale razoružali, zaplenivši 6 pušaka s municijom.

14. 4. 1943 U s. Vojki (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali ustaše u utvrđenoj školskoj zgradi, te posle duže borbe zgradu zapalili (od 35 članova ustaške posade spasio se svega 10-15), zatim zapalili opštinsku arhivu, oštetili tt uređaje u pošti i zaplenili 4 puške. Poginula su 3 i ranjena 2 borca.

15. 4. 1943 Kod s. Šimanovaca (blizu Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali folksdojčere iz s. Deča koji su pošli u pomoć posadi s. Vojke. Poginulo je 8 folksdojčera i zaplenjeno njihovo oružje.

1. 5. 1943 U s. Prhovu (kod Stare Pazove) otpočeo trodnevni sastanak PK KPJ za Vojvodinu. Izvršena je analiza rada Partije u Bačkoj i Baranji, određeni su naredni zadaci i odlučeno je da se -Otvoreno pismo- uputi svim članovima KPJ u Bačkoj i Baranji.

3. 7. 1943 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

10. 8. 1943 Između Inđije i Stare Pazove mesna diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona brzog voza.

21. 8. 1943 Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

0. 9. 1943 U blizinu s. Belegiša (kod Stare Pazove) motornim čamcem dovezena iz Beograda partizanska štamparija (prva u Sremu), a potom prebačena u bazu na Šušnjarevom salašu, na sredokraći puta s. Surduk - s. Novi Karlovci.

0. 9. 1943 Severnobanatski NOP odred, prema odluci PK i GŠ NOV i PO za Vojvodinu, prebacio se preko r. Dunava u rejon s. Surduka (kod Stare Pazove) i priključio sremskim jedinicama.

6. 9. 1943 Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

11. 9. 1943 Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

12. 9. 1943 Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

16. 9. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (na pruzi Ruma - Stara Pazova) partizanska diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

19. 9. 1943 Između s. Beške i s. Čortanovaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu Novi Sad - Stara Pazova i uništili lokomotivu i nekoliko vagona oklopnog voza, kao i dizalicu.

23. 9. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

26. 9. 1943 Dve nemačko-ustaške kolone (ukupno oko 800 vojnika sa 2 tenka i četvoro bornih kola) iznenada blokirale s. Surduk (kod Stare Pazove) i, prilikom pretresa, zlostavljale stanovnike i streljale nekoliko meštana, kao i 21 Banaćanina koje su otkrile u jednoj poljskoj -bazi-.

26. 9. 1943 U s. Surduku (kod Stare Pazove), po odluci PK KPJ za Vojvodinu, formiran novi OK KPJ za severni Banat.

30. 9. 1943 Delovi nemačke 173. rezervne divizije i policijske jedinice, s linije s. Golubinci - s. Vojka - Zemun, otpočeli -čišćenje- jugoistočnog Srema, jednovremeno zatvarajući prugu Stara Pazova - Srem. Mitrovica da bi sprečavale izvlačenje partizanskih snaga na Frušku goru. Oni su do 8. oktobra vršili teror nad stanovništvom, naročito u selima: Šimanovcima, Progaru, Ogaru i Vitojevcima. Jedna četa 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda izbegla je sukob s nadmoćnim neprijateljem. 

2. 11. 1943 Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

3. 12. 1943 U blizini s. Vojke, s. Šimanovaca i s. Prhova (kod Stare Pazove) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali i razrušili 3 drumska mosta.

12. 12. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona.

18. 12. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

22. 12. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 4 vagona iransportnog voza.

19. 1. 1944 Mesne partizanske grupe iz sela Batajnice, Nove Pazove i Starih Banovaca (kod Stare Pazove) napale na opštinu u s. Novim Banovcima i od mesne straže zaplenile 11 pušaka.

29. 1. 1944 Između s. Šimanovaca i s. Krnješevaca (kod Stare Pazove) jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda napale i razbile kolonu nemačke SS policije jačine oko 100 ljudi. Poginulo je 9, ranjeno 8 a zarobljena su 4 policajca, dok je bataljon imao 3 ranjena borca. Zaplenjena su 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 4 pištolja, dosta municije i druga oprema.

0. 3. 1944 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) izvršena reorganizacija Pokrajinskog NO odbora Vojvodine i preimenovanje u Glavni NO odbor za Vojvodinu.

2. 6. 1944 Na Galovičkom kanalu (kod Stare Pazove) 3. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali 60 nemačkih vojnika. Poginula su 33 i zarobljena 3 nemačka vojnika. Jedinice NOVJ su imale 4 mrtva i 4 ranjena borca; poginuo je i komandant 3. bataljona Vlada Obradović Kameni, narodni heroj. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 2000 metaka i dosta druge opreme.

7. 6. 1944 U s. Deču (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 20 ljudi a u obližnjim selima Karlovčiću i Mihaljevcima zapalile više kuća.

4. 7. 1944 U s. Karlovčiću (kod Stare Pazove) nemačke jedinice i policija spalile 73 kuće.

5. 7. 1944 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Stare Pazove) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu, usled čega su oštećena 2 vagona putničkog voza.

20. 7. 1944 Delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili: u rejonu Stare Pazove 215, kod s. Ugrinovaca 19 i u rejonu s. Dobanovaca (blizu Zemuna) 70 jutara pšenice.

22. 7. 1944 U rejonu s. Nove Pazove (blizu Stare Pazove) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 62 jutra pšenice.

25. 7. 1944 U rejonu s. Simanovaca (kod Stare Pazove) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 90 jutara pšenice a u rejonu Iriga 30 jutara.

16. 8. 1944 Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

30. 8. 1944 Kod s. Belegiša (blizu Stare Pazove) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade prebačen preko Dunava u Banat radi rasplamsavanja borbe u južnom Banatu.

1. 9. 1944 Između Zemuna i s. Batajnice Posavski NOP odred minirao železničku prugu na 25 mesta i posekao 40 tt stubova, a između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Stare Pazove) porušio oko 500 metara pruge i posekao 10 tt stubova.

3. 9. 1944 Kod s. Ugrinovaca (blizu Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede napali odeljenje neprijateljskih vojnika koji su dolazili iz s. Dobanovaca. Gubici neprijatelja: 12 poginulih i više ranjenih. Zaplenjeno: p. mitraljez, puška, 550 metaka i druga vojnička oprema.

6. 9. 1944 Između s. Krnješevaca i s. Šimanovaca (kod Stare Pazove) 2. bataljon Posavskog NOP odreda iz zasede napao na oko 40 folksdojčera i nemačkih policajaca koji su se iz Stare Pazove vraćali u s. Simanovce, te posle kraće borbe ubio 17 i teško ranio 3 nemačka vojnika a zaplenio 1 p. mitraljez, 13 pušaka, 2 pištolja, 9 ručnih bombi i 600 metaka. Istovremeno je 2. bataljon 6, vojvođanske NOU brigade - koji je sadejstvovao u ovoj akciji - razbio oslabljenu posadu u s. Šimanovcima i izvršio pretres u s. Krnješevcima, ubivši 3 folksdojčera i zaplenivši 3 puške, 6 ručnih bombi i 80 metaka.

9. 9. 1944 Kod s. Ugrinovaca (blizu Stare Pazove) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede napali grupu neprijateljskih vojnika i ubili 12 a više ih ranili. Zaplenjen je p. mitraljez.

21. 9. 1944 Kod s. Crepaje (blizu Pančeva) grupa kozaka i nemačkih vojnika napala 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade koji je bio u pokretu iz Deliblatske peščare za Srem radi prebacivanja opreme zaplenjene 4/5. septembra u s. Crepaji. U kraćoj borbi je poginulo 20 a zarobljeno 27 neprijateljskih vojnika. U međuvremenu su neprijateljska pojačanja iz s. Opova, uz sadejstvo artiljerije i 3 aviona, preduzela nove napade. U oštrim borbama u okruženju od 13 do 18 časova, 4. bataljon je bio razbijen u dve grupe, ali je on 21/22. i 22/23. septembra uspeo da se po delovima probije iz okruženja i preko r. Dunava prebaci u rejon s. Belegiša (kod Stare Pazove). Bataljon je imao 5 poginulih i 16 ranjenih boraca, a izgubio je svu opremu (natovarenu na veći broj kola), municiju i 2 minobacača.

25. 9. 1944 U s. Golubincima (kod Stare Pazove) delovi 10. vojvođanske NOU brigade zauzeli žand. st. i opštinsku zgradu, zarobivši 7 neprijateljskih vojnika i zaplenivši 5 pušaka.

26. 9. 1944 Jedinice 6. i 10. vojvođanske NOU brigade napale utvrđeno s. Šimanovce (kod Stare Pazove), u kome se branilo oko 150 nemačkih policajaca i domobrana. Zbog nedostatka težeg naoružanja, zbog jakog otpora i zbog prepreka u centru sela napad je obustavljen. Neprijatelj je, po sopstvenim podacima, imao nekoliko ranjenih vojnika. Jedinice 6. i 10. brigade imale su 1 mrtvog i 27 ranjenih boraca. One su zaplenile 4. p. mitraljeza i oko 2000 metaka. Sledećeg dana neprijatelj je napustio selo, pošto je prethodno spalio 15 kuća i pobio 33 meštanina.

1. 10. 1944 U s. Starim Banovcima (kod Stare Pazove), u sukobu s neprijateljem, delovi 8. vojvođanske NOU brigade ubili 20 vojnika.

7. 10. 1944 Iz s. Belegiša (kod Stare Pazove) jedan bataljon 8. vojvođanske NOU brigade preduzeo napad na nemačku jedinicu, koja je upala u s. Stare Banovce i naneo joj gubitke od 20 poginulih vojnika. Kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Stare Pazove, bataljon se povukao u s. Belegiš, uz gubitke od 3 ranjena borca.

8. 10. 1944 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) nemačke jedinice iz s. Starih Banovaca, uz sadejstvo 16 tenkova, napale 8. vojvođansku NOU brigadu. Brigada je, u oštrim borbama uništila 2 tenka, a zatim se, kod s. Surduka. prebacila preko r. Dunava u Banat.

10. 10. 1944 U s. Surduku (kod Stare Pazove) nemačke jedinice streljale 24 meštamna i zaklale nekoliko ljudi, žena i dece. Jednovremeno je izvršeno i streljanje 18 lica dovedenih iz s. Belegiša.

23. 10. 1944 Jedinice 6. proleterske i 36. udarne divizije NOVJ oslobodile Staru Pazovu.

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Sremu 1941. Luftwaffe u Jugoslaviji Žene u ratu Ilegala u ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Zemun Borbe u Srbiji 1943. Pančevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Severnobanatski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 36. vojvođanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Borbe u Sremu 1945. 1. makedonska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji 173. rezervna divizija Sanitet u ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada Folksdojčeri u drugom svetskom ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Sremu 1943. Borbe u Srbiji 1945. SKOJ Beograd Borbe u Srbiji 1942. Ruma Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Narodni heroji Jugoslavije Sremski front Avijacija u oslobodilačkom ratu 10. vojvođanska udarna brigada 1. sremski partizanski odred Nova Pazova Italija u drugom svetskom ratu Sremska Mitrovica Inđija Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Četnici u drugom svetskom ratu 8. vojvođanska udarna brigada Irig Borbe u Sremu 1942. Završne operacije u Jugoslaviji 1. proleterski korpus NOVJ Kupinovo Štampa u ratu Novi Sad Borbe u Srbiji 1944. 6. vojvođanska udarna brigada Osijek Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu