🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Štip u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

7. 4. 1941 Jugoslovenska Vrhovna komanda, preko grčke Vrhovne komande, uputila zahtev da britanski avioni zaštite jugoslovenske jedinice u predelu Strumice, Štipa i Skoplja.

0. 8. 1941 U Štipu formiran MK KPJ od 5 članova.

0. 10. 1941 MK KPJ za Štip formirao Vojni štab (od 3 člana).

0. 10. 1941 U Štipu formiran MK SKOJ-a za Štip.

1. 5. 1942 U Štipu otpočeo da izlazi list -Naroden glas-, organ MK KPJ za Stip.

0. 12. 1942 Iz Štipa izašla grupa pripadnika NOP-a i uputila se na pl. Plačkovicu. Trebalo je da ona posluži kao jezgro budućeg NOP odreda, ali ju je bugarska policija otkrila i razbila.

8. 2. 1943 U Velesu (sada: Titov Veles). Vojni preki sud bugarske 5. armije osudio 10 pripadnika NOP-a na smrt, dvojicu na doživotnu robiju i trojicu na 10 godina strogog zatvora, a u Štipu sedmoricu na 1-15 godina strogog zatvora.

0. 8. 1943 U Štipu bugarske vlasti, zahvaljujući provali, pohapsile oko 80 članova KPJ i SKOJ-a i simpatizera NOP-a koji su se spremali da pođu u partizane. (Veći broj njih je interniran u Bugarsku, a ostali su, po puštanju iz zatvora, prešli u ilegalnost.)

0. 9. 1944 Iz Grčke nemačka 22. pešadijska divizija krenula za Makedoniju, pravcem Dojran-Strumica-Štip, sa zadatkom da posedne važnije objekte i raskrsnice puteva u istočnoj Makedoniji i zatvori bregalnički i strumičk; operacijski pravac.

24. 9. 1944 U Štipu delove nemačke 22. pešadijske divizije napala 13. i 14. brigada 50. divizije NOVJ. Zbog slabe koordinacije dejstava napad nije uspeo.

26. 9. 1944 Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

0. 10. 1944 U Štipu formiran SNO odbor.

13. 10. 1944 U Sofiji (u Bugarskoj), na sastanku između delegata VŠ NOV i POJ i komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju, s jedne strane, i ministra vojske i načelnika Generalštaba bugarskih oružanih snaga, s druge strane, razrađen plan o zajedničkim dejstvima NOVJ i bugarskih oružanih snaga protiv nemačkih jedittica u Jugoslaviji. Prema tome planu, bugarska 1. armija dejstvovala bi pravcem Ćustendil - Kriva Palanka - Kumanovo, 4. armija dolinom r. Bregalnice ka Štipu i Strumici i 2. armija u istočnoj Srbiji, dolinom Nišave.

21. 10. 1944 Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

26. 10. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ da što pre oslobodi Strumicu i Štip, a potom da jedna brigada izbije kod Krivolaka i da 50. divizija NOVJ napadne Veles (sada: Titov Veles).

3. 11. 1944 Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

4. 11. 1944 Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

4. 11. 1944 U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

6. 11. 1944 U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

8. 11. 1944 Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih snaga koje su se povukle iz Strumice i Kočana, jedinice 50. divizije Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ oslobodile Štip. Ojačana Severna grupa bugarske 4. armije (sastava: ojačani 18. i 33. pešadijski puk 5. pešadijske divizije i 1. konjički puk) izbila na Uniju: s. Sokolarci - s. Kučičino (kod Štipa).

9. 11. 1944 Delovi 50. divizije NOVJ, nastupajući iz Štipa ka Velesu (sada: Titov Veles), oslobodili Sv. Nikolu.

25. 1. 1945 Na osnovu naređenja Generalštaba JNA pri komandama vojnih oblasti u Kumanovu, Bitolju i Štipu formirani 1, 2. i 3. dopunski bataljon. U ovim bataljonima je izvođena obuka sa novomobilisanim ljudstvom koje ranije nije služilo vojsku.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gevgelija Bitola Britanija i Jugoslavija 13. makedonska brigada 19. makedonska brigada Goce Delčev Borbe u Makedoniji 1942. 5. pešadijska divizija (Bugarska) Pavle Ilić Aprilski rat Priprema ustanka u Makedoniji 1941. 14. srednjobosanska udarna brigada Grčka u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Makedonije Strumica Veles SKOJ 4. makedonska brigada Bugarski zločini u Jugoslaviji 5. bugarska armija Politički komesari u NOR-u Otečestveni front Bugarske Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Kočani Ilegala u ratu 20. makedonska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovo Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Kriva Palanka 181. pešadijska divizija 50. makedonska divizija NOVJ 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Borbe u Makedoniji 1943. Valandovo 51. makedonska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija Radoviš