🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Svetozar Vukmanović Tempo

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 152 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

13. 7. 1941 U Sarajevu, na sastanku PK KPJ za BiH, kome je prisustvovao i delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, preneta je odluka CK KPJ o dizanju ustanka, izvršena detaljna analiza situacije i do tada izvršenih priprema za ustanak, razrađen plan oružanih akcija, određeni rejoni gde će se formirati odredi, formirano vojno rukovodstvo ustanka - Štab NOP odreda za BiH i imenovani oblasni štabovi.

0. 8. 1941 U Sarajevu, po direktivi delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa, MK KPJ formirao ilegalnu partijsku tehniku, koja je radila neprekidno do oslobođenja.

0. 10. 1941 U Sarajevu delegat CK KPJ i komandant GŠ NOP odreda za BiH Svetozar Vukmanović Tempo održao savetovanje [Nije se moglo utvrditi da li su održana dva savetovanja.] sa vojno-političkim rukovodiocima iz Bos. krajine i Hercegovine, na kome je preneo zaključke sa Savetovanja u Stolicama i dao direktive za organizaciono sređivanje partizanskih jedinica i partijskih organizacija (stvaranje NOP odreda i okružnih komiteta KPJ).

25. 12. 1941 U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

26. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

2. 8. 1942 U Šekovićima (kod Vlasenice), pod rukovodstvom delegata CK KPJ, Svetozara Vukmanovića Tempa i PK KPJ za BiH, održano oblasno savetovanje KPJ za istočnu Bosnu. U prisustvu oko 400 komunista (uglavnom iz 6. istočnobosanske NOU brigade) analizirana je politička situacija u istočnoj Bosni i postavljeni su zadaci: pojačana borba za bratstvo i jedinstvo, povezivanje sa gradovima i industrijskim basenima, sa Srbijom i Sremom itd.

0. 1. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo, na putu za Makedoniju, stigao u Beograd i preneo PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju direktivu Vrhovnog štaba da se što snažnijom aktivnošću NOP odreda protiv okupatora i kvislinških snaga stvore uslovi za širu mobilizaciju naroda i formiranje brigada NOVJ.

8. 1. 1943 Iz Beograda, na putu za Makedoniju, delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo, poslao CK KPJ izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Srbiji.

0. 2. 1943 U s. Ravnoj Gori (kod Vlasotinaca) održano vojno-političko savetovanje kome je prisustvovao delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Odlučeno je da se za teritoriju od Babičke gore i Suve planine na severu do r. Pčinje i pl. Kozjaka na jugu, od boraca Crnotravskog NOP odreda, formira 2. južnomoravski NOP odred, sastava: tri čete, što je odmah i učinjeno. Odred je dobio zadatak da što pre formira bataljone i izvrši pripreme za formiranje brigade. Formiran je i OK KPJ za Vranje.

21. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio PK KPJ za Srbiju o svom radu na reorganizaciji i učvršćenju partijskih organizacija i rukovodstva u južnoj Srbiji i na reorganizaciji NOP odreda i o zadacima koje im je postavio.

26. 2. 1943 U Skoplje stigao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao u Skoplju sastanak sa rukovodećim kadrom KPJ u Makedoniji: analizirani vojno-politička situacija i rad na organizovanju oružane borbe protiv okupatora i domaćih izdajnika na teritoriji Makedonije; doneti zaključci i sačinjen plan za dalji rad; saopštena odluka CK KPJ o formiranju CK KP Makedonije; doneta odluka o formiranju pet oblasnih komiteta KPM.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo partijskim organizacijama i članovima KPJ u Makedoniji o načinu otklanjanja slabosti i potrebi stvaranja punog jedinstva makedonskog naroda u borbi za nacionalno oslobođenje.

28. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu NOP odredima u Makedoniji da pojačaju aktivnost u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 3. 1943 U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

0. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da formira pet operativnih zona radi lakšeg rukovođenja oružanom borbom, te odredio granice zona, broj odreda koje treba formirati i osnovne, zadatke u pogledu dejstva (rušenje pruga, razbijanje okupatorskih jedinica, zaštita sela od pljačke i terora, postepeno oslobođenje sela i gradova, uspostavljanje narodne vlasti i dr.).

0. 3. 1943 U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

15. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i postojeći štabovi NOP odreda u Makedoniji formiraju sanitetsku, intendantsku, obaveštajnu službu i službu veze, kao i vojne sudove.

16. 3. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio da budući štabovi operativnih zona i štabovi NOP odreda Makedonije preduzmu sve mere radi privlačenja novih boraca u odrede, povećaju disciplinu i odgovornost i prenose dejstva na što šira područja.

0. 4. 1943 Po naređenju delegata VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa, formiran Štab kosovske operativne zone NOV i PO Kosova i Metohije.

0. 4. 1943 U Prizrenu, u prisustvu delegata CK KPJ i VŠ Svetozara Vukmanovića Tempa, GŠ NOV i PO i Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju održali sastanak na kome su razmotrili opšte stanje, mere za dalje širenje NOB-a i oblike saradnje sa NOP-om Albanije.

15. 4. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio članovima i organizacijama KPJ na Kosovu i Metohiji direktivno pismo o načinu organizovanja narodnooslobodilačke borbe.

0. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo stigao u s. Kucake (blizu Korče, Albanija). Na sastanku sa CK KP Albanije izneo mišljenje CK KPJ po pitanju formiranja partizanskih odreda, brigada i vojnopozadinskih organa.

18. 7. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo naredio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze sa GŠ NOV i PO za Makedoniju i redovno ga obaveštava o situaciji na svom području.

25. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo pismom obavestio CK KP Makedonije da je sa glavnim štabovima NOV Albanije i Grčke postignuta saglasnost o koordinaciji dejstava u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

25. 7. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju da je sa CK KP Albanije postigao sporazum o zajedničkim vojnim i političkim merama za podizanje šiptarskih masa Kosova i Metohije u oružanu borbu i za jačanje bratstva i jedinstva Srba, Šiptara i Crnogoraca.

10. 8. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio CK KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva u Makedoniji, naglasivši da je obrazovan CK KPM, da se on, Tempo, povezao sa predstavnicima NOP-a Bugarske, Grčke i Albanije, kojima je preneo iskustva iz našeg NOR-a, i da je preduzeo mere za uzajamnu razmenu propagandnog materijala.

11. 8. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivu za vojno-politički rad. U njoj je naglašeno: u cilju veće aktivizacije šiptarskih masa u NOP-u treba posebno formirati šiptarske a posebno srpske NOP odrede; šiptarske NOP odrede uglavnom skoncentrisati na području Metohije, pod komandom Štaba Metohijske zone; posebni srpski NOP odredi na Šari i oko Peći u početku bi dejstvovali zajednički sa šiptarskim odredima, te bi se tako postepeno ostvarilo bratstvo Šiptara i Srba na Kosmetu; formirati Štab Kosovske zone.

25. 8. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio CK KPM direktivu o daljim zadacima partijske organizacije u vezi sa razvojem NOB u Makedoniji. U direktivi se podvlači da treba preduzeti mere za jače osposobljavanje mlađih partijskih kadrova, osamostaljivanje i omasovljenje partijskih organizacija i što šire okupljanje masa u NOP.

0. 9. 1943 U Kičevu delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo održao sastanak sa članovima 1. oblasnog komiteta KP Makedonije i postavio im zadatke da uspostavljaju čvršću vezu s partijskim organizacijama na terenu i organizuju kraće kurseve radi ideološkog uzdizanja članstva.

6. 9. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju naređenje o organizovanju i načinu dejstva partizanskih jedinica u zapadnoj Makedoniji.

14. 9. 1943 Sekretar 1. oblasnog komiteta KPM dostavio izveštaj delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanoviću Tempu o stanju u oslobođenom Debru i o nepravilnom stavu rukovodstva albanskih partizanskih jedinica u pogledu delegiranja predstavnika za NO odbore, podele zaplenjenog oružja, mobilizacije ljudstva za NOP odred i drugo.

25. 9. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo zahtevao od GŠ NOV i PO za Srbiju da se hitno upute u Makedoniju Makedonci koji se nalaze u srpskim jedinicama NOV i PO.

1. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio pismo u Debar, komandantu albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ-, u kome je izneo slabosti i greške rukovodstva ovog bataljona, koje su velikoalbanski elementi iskoristili za svoje ciljeve. U pismu se zatim ističe: da bi se otklonile greške i normalizovalo stanje u Debru i okolini potrebno je formirati SNO odbor i organizovati narodnu vlast na principu pune nacionalne ravnopravnosti, jačati bratstvo i jedinstvo makedonskog i šiptarskog naroda, razbiti velikoalbansku propagandu, formirati omladinski bataljon od šiptarske omladine itd.

2. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivno pismo Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi sa izvesnim slabostima u nacionalnom pitanju, pitanju granica i nekim drugim pitanjima. Sem toga, on ga obaveštava o formiranju 1. i 2. kosovskog partizanskog bataljona i traži da se sedište Oblaunog komiteta preseli iz Šar-planine u Metohiju i da se obrazuje Povereništvo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo.

6. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izdao Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju direktivu o reorganizaciji jedinica u zapadnoj Makedoniji. Direktivom se predviđa formiranje dve udarne grupe bataljona: Prva - za dejstvo u rejonu Kičeva, Debra i Gostivara; Druga - za dejstvo u Debarcama i struškoj Malesiji.

25. 10. 1943 Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o situaciji u zapadnoj Makedoniji; da su neprijateljske snage u rejonu Debra i Piškopeje razbijene; da se Debar nalazio u rukama jugoslovenskih i albanskih partizana; da su Kičevo zauzele nemačke snage i albanski nacionalisti (balisti).

28. 10. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita da održava terensku vezu s centralnim komitetima komunističkih partija Bugarske i Grčke, da je privremeno prekinuta radio-veza s rukovodstvom NOP-a Albanije zbog toga što je u Albaniji propalo 11 radio-stanica i da su u Bugarskoj otpočele akcije malih partizanskih odreda.

11. 11. 1943 U s. Slivovu (kod Ohrida) formirana 1. makedonsko-kosovska NOU brigada. U njen su sastav ušli partizanski bataljon -Mirče Acev-, Kičevski (2. bataljon), 1. i 2. kosovsko-metohijski i Četa pratećih oruđa GŠ NOV i PO za Makedoniju. Pošto je delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo predao brigadnu zastavu, borci i rukovodioci te brigade (koja je predstavljala, u pravom smislu reči, brigadu bratstva i jedinstva, jer je u njoj bilo Makedonaca, Crnogoraca, Srba, Slovenaca i Šiptara) uputili su pozdravni telegram vrhovnom komandantu drugu Titu.

25. 11. 1943 Delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju direktivno pismo da razvije politički rad među tamošnjim Šiptarima i stvori čvrste vojne jedinice na tom području.

6. 12. 1943 CK KPJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju i delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću Tempu direktivu u kojoj preporučuje političku saradnju i razmenu iskustava s narodnooslobodilačkim pokretima Albanije, Bugarske i Grčke.

21. 12. 1943 U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj) održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegat CK KPJ (Svetozar Vukmanović Tempo), članovi CK KPM i GŠ, članovi KPJ iz 1. makedonsko-kosovske NOU i 2. makedonske NOU brigade i partijski radnici s terena. Na savetovanju je iscrpno analiziran razvoj partijske organizacije i NOB i postavljeni su zadaci u vezi s njenim daljim radom i s jačanjem NOP-a u svim krajevima Makedonije.

5. 2. 1944 Delegat CK KPJ i VŠ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu da se bugarski vojnici koji su prišli južnomoravskim jedinicama prikupe kod partizanskog bataljona -Jordan Nikolov-, u rejonu Kumanova, i da tu sačekaju dolazak bugarskog partizanskog bataljona -Hristo Botev-, u čiji će sastav ući.

8. 4. 1944 U s. Kalni (u Crnoj travi) otpočelo dvodnevno savetovanje između delegata CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i predstavnika BRP(k). Stvoren je plan dejstva jugoslovenskih i bugarskih partizanskih jedinica u prigraničnom pojasu.

30. 4. 1944 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izvestio VŠ da se izašlo u susret traženju CK BRP(k) da na našoj teritoriji, u prigraničnom pojasu, stvori privremeni centar za organizovanje svojih većih vojnih jedinica.

4. 6. 1944 Delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo dao direktivu o reorganizaciji, rasporedu i zadacima jedinica NOVJ na području Vranja, Crne trave, Kumanova, Osogova, Pljačkavice, Skopske Crne gore i Šare, o formiranju novih jedinica i o rasporedu postojećeg komandnog kadra.

11. 6. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da se delegat VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozar Vukmanović Tempo uputi preko Barija avionom za o. Vis, sedište VŠ NOV i POJ.

0. 9. 1944 Delegat CK KPJ u Makedoniji, Svetozar Vukmanović Tempo, dao direktivu CK KPM da se formiraju tri korpusne oblasti, odnosno tri korpusa. U direktivi se daje teritorija korpusnih oblasti, određuje broj divizija i komandni sastav. U duhu te podele stavljeno je u zadatak CK KPM da izvrši odgovarajuću reorganizaciju i u partijskom i administrativnom pogledu, tj. da se organizuju tri oblasna komiteta KPM i tri oblasna NO odbora.

23. 9. 1944 U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

0. 10. 1944 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo uputio direktivu Ljupči Arsovu članu CK KPM o formiranju Oblasnog odbora NO fronta Makedonije za štipsku oblast; da što pre izaberu NO odbor za istu oblast; da stvore kartoteku partijskog članstva na teritoriji te oblasti i u jedinicama Bregalničko-strumičkog korpusa, kao i da jedinice ovog korpusa pojačaju svoju aktivnost za što skorije oslobođenje istočne Makedonije.

Dokumenti

Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku Krajinu od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

Izvještaj Mahmuta Bušatlije-Bodina od avgusta 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Tuzlanskoj oblasti

Izvještaj sekretara Oblasnog komnteta KPJ za Bosaisku Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o oslobođenju Doboja

Izvještaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. Krajinu od septembra 1941 god. delegatu CK KPJ Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Bos. Krajini

Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za povezivanje sa partizanskim odredima u Bosanskoj Krajini i vršenje priprema za pretstojeće vojno savetovanje

Izvještaj Uglješe Danilovića od 17 septembra 1941 god. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u istsčnoj Hercegovini

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 januara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 januara 1942 god. drugu Titu o borbama u Istočnoj Bosni u toku Druge neprijateljske ofanzive

Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od februara 1942 god. Svetozaru VukmanovićucTempu o stanju na Podromaniji i o formiranju Operativnog štaba za Istočnu Bosnu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i predlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu Bosnu i Bosansku Krajinu

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 2 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i prijedlog za formiranje posebnog vojnog i partiskog rukovodstva za Istočnu. Bosnu i Bosansku Krajinu

Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o formiranju Operativnog štaba i o političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Sarajevu posle neuspele Druge neprijateljske ofanzive, o uspostavljanju kurirskih veza sa Zagrebom i o slabim mogućnostima za nabavku odeće, hrane, sanitetskog i drugog materijala

lzvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 12 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji u Sarajevu poslije provale i uspostavljanju veze sa Zagrebom

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na području Istočne Bosne

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 14 februara 1942 god. drugu Titu o situaciji na terenu Istočne Bosne

Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o situaciji u Istočnoj Bosni, Sandžaku i Srbiji

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 20 februara 1942 god. drugu Titu o stanju u Sarajevu i o formiranju rukovodstva za rad u neprijateljskoj vojsci

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 februara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i početku formiranja Druge proleterske NOU brigade

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive

Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ, Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28. februara 1943. god. makedonskim partizanskim odredima za pojačanje akcija protiv okupatora

Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom dejstvu Proleterske udarne grupe i reorganizaciskim merama kod partizanskih i dobrovoljačkih odreda u Istočnoj Bosni

Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Bosanskog proleterskog bataljona, previranju među četnicima Istočne Bosne, i pogodnom momentu za oslobađanje Vlasenice, Srebrenice i Bratunca

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za sadejstvo partizanskih odreda Istočne Bosne sa Proleterskom, udarnom grupom u borbi protiv ustaša i četnika Draže Mihailovića

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju novog Bosanskog proleterskog udarnog bataljona, pretstojiećim zadacima i mogućnosti formiranja nove proleterske brigade u Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o oslobođenju Vlasenice i naređenjima upućenim partizanskim odredima i dobrovoljačkim bataljonima u Istočnoj Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni, s predlogom za dalji način dejstva Proleterske udarne grupe

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. drugu Titu o oslobođenju Vlasenice

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom stvaranju dobrovoljačkih jedinica u Istočnoj Bosni i o potrebi da se po jedan bataljon iz Proleterske udarne grupe zadrži u Srebrenici i Drinjači za vojno-politički rad

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o najvažnijim zadacima za pretstojeće dejstvo i obaveštenje o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od .2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o reorganizaciji NOP odreda Zvijezda, zadacima ovog Odreda i stanju u Sarajevu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretu Prvog udarnog bosanskog bataljona za Ozren i o situaciji na Majevici

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pripremama za formiranje Istočno-bosanske brigade i o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8. avgusta 1943. god. CK KPJ o stanju u Makedoniji, na Kosmetu, Jugoistočnoj Srbiji, Albaniji i Grčkoj

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 25 novembra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za odlazak u Makedoniju

Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o poteškoćama na koje je naišao pri odlasku za Makedoniju

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od januara 1943. Nedeljku Karaičiću o dolasku Svetozara Vukmanovića Tempa na teritoriji OK za Leskovac

Izveštaj Svetozara Vukmanovića-Tempa od 8 januara 1943 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 21 februara 1943 god. Pokrajinskom komitetu K1PJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u južnoj Srbiji i zadacima koje je postavio NOP odredima

Poziv delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1943 god. makedonskim partizanskim odredima za formiranje narodnooslobodilačke vojske u Makedoniji, njeno vojno-političko uzdizanje i pojačanje akcija protiv okupatora

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije

Direktivno pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 aprila 1943 organizacijama Komunističke partije Jugoslavije na Kosovu i Metohiji za rad na organizovanju i rukovođenju Narodnooslobodilačkom borbom

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. aprila 1943. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda u vezi sa dolaskom delegata Glavnog štaba Kosmeta

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. aprila 1943. Miliji Kovačeviću Maksimu, članu Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, o rasporedu nekih rukovodilaca

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o načinu uspostavljanja veze

Obaveštenje delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od juna 1943. god. CK KPM o postignutom sporazumu za saradnju sa grčkim i albanskim partizanima i načinu ostvarenja te saradnje

Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1943. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o neposrednim zadacima

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva Centralnog komiteta KPJ u vezi s Makedonijom

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi s vojno-političkim radom

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o perspektivama razvoja narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

Izveštaj Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 3. septembra 1943. delegatu Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u oblasti

Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću

Naređenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da formira operativne zone i da vojnički i politički izgrađuje partizanske jedinice i organizuje stručne službe u njima

Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 18. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o stanju u Debru

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da obavesti Svetozara Vukmanovića da je u postojećim uslovima nepravilno stvarati Balkanski štab

Izveštaj sekretara Prvog oblasnog komiteta KP Makedonije od 21. septembra 1943. god. Svetozaru Vukmanoviću o situaciji U Debru

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. Septembra 1943. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Vranje o stvaranju prostrane oslobođene teritorije u Makedoniji

Saopštenje Svetozara Vukmanovića od 25. septembra 1943. god. o oslobođenoj teritoriji Makedonije i zahtev za upućivanje grupe makedonskih partizana iz Srbije u Makedoniju

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. oktobra 1943. Komandantu Albanskog NOP bataljona o štetnosti širenja velikoalbanskog šovinizma u debarskom srezu i potrebi da i albanski komunisti doprinesu stvaranju bratstva i jedinstva makedonskog i albanskog stanovništva u tom kraju

Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 1 oktobra 1943. god. Hadži Lješu o potrebi normalizovanja stanja u Debru

Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o daljem radu

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade

Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije

Direktivno pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. oktobra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkom radu u Makedoniji

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da je primio uputstvo o načinu održavanja radio-veze s Vrhovnim štabom

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o situaciji u zapadnoj Makedoniji

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o kontaktima s delegatima narodnooslobodilačkih pokreta Bugarske, Albanije i Grčke i o prisustvu jakih nemačkih snaga u Albaniji i Grčkoj

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da u protivnapadu na neprijateljske snage u Sandžaku upotrebi i Petu NOU diviziju, da ubrza direktnu radio-vezu Treće NOU divizije i Desete (hercegovačke) NOU brigade s Vrhovnim štabom i da Svetozaru Vukmanoviću prenese plan radio-veze s Vrhovnim štabom

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da u vezi s poslatim izveštajima još nije dobio uputstva za dalji rad i da emisije Slobodne Jugoslavije nemaju podataka o borbama u Makedoniji i o makedonskoj omladini

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da uskladi operacije u Sandžaku i obavesti Svetozara Vukmanovića da Odeljenje za vezu Vrhovnog štaba nije uspelo dešifrovati njegove depeše

Zahtev Svetozara Vukmanovića upućen 30. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da mu dostavi šifru za radio-vezu s Vrhovnim štabom i da obavesti Vrhovni štab o ukupnoj jačini partizanskih snaga u Makedoniji

Pismo člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa sd 30 oktobra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Vranje o stvaranju zajedničkog operativnog štaba za Drugi južnomoravski, Kumanovski i Kosmetski NOP odred

Depeša Ivana Milutinovića od 3. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da dostavlja obaveštenja predstavnika Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o dejstvima bugarskih partizanskih jedinica

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Makedoniji

Depeša Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da predstavnik Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) obavesti o stanju partizanskog pokreta u Bugarskoj

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da pitanje ujedinjenja i samoopredeljenja makedonskog i ostalih naroda Jugoslavije treba postaviti tek posle pobede nad Nemačkom i kvislinzima

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u oblasti Gostivara

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 19. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o borbama na sektoru Debar - Kičevo

Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. novembra 1943. oblasnom Komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o vojno-političkom radu na Kosmetu

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o dejstvima 1. makedonsko-kosovske NOU brigade protiv bugarske fašističke vojske u rejonu Kruševa

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o broju i imenima delegata iz Makedonije određenih za Drugo zasedanje AVNOJ-a

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska radnička partija (komunista) Bratstvo i jedinstvo u ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Glavni štab Makedonije Februarski pohod Albanija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kičevo 5. bugarska armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Omladina u ratu Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ Dragoslav Račić Dobrivoje Radosavljević Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Ilegala u ratu Cvetko Uzunovski Kumanovo Partizanski odred Zvijezda Ustanak u Hercegovini 1941. Beograd Grčka u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. 1. proleterska udarna brigada Ustanak u NDH Borbe u Sremu 1942. Vrhovni štab NOVJ Narodno oslobodilački odbori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. kosovsko-metohijska brigada Aleksandar Ranković Borbe u Makedoniji 1942. 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Glavni štab Kosova i Metohije Druga neprijateljska ofanziva Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Srbiji 1943. Sarajevo Pljačka u ratu Oslobođenje Kičeva 1943. Komunistička partija Albanije Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Sanitet u ratu Debar Radoslav Đurić Crna Trava Arso Jovanović Kuzman Josifovski Politički komesari u NOR-u Albanski partizani Glavni štab Srbije Skoplje Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Intendantura u ratu Ljupčo Arsov Romanijski partizanski odred Durmitorski partizanski odred Grčki partizani Vranje Komunistička partija Makedonije ASNOM Borbe u Makedoniji 1944. Dragutin Keserović Vlasenica Srebrenica Borbe na Kosovu i Metohiji Gostivar Mihajlo Apostolski Glavni štab Bosne i Hercegovine