🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Tešanj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 7. 1941 U Tešanjskom krnjinu, od članova KPJ iz Teslića i partijskih aktivista sreza Tešanj, formiran Teslićki NOP odred, jačine voda.

23. 8. 1941 NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

31. 10. 1941 Delovi 1. partizanske čete za Bos. krajinu zauzeli Pribinić (kod Tešnja), uništili ž. i žand. st., zaplenili 32 puške.

0. 12. 1941 Formiran Opštinski narodnooslobodilački odbor Šnjegotina, sa sedištem u s. Karaču (srez Tešanj).

0. 12. 1941 Na zboru u s. Čečavi (kod Tešnja) izabran opštinski NO odbor.

24. 5. 1942 Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

6. 1. 1943 Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

14. 1. 1943 Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

15. 1. 1943 Na pruzi Doboj-Žepče jedinice 3. udarne divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta i do 17. januara zauzele Novi Seher i Žepče, na više mesta porušile prugu i put prema Tešnju i onemogućile Saobraćaj 4 dana. Zarobile su 200 ustaša i domobrana, zaplenile 150 pušaka, 100.000 metaka, oklopni vog i 60 vagona, a u Zepču zapalile žel. i žand. stanicu i ostale zgrade nadleštava, kao i 2 železnička i 1 domobransko skladište.

14. 3. 1943 Jedinice 1. i 3. bataljona 1. krajiške NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona i žandarme u Tešnju, ali su posle četvoročasovne borbe prinuđene na povlačenje zbog jakog neprijateljskog otpora i dolaska jakih neprijateljskih ojačanja iz Teslića.

25. 7. 1943 Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

18. 9. 1943 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz okoline Tešnja i Teslića, formiran Tešanjsko-teslićki NOP odred.

13. 1. 1944 Rasformiran Tešanjsko-teslićki NOP odred. Njegovo ljudstvo je ušlo u sastav 5. i 12. krajiške NOU brigade.

26. 1. 1944 Delovi 13. proleterske udarne brigade -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj, ali je iz dve utvrđene zgrade i iz tvrđave neprijatelj pružao otpor do zore, kada su se delovi 13. brigade povukli iz grada.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od bivših boraca Tešanjsko-teslićkog NOP odreda, ponovo formiran Tesanjsko-teslićki NOP odred.

0. 6. 1944 Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

8. 7. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale Teslić, Tešanj i Jelah, ali su zauzele samo Teslić. Ta mesta je branio domobranski 6. lovački puk, koji je pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i 370 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno; 2 topa, 9 minobacača, 15 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 15 automata, 300 pušaka, 400.000 metaka, 2 radio-stanice, 100 konja i mnogo ostale ratne opreme. Uništena je električna centrala i porušen je most na r. Usori. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

12. 7. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

22. 7. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale na Tešanj koji su branili nemački vojnici i domobrani. U borbi je poginulo 25 neprijateljskih vojnika i zarobljeno je 300 domobrana. Zaplenjeno: 3 minobacača, 5 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 250 pušaka i velika količina municije i ostale ratne opreme.

8. 9. 1944 Delovi 14. srednjobosanske udarne brigade 53. udarne divizije NOVJ zauzeli Tešanj koji su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Neprijateljski gubici: 2 mrtva, 10 ranjenih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 2 minobacača, 4 mitraljeza, 1 motocikl i veća količina druge ratne opreme.

15. 9. 1944 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana Tešanjsko-teslićka brigada 53. divizije NOVJ.

1. 10. 1944 Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

17. 10. 1944 Održano prvo partijsko savetovanje za srez Teslić-Tešanj i formiran SK KPJ za srez Teslić.

31. 12. 1944 U Tešnju, na sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski odbor NOF-a za srez Tcšanj.

6. 1. 1945 Na liniji s. Miljanovci - s. Lončari - s. Gojakovac (kod Tešnja) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad oko 550 nemačkih i ustaških vojnika od s. Sivše, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 8 ranjenih.

Dokumenti

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 13 januara 1943 god. štabovima Prvog, Trećeg i Šestog bataljona za napad na Jelah i Tešanj

Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od 15 marta 1943 god. štabu brigade o napadu na Tešanj

Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o aktivnosti neprijatelja u Podgrmeču, oslobođenju Tešnja, Novog Šehera i Pribinića

Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 2 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o napadu na Jelah, Tešanjku i Tešanj

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Puračić i Tešanj

Izvještaj Štaba 11. divizije od 1. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu 1. bosanskog korpusa o formiranju Tešanjsko-teslićkog NOP odreda i akcijama u srednjoj Bosni septembra 1943. godine

Naređenje Štaba Pete kozarsko-krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Gojakovac, Križ, Jelah i Tešanjku

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 novembra 1943 god. štabovima Pete brigade i Tešanjsko-teslićkog NOP odreda za napad na komunikacije Novi Šeher - Doboj - Zepče

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda

Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 14. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o borbi kod Tešanjke

Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 24. marta 1945. Štabu 53. udarne divizije JA o dejstvima u martu na prostoru Žepče-Tešanj-Doboj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Tuzla Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. krajiška udarna brigada Bosanski Petrovac Banijski partizanski odred 53. srednjobosanska divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ustanak u NDH Maglaj 18. srednjobosanska udarna brigada Derventa Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Weiss 1. proleterska divizija NOVJ Doboj Saradnja četnika sa okupatorom Sarajevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 12. slavonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Glina 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Gračanica Luftwaffe u Jugoslaviji 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Žepče Četnici u drugom svetskom ratu 1. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Motajički partizanski odred Slavonski Brod 718. pešadijska divizija Koča Popović Brčko 1. proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Goražde Kozara u oslobodilačkom ratu 14. srednjobosanska udarna brigada Petrinja Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Karlovac 12. krajiška udarna brgada Narodno oslobodilački odbori Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Prnjavor Teslić 3. udarna divizija NOVJ