🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Teslić u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 89 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

26. 7. 1941 U Tešanjskom krnjinu, od članova KPJ iz Teslića i partijskih aktivista sreza Tešanj, formiran Teslićki NOP odred, jačine voda.

20. 10. 1941 Kod ž. st. Blatnice (na pruzi Teslić-Blatnica) ustanici uništili teretni voz.

25. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. Dragolovce (na putu Teslić-Prnjavor), razbili mesnu miliciju i zarobili vod domobrana.

0. 3. 1942 U s. Vrućici (kod Teslića) u borbi protiv četnika poginuo Edo Blažek, narodni heroj.

0. 12. 1942 U rejonu Kotor-Varoši, odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, formirano Okružno povereništvo KPJ za srednju Bosnu, koje je obuhvatalo Kotor-Varoš, Banju Luku, Prnjavor i Teslić.

14. 12. 1942 Peta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ ušla u s. Blatnicu (kod Teslića), iz kojeg su delovi četničkog bataljona -Tankosić- odstupili bez otpora. Uništene su električna centrala, pilana i ž. stanica.

28. 12. 1942 Treća krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ zauzela s. Gusti Teslić (kod Teslića), razbila četu domobrana i uništila oklopni voz.

2. 1. 1943 Teslić zauzeli 3. krajiška udarna i tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle trinaestočasovne borbe protiv domobranskog 4. pešadijskog puka, zarobivši 1.200 domobrana i 38 oficira i zaplenivši: 4 haubice, 19 topova, 12 minobacača i 500 mina, 12 mitraljeza, 102 p. mitraljeza, 70 automata, nekoliko hiljada granata, oko 1.500 pušaka, 2 vagona puščanih metaka, svu komoru s kolima i oko 15 vagona životnih namirnica, veliku količinu sanitetskog materijala, 8 lokomotiva, 40 vagona i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog i 10 ranjenih.

6. 1. 1943 Delovi nemačke 718. i domobranske 3. divizije i četnici, uz podršku artiljerije, avijacije i tenkova, nastupajući iz Tešnja, Maglaja i Doboja, posle trodnevnih borbi potisli 1. proletersku udarnu diviziju NOV i zauzeli Teslić.

14. 1. 1943 Jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napale Teslić, a delovi 1. proleterske NOU brigade napali Tešanj i s. Jelah. Sutradan su zauzeti Tešanj i s. Jelah, ali napad na Teslić nije uspeo zbog jakog otpora i zbog dolaska dva oklopna voza iz Doboja. Jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 24 ranjena. Zarobile su 150 domobrana, 1 podoficira i 3 oficira, a zaplenile 10 p. mitraljeza. 1 minobacač sa 42 mine, 60 pušaka, 4 automata i drugu ratnu opremu.

17. 1. 1943 U Tesliću jedinice 3. krajiške udarne i dva bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ ponovo napali dva domobranska bataljona, delove Teslićkog dobrovoljačkog bataljona i oko 300 nemačkih vojnika, ali su se sledećeg dana, posle desetočasovne borbe, povukli zbog dolaska jakih nemačkih snaga iz Doboja. Zarobljeno je 106 domobrana.

20. 1. 1943 Na linijama s. Gomjenica - s. Vlajići - s. Gusti i s. G. Teslić - s. Rankovići - s. Osivica (kod Teslića) 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevne žestoke borbe, odbila napad 4, bataljona domobranskog 8. puka, ojačanog nemačkim snagama iz Teslića. Ubijeno je 10 i ranjeno oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je brigada imala 4 ranjena.

21. 1. 1943 Kod s. Pribinića i s. Čečave (blizu Teslića) jedinice 8. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle jednodnevnih borbi, odbile napad delova domobranskog 8. pešadijskog puka i nemačkih delova iz Teslića. Poginula su 2 i ranjena su 3 neprijateljska vojnika. Brigada je imala 3 ranjena.

23. 1. 1943 U rejonu s. Čečave i s. Pribinića (kod Teslića) jedinice 3. krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle sedmočasovne borbe odbile napad nemačkih delova, ustaša i domobrana iz Teslića, nanevši im gubitke od preko 100 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 24 ranjena. Zaplenjeno je: 35 tovarnih konja sa ratnom opremom, 1 minobacač sa 36 rnina, 1 p. mitraljez. 1 automat i 10 pušaka.

27. 1. 1943 Kod s. Pribinića 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade odbio napad nemačkih delova i prinudio ih da se vrate u Teslić. Neprijatelj je imao 23 mrtva i oko 50 ranjenih. Zaplenjeno je 5 mitraljeza, 15 pušaka, 18 sanduka municije i dosta druge ratne opreme.

28. 1. 1943 U rejonu s. Markočevića i s. Buletića (kod Teslića) 4. bataljon 3. krajiške NOU brigade posle petočasovne borbe odbio napad nemačkih i ustaških delova iz s. Teslića Gustog i s. Vlajića. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i ranjenih, a bataljon 2 ranjena.

28. 1. 1943 Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

14. 3. 1943 Jedinice 1. i 3. bataljona 1. krajiške NOU brigade napale delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona i žandarme u Tešnju, ali su posle četvoročasovne borbe prinuđene na povlačenje zbog jakog neprijateljskog otpora i dolaska jakih neprijateljskih ojačanja iz Teslića.

11. 5. 1943 Peta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpuka NOVJ sa gornjeg toka r. Vrbanje, preko Borje planine i Uzlomca, napala četnički Borjanski odred i, u trodnevnim borbama, odbacila ga prema Banjoj Luci, Prnjavoru i Tesliću, izbivši na liniju s. Jošavka - s. Popović - s. Ukrnjica.

16. 5. 1943 Četnički Borjanski odred i delovi četničkog Trebavskog odreda, ojačani nemačkim bataljonom i dvema četama domobrana, protivnapadom iz Teslića, Banje Luke i Prnjavora odbacili glavninu 5 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ iz doline r. M. i V, Ukrine na pl. Uzlomac.

18. 5. 1943 U rejonu s. Stanara (na putu Prnjavor-Teslić) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila oko 900 četnika Trebavskog odreda i uništila štab ovog odreda.

20. 5. 1943 U trouglu Kotor-Varoš-Teslić-Prnjavor 5. udarna divizija NOVJ posle trodnevnih borbi razbila četnički Borjanski odred i delove četničkog Trebavskog odreda (oko 2.000 četnika) i odbacila ih u garnizone Teslić i Prnjavor.

29. 5. 1943 U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

14. 6. 1943 Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

25. 7. 1943 Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

8. 9. 1943 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale Teslić koji su branile domobranski 4. lovački puk, oko 200 milicionera i 70 žandarma. Zbog otpora posade iz jakih utvrđenja napad nije uspeo, kao ni onaj izvršen sledeće noći. Gubici neprijatelja: 5 mrtvih, 7 ranjenih i 18 zarobljenih, a jedinica NOVJ 8 mrtvih, 27 ranjenih i 4 nestala.

18. 9. 1943 Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz okoline Tešnja i Teslića, formiran Tešanjsko-teslićki NOP odred.

3. 1. 1944 S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

9. 6. 1944 Iz Dervente, Dobo ja i Teslića nemačke i ustaško-domobranske jedinice prešle u napad na oslobođenu teritoriju srednje Bosne da bi jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ odbacile od komunikacija u dolini r. Bosne. To je osujećeno upornom odbranom jedinica NOVJ, koje su razbile neprijatelja.

9. 6. 1944 Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 6. lovačkog puka u s. Ukrinicama (kod Teslića) i nanele mu gubitke od 28 mrtvih i 52 zarobljena domobrana, uz sopstvene gubitke od 7 mrtvih i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 2 protivoklopna topa 37 mm, 1 minobacač, 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 45 pušaka, 4 automata, 2 pištolja, 2 signalna pištolja, 30.000 metaka, radio-stanica, motocikl i mnogo druge ratne opreme.

6. 7. 1944 Delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili neprijateljsku kolonu koja je nadirala iz Doboja prema Tesliću i naneli joj gubitke od 25 mrtvih i 10 zarobljenih vojnika, a zaplenili 15 pušaka, 1.500 metaka i ostalu ratnu opremu.

8. 7. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ napale Teslić, Tešanj i Jelah, ali su zauzele samo Teslić. Ta mesta je branio domobranski 6. lovački puk, koji je pretrpeo gubitke od 75 mrtvih i 370 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno; 2 topa, 9 minobacača, 15 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 15 automata, 300 pušaka, 400.000 metaka, 2 radio-stanice, 100 konja i mnogo ostale ratne opreme. Uništena je električna centrala i porušen je most na r. Usori. Gubici jedinica NOVJ: 9 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

12. 7. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevne borbe, razbile i potisle neprijatelja koji je jačim snagama nadirao iz Doboja prema Tesliću i Tešnju i nanele mu gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih vojnika.

5. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ zauzele Teslić, koji je branio domobranski 4. lovački puk 1. lovačke brigade. Zarobljeno je preko 100 neprijateljskih vojnika.

24. 9. 1944 Kod s. Klupe (blizu Teslića) delovi četničkog Bosanskokrajiškog korpusa (1000 četnika) napali iz zasede kolonu delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ koja je prevozila sanitetski materijal za centralnu bolnicu u s. Maslovarama i 21 ranjenog borca. Posle četvoročasovne borbe, nadmoćni neprijatelj je razbio kolonu i zarobio ranjenike (13 ranjenika uspelo se osloboditi, a 8 njih ubili su četnici). Pored tih gubitaka, poginulo je 7, ranjeno 8 i nestalo 11 boraca NOVJ.

26. 9. 1944 Na prostoriji s. Buletić - s. Pribinić - s. Klupe - s. Rankovići (kod Teslića) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jaču grupu četnika iz Bosanskokrajiškog korpusa i posle dvanaestočasovne borbe razbili je i odbacili prema s. Rudanici i s. Blatnoj. Gubici neprijatelja: 33 mrtva i 37 ranjenih; zaplenjeno: 9 pušaka, 800 metaka i 4 konja. Delovi 53. divizije NOVJ nisu imali gubitaka.

17. 10. 1944 Održano prvo partijsko savetovanje za srez Teslić-Tešanj i formiran SK KPJ za srez Teslić.

5. 11. 1944 U Teslicu, na I sreskoj konferenciji NOF-a, izabran Sreski izvršni odbor NOF-a za srez Teslić.

Dokumenti

Dnevni izvještaj Drugog domobranskog zbora od 27 decembra 1942 god. o borbama oko Teslića i Bronzanog Majdana

Naređenje 1. proleterske divizije NOVJ od 31. decembra 1942. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Teslić

Obavještenje komandanta Prve proleterske divizije od januara 1943 god. komandantu Prve brigade o borbama Treće brigade istočno od Teslića

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade o prodoru neprijatelja u Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Banja Luka, Teslić, Derventa

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 1 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za raspored jedinica poslije oslobođenja Teslića

Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o postupku sa zarobljenim domobranima i sa plenom zadobijenim pri oslobođenju Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 januara 1943 god. štabovima Prve i Treće brigade za odbranu Teslića i za čišćenje okolnog terena od četnika

Izvještaj Štaba Prve brigade od 4 januara 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatu napada na Teslić

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije u Tuzli od 4 januara 1943 god. o zauzimanju Teslića od strane jedinica NOV

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Druge brigade za dostavljanje izvještaja o situaciji kod Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 januara 1943 god. Štabu Treće brigade za protivnapad na neprijatelja u blizini Teslića

Izvještaj ustaškog doglavnika Ademage Mešića od 5 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 januara 1943 god. o prodoru ustaško-domobranskih snaga u Teslić

Obavještenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 7 januara 1943 god. Štabu Trećeg bataljona o rezultatu napada na Teslić i koncentraciji četnika u selu Mraviće

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

Saopštenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 januara 1943 god. o napadu jedinica NOV na ustaškodomobransku posadu u Tesliću

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o domobranskim oficirima koji su zarobljeni prilikom oslobođenja Teslića

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za pripremu napada na Teslić i dostavljanje izvještaja o rezultatu akcije na Tešanj

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na Teslić, Tešanj, Jelah i na prugu Derventa - Maglaj

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o zadacima brigade u slučaju neuspjelog napada na Teslić

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o situaciji na sektoru Treće brigade za vrijeme napada na Teslić

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 16 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za ponovni napad na Teslić

Zapovest komsndanta borbene grupe Vist od 16. januara 1943. za borbu protiv jedinica NOVJ u zahvatu komunikacije Doboj—Teslić i za deblokadu snaga u Tesliću

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Prve brigade za rušenje komunikacije Doboj - Derventa u vezi s prodorom neprijatelja u Teslić

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru Nijemaca u Teslić i o situaciji na oslobođenoj teritoriji Centralne Bosne

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. zamjeniku komandanta Prve brigade o zauzeću Zepča i Novog Šehera, o situaciji oko Teslića i o daljim zadacima na teritoriji Centralne Bosne

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o borbi Treće brigade u blizini Teslića i o pripremi napada Druge brigade prema Banjoj Luci i Karanovcu

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće krajiške brigade protiv Nijemaca, ustaša i domobrana na sektoru Teslića

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 Januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama sa neprijateljskom kolonom kod Dervente i Teslića

Dnevni izvještaj 718 njemačke pješadiske divizije od 30 januara 1943 god. o situaciji kod Teslića, Jajca, Travnika i Tuzle

Izvještaj Štaba Drugog bataljona od 1 februara 1943 god. Štabu Treće krajiške NOU brigade o napadu na Teslić i brojnom stanju ljudstva i naoružanja

Zapovest Borbene grupe Anaker od 1 februara 1943. potčinjenim grupama za napad na jedinice NOVJ u zahvatu komunikacije Teslić— Kotor-Varoš do Obodnika

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1943 god. Štabu Prve brigade da uputi izvjestan broj novih boraca i puškomitraljeza za formiranje Prnjavorskog i Teslićkog bataljona

Izveštaj Borbene grupe Vist od 10. februara 1943. komandantu 718. pešadijske divizije o toku borbe s jedinicama NOVJ u rejonu Teslić — Novi Šeher — Žepče

Zapovest komandanta bosanskih četničkih odreda od 10. marta 1943. potčinjenim komandantima za napad na jedinici NOV i POJ na sektoru Teslić

Dnevni izvještaj 369 pješačke divizije od 18 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na području Čajniča i Teslića

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na terenu Teslića i Kotor Varoši

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 juna 1943 god. Štabu Drugog bataljona za zarušavanje komunikacije Kotor Varoš - Teslić

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 jula 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV na prostoriji Teslić-Prnjavor- Kotor Varoš

Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za napad na Teslić

Zapovijest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Teslić

Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 7 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Teslić

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 13 septembra 1943 god. o padu Vlasenice i pritisku jedinica NOV na Teslić

Izvještaj Četvrte lovačke pukovnije od 15 septembra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Teslić

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 oktobra 1943 god. štabovima Pete i Dvanaeste brigade da formiraju udarnu grupu radi dejstva na pruzi Teslić-Doboj i na komunikaciji Kotor Varoš-Banja Luka

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za čišćenje područja Teslića od četnika i Zelenog kadra

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Tuzli od 3 decembra 1943 god. o situaciji na području Teslić, Doboj, Tuzla, Brčko i Zvornik

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 januara 1944 štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoriji između rijeka Bosne i Vrbasa i komunikacija Jajce - Travnik - Zenica i Banja Luka - Teslić - Doboj

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o napadu na Teslić i Doboj

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 7. marta 1944. štabovima bataljona za raspored i za razbijanje neprijateljskog napada od Teslića

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. marta 1944. o situaciji na području Mrkonjić-Grada i Teslića

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22. marta 1944. Štabu Dvanaeste krajiške NOU brigade da kontroliše pravac prema Tesliću

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDHod 24. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Brčkog, Teslića, Tešnja i Goražda

Izvod iz operacijskog dnevnika 2. bataljona 13. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije Princ Eugen o borbama protiv jedinica NOV i POJ na sektoru Jajca, Mrkonjić-Grada i Teslića u aprilu 1944. godine

Naređenje Štaba 11 NOU divizije od 7. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje željezničke pruge Derventa - Doboj - Teslić i Celinac - Banja Luka

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Doboj - Teslić i kod Divuše

Izvještaj zamjenika političkog komesara 5. kozarske (krajiške) brigade od 21. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o ispadu neprijateljskih snaga iz Teslića na položaje Ukrinica - Čečava

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 24. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Teslića, Gacka i u istočnoj Bosni

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 8. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Teslić

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Travnika, Doboja, Teslića, Foče i Ustikoline

Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 10. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Teslić - Noboj, Turbe - Bugojno i Livno

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 12. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o zauzimanju Teslića

Izvještaj Štaba 5. kozaračke (krajiške) brigade od 13. jula 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu jedinica na sektoru Teslića i o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 22. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica za koncentraciju na liniji Jelah - Teslić - Novi Seher

Izvještaj Zapovjedništva 2. zbornog područja od 2. avgusta 1944. zapovjedniku oružanih snaga NDH o padu Teslića

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 5. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da se približe rijeci Bosni i kontrolišu teren prema Jelahu, Tesliću i Doboju

Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima na prostoru Prnjavor - Teslić - Topčić Polje u julu

Izvještaj Štaba 12. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvu na prostoru Kotor-Varoš - Teslić u julu

Bojna relacija 1. lovačkog zdruga 2. zbornog područja za septembar 1944. o dejstvima na području Teslić - Doboj - Derventa

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. septembra 1944. o borbama oko Dervente, Teslića, Foče i Gacka

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 7. septembra 1944. o formiranju Teslićko-tešanjske brigade

Naređenje Štaba Srednjobosanske NOU divizije od 17. septembra 1944. štabovima Teslićko-tešanjske brigade i Motajičkog NOP odreda za dejstva na prostoru Derventa - Maglaj

Izvještaj Štaba Tešanjsko-teslićke brigade od 28. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije_o dejstvima na prostoriji Doboj - Maglaj - Teslić u drugoj polovini septembra

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 1. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na sektoru Teslić - Tešanj

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 4. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima na prostoriji Doboj - Teslić - Kotor-Varoš

Izvještaj štaba 19. krajiške (srednjobosanske) brigade od 1. decembra 1944. štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru na području Doboja, Teslića i Kotor-Varoša

Izvještaj Štaba 19. srednjobosanske brigade od 29. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na prostoru Maglaj - Doboj - Teslić

Fotografije

Povezane odrednice

Brčko Foča Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Prnjavor Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tešanj Diverzije u oslobodilačkom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borjanski četnički odred 1. proleterska divizija NOVJ 53. srednjobosanska divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Slavonski Brod 2. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa NDH Jajce Gacko Trebavski četnički odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Gračanica Zvornik 12. slavonska divizija NOVJ Zenica 18. srednjobosanska udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger Livno 4. pješačka divizija (NDH) Julka Mešterović Narodni heroji Jugoslavije Vrhovni štab NOVJ Doboj Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 3. krajiška proleterska udarna brigada Operacija Weiss Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1943. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Bolnice u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. lovački zdrug (NDH) Koča Popović 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Đura Mešterović Zasede u oslobodilačkom ratu Banja Luka Maglaj 369. legionarska divizija (vražja) Mrkonjić Grad Derventa Saradnja četnika sa okupatorom Sanitet u ratu Kozara u oslobodilačkom ratu 718. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Pfingsten 12. krajiška udarna brgada Žepče Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) Tuzla Luftwaffe u Jugoslaviji Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u NDH 1. proleterska udarna brigada