🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Tetovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

8. 4. 1941 Delovi nemačke 9. oklopne divizije zauzeli St. Kačanik i Tetovo. Time je prekinuta svaka veza između jugoslovenskih jedinica na Kosovu i onih u Makedoniji.

10. 4. 1941 U Tetovu MK KPJ za Tetovo održao partijsko savetovanje, na kome su postavljeni zadaci: prikupljati oružje i drugi vojni materijal; zapleniti arhivu iz policije i sudova koju bi okupator mogao iskoristiti za proganjanje komunista i patriota; sakupljati pomoć za zarobljenike pobegle iz vojnog logora.

19. 4. 1941 Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

2. 8. 1941 Na bugarsko-italijanskoj demarkacionoj liniji karabinijeri uhapsili članove MK KPJ za Tetovo koji su se vraćali iz Skoplja. Zbog toga je došlo do vrlo teške situacije u partijskoj organizaciji u Tetovu.

17. 10. 1941 U Tetovu održana partijska konferencija na kojoj je izabran novi MK, umesto starog koji je 2. avgusta pao u ruke italijanske policije. Na konferenciji su usvojene i razrađene direktive PK za učvršćenje partijske i skojevske organizacije, organizovanje tehnike, prikupljanje oružja i pripremanje masa za oružanu borbu.

0. 5. 1942 U Tetovu otpočeo da izlazi -Nedelen vesnik-, list tetovske partijske organizacije.

3. 12. 1942 U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskem okupacijom otpočeo da izdaje list -Vostanik-, umesto lista -Bratstvo-.

0. 1. 1943 U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

0. 3. 1943 U Tetovu otpočeo sastanak najistaknutijih partijskih rukovodilaca iz Makedonije, kojim je rukovodio delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Posle trodnevnog rada izabran je CK KPM od 6 članova.

12. 7. 1943 U blizini s. Vratnice (kod Tetova) Šarplaninski NOP odred se prebacio preko gre bena Šar-planine i pristupio uspostavljanju veza s partijskom organizacijom Skoplja i radnicima rudnika kod sela Raduše i Orašja radi pridobijanja novih boraca.

26. 9. 1943 U oslobođenom Kičevu, na konferenciji delegata kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca, izabran Oblasni NO odbor za zapadnu Makedoniju koja je ranije bila pod italijanskom okupacijom.

26. 9. 1943 U oslobođenom Kičevu održan veliki narodni miting kome su prisustvovali predstavnici narodne vlasti i građani kičevskog, debarskog, struškog, gostivarskog, tetovskog sreza i Debarca.

26. 9. 1943 Glavnina Šarplaninskog NOP odreda preduzela marš iz s. Vratnice (kod Tetova) na jugozapad, preko grebena Šar-planine, ka Ljumi i Peškopeji (u Albaniji), i dalje ka Debru, gde se, po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, imala sastati s kosovskim i makedonskim partizanskim jedinicama koje su prikupljene u tom rejonu radi novih zadataka. Odred je jednu desitinu ostavio u s. Vratnici radi prihvata novih boraca sa okolnog područja, a istovremeno grupu boraca uputio ka Skopskoj Crnoj gori radi veze sa srpskim jedinicama. (Ova grupa je kasnije ušla u sastav Šarplaninskog NOP odreda.)

13. 11. 1943 Kod s. Vejca (blizu Tetova) bugarske poterne jedinice i balisti napali Šarplaninski NOP odred. Odred se, posle višečasovne borbe, povukao u rejon s. Štrpca i s. Gotovuše (na severoistočnim padinama Šare), pretrpavši gubitke od 5 poginulih i 4 ranjena.

26. 11. 1943 Na mestu -Careve livade- (kod s. Vratnice, na putu Kačanik-Tetovo) bugarski policajci, vojnici i kontračetnici napali grupu boraca Šarplaninskog NOP odreda, te u borbi ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 boraca (zarobljenike zatim streljali).

2. 2. 1944 Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

30. 8. 1944 Kod s. Blaca (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijsku NOU brigadu napale jake snage balista. Neprijatelj nije uspeo da ovlada selom. Brigada je u toku noći produžila pokret preko Suve gore za s. Grgurnicu.

31. 8. 1944 Kod s. Grgurnice (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada razbila jake snage balista i prinudila ih da u neredu odstupe prema Tetovu.

21. 9. 1944 Kod s. Sedlareva (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada razbila jaču grupu balista i produžila pokret za s. Vratnice.

24. 9. 1944 Kod s. Beličice (blizu Debra) jake balističke snage napale na 31 partizana, od kojih je 20 bilo bez oružja. U neravnoj borbi poginula su 22 partizana, kao i 19 meštana (žena, dece i staraca), koje su balisti na zverski način umorili. Između ostalih, poginuli su sekretar 1. oblasnog komiteta KPM Todor Cipovski Merdžan i politički komesar Tetovske partizanske grupe Đoce Stojčevski, narodni heroji.

26. 9. 1944 U blizini s. Vešala (blizu Tetova) 1. kosovsko-metohijska NOU brigada vodila oštru borbu protiv jakih snaga balista koje su težile da joj onemoguće pokret ka Kosovu i Metohiji. Brigada je uspela da se probije za s. Šištevac.

6. 10. 1944 Tetovo i Kačanik - Skopska Crna gora što skorije očisti od balista kojima se nemačke jedinice koriste za zaštitu komunikacija pri izvlačenju Kačaničkom klisurom, Pored toga treba da, rušenjem komunikacija, usporavaju izvlačenje nemačkih snaga na sever i da im nanese što veće gubitke. Time bi se olakšala dejstva jedinica 4. operativne zone na prostoriji Kičevo-Polog.

18. 10. 1944 U rejonu s. Zdunje, s. Grgurnice i s. Sedlareva (kod Tetova) 8. makedonska brigada 42. divizije NOVJ završila dvodnevnu žestoku borbu protiv balista, nanevši im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 8 ranjenih boraca.

25. 10. 1944 Posle dvodnevnih teških borbi protiv balista u rejonu s. Sedlareva i s. Grgurnice (blizu Tetova), 6. i 12. makedonska NO brigada, zbog pristizanja neprijateljskog pojačanja i zbog nestanka municije, povukle se u rejon s. Zdunje - s. Trbovlje - s. Rasteš. Brigade su imale 25 mrtvih i 35 ranjenih boraca. Zarobljeno je 20 balista (ostali gubici neprijatelja nisu utvrđeni).

25. 10. 1944 U rejonu s. Glumova, s. Grčaca, s. Šiševa (na komunikaciji Skoplje-Tetovo) 3. makedonska udarna brigada 42. divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačkih snaga i balista, a zatim se, pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, podržanog artiljerijom, povukla u s. Markovo Selo, uz gubitke od 30 poginulih, 59 ranjenih i 46 nestalih boraca. Neprijateljski gubici nisu utvrđeni.

12. 11. 1944 Izvršujući zadatak u vezi sa oslobođenjem Skoplja, 12. makedonska brigada 42. divizije NOVJ ovladala bunkerom kod Krstovara, a delom snaga izvršila napad na s. Grčec i s. Krušopek. Potom je produžila napad u pravcu bolnice i železničke stanice u Skoplju, a delom snaga se kod Grčeca i Krušopeka obezbeđivala sa pravca Tetova.

19. 11. 1944 Posle petodnevnih borbi kod hidrocentrale Matka, s. Glumova, s. Grupčina, s. Kopačin-Dola i s. Larca protiv jakih snaga balista, jedinice 50. divizije NOVJ i 3. makedonske udarne brigade 42. divizije 16. korpusa NOVJ oslobodile Tetovo. Zaplenjene su velike količine oružja, municije i druga ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista. Time je potpuno oslobođena Makedonija.

24. 11. 1944 Na Suvoj gori (između škoplja i Tetova), u sklopu akcije čišćenja, 6. makedonska brigada 48. divizije NOVJ otpočela tešku dvodnevnu borbu protiv odmetnutih i razbijenih snaga balista.

10. 2. 1945 Na Popovoj Šapci (kod Tetova) otpočeo s radom vojni skijaški kurs za osposobljavanje nastavnog kadra.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Kavadarci Trbovlje Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju 8. makedonska brigada Narodno oslobodilački odbori Borbe u Makedoniji 1943. Gostivar Struga Šarplaninski partizanski odred 16. makedonski korpus NOVJ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Deca u ratu Komandant Jugoistoka Veles Italija u drugom svetskom ratu Resen Gevgelija Svetozar Vukmanović Tempo Narodni heroji Jugoslavije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Aprilski rat Bali Kombetar Omladina u ratu 12. makedonska brigada (skopska) Bugarski zločini u Jugoslaviji Vrhovna komanda Vermahta Albanski partizani Albanija u drugom svetskom ratu Ohrid Komunistička partija Makedonije Kičevo Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju 3. udarna divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada Prilep Skoplje Politički komesari u NOR-u Glavni štab Makedonije Gestapo 42. makedonska divizija NOVJ Kruševo Debar Štampa u ratu 6. makedonska brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kumanovo Maximilian von Weichs Bitola Borbe u Makedoniji 1942. 48. makedonska divizija NOVJ Oslobođenje Kičeva 1943. Sanitet u ratu SKOJ Negotino Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. 1. kosovsko-metohijska brigada Borbe u Makedoniji 1944. Zarobljenici u ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu 50. makedonska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Centralni komitet KPJ