🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Tifus u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 3. 1942 U s. D. Kruševu (na ušću r. Pive i r. Tare) po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije formirana centralna bolnica za bolesnike od pegavog tifusa.

3. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio sekretaru MK KPJ za Sarajevo pismo o potrebi za nabavkom sanitetskog materijala (naročito injekcija protiv pegavog i trbušnog tifusa), municije i drugog materijala.

29. 3. 1942 Referent saniteta VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao sanitetskim organima i vojnim i političkim rukovodiocima NOP i DV na području Bosne uputstvo o suzbijanju pegavog tifusa.

0. 5. 1942 U centralnoj bolnici VŠ NOP i DV Jugoslavije u Šćepan Polju (kod Foče) umro od pegavog tifusa član GŠ NOP i DV za BiH i komandant Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu Slobodan Princip Seljo, narodni heroj.

0. 10. 1942 Na Ravnoj gori (u Slavoniji) održano savetovanje rukovodilaca saniteta u 3. operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske, na kome se raspravljalo o merama za sprečavanje širenja pegavog tifusa u jedinicama i pozadini.

0. 1. 1943 Sanitetski odsek VŠ NOV i POJ izdao jedinicama NOV i POJ uputstvo o merama za sprečavanje pegavog i trbušnog tifusa.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu umro od tifusa bivši komandir čete u 2. bataljonu Nikšićkog NOP odreda Pero Giljan, narodni heroj.

0. 3. 1943 U s. Majkić-Japri (kod San. Mosta) izvršio samoubistvo, kao tifusni bolesnik, politički komesar 4. udarne divizije NOVJ Milinko Kušić, narodni heroj.

0. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara), u borbi protiv četnika i italijanskih jedinica, ranjen zamenik političkog komesara bataljona 2. dalmatinske NOU brigade Milovan Čelebić, narodni heroj, koji je posle toga umro od tifusa u centralnoj bolnici pri VŠ NOV i POJ.

0. 5. 1943 U bolnici na Kordunu umro od tifusa zamenik političkog komesara 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ Rade Janjanin, narodni heroj.

16. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio jedinicama Glavne operativne grupe VŠ da svi štabovi i komandni kadar posvete posebnu pažnju i ukažu svestranu pomoć trupnom sanitetu, da bi očuvali borbenu sposobnost svojih jedinica, koje su bile najviše zahvaćene tifusom.

16. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da od Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok zatraži zavoje, serum protiv tifusa i tetanusa, aparate za transfuziju krvi i drugi najpotrebniji sanitetski materijal za Centralnu bolnicu VŠ.

14. 6. 1943 U rejonu katuna Lučke i Vrbničke kolibe (na pl. Zelengori) prikupila se glavnina razbijene 3. udarne divizije NOVJ (Štab divizije, 1. dalmatinska NOU brigada bez 2. bataljona, 5. crnogorska NOU brigada bez dva bataljona i 5. bataljon 3. proleterske NOU brigade, divizijska baterija i nekoliko stotina pokretnih ranjenika i tifusara iz Centralne bolnice VŠ NOV i POJ). Divizija je zatim, izvršivši reorganizaciju, nastavila pokret i posle sedam dana na Romaniji ušla u sastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ. Ostale jedinice su se probile u dva pravca: glavnina 3. proleterske NOU brigade na Vučevo, a odatle preko Pive i Tare u Sandžak; nekoliko stotina boraca i ranjenika, čiju su većinu sačinjavali Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade i 2. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade, preko Maglića u s. Izgore.

1. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da preduzme potrebne mere za sprečavanje epidemije trbušnog tifusa.

22. 10. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da organizuje dezinfekcijske stanice na komunikacijskim čvorovima radi suzbijanja pegavog tifusa kod jedinica i stanovništva, a sutradan mu dostavio i uputstvo o formiranju tih stanica.

8. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: kritikuje rad sanitetskih organa ovog korpusa i naređuje da se preduzmu sve mere radi lokalizovanja pegavog tifusa; traži mišljenje da li se može ostvariti već poslata direktiva - da se od jedne divizije iz 3. udarnog korpusa i jedne vojvođanske divizije oformi udarna grupa za ostvarenje operativnih zamisli VŠ NOV i POJ.

30. 10. 1944 Sanitetski odsek GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naređenje da se brigade, kod kojih se pojavi pegavi tifus, stave pod karantin od 21 dan.

17. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: u saradnji sa civilnim sanitetom povesti energičnu kampanju protiv pegavog tifusa; poslati izveštaj o stanju i uzrocima oboljenja i o raspoloživim suvim komorama i dezinfekciomm stanicama.

Dokumenti

Uputstvo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. sanitetskim organima, vojnim i političkim rukovodiocima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske na području Bosne o suzbijanju pegavog tifusa

Uputstvo Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od januara 1943 god. jedinicama NOV i POJ za borbu protiv pegavog i trbušnog tifusa

Naredba Štaba III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja, svim bolnicama i referentima saniteta, kao i Štabu IV divizije za poduzimanje mjera u cilju suzbijanja epidemije pjegavog tifusa

Dopis Referenta saniteta XII NO brigade IV divizije Komandi Psunjskog područja kojim se traži sprovođenje izolacije vojnih i civilnih lica u nekim selima područja radi suzbijanja epidemije trbušnog tifusa

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 24 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu, reorganizaciji i popuni jedinica i o pojavi tifusa

Direktiva štaba Četvrte NOU divizije od 27 marta 1943 god. potčinjenim jedinicama o daljim zadacima na prostoriji Grmeča i Podgrmeča i poduzimanju mjera za suzbijanje tifusa

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 27 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o reorganizaciji Sedme i Osme NOU brigade i o pojavi tifusa u Osmoj brigadi

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama sanitetske službe pri evakuaciji ranjenika i širenju epidemije pegavog tifusa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30 marta 1943 god. Štabu Sedme NOU divizije da povuče Osmu (Drugu Banijsku) NOU brigadu sa zaštitničkih položaja u karantin radi sprečavanja daljeg širenja epidemije pegavog tifusa

Izvještaj štaba Osme krajiške brigade od 19 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Brigade, pojavi oboljenja od tifusa i jačini neprijateljskih snaga u Bihaću

Naređenje Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 aprila 1943 Komandi mesta Kalinovik da sve tifusne bolesnike prebaci na prostor Miljevine

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da preduzme potrebne mere za sprečavanje epidemije trbušnog tifusa

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje dezinfekcijske stanice na komunikacijskim čvorovima radi suzbijanja pegavog tifusa kod jedinica i stanovništva

Pismo partijsko-političkog rukovodioca pri Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. oktobra 1943. Štabovima operativnih jedinica NOVJ da posvete pažnju uzdizanju trupnog sanitetskog kadra i preventivnim merama protiv epidemije pegavog tifusa

Cirkularno pismo pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. o vakcinaciji protiv pegavog tifusa i o pomoći zubnog lekara u garnizonu Drvar

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 8. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ na zabrinjavajući broj ranjenika i tifusnih bolesnika u Korpusu i naređenje da razmotri mogućnost za upućivanje jedne udarne grupe divizija u zapadnu Srbiju

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ Glavna operativna grupa NOVJ Sarajevo 10. hercegovačka udarna brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. banijska udarna brigada 8. krajiška brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu Politički komesari u NOR-u 4. krajiška divizija NOVJ Nikšić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Operacija Schwarz Četnici u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Operacija Foča Nikšićki partizanski odred Kalinovik USAOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sanski Most 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Foča Josip Broz Tito Sanitet u ratu Glamoč Saradnja četnika sa okupatorom Bitka na Sutjesci 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Weiss Glavni štab Hrvatske 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 7. banijska divizija NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hercegovini 1943. 3. udarna divizija NOVJ Bosanski Petrovac Borbe u Srbiji 1944. Centralna bolnica NOVJ