🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Timočki korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 2. 1944 Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

19. 2. 1944 U s. V. Plani (blizu Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali četnički Rasinski korpus i delove četničkog Topličkog korpusa. Ne uspevši da odbace četnike, u zoru su se jedinice NOV i POJ povukle na južne padine pl. Jastrepca. U borbi je poginulo 20 četnika, a zaplenjeni su p. mitraljez, automat i 6 pušaka. Gubici jedinica NOV i POJ: 4 mrtva i 4 ranjena borca.

8. 6. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini četnički Deligradski i Timočki korpus napali 9. srpsku NO brigadu i Niški NOP odred. U borbi vođenoj ceo dan, jedinice NOVJ su razbile Timočki, a zatim Deligradski korpus. Poginulo je oko 100, ranjeno 170 i zarobljeno 150 četnika. Zaplenjeni su 4 p. mitraljeza. 150 pušaka i veća količina drugog materijala i opreme. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 20 ranjenih boraca.

22. 6. 1944 Na pl. Bukoviku 23. divizija NOVJ napala četnički Krajinski, Timočki i Deligradski korpus (ukupno oko 3000 četnika). U borbi vođenoj od jutra do 15 časova četnici su prisiljeni na povlačenje. Poginula su 102 četnika, dok je četnička Sokobanjska brigada većim delom zarobljena (ostatak te brigade je pobegao kući).

7. 7. 1944 Kod s. Trubarevca i s. Vrbovca (blizu Sokobanje) jedinice 23. udarne divizije NOVJ razbile četnički Timočki, Krajinski i Homoljski korpus (oko 6.000 četnika). Gubici neprijatelja: 63 poginula, veći broj ranjenih i 84 zarobljena. Plen: mitraljez, p. mitraljez, protivavionski mitraljez, 2 automata i 75 pušaka. Divizija je imala 8 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

24. 7. 1944 Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

22. 12. 1944 Dvadeseta romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vlasenicu, u kojoj su se branili delovi četničkog Timočkog korpusa.

27. 12. 1944 U rejonu Tuzle 38. udarna divizija NOVJ, 16. muslimanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Tuzlanski NOP odred, uz sadejstvo delova 28. divizije 14, korpusa NOVJ, razbili jaku četničku grupaciju (Avalski, Mlavski, Timočki, Deligradski, Toplički, Javorški, Južnomoravski i Srpski udarni korpus). Uništena je skoro polovina te grupacije (koja je imala oko 8000 četnika) a njeni ostaci su se povukli dolinom r. Spreče ka pl. Ozrenu.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mlavski korpus JVuO Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jastrebački partizanski odred Toplički korpus JVuO Vlasenica Zaječar Niš Južnomoravski korpus JVuO Homoljski korpus JVuO 38. istočnobosanska divizija NOVJ Rasinski korpus JVuO Četnička golgota Streljanja u oslobodilačkom ratu Nišavski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Prokuplje Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Krajinski korpus JVuO 14. srpska udarna brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Niški partizanski odred 9. srpska brigada (ozrenska) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Knjaževački korpus JVuO Tuzla Dragoljub Draža Mihailović 20. romanijska udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Velika Plana Deligradski korpus JVuO Toplica u oslobodilačkom ratu 28. slavonska divizija NOVJ 16. muslimanska udarna brigada Zaječarsko-timočki partizanski odred Bitka za Tuzlu decembra 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu