🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Topličko-jablanička operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

10. 7. 1944 U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

12. 7. 1944 Kod s. Prekadina i s. Pločnika (blizu Prokuplja) jedinice 21. udarne divizije NOVJ odbile pokušaj četnika da pređu na desnu obalu r. Toplice. Poginulo je 18 i ranjeno više četnika.

15. 7. 1944 Jedinice 25. divizije NOVJ napale četničke snage na levoj obali r. Toplice. Poginula su 34, ranjeno je 36 i zarobljeno je 12 četnika. Divizija je imala 6 mrtvih i 14 ra njenih boraca.

16. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

18. 7. 1944 U rejonu s. Grabovnice (blizu Prokuplja) jedinice 25. divizije NOVJ odbile pokušaj četnika da pređu na desnu obalu r. Toplice, ubivši pri tom 4 četnika.

20. 7. 1944 VŠ NOV i POJ upozorio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ da ne angažuje 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ u borbi u rejonu Andrijevice i naredio mu da se odmah izvrši planirani pokret u Srbiju (na pl. Kopaonik), s tim da 2. proleterska udarna divizija NOVJ produži u Toplicu.

19. 8. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio direktivu komandantima GŠ NOV i PO za Srbiju i Operativne grupe divizija: glavni je zadatak snaga NOVJ u Srbiji da razbiju okupatorsko-nedićevsku vlast, organizuju nove jedinice i pomognu uspostavljanju revolucionarne narodne vlasti; u vezi s tim treba na planinama Tari, Zlatiboru i Kopaoniku i u Toplici stvoriti čvrste baze i postepeno ih širiti dok se ne obuhvati čitava Srbija.

Dokumenti

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 30. maja 1944. potčinjenim komandama i ustanovama o iskustvima stečenim u operaciji »Kamerjeger« protiv 2. i 5. NOU divizije

Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. jula 1944. komandantima korpusa za razmeštaj jedinica i pripreme za predstojeću akciju protiv jedinica NOVJ u Toplici

Naređenje Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. jula 1944. komandantima korpusa za pregrupisavanje jedinica radi nastavljanja borbi protiv NOVJ u Toplici

Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 15. jula 1944. komandantima korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

Obaveštenje komandanta Južnomoravske grupe Korpusa od 15. jula 1944. komandantu Svrljiške brigade o povlačenju ispred 22. divizije NOVJ na Babičkoj gori

Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 16. jula 1944. komandantu 1. juriškog korpusa za napad na jedinice NOVJ u Toplici

Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 19. jula 1944. potčinjenim komandantima korpusa za borbu protiv NOVJ u Toplici i Jablanici u sadejstvu sa okupatorima i kvislin zima

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade Georgi Dimitrov u vezi s ieprijatelskom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici

Zapovest komandanta 1. jurišnog korpusa od 25. jula 1944. komandantima brigada za posedanje položaja na levoj obali r. Jablanice radi napada na jedinice NOVJ

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage

Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa

Izveštaj Komande Južnomoravske grupe korpusa od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande JVUO o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Jablanici u drugoj polovini jula 1944.

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za rušenje železničke Pruge Leskovac - Vranje i druma Leskovac - Lebane i prikupljanje podataka o neprijatelju u Jablanici i Pustoj Reci

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane

Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Toplici

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Jablanici, Toplici i Rasini

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da obe proleterske brigade iz 2. proleterske divizije uputi prostorom Toplice i Jablanice radi političkog uticaja i mobilizacije novih boraca 728

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 2. proleterska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Stevan Leko Damjanović Maximilian von Weichs Četnici u drugom svetskom ratu 3. srpska udarna brigada Glavni štab Srbije Vranje 13. srpska brigada Brus Andrijevica Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 5. krajiška udarna divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Radoslav Đurić 6. lička proleterska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ 1. proleterski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu 19. srpska brigada Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Priština Borbe u Makedoniji 1944. 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Rasinski korpus JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu 2. kosovski korpus JVuO 24. srpska divizija NOVJ Podujevo Josip Broz Tito 10. krajiška udarna brigada Niš Borbe na Kosovu i Metohiji Komandant Jugoistoka 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Jastrebački partizanski odred Peko Dapčević 25. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pusta Reka Lebane Operativna grupa divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu 2. udarni korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Svetozar Vukmanović Tempo Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. Dragoljub Draža Mihailović Južnomoravski korpus JVuO Dragutin Keserović Prokuplje Leskovac Borbe u Crnoj Gori 1944. 21. srpska divizija NOVJ Četnički zločini Andrijevička operacija Bali Kombetar Nikola Kalabić Skoplje