🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Topusko u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 32 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

31. 7. 1941 Ustanici uspešno odbili manji prodor ustaša iz Topuskog ka s. Perni.

3. 8. 1941 Kod s Perne i s. Blatuše ustaše iz Vrginmosta i Topuskog napale ustaničke snage i prisilile ih da se povuku na Petrovu goru.

26. 1. 1942 Kod ž. st. Blatuše (između Topuskog i Vrginmosta) 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda razrušio prugu na četiri mesta i pokidao tt veze u dužini od 3 km.

27. 1. 1942 Kod s. Podgorja i s. Perne jedinice 3. bataljona Kordunaškog NOP odreda odbile napad ustaša i italijanskih vojnika i prinudile ih na povlačenje u pravcu Topuskog. Neprijatelj je tom prilikom zapalio 18 kuća u s. Podgorju i 30 kuća u s. Blatuši.

18. 4. 1942 Na putu V. Kladuša - Topusko 3. četa 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama. Poginulo 17 i ranjeno 15 ustaša.

27. 5. 1942 U s. Bijeljevini (kod Topuskog) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razoružao ustašku posadu i zaplenio 10 pušaka, zatim, na mitingu, stanovništvu objasnio ciljeve NOB-a.

7. 6. 1942 Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda, u sadejstvu sa delovima 2. kordunaškog i Banijskog NOP odreda, napale delove 11. ustaškog bataljona u Topuskom, ali mesto nisu zauzele.

7. 6. 1942 Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli ustaška uporišta Vranovinu i Bijeljevinu (kod Topuskog) i vodili borbe kod Gredana, Hrvatskog Sela, Ponikvara, Topuskog i Kamenskog Mosta protiv ustaša i domobrana.

18. 7. 1942 Kod s. Kamenskog Mosta (blizu Topuskog) delovi Banijskog i 1. kordunaškog NOP odreda razbili dve čete ustaša iz V. Kladuše.

4. 8. 1942 U rejonu Petrove gore jedinice 4. bataljona Banijskog NOP odreda odbile ustaše iz Topuskog i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. U toku borbe ustaše su zapalile sela Vorkapić, Katinovac, Bijeljevinu i druga.

8. 10. 1942 Jedinice 5. hrvatske NO brigade razbile ustašku kolonu kod St. Sela (blizu Topuskog).

6. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli V. Kladušu, odakle je glavnina ustaške posade pobegla prema Vrnograču i Topuskom.

6. 11. 1942 Delovi 6. krajiške NOU brigade ušli u Bužim, odakle je ustaška posada u panici pobegla prema Topuskom i, delom, prema Bos. Novom.

6. 11. 1942 Delovi Kordunaškog NOP odreda ušli u Vrnograč, odakle je posada (47 žandarma i 22 milicionera) u panici pobegla u Topusko.

12. 11. 1942 Kod s. Kamenskog Mosta i s. Katinovca (blizu Topuskog) 2. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao ustašku kolonu i prinudio je na povlačenje u Topusko.

23. 11. 1942 Delovi 8. divizije NOVJ napali s. Čemernicu i ž. st. Topusko. Zbog netačnih obaveštajnih podataka o rasporedu neprijateljskih snaga, uporišta nisu zauzeta ni posle novog napada.

15. 12. 1942 Jedinice 8. divizije NOVJ izvele neuspeo napad na ž. st. Topusko, koju je branilo 150 ustaša. Divizija je imala 5 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

25. 12. 1942 Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

2. 3. 1943 Kod s. Kamenskog Mosta (na putu Topusko - V. Kladuša) 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda razbio ustašku kolonu. Poginulo je 12 i ranjeno 12 ustaša.

12. 5. 1943 U s. Starom Selu (kod Topuskog) jedinice 4, banijske brigade Unske operativne grupe napale delove 3. bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Poginulo je 14 a zarobljeno 112 domobrana, dok su jedinice 4. brigade imale 5 ranjenih.

30. 6. 1943 U s. Obijaju (kod Topuskog), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Unske operativne grupe.

5. 8. 1943 Kod s. Starog Sela (na putu Topusko - V. Kladuša) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale četu domobrana 7. brdskog puka. Poginulo je i nestalo 5, ranjeno je 6, a zarobljeno 17 domobrana. Brigada je imala 2 ranjena.

16. 8. 1943 Topusko napale i zauzele jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ, a delovi 11. ustaškog bataljona i žandarmi se povukli u Glinu.

0. 2. 1944 Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

26. 2. 1944 Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola, Hećimović Bracija, narodni heroj.

0. 5. 1944 U Topuskom otvorena prva izložba slikara partizana.

8. 5. 1944 U Topuskom otpočelo dvodnevno III zasedanje ZAVNOH-a. Na njemu su donete ove odluke: o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na II zasedanju AVNOJ-a; o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu i najvišem organu državne vlasti; o ustrojstvu i poslovanju NO odbora i skupština u federalnoj državi Hrvatskoj; o osnivanju zakonodavne komisije pri predsedništvu ZAVNOH-a. Sem toga, doneti su Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske i Poslovnik za rad ZAVNOH-a.

18. 5. 1944 U Topuskom, na konferenciji predstavnika NOF-a Hrvatske, izabran Izvršni odbor NOF-a.

25. 6. 1944 U Topuskom otpočeo I kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske. Kongres je trajao do 27. juna.

0. 3. 1945 U Topuskom, po naređenju GŠ JA za Hrvatsku, formirana Artiljerijska brigada 4. udarnog korpusa JA.

Dokumenti

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 9. juna 1942. o napadu partizana na Topusko i Udbinu

Zapovijest štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 4 lipnja 1942 god. za napad na Topusko

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

Izvještaj Velike župe Pokupje od 22 lipnja 1942 god. o napadima partizana na Topusko i Vojnić-kolodvor

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 24 listopada 1942 god. o borbama kod Topuskog, na području Bjelovara i u Spišić Bukovici

Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 19 studenog 1942 god. o napadu na domobransko-njemačku posadu u Blinjskom Kutu i prikupljanju jedinica NOV radi napada na Topusko

Zapovijest štaba Osme divizije Prvog hrvatskog korpusa od 21 studenog 1942 god. za napad na Cememicu i Topusko-Kolodvor

Izvještaj štaba Osme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1942 god. Štabu korpusa o izvršenim pripremama za napad na Cemernicu i Topusko-Kolodvor i o nekim greškama Komande područja Kordun

Izvještaj zapovjedništva Jedanaeste ustaške bojne od 23 studenog 1942 god. o borbama za Topusko-Kolodvor i Čemernicu

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 3 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cemernicu, Topusko-kolodvor, Dvor i druga neprijateljska uporišta

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 14 prosinca 1942 god. o napadu na Topusko-kolodvor i Cemernicu i borbama na području Bučica - Skakavac

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 15 prosinca 1942 god. o napadu jedinica NOV Hrvatske na neprijateljske posade u Cemernici i Topuskom

Izvještaj Zapovjedništva Drage pješačke pukovnije od 16 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu Gline, Topuskog i Cemernice

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 21 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko-kolodvor, Rovine, Volinju i vijadukt na pruzi kod Volinje

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 26 prosinca 1942 god. o napadu na stražarnicu kod Topuskog

Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na liniji Slunj - Topusko

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 svibnja 1943 god. 0 prikupljanju Unske operativne grupe oko Gline i Topuskog i napadu na Staro Selo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Topusko - Velika Kladuša - Cetingrad

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

Izvještaj Štaba Druge brigade Osme divizije od 9 srpnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o zasjedama i borbama na području Velika Kladuša - Topusko

Izvještaj Zapovjedništva Prvog zbornog područja od 16 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Unske operativne grupe na Hrastovicu i dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Treće NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Topusko i o gubicima kod Hrastovice

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Topusko

Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge NOU brigade Osme divizije da se usiljenim maršem prebaci na područje Topuskog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lug, Rakitno i o borbama kod Topuskog i Gospića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. prosinca 1943. god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Krapine, Vrbovskog, Ribnika, Komogovine, Topuskog i Vel. Kladuše

Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

Topusko: Zapisnik s konferencije JNOF Hrvatske

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno izvesti o avionskom udesu kod Topuskog, da sprovede obuku za zaštitu od bojnih otrova, i da uputi ranije tražene jedinice u centralnu Bosnu, a lekare i bolničko osoblje u bolnice NOVJ u Italiji

Fotografije

Povezane odrednice

Bjelovar Ivan Rukavina Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodno oslobodilački odbori 2. kordunaški partizanski odred Banijski partizanski odred Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vrginmost Korenica Centralni komitet KPJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Napad NOVJ na Glinu 1942. 1. kordunaški partizanski odred Ustanak u NDH Križevci Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Kutina Bosanski Novi Diverzije u oslobodilačkom ratu Voćin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1943. Borbe u Hrvatskoj 1942. Sanitet u ratu Narodni heroji Jugoslavije Karlovac AVNOJ Slunj Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) ZAVNOH Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942. 6. krajiška udarna brigada 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 8. kordunaška divizija NOVJ Sveštenici u ratu Komunistička partija Hrvatske Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Vojnić Glavni štab Hrvatske Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Glina Hrvatsko domobranstvo Ivan Gošnjak Gospić Borbe u Hrvatskoj 1945. Šibenik Cazin Velika Kladuša Daruvar Josip Broz Tito Krapina Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 39. krajiška divizija NOVJ