🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Travnički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 U s. Perlima (na pl. Vlašiću), od Imljanske čete 4. krajiškog NOP odreda i samostalne 1. travničke čete, OK KPJ za Travnik formirao Travnički NOP odred.

1. 5. 1942 Travnički NOP odred izvršio napad na žandarmerijsko-domobransko uporište u s. Mehurićima (kod Travnika). Intervencijom žandarmerijsko-domobranske posade iz s. Guče Gore i ustaša iz Travnika napad je odbijen. Odred je imao 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

15. 5. 1942 U s. Perlima (na pl. Vlašiću) Borjanski četnički odred razbio Travnički NOP odred. Većina boraca Imljanske partizanske čete prethodno se priključila četnicima.

20. 5. 1942 U logoru na brdu Meukrini (na pl. Vlašiću) oko 500 domobrana, ustaša, žandarma i milicionera, nastupajući u 7 kolona, okružili i uništili ostatak Travničkog NOP odreda i pobili članove OK KPJ za Travnik.

0. 5. 1943 Naredbom štaba 5. udarne divizije NOVJ obnovljen Travnički NOP odred, koji je ušao u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

0. 7. 1943 Po naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ formirana Komanda vojnog područja za teritorije Visočko-fojničkog, Prozorskog i Travničkog NOP odreda (s komandama mesta: G. Vakuf, Kreševo i Fojnica).

17. 7. 1943 U rejonu Fojnice, u sastavu 10. udarne divizije NOVJ, formiran Visočko-fojnički NOP odred. Kao jezgro uzete su manje grupe boraca iz 5. udarne divizije NOVJ i Travničkog i Prozorskog NOP odreda.

3. 8. 1943 U G. Vakufu 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i Travnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ napali ojačani 3. bataljon domobranskog 13. lovačkog puka i upali u grad. Pristigli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- sutradan su skoro prepolovljenu posadu izvukli u Bugojno.

24. 8. 1944 Između s. Komara i s. Oboraca (na putu Travnik - D. Vakuf - Bugojno) Travnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku kolonu jačine 25 kamiona. Poginulo je 20 a ranjeno 30 nemačkih vojnika; uništeno je 7 kamiona.

18. 10. 1944 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, spajanjem dotadašnjeg Jajačkog i Travničkog NOP odreda formiran Jajačko-travnički NOP odred.

0. 2. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Jajačko-travnički NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Bugojno 1943. 4. krajiška udarna brigada Bugojno Genocid u NDH Borjanski četnički odred 10. krajiška divizija NOVJ Prozor Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Napad NOVJ na Travnik 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 5. krajiška udarna divizija NOVJ Gornji Vakuf Donji Vakuf Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Travnik