🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Travnički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 U s. Perlima (na pl. Vlašiću), od Imljanske čete 4. krajiškog NOP odreda i samostalne 1. travničke čete, OK KPJ za Travnik formirao Travnički NOP odred.

1. 5. 1942 Travnički NOP odred izvršio napad na žandarmerijsko-domobransko uporište u s. Mehurićima (kod Travnika). Intervencijom žandarmerijsko-domobranske posade iz s. Guče Gore i ustaša iz Travnika napad je odbijen. Odred je imao 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

15. 5. 1942 U s. Perlima (na pl. Vlašiću) Borjanski četnički odred razbio Travnički NOP odred. Većina boraca Imljanske partizanske čete prethodno se priključila četnicima.

20. 5. 1942 U logoru na brdu Meukrini (na pl. Vlašiću) oko 500 domobrana, ustaša, žandarma i milicionera, nastupajući u 7 kolona, okružili i uništili ostatak Travničkog NOP odreda i pobili članove OK KPJ za Travnik.

0. 5. 1943 Naredbom štaba 5. udarne divizije NOVJ obnovljen Travnički NOP odred, koji je ušao u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

0. 7. 1943 Po naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ formirana Komanda vojnog područja za teritorije Visočko-fojničkog, Prozorskog i Travničkog NOP odreda (s komandama mesta: G. Vakuf, Kreševo i Fojnica).

17. 7. 1943 U rejonu Fojnice, u sastavu 10. udarne divizije NOVJ, formiran Visočko-fojnički NOP odred. Kao jezgro uzete su manje grupe boraca iz 5. udarne divizije NOVJ i Travničkog i Prozorskog NOP odreda.

3. 8. 1943 U G. Vakufu 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i Travnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ napali ojačani 3. bataljon domobranskog 13. lovačkog puka i upali u grad. Pristigli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- sutradan su skoro prepolovljenu posadu izvukli u Bugojno.

24. 8. 1944 Između s. Komara i s. Oboraca (na putu Travnik - D. Vakuf - Bugojno) Travnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ napao nemačku kolonu jačine 25 kamiona. Poginulo je 20 a ranjeno 30 nemačkih vojnika; uništeno je 7 kamiona.

18. 10. 1944 Po naredbi Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, spajanjem dotadašnjeg Jajačkog i Travničkog NOP odreda formiran Jajačko-travnički NOP odred.

0. 2. 1945 Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Jajačko-travnički NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gornji Vakuf 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 7. SS divizija Prinz Eugen Borjanski četnički odred 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Genocid u NDH Donji Vakuf Napad NOVJ na Travnik 1944. Prozor Bolnice u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! 4. krajiška udarna brigada Napad NOVJ na Bugojno 1943. Travnik Četnici u drugom svetskom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bugojno Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.