🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Trebinjska četnička brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 9. 1943 U rejonu prevoja Kobilje glave (na putu Gacko-Bileća) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila ojačanu četničku Bilećku brigadu. Poginulo je i ranjeno oko 60 četnika i nemačkih vojnika, dok se veći broj četnika razbežao kućama ili povukao u Bileću, gde su ih sutradan prihvatili delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četničke Trebinjske brigade.

29. 9. 1943 U s. Begović-Kuli (kod Trebinja) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala i u kratkoj borbi razbila četničku Trebinjsku brigadu, ojačani 1. bataljon domobranskog 14. pešadijskog puka i manje delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Zahvaćeni panikom, četnici i domobrani su napustili i garnizon Trebinje. Brigada, zbog neobaveštenosti, nije iskoristila tu priliku. Poginulo je oko 30 i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika a zaplenjene su tri haubice. Brigada je imala samo nekoliko ranjenih.

18. 10. 1943 U Popovom polju jedna četa nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnička Trebinjska polubrigada, kao odmazdu za uništenje nemačkog voza (dva dana ranije kod s. Grmljana, na pruzi Hum-Gabela, pri čemu je poginulo 7 nemačkih vojnika) streljale i obesile 12 i internirale oko 230 lica a sela Grmljane, Sedlare i Rapte opljačkale i zatim spalile.

4. 2. 1944 Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala posadu železničkih stanica Duži, Taleža i Jasenica-Lug i posadu mosta u Dražin-Dolu (tri čete 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije i jednu četu četničke Trebinjske brigade). Ona je pri tome spalila dve železničke stanice i uništila jedan kamion i jedan teretni voz, a u drugom vozu, izbačenom iz šina, ubila 5 i ranila 20 nemačkih vojnika. Domobrani su imali 30 zarobljenih, 1 mrtvog i 1 ranjenog vojnika, a četnički gubici nisu poznati. Brigada je imala 4 ranjena borca. Zaplenila je: 2 p. mitraljeza, 2 automata, 28 pušaka i 15.000 puščanih metaka.

17. 3. 1944 Prvi bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četnička Trebinjska brigada (oko 1000 vojnika) napali na Zupce (kod Trebinja), ali su protivnapadom 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ razbijeni i odbačeni u Trebinje, uz gubitke od 23 mrtva.

29. 3. 1944 U desetočasovnoj borbi na Rikalu (kod Trebinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila 1. bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četničku Trebinjsku brigadu (1.200 vojnika), nanevši im gubitke od 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

12. 5. 1944 Tri bataljona 2. dalmatinske udarne brigade i 1. i 2. bokeljski bataljon Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ odbacili delove četničke Trebinjske brigade (koji su bili ojačani jednom nemačkom četom) i zauzeli s. Lastvu (blizu Trebinja).

28. 5. 1944 Iz Trebinja delovi 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i delovi četničke Trebinjske brigade, podržani artiljerijom, počeli napad prema Lastvi. U trodnevnim borbama delovi 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ sprečili su prodor neprijatelja u Lastvu, nanevši mu gubitke od 27 mrvih i oko 50 ranjenih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

14. 7. 1944 Tri bataljona 2. dalmatinske proleterske udarne brigade Primorske operativne grupe zauzeli Lastvu i odbacili delove četničke Trebinjske brigade i 369. puka nemačke 369. legionarske divizije u Trebinje. Sutradan su sprečili intervenciju jačih neprijateljskih delova. Neprijatelj je imao 32 mrtva i oko 20 ranjenih.

9. 9. 1944 Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nikšić 369. legionarska divizija (vražja) 7. SS divizija Prinz Eugen 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bilećka četnička brigada Trebinje 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 6. pješačka divizija (NDH) Gacko Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Pljačka u ratu Italija u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Bileća Hrvatsko domobranstvo 29. hercegovačka divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji Italijanski partizani 10. hercegovačka udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarna divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 12. hercegovačka udarna brigada Nevesinje Borbe u Hercegovini 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1943.