🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Trilj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

14. 8. 1941 U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

16. 9. 1942 Delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade upali u ustaško-domobransko uporište s. Otok (blizu Sinja), porušili betonski most na putu Obrovac-Trilj i time onemogućili saobraćaj na ovoj komunikaciji.

17. 9. 1942 Kod s. Jabuke (blizu Sinja) delovi 4. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade napali iz zasede italijansku kolonu ojačanu tenkovima, posle dvočasovne žestoke borbe naneli joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih i prinudili je na povlačenje prema Trilju.

20. 9. 1942 Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

17. 10. 1942 U s. Cisti (na putu Trilj-Imotski) 3. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade napao italijansku kolonu i prinudio je na povlačenje prema Trilju. Neprijatelj je imao 20 mtvih, a bataljon 3 ranjena borca. Uništen je 1 neprijateljski tenk.

16. 9. 1943 U rejon Aržano-Trilj, po naređenju VŠ NOV i POJ, stigla sa prostorije Kupres

22. 9. 1943 Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 92. motozirovani puk otpočeli prodor iz Imotskog ka Sinju. Posle borbi sa 1. proleterskom udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ na liniji Aržano-Lovreć oni su se sutradan kod Trilja prebacili preko r. Cetine i izbili u Sinj, gde su se spojili sa snagama koje su ranije avionima prebačene u grad.

18. 2. 1944 Mosorski NOP odred zauzeo s. D. Dolac (kod Trilja). Zarobljeno je 20, a poginulo i ranjeno oko 15 ustaša. Odred je imao 4 ranjena borca.

26. 3. 1944 Iz s. Aržana, s. Ciste, s. Trilja i Sinja nemačke snage (po jedan bataljon iz 7. SS -Princ Eugen-, 118. lovačke i 369. legionarske divizije) otpočele napad ka pl. Kamesiici. Dinarski NOP odred je iznenađen u s. Gljevu i odbačen na greben Kamešnice.

26. 3. 1944 Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

28. 6. 1944 Delovi 10. dalmatinske udarne brigade 20. divizije NOVJ i Mosorskog NOP odreda napali domobransku četu u Trilju. Ranjeno je 29, zarobljeno 11, a nestalo 20 domobrana.

Dokumenti

Izvještaj Oružničke postaje Trilj od 16. kolovoza 1941. Velikoj župi Cetina o borbi s komunistima u selu Košutama

Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano

Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 25. kolovoza 1942. Štabu Zone o prodoru talijanske vojske od Trilja do Veliča

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o grupiranju talijanskih snaga na sektoru Trilj, Lovreć i Krivodol

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju talijanskih jedinica iz Trilja, Blata na Cetini i Šestanovca

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o akciji Talijana na području Trilja i ofanzivi na Biokovo

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 27 srpnja 1943 god. o pokretu dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske u rejonu Knina i talijanskoj akciji Aurea u rejonu Trilja

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 28 srpnja 1943 god. o akciji talijanskih jedinica u zoni Trilja i borbama protiv dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske na sektoru Knin - Split

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 srpnja 1943 god. o talijanskoj akciji Aurea na sektoru Trilj - Split

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1943 god. Štabu imotskog sektora o zatvaranju pravca od Imotskog i Trilja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 listopada 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Ludbreg, Plešivicu, Zvečaj i Trilj

Izvještaj Štaba 9. NOU divizije od 13. oktobra 1943. štabu 8. korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Trilj–Studenci–Imotski

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja

Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 7 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljsku kolonu na cesti Imotski - Trilj

Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj

Izvještaj Štaba 9. divizije od 7. novembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ od dejstvima na prostoriji Imotski–Šujice–Duvno–Trilj

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano

Zapovijest generala Simića od 27. ožujka 1944. potčinjenoj borbenoj grupi za sadejstvo njemačkim snagama u borbi protiv partizana u rajonu Podi-Trilj-Biorine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja

Zapovijest Štaba Treće brigade Dvadesete divizije od 27. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Trilju

Izvještaj Štaba Treće brigade od 30. juna 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na neprijateljsku posadu u Trilju

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na domobransku posadu u Trilju i o borbama na području Varaždina, Đakova, Jastrebarskog, u Gorskom Kotaru i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Drežnik-Grad, Hrvače i o borbama na području Bjelovar, Koprivnica - Križevci, kod Trilja i kod ušća Neretve

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Genocid u NDH Vrhovni štab NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Livno 20. dalmatinska divizija NOVJ Žene u ratu Bijelo Polje Vojnić Dinarski partizanski odred 8. dalmatinski korpus NOVJ 2. oklopna armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Cazin 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Križevci Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bjelovar Sinj Imotski Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. 118. lovačka divizija 369. legionarska divizija (vražja) Ustaški zločini 1941. Bitka za Koprivnicu 1944. Duvno Italija u drugom svetskom ratu 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Bosiljevo Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Ludbreg Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 18. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942. Operacija Floret Ogulin Splitski partizanski odred Varaždin 7. SS divizija Prinz Eugen 9. dalmatinska divizija NOVJ Srednjodalmatinski partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodni heroji Jugoslavije Koprivnica Španski borci u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Jastrebarsko Hrvatsko domobranstvo Kupres 1. proleterska udarna brigada Knin Politički komesari u NOR-u Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Split Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu