🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Trnovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 45 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

23. 10. 1941 Kod s. Klanca (na putu Trnovo-Sarajevo) dve čete Kalinovičkog NOP odreda zarobile kombinovanu četu domobrana, žandarma i milicionera, zajedno sa komorom i regrutima koje je pratila.

0. 11. 1941 U Trnovu, na narodnom zboru, izabran opštinski NO odbor.

2. 11. 1941 Tri čete Kalinovičkog NOP odreda zauzele Trnovo, dok se posada (jedan domobranski konjički eskadron i žandarmi) izvukli preko Treskavice u Konjic.

25. 1. 1942 Otpočeo trodnevni marš glavnine 1. proleterske NOU brigade. Sa GŠ NOP i DV i PK KPJ za BiH, ona se, po dubokom snegu, na temperaturi od -32°C, kretala iz s. Gajeva (kod Olova) preko pl. Ozrena (sarajevskog), Sarajevskog polja i pl. Igmana do s. Presjenice (kod Trnova). Poslednja, najteža, etapa marša - od s. Kremeša, koja je trajala 18 časova, poznata je kao -igmanski marš-. Usled smrzavanja, iz stroja su izbačena 172 borca (od oko 730). Brigadu je VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio zbog samopregora i zalaganja u toku ovog marša.

0. 3. 1942 U Trnovu (kod Sarajeva), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO odbor za Trnovo.

0. 3. 1942 U Trnovu formiran Udarni bataljon -Ranko Divljan- Kalinovičkog NOP odreda.

7. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

18. 5. 1942 Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

29. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da hitno sadejstvuje s jedinicama Glavne operativne grupe VŠ na sektoru s. Trnovo - Kalinovik pri proboju iz okruženja.

5. 6. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 1. bosanskom udarnom korpusu NOVJ da svojim delovima iz srednje Bosne što brže nastupa u pravcu Trnova radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe koje su se probijale iz okruženja na Sutjesci.

27. 7. 1943 Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 1. proleterske NOU brigade) počela marš iz rejona s. Bogoviči-Ponor (na pl. Romaniji) za srednju Bosnu. (Divizija je, u toku devetodnevnog marša preko planina Jahorine, Treskavice, Bjelašnice i Bitovnje, pod borbom prešla pruge Sarajevo-Višegrad i Sarajevo-Mostar, porušila na njima više objekata zauzela Trnovo i razbila više grupa mesne milicije).

31. 7. 1943 Na maršu iz istočne u srednju Bosnu, 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe rasterala žandarme i mesnu četu milicije i zauzela Trnovo (kod Sarajeva).

9. 9. 1943 U Kalinovik ušli delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su se nemačka posada i žandarmi povukli u Trnovo.

1. 4. 1944 Na odseku Goražde -s. Trnovo otpočela ofanzivna dejstva nemačkih jedinica, četnika i ustaša protiv 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

11. 4. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: 27. udarna divizija NOVJ ne može se suviše izlagati napadima neprijateljskih snaga na odseku Trnovo-Kalinovnik, jer je ta komunikacija vrlo osetljiva (VŠ će narediti kada bude vreme za angažovanje na tom odseku).

5. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: odobrava da 29. udarna divizija NOVJ formira još jednu brigadu u južnoj Hercegovini; nalaže da jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ prodiru ka Boki, Konavlima i Dubrovniku; ističe da je područje Dubrovnika naročito važno, te na njemu treba aktivirati hrvatski narod, i da je Primorska operativna grupa obrazovana da bi aktivirala ceo primorski odsek, ali je na tome malo urađeno do sada; naglašava da u Konjicu i Kalinoviku, zbog važnosti toga rejona, treba obrazovati izvesna uporišta, te od Kalinovika, preko Trnova, prodirati ka Sarajevu, a Štab 2, udarnog korpusa NOVJ treba da napravi plan za rad na ovom području, pošto su snage 3. udarnog korpusa NOVJ zauzete dejstvima u severnom delu istočne Bosne.

10. 3. 1945 U Trnovu (kod Sarajeva) formirana Artiljerijska brigada 2. udarnog korpusa JA, sastava: dva diviziona.

16. 3. 1945 Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izvršila ispad iz Sarajevskog polja i u borbi protiv jedinica 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA zauzela s. Trnovo.

17. 3. 1945 U rejonu s. Trnova (kod Sarajeva) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- izvršili napad na jedinice 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ. Posle petodnevnih oštrih borbi neprijatelj je odbijen prema Sarajevu uz osetne gubitke.

23. 3. 1945 Treća udarna divizija sa pet bataljona 29. udarne divizije 2, udarnog korpusa JA izvršila protivnapad na jedinice nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen- i uz obostrano vtelike gubitke zauzele Trnovo (kod Sarajeva).

Dokumenti

Obavještenje komandira Paljanske čete Trebevićkog bataljona od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o borbama u Trnovu

Obavještenje štaba Kalnnovičkog NOP odreda od 3 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona o oslobođenju Trnova

Izvještaj zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 4 novembra 1941 god. o zauzimanju Trnova od strane partizana

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 aprila 1942 god. komandantu Operativnog štaba Kalinovik za čišćenje od ustaša teritorije zapadno od Trnova, oko Bjelemića i Rakitnice

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

Izvještaj oružničke postaje Trnovo od 24 marta 1943 god. o zauzimanju Kalinovika i razbijanju četnika od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 25 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju neprijateljskih posada u Sarajevu i Trnovu i okolnim uporištima

Izvještaj Prve proleterske divizije od 4 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu četničkih i domobranskih snaga na sektoru Trnova, Kalinovika i Foče

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 8 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o sastavu i jačini neprijateljskih snaga oko Trnova

Izvještaj Načelnika štaba Sedme NOU divizije od 19 aprila 1943 god. Zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o zatvaranju pravca prema Trnovu i stanju u Šesnaestoj NOU brigadi

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča, Livna i Trnova

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna

Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa prema Trnovu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 juna 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da što brže nastupa svojim snagama iz srednje Bosne u pravcu Trnova radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe koje se probijaju iz okruženja

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 2 avgusta 1943 god. o situaciji na području Trnova, Fojnice i Kreševa

Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 avgusta 1943 god. o napadu jedinica NOV na Trnovo i Donji Vakuf

Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 13 septembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Trnovo

Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 15 septembra 1943 god. Štabu Drugog NOU korpusa o oslobođenju Trnova

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

Izvještaj Štaba Desete divizije od 20 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Trnovo - Gerzovo - Baraći

Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 21 septembra 1943 god. o akcijama jedinica NOV na prostoru Prozora, Trnova i Kalinovika

Izvještaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Treće NOU divizije o borbama na sektoru Foča - Trnovo i maršu do Kolašina

Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Trnovo - Crna Rijeka i Jabuka - Ilovača

Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade da ispita situaciju u Trnovu i Kalinoviku

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 januara 1944 Štabu Desete krajiške brigade za raspored i obezbjeđenje jedinica od pravca Trnova, Kalinovika i Zakmura pri napadu na Foču

Naređenje Operativnog štaba Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije od 7. marta 1944. štabovima Prve, Druge i Pete brigade za raspored i dejstvo na prostoriji Gornja Pilića - Trnova - Ugljevik

Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima brigada za raspored i dejstvo na prostoriji Foča - Kalinovik - Trnovo

Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa o smjeni Pete NOU divizije i o situaciji na prostoriji Goražde - Foča - Kalinovik - Trnovo

Zapovijest Štaba Trideset osme NOU divizije od 15. marta 1944. štabovima Sedamnaeste majevičke brigade i Mačvanskog NOP odreda za posjedanje i odbranu položaja Trnova - Cengić

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 26. marta 1944. Štabu Trideset osme NOU divizije da sa Sedamnaestom majevičkom brigadom i Mačvanskim NOP odredom dejstvuje na prostoru Trnove

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Jajca, Trnova i Brčko - Bijeljina

Naređenje Štaba 16. NOU divizije od 8. aprila 1944. štabovima brigade za raspored i dejstvo na sektoru Tobut - Mezgraja - Trnova - Bare - Jelica

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 10. aprila 1944. štabovima Zkrajiške i 19. birčanske brigade za pokret sa prostorije Kalinovik - Trnovo na prostoriju Rakitnica - Lukavac - Urnoljani

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju još ne angažuje odsudno na sektoru Trnovo - Kalinovik

Izvještaj Štaba 2. vojvođanske brigade od 16. aprila 1944. Štabu 16. NOU divizije o rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Begutovo Selo - Trnova

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. aprila 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Donji Lapac - Suvaja, Livno - Glamoč, Donje Trnove, Donjeg Vakufa i kod Senkovića

Naređenje Štaba 1. proleterske divizije od 7. maja 1944. štabovima 1. i 13. proleterske brigade za raspored na sektorima Sipovo - Potkraj - Trnovo i Podrašnica - Sjenokos - Berići i za zatvaranje pravaca ka Mliništima

Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situacijina prostoru Šćepan Polje - Vučevo - Izgori i Trnovo - Foča - Čajniče - Goražde

Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. decembra 1944. o borbama na području Bosanskog Novog, Banje Luke, Trnova i u dolini Drine

Izvještaj Štaba 45. divizije od 24. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o borbama protiv četnika na sektoru Trnovica - Brđani - Musići

Relacija Štaba 5. proleterske (crnogorske) brigade od 30. januara 1945. Štabu 3. NOU divizije o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Trnovo - Ilovice

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. februara 1945. štabu 38. divizije da ostane na prostoru Kozluk - Trnovi

Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u martu na prostoru Renovica-Sjetlina- Trnovo-Jablanica-Krupac

Fotografije

Povezane odrednice

2. krajiška udarna brigada Bosanski Novi Završne operacije u Jugoslaviji 9. crnogorska udarna brigada 45. srpska divizija NOVJ Livno 2. vojvođanska udarna brigada Donji Vakuf Lukavac Glamoč 38. istočnobosanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Foča Operacija Schwarz 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Četnička golgota Josip Broz Tito 7. SS divizija Prinz Eugen Mačvanski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kalinovički partizanski odred Donji Lapac Saradnja četnika sa okupatorom Konjic Ustanak u NDH 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. proleterska divizija NOVJ Olovo 14. srpski korpus NOVJ Arso Jovanović 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 3. krajiška proleterska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ Operacija Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Sarajevo Romanijski partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Kolašin 1. alpska divizija Taurinense 10. krajiška udarna brigada 13. krajiška udarna brigada Glavna operativna grupa NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bijeljina Goražde Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Sarajevska operacija Brčko 3. krajiški partizanski odred 27. istočnobosanska divizija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bitka za Ivanjicu januara 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Jahorinski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori 6. italijanski armijski korpus Mlinište Prozor 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Kalinovik 39. krajiška divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Weiss