🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Trogir u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 63 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

13. 8. 1941 U Kambelovačkom gaju (kod Kaštela), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Trogirsko-kaštelanski NOP odred.

14. 10. 1941 U Trogiru italijanski vojnici streljali člana MK SKOJ-a za Split Matu Golem, narodnog heroja, i još 11 splitskih rodoljuba.

0. 4. 1942 U Trogiru formiran Opštinski NO odbor.

0. 6. 1942 Kod Kaštela, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo terenski partijski radnik na području Kaštela, Trogira, Solina i Splita Ante Savin Manistra, narodni heroj.

22. 11. 1942 U Trogiru ilegalci-članovi partije iz s. Segeta zapalili brodogradilište -Đulio Landi- i uništili tri automobila i drugi materijal.

6. 12. 1942 Između s. Segeta i s. Marine (kod Trogira) delovi Trogirske partizanske čete napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 14 mrtvih i 5 ranjenih, te zaplenili 16 pušaka, oko 2200 metaka, 29 ručnih bombi i drugu opremu.

10. 3. 1943 U rejonu brda Vlaške (kod Trogira) Šibensko-drniška partizanska četa i Trogirski partizanski vod napali italijanske vojnike iz 229. teritorijalno-mobilnog bataljona. Poginula su i ranjena 32. a zarobljeno je 6 vojnika. Za odmazdu je streljano 19 talaca iz trogirskog zatvora.

20. 3. 1943 U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

6. 6. 1943 U dragi Vranjica (kod Trogira) jedinice 3. bataljona Splitskog NOP odreda oštetile italijanski vojni hidroavion i ranile 4 člana posade.

10. 6. 1943 U s. Marinu ušle jedinice Splitskog NOP odreda, a italijanska posada se pod zaštitom dveju torpiljerki povukla u Trogir.

0. 9. 1943 U s. Sratoku (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Šibenska brigada (8. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

0. 9. 1943 U s. Donjem Segetu (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Trogirska brigada (9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

4. 9. 1943 U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

28. 10. 1943 Iz rejona Perkovića delovi nemačke 114. lovačke divizije izvršili napad, u više pravaca, ka Trogiru i Splitu, ali ih je 9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbacila u polazni garnizon.

7. 11. 1943 Trogir, celu obalu do Šibenika i o. Drvenik zauzele nemačke jedinice.

5. 12. 1943 Kod o. M. Drvenika (blizu Trogira) saveznička avijacija napala 2 broda s nemačkom vojskom i jedan brod potopila. Drugi brod, oštećen, nasukao se na kopno blizu Trogira. Tu su ga napali i potopili delovi 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ. Poginulo je 15, a ranjeno 40 nemačkih vojnika.

4. 3. 1944 Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

5. 3. 1944 Jedinice nemačke 264. pešadijske divizije otpočele hapšenje simpatizera NOP-a iz sela: Sratoka, Prgometa, G. i D. Segeta, Vinišća i Marine (kod Trogira). Do 7. marta uhapšeno je 300 ljudi i sprovedeno u logor u Splitu.

3. 10. 1944 Osma dalmatinska brigada 20, divizije NOVJ u sadejstvu sa Šibensko-trogirskim NOP odredom napala posade nemačke 264, pešadijske divizije koje su obezbeđivale komunikaciju Trogir - s. Prapatnica - s. Ljubitovica. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 25 mrtvih i 30 ranjenih, a 8. brigada 4 mrtva, 12 ranjenih i 1 nestalog borca.

27. 10. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ odbacile zaštitničke delove nemačke 264. pešadijske divizije i oslobodile Trogir.

Dokumenti

Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 20. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju komuniste Radić Ilije u Trogiru

Odluka Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. rujna 1941. o kažnjavanju Mjesnog komiteta KPH Trogir i osam članova KPJ odgovornih za formiranje Trogirskog NOP odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 100 od 16. listopada 1941. o strijeljanju 12 splitskih rodoljuba u Trogiru

Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. svibnja 1942. Guvernatoratu o akciji partizana na skladište materijala poduzeća za izgradnju puta Seget—Trogir

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o subverzivnoj ustaničkoj aktivnosti u Trogiru

Brzojav Prefekture u Splitu od 30. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu talijanske vojske i partizana kod Trogira

Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju kompresora od strane partizana korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju stroja za betoniranje korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 19. kolovoza 1942. Guvematoratu Dalmacije o rušenju telegrafsko-telefonske linije Rogoznica—Trogir i oštećenju drobilice kamena u Podorljaku

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 1. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti partizana na području Trogira

Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

Izvještaj civilnog komesara općine Trogir od 27. rujna 1942. prefektu u Splitu o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji

Izvadak iz izvještaja Centralnog inspektorata policije za ratnu službu od 27 studenog 1942 god. o diverziji na brodogradilištu u Trogiru i akciji na otoku Ugljan

Izvještaj Komande čete Kraljevskih karabinjera Trogir od 6 prosinca 1942 god. o borbi kod Donjeg Segeta

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 22 prosinca 1942 god. o dejstvima Biokovskog bataljona i Trogirske čete

Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti

Izvještaj Karabinjerske ispostave u Trogiru od 23. siječnja 1943. o krađi veće količine soli i bačava iz tvornice sardina u Vinišću

Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 10. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na grupu vojnika kod Trogira

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 19. ožujka 1943. o osnivanju Kotarskog NOO-a Trogir

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji na terenu i organizacionom stanju Partije

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu Heifisch i pogođenom avionu iznad Trogira

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu Heifisch na području između Šibenika i Trogira

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 21. studenog 1943. o napadu partizana na kamione kod Marine i vod vojnika kod Trogira

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25 novembra 1943 god. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade sa otoka Šolte u Stari Trogir

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25. studenog 1943. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade s otoka Šolte u Stari Trogir

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja

Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29 studenog 1943 god. o napadu na Nijemce na cesti Trogir - Split

Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29. studenog 1943. o napadu na Nijemce na cesti Trogir-Split

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16 decembra 1943 god. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade sa o. Šolte na obalu kod Starog Trogira

Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. prosinca 1943. god. o vođenim borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske oko Prekrižja, Cerja, Kupinca, Lasinje, Vrlike i Trogira

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona

Izvodi iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. o bombardiranju Zadra i Trogira, partizanskim gubicima kod Primoštena

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

Izvještaj Drage Gizdića, člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH o nedostacima u radu kotarskih komiteta KPH Trogir i Solin

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 1. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Brštanovo i kod Trogira, bombardiranju Knina i Šibenika od savezničkih aviona

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Trogira, Kistanja i Zadra

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Dobro Salo i posadu na periferiji Slavonske Požege i borbama na području Varaždina, Koprivnice, Novske, Knina, Trogira i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 marta 1914 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Ludbrega, Požege, Ogulina, Petrinje, kod Livna, Trogira i na otoku Braču

Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira

Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizana na žandarmerijsko uporište u rajonu Oklaja i zaplijeni partizanskih skladišta oružja i municije kod Trogira

Obavještajni izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama u rejonu Skradina, Muća, Mosora, Sinja i Vrlike i zaplijenjenom oružju i municiji kod Trogira

Izvještaj Oružničke postaje Trogir od 23. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Trogir

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. oktobra 1944. o povlačenju sopstvenih i njemačkih jedinica u dolini Neretve, kod Trogira, sa otoka Ciova, Primoštena i Solina i o borbama kod Bribira, Đevrsaka, Smrdelja i Imotskog i o diverzijama na željezničkim prugama

Pregled zračnih napada savezničkog zrakoplovstva u vremenu od 27. studenog 1943. do 11. siječnja 1944. na Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Solin, Šoltu i dr.

Fotografije

Povezane odrednice

1. proleterska divizija NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Splitski partizanski odred Deca u ratu Brač Koprivnica Bitka za Split 1943. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Štampa u ratu Operacija Delfin Srednjodalmatinski partizanski odred Šibenik 26. dalmatinska divizija NOVJ 2. oklopna armija Dečiji domovi u oslobodilačkom ratu 15. pešadijska divizija Bergamo 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) 8. dalmatinski korpus NOVJ Zadar Mornarica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Ludbreg AFŽ Borbe u Hrvatskoj 1944. Žene u ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Slavonska Požega 1. prekomorska brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Šibensko-trogirski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 114. lovačka divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Split Komunistička partija Hrvatske 15. brdski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Metković Imotski Hrvatsko domobranstvo Ilegala u ratu 264. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu 18. italijanski armijski korpus Solin Diverzije u oslobodilačkom ratu Knin Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Petrinja Četnici u drugom svetskom ratu SKOJ Kaštela Borbe na Jadranu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Korčula Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Varaždin 20. dalmatinska divizija NOVJ Omiš Zasede u oslobodilačkom ratu Novska Operacija Jesenji pljusak Glavni štab Hrvatske Sinj Pljačka u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu USAOH