🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Udarna brigada Braća Radić

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

4. 9. 1943 Na Kalniku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

6. 9. 1943 U s. Svibovcu (kod Varaždinskih Toplica) NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske odbila napad delova nemačke 187. rezervne divizije, domobranskog 14. puka i 1. konjičkog diviziona. Poginulo je 6 nemačkih vojnika i 1 domobran, ranjeno 9 nemačkih vojnika, a nestalo 11 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

15. 9. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

19. 9. 1943 U rejonu s. Kalnika (kod Križevaca) delovi Pavelićeve gardijske brigade iznenada napali NO brigadu -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i naneli joj gubitke od 1 mrtvog i 12 zarobljenih.

19. 9. 1943 Delovi NO brigade -Braća Radić- zapalili ž. st. Varaždinske Toplice i uništili postrojenja.

20. 9. 1943 Iz Varaždina prešla na oslobođenu teritoriju četa od 110 domobrana sa 1 oficirom i predala se jedinicama NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

12. 12. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOU brigade -Braća Radić- i -Matija Gubec-.

14. 12. 1943 Na dravskom mostu kod Đekenješa jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

29. 12. 1943 U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

22. 2. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale Luđbreg, koji je branio 1. bataljon Pavelićeve gardijske brigade. Posle petočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- su se povukle. [Po drugim podacima napad je izvršen 24. februara 1944.]

6. 4. 1944 Na liniji s. Dubrovčani - s. Rakovec - s. Tuheljske Toplice (kod Klanjca) nemačke snage i delovi Pavelićeve gardijske brigade iz Klanjca, ojačani tenkovima, napali jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Brigada je odbacila neprijatelja u polazni garnizon, oštetila mu 2 tenka i nanela mu gubitke od preko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

24. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

25. 5. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

22. 6. 1944 Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

17. 8. 1944 Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

18. 8. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić-, 32. divizije NOVJ napala s. Pitomaču (kod Bjelovara). Selo je branio 37. ustaški bataljon. Brigada se posle petočasovne borbe povukla, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 24 ranjena. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih.

2. 9. 1944 Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

26. 9. 1944 Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

5. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

10. 10. 1944 Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

3. 11. 1944 Posle šestočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić-, uz sadejstvo 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ zauzele s. Trgovišće i s. Hrašćinu (kod Zagreba) gde su se branile ustaše i domobrani. Zaplenjene su 164 puške, 6 p. mitraljeza, oko 16.000 metaka, 305 bombi i drugi ratni materijal.

13. 11. 1944 Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

17. 11. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala s. D. Zelinu (kod Zagreba), gde se branilo 240 ustaša Pavelićeve gardijske brigade. Napad nije uspeo zbog dolaska ustaško-domobranskih pojačanja iz Sv. Ivana Zeline.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

10. 12. 1944 Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

26. 4. 1945 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

Dokumenti

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o preimenovanju Druge NO brigade u brigadu "Braća Radići" i formiranju Druge NO brigade Druge operativne zone

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj sekretara brigadnog komiteta KP NO brigade "Braća Radići" Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom radu i brojnom stanju članova KP u brigadi

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom napada na Ludbreg

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju komandnog kadra NOU brigade "Braća Radići"

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba Zagrebačkoga partizanskog odreda Šta bu Druge operativne zone ivuv i h4J Hrvatske o spajanju s brigadom "Braća Radići" i akcijama na prugama oko Pušće, Ivanca i Zlatara

Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o proglašenju NO brigade "Braća Radići" udarnom

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama s ustašama od 20-30. listopada 1943. godine

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona te promjenama u komandnom kadru štabova bataljona

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada Braća Radić i Matija Gubec

Pregled nacionalnog i socijalnog sastava članova KPJ 1. NOU brigade Braća Radić za oktobar 1944. godine

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 17. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na Donju Zelinu

Izvještaj Štaba brigade Braća Radić od 29. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Zaistovca

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 20. decembra 1944. Štabu 32. NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac - Podravske Sesvete

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade Braća Radić od 28. januara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO - 1 divizije o vojno-političkom stanju u Brigadi i o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ Zagreb Ludbreg Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji 5. ustaška brigada Kalnički partizanski odred Logor Lepoglava Glavni štab Hrvatske Križevci Bjelovarski partizanski odred Bitka za Koprivnicu 1944. 33. hrvatska divizija NOVJ 21. slavonska udarna brigada Lepoglava Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Pavelićeva gardijska brigada 32. zagorska divizija NOVJ Đurđevac Varaždinske Toplice Hrvatsko domobranstvo Mađarska u drugom svetskom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Novi Marof Hrvatska brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Dugo Selo Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Borbe u Sloveniji 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Bjelovar Virovitica Zasede u oslobodilačkom ratu 3. diverzantski odred NOVH 1. moslavačka brigada Varaždin Ivanec Koprivnica 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. 17. slavonska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 5. pješačka divizija (NDH) 187. rezervna divizija