🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Udarna brigada Braća Radić

Za ovaj pojam je pronađeno 32 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

4. 9. 1943 Na Kalniku, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

6. 9. 1943 U s. Svibovcu (kod Varaždinskih Toplica) NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske odbila napad delova nemačke 187. rezervne divizije, domobranskog 14. puka i 1. konjičkog diviziona. Poginulo je 6 nemačkih vojnika i 1 domobran, ranjeno 9 nemačkih vojnika, a nestalo 11 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

15. 9. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

19. 9. 1943 U rejonu s. Kalnika (kod Križevaca) delovi Pavelićeve gardijske brigade iznenada napali NO brigadu -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i naneli joj gubitke od 1 mrtvog i 12 zarobljenih.

19. 9. 1943 Delovi NO brigade -Braća Radić- zapalili ž. st. Varaždinske Toplice i uništili postrojenja.

20. 9. 1943 Iz Varaždina prešla na oslobođenu teritoriju četa od 110 domobrana sa 1 oficirom i predala se jedinicama NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

12. 12. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOU brigade -Braća Radić- i -Matija Gubec-.

14. 12. 1943 Na dravskom mostu kod Đekenješa jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale domobransku stražu i zauzele sela Golu i Ždalu. Zarobljeno je 14 žandarma i domobrana, dok se ostatak neprijateljske posade povukao na mađarsku teritoriju.

29. 12. 1943 U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

22. 2. 1944 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale Luđbreg, koji je branio 1. bataljon Pavelićeve gardijske brigade. Posle petočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- su se povukle. [Po drugim podacima napad je izvršen 24. februara 1944.]

6. 4. 1944 Na liniji s. Dubrovčani - s. Rakovec - s. Tuheljske Toplice (kod Klanjca) nemačke snage i delovi Pavelićeve gardijske brigade iz Klanjca, ojačani tenkovima, napali jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Brigada je odbacila neprijatelja u polazni garnizon, oštetila mu 2 tenka i nanela mu gubitke od preko 40 mrtvih i ranjenih vojnika.

24. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

25. 5. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala neprijateljsko uporište u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara). Posle petočasovne borbe ona se, pod pritiskom ustaša, domobrana i žandarma, povukla. Brigada je imala 13 mrtvih, 47 ranjenih i 11 nestalih boraca.

22. 6. 1944 Kod s. Hudovljana ustaška četa iz Koprivnice napala 2. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su odbačene u pravcu Koprivnice.

17. 8. 1944 Kod s. M. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 250 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle kraće borbe ustaše su proterane u polazni garnizon.

18. 8. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić-, 32. divizije NOVJ napala s. Pitomaču (kod Bjelovara). Selo je branio 37. ustaški bataljon. Brigada se posle petočasovne borbe povukla, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 24 ranjena. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih.

2. 9. 1944 Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

26. 9. 1944 Kod s. V. Črešnjevice (blizu Bjelovara) oko 400 ustaša iz s. Pitomače napalo 1. udarnu brigadu -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle uzastopnih napada i protivnapada, neprijatelj je sutradan bio prinuđen da se povuče u polazni garnizon.

5. 10. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište u s. Pitomači (kod Virovitice).

10. 10. 1944 Kod s. Gornjih Mosta (blizu Koprivnice) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napali iz zasede bataljon 5. ustaške brigade i odbacili ga u pravcu Novigrada Podravskog. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

3. 11. 1944 Posle šestočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić-, uz sadejstvo 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ zauzele s. Trgovišće i s. Hrašćinu (kod Zagreba) gde su se branile ustaše i domobrani. Zaplenjene su 164 puške, 6 p. mitraljeza, oko 16.000 metaka, 305 bombi i drugi ratni materijal.

13. 11. 1944 Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

17. 11. 1944 Prva udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napala s. D. Zelinu (kod Zagreba), gde se branilo 240 ustaša Pavelićeve gardijske brigade. Napad nije uspeo zbog dolaska ustaško-domobranskih pojačanja iz Sv. Ivana Zeline.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

10. 12. 1944 Kod s. Vir-Bukevlja 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ prebacila se preko r. Drave i napala s. Ždalu (blizu Koprivnice). Zbog neuspeha u prvom napadu, sutradan je r. Dravu prešla i 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ, ali su obe brigade povučene na desnu obalu r. Drave zbog prodora jakih neprijateljskih snaga iz Koprivnice u pravcu Ždale.

1. 2. 1945 Jedinice 40. udarne divizije NOVJ i 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ izvršile napad na ustaško-nemačke snage u s. V. Grđevcu i s. G. Kovačici (kod Bjelovara), ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja.

26. 4. 1945 Jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije JA posle dvodnevnih žestokih borbi protiv delova ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije, oslobodile M. Grđevac (kod Virovitice) i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Bjelovaru.

Dokumenti

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o preimenovanju Druge NO brigade u brigadu "Braća Radići" i formiranju Druge NO brigade Druge operativne zone

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Varaždinske Toplice

Izvještaj sekretara brigadnog komiteta KP NO brigade "Braća Radići" Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom radu i brojnom stanju članova KP u brigadi

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom napada na Ludbreg

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju komandnog kadra NOU brigade "Braća Radići"

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba Zagrebačkoga partizanskog odreda Šta bu Druge operativne zone ivuv i h4J Hrvatske o spajanju s brigadom "Braća Radići" i akcijama na prugama oko Pušće, Ivanca i Zlatara

Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o proglašenju NO brigade "Braća Radići" udarnom

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama s ustašama od 20-30. listopada 1943. godine

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona te promjenama u komandnom kadru štabova bataljona

Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 19. prosinca 1943. god. Štabu NO udarne brigade »Braća Radić« da pojača dejstvo na pruzi Carevdar–Križevci i za uništenje puta Križevci–Koprivnica

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada Braća Radić i Matija Gubec

Pregled nacionalnog i socijalnog sastava članova KPJ 1. NOU brigade Braća Radić za oktobar 1944. godine

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 17. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na Donju Zelinu

Izvještaj Štaba brigade Braća Radić od 29. novembra 1944. Štabu 33. NO divizije o borbi kod Zaistovca

Izvještaj Štaba NOU brigade Braća Radić od 20. decembra 1944. Štabu 32. NO divizije o borbi na pravcu Kalinovac - Podravske Sesvete

Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. udarne brigade Braća Radić od 28. januara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO - 1 divizije o vojno-političkom stanju u Brigadi i o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

5. pješačka divizija (NDH) Đurđevac Glavni štab Hrvatske Luftwaffe u Jugoslaviji 1. moslavačka brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. diverzantski odred NOVH Borbe u Hrvatskoj 1944. Varaždinske Toplice Mađarska u drugom svetskom ratu Novi Marof Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Hrvatsko domobranstvo 21. slavonska udarna brigada Bjelovar Bjelovarski partizanski odred 5. ustaška brigada Varaždin Ludbreg Logor Lepoglava Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1945. 10. zagrebački korpus NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Pavelićeva gardijska brigada 17. slavonska udarna brigada Bitka za Koprivnicu 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kalnički partizanski odred Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu 33. hrvatska divizija NOVJ Koprivnica Komunistička partija Hrvatske 32. zagorska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Lepoglava 187. rezervna divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Ivanec Dugo Selo 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1943. Križevci Zagreb Hrvatska brigada Matija Gubec Borbe u Slavoniji 1945. 28. slavonska divizija NOVJ