🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Udbina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

5. 8. 1941 U s. Ploči (kod Udbine) formiran Pločanski NOP odred.

0. 9. 1941 U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

11. 11. 1941 U Mekinjaru (kod Udbine) partizani Štaba grupe NOP odreda za Liku napali delove 2. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- i naneli im gubitke.

0. 12. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Udbina formiran bataljon -Krbava-.

6. 1. 1942 Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

23. 3. 1942 U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

29. 3. 1942 Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

3. 4. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica iz Udbine na s. Visuć.

4. 4. 1942 Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih delova iz Udbine (jačine oko 2000 vojnika) na s. Srednju Goru i naneli im gubitke od oko 50 mrtvih, a zaplenili 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 12 pušaka, 1 kamion, 3 motocikla i drugu opremu.

8. 4. 1942 Između Udbine i G. Ploče delovi bataljona -Gavrilo Princip- napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih, zapalili 4 kamiona i zaplenili 3 puške, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

24. 4. 1942 Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

3. 6. 1942 Partizanski bataljoni -Petar Vuksan-, -Krbava- i -Mićo Radaković- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško-domobransko uporište Udbinu, ali ga, zbog jakog otpora neprijatelja, nisu mogli zauzeti. U trodnevnim borbama bataljoni su imali gubitke od 6 mrtvih i 20 ranjenih.

22. 8. 1942 Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

12. 10. 1942 Kod Visuća i Mekinjara Udbinska i Gospićka omladinska partizanska četa posle šestočasovne borbe odbile napad ustaša iz Udbine, ne dozvolivši paljenje i pljačkanje tih sela.

14. 12. 1942 Delovi domobranskog 12. puka napustili Udbinu i krenuli u pravcu Lovinca. Istovremeno su 4. bataljon Ličkog NOP odreda i delovi 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napali domobransku komoru, zaplenili veću količinu ratne opreme i ušli u Udbinu.

22. 1. 1943 Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

28. 1. 1943 Italijanska avijacija bombardovala i mitraljirala u Lici mesta: Saborski, Turjanski, Korenicu (sada: Titova Korenica), Vrelo, Kuzmanovaču, Bunić, Debelo Brdo, Udbinu, Mogorić, Vršinu, Bajiće, Dobro Selo i D. Lapac.

30. 1. 1943 Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

3. 2. 1943 Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

31. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

15. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

23. 5. 1944 U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

2. 6. 1944 U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

20. 3. 1945 Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti u Udbini od 2 kolovoza 1941 god. o akcijama partizana u kotaru Udbina

Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane

Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu o opasnosti koja preti partizanskim bolnicama i seoskom stanovništvu na teritoriji Komande mesta Donji Lapac od četnika iz Udbine i Otrića

Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ispadu ustaša iz Udbine i o njihovim zločinima po okolnim selima

Izvještaj Štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 19 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o bijegu ustaša iz Udbine i o nekim akcijama odreda

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 veljače 1943 god. o preduzimanju napada na Korenicu, deblokiranju Strmice i traženju da njemačke vazdušne snage ne dejstvuju na području zapadno od linije Prijeboj - Udbina - Kulen Vakuf

Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na sektoru Udbina - Lapac

Izvještaj štaba Šeste divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zatvaranju pravca Kulen Vakuf - Drvar i stanju na sektoru Udbina - Lapac

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

Naredba Štaba Trinaeste proleterske NOU brigadeRade Končar od 10 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i proleterskom bataljonu Slavonije za pokret prema Udbini i ulasku u sastav Prve proleterske divizije

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih jedinica i o borbama Treće brigade na pravcima Lapac - Udbina i Lapac - Mazin - Bruvno

Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. februara 1945. Štabu 13. NOU divizije o borbama na pravcu Udbina - Donji Lapac

Zapovijest Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta u rejonu Lapca, Nebljuha, Udbine i Korenice

Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Udbine, Mekinjara, Bunića i Bilaja od 10. do 17. marta

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo Bihać Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Narodni heroji Jugoslavije Operacija Velika Kapela 1. lički partizanski odred "Velebit" Španski borci u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Korenica 8. dalmatinski korpus NOVJ Četnički zločini 13. pešadijska divizija Re Borbe u Lici 1945. Imotski Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1942. Četnici u ustanku Glavni štab Hrvatske 11. hrvatski korpus NOVJ 373. legionarska divizija Tiger Borbe u Hrvatskoj 1942. Ranjenici u ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Vrhovine 35. lička divizija NOVJ Donji Lapac Italija u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Garešnica Operacija Ziethen 8. kordunaška divizija NOVJ Omladina u ratu Borbe u Lici 1942. Žene u ratu Borbe u Lici 1943. Otočac Borbe u Hrvatskoj 1945. Mostar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Gospić Borbe u Hrvatskoj 1944. 2. lička proleterska udarna brigada 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Drvar Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Ustanak u Lici 1941. Zrmanja Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 1. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Pljevlja 1. tenkovska brigada NOVJ Raduč Operacija Albia 6. lička proleterska divizija NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada Srb Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Partizanska avijacija Borbe u Hrvatskoj 1943. Ante Pavelić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Livno Pljačka u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Gračac Zagreb Vrhovni štab NOVJ Mostarska operacija