🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Umka u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

14. 7. 1941 Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

3. 8. 1941 U s. Barajevu (kod Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda napali žand. st. i razoružali 3 žandarma.

9. 8. 1941 U s. Vraniću (kod Umke) delovi Posavskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

19. 8. 1941 Delovi Posavskog NOP odreda izvršili neuspeo napad na nemačku posadu u Umci i oštetili železničku prugu i tri automobila.

30. 8. 1941 Posavski NOP odred, delom snaga, posle kraće borbe protiv nemačke policije, zauzeo Umku (kod Obrenovca), a delom napao nemačku i žandafmerijsku posadu u Ubu.

10. 9. 1941 Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

11. 10. 1941 Kod Lipovičke Mehane (blizu Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda vodili borbu protiv voda nemačkih oklopnih lovaca i nedićevaca. Zbog toga nemački vojnici spalili sela Sremčicu i V. Moštanicu.

27. 11. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio SK KPJ za Zemun pismo u kojem traži da se obezbedi još jedna veza sa Beogradom, a za slanje većih količina materijala predlaže teren Umka - s. Jakovo (Jakovačka pumpa).

17. 10. 1943 Kod s. Umke (blizu Beograda) prešao preko r. Save u Srbiju novoformirani 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda (Sremski bataljon), prateći grupu od 10 viših rukovodilaca koje je VŠ NOV i POJ uputio iz istočne Bosne, preko Srema, GŠ NOV i PO za Srbiju.

10. 10. 1944 U s. Meljaku (kod Umke) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- slomila otpor nemačkih vojnika, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih, zaplenivši 3 minobacača, 4 p. mitraljeza, 48 pušaka, 2 kamiona, motocikl i veću količinu municije i druge opreme i uništivši 2 kamiona. Brigada je imala 5 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

11. 10. 1944 Posle jednodnevne borbe protiv nemačkih vojnika, 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzela s. M. Moštanicu (kod Umke), nanevši neprijatelju gubitke od 14 mrtvih i više ranjenih i uništivši 1 tenk. Brigada je imala 4 poginula i 28 ranjena borca.

12. 10. 1944 Jedinice 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv nemačkih snaga, oslobodile Umku i s. Ostružnicu (kod Beograda). Zaplenjeno je 12 pušaka, 2 pištolja i manja količina municije.

21. 10. 1944 Kod Umke, u borbi protiv nemačkih snaga koji su se probijali od Avale, 1. bataljon 17. udarne brigade 28. udarne divizije NOVJ ubio oko 130 nemačkih vojnika, a zaplenio 6 p. mitraljeza, 3 automata, 25 pušaka, 10 pištolja, 12.500 metaka i dosta druge opreme. Bataljon je imao 2 mrtva i 3 ranjena borca.

21. 10. 1944 Na odseku s. Skela - s. Kupinovo i kod Umke jedinice 16. i 36. udarne divizije 12. udarnog korpusa NOVJ, sa 117. i 374. protivavionskim pukom, 144. i 563. bacačkim pukom i 221. haubičkim pukom Crvene armije, forsirale r. Savu i počele operacije u Sremu.

Fotografije

Povezane odrednice

Crvena armija 11. krajiška divizija NOVJ 3. ukrajinski front Crvene armije Mladenovac Valjevo Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Obrenovac Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. 28. slavonska divizija NOVJ 1. sremski partizanski odred 1. vojvođanska udarna brigada Svilajnac Beograd Borbe u Srbiji 1944. Krupanj 17. slavonska udarna brigada Ustanak u Sremu 1941. Kupinovo Beogradska operacija Zemun 12. vojvođanski korpus NOVJ Loznica 17. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Kosmajski partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. 117. lovačka divizija Smederevska Palanka Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Bitka za Loznicu 1941. 6. lička proleterska divizija NOVJ Požarevac