🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA)

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

9. 11. 1943 U Atlantik Sitiju (u SAD) osnovana Unra (United Relief and Rehabilitation Administration - Administracija Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu), u kojoj su bili predstavnici 44 države.

0. 4. 1944 U Kairu (u Egiptu) formiran biro Unre za Balkan.

0. 4. 1944 Sklopljen tzv. Balkanski sporazum između Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje i Unre: predviđeno je da delatnost Unre na Balkanu bude pod kontrolom savezničke vojne uprave. Tako su imperijalističke aspiracije velikih sila dovele u pitanje humanitarne ciljeve ove svetske organizacije.

16. 4. 1944 Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito zatražio od. glavne direkcije Unre u Vašingtonu da hitno otpočne slanje materijalne pomoći stanovništvu na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije.

15. 6. 1944 Na sednici Centralnog odbora Unre predstavnik SSSR-a podržao zahtev NKOJ-a za pomoć u ishrani i zdravstvenoj zaštiti stanovništva na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije i predložio da se ona hitno uputi. Ovaj predlog je u načelu usvojen.

9. 7. 1944 Pomoćnik generalnog direktora Unre Roj Hendrikson intervenisao kod predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića da do 15. avgusta vlada dostavi spiskove potrebne pomoći za prva dva šestomesečna perioda posle rata.

16. 8. 1944 Na o. Visu nastavljeni razgovori između predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. Izbeglička vlada se obavezala: za NOVJ omogućiti prijem materijalne pomoći od saveznika; povesti pregovore o zajmu i najmu u korist stanovništva Jugoslavije; potpuno likvidirati svoje oružane snage u inostranstvu i javno se odreći Draže Mihailovića i njegovih četnika; u međunarodne organizacije (kao što su Unra, Crveni krst, sindikati i druge) postepeno uvoditi predstavnike NOP-a. Ona je pristala da ratna mornarica bivše Jugoslavije, koja se nalazila na o. Malti, pod administrativnom upravom komande savezničke flote u Sredozemlju, pređe u sastav NOVJ.

0. 9. 1944 U Montrealu (u Kanadi) održano II plenarno zasedanje Unre. Zastupnik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije je postavio pitanje ukidanja Balkanskog sporazuma o slanju hitne pomoći Jugoslaviji. Međutim, on nije imao potrebno ovlašćenje da u ime izbegličke vlade podnosi memorandume, pa je njegov predlog, iz proceduralnih razloga, odbijen još za vreme utvrđivanja dnevnog reda.

7. 9. 1944 NKOJ ponovio svoj zahtev Centralnom odboru Unre: uputiti hitnu pomoć u ishrani i zdravstvenoj zaštiti stanovništvu na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije. Centralni odbor Unre ovlastio je Američku počasnu legiju (American Legion of Merit - ALM) da u njegovo ime reši pitanje dotura hitne pomoći narodima Jugoslavije.

17. 9. 1944 U Bariju (u Italiji), na inicijativu Američke počasne legije (ALM), otpočeli desetodnevni razgovori između predstavnika NOP-a, ALM i Unre. Predstavnici Unre i ALM pregovarali su s pozicija Balkanskog sporazuma, koje NOP nije mogao prihvatiti. Zato je NKOJ 28. septembra 1944. izdao sledeće saopštenje: -Pošto UNRR-a nije prihvatila predlog AVNOJ-a da dodeljivanje pomoći obećane Jugoslaviji treba da bude izvršeno po organima narodne vlasti, već insistira da ta pomoć bude dodeljena preko naročitih organizacija, AVNOJ je obavestio UNRR-u da je pod takvim uslovima prisiljen odbiti pomoć-.

25. 9. 1944 Na zahtev ministra Save Kosanovića, izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije, na svojoj redovnoj sednici, odredila delegaciju za pregovore sa Unrom. (Delegacija je u oktobru i novembru 1944. bezuspešno piegovarala s generalnim direktorom Unre Lemanom o spornim problemima i o dodeljivanju pomoći Jugoslaviji.)

3. 10. 1944 Ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović nosetio u Londonu potpređseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i podvukao istovetnost stava izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i AVNOJ-a u pogledu prijema pomoći za stanovništvo na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije.

7. 10. 1944 Šef vojne misije VŠ NOV i POJ u Londonu general-major Vladimir Velebit i ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović ponovo posetili potpredseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i u ime NKOJ-a i izbegličke vlade postavili mu zahtev da se na odnose Unre i Jugoslavije ne primenjuju odredbe Balkanskog sporazuma. Pošto Litit nije imao potrebnih ovlašćenja, zahtev jugoslovenskih predstavnika nije usvojen.

30. 10. 1944 Centralni odbor Unre ovlastio Lend-Liz da iz sredstava Unre pribavi saobraćajna sredstva i lučke uređaje za potrebe Jugoslavije.

0. 12. 1944 U Londonu ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović i drugi vladini predstavnici razgovarali sa generalnim direktorom Unre Lemanom o mnogim problemima pomoći. Postignuta je saglasnost: Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje uputiti zahtev da se ukine Balkanski sporazum, a u odnosu na Jugoslaviju skratili period prijema pomoći preko vojnih vlasti. Leman i izbeglička vlada Ivana Šubašića saglasili su se da se sovjetski građanin Mihailo A. Sergejčuk postavi za direktora Unre u Jugoslaviji.

24. 3. 1945 U Beogradu potpisan sporazum između vlade DFJ i delegacije Uprave Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA). Sporazum je predviđao snabdevanje Jugoslavije hranom, lekovima, obućom, odećom, kao i dobrima i stručnjacima za pomoć u obnovi poljoprivrede, industrije i saobraćaja.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mornarica NOVJ Henry Maitland Wilson AVNOJ Vladimir Velebit Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1945. Dragoljub Draža Mihailović Beograd Vis Narodno oslobodilački odbori Sava Kosanović Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. SAD i Jugoslavija Radio Slobodna Jugoslavija Ivan Šubašić SSSR i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. Edvard Kardelj