🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

USAOJ

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 47 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio pismo rukovodiocu SKOJ-a Crne Gore, Boke i Sandžaka: odobrava formiranje Crnogorske narodne omladine kao masovne antifašističke omladinske organizacije, ukazujući na njenu ulogu i njen odnos prema SKOJ-u.

7. 11. 1941 Održan plenarni sastanak Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za srez podgorički, na kome su doneti zaključci: pojačati rad među omladinom, stvoriti čvrsto jedinstvo u borbi za nacionalno oslobođenje; organizovati antifašističke omladinske mitinge po selima i opštinama i razvijati agitaciju za veće uključivanje omladine u NOP odrede. Prema tim zaključcima trebalo je u partizanskim četama formirati aktive a u bataljonima komitete CNO.

0. 4. 1942 U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana konferencija omladinaea Toplice, kojoj je prisustvovalo 400 delegata. Izabran je Okružni odbor USAOJ-a za Toplicu i doneti su zaključci o daljem širenju i jačanju omladinske organizacije i o radu na mobilizaciji omladine za NOB.

19. 12. 1942 U većini srezova Bos. krajine održani sreski zborovi, odnosno konferencije omladine. Izabrani su delegati za Prvi kongres USAOJ-a; podneseni su referati o ulozi omladine u ratu, o bratstvu južnoslovenskih naroda i o mestu i ulozi omladine u oslobođenoj zemlji; raspravljano je o zimskoj pomoći i o pretkongresnom takmičenju; u nekim mestima je izvršena i popuna (odnosno izbor) sreskih rukovodstava NOSOBiH.

27. 12. 1942 U oslobođenom Bihaću, uz prisustvo 365 delegata iz svih krajeva Jugoslavije i iz NOV i POJ, otpočeo I kongres antifašističke omladine Jugoslavije, Na tom kongresu, koji je trajao tri dana, govorili su vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito i predstavnici CK KPJ, AVNOJ-a, AFŽ-a i NOV i PO Jugoslavije. Podneseni su sledeći referati: -Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda-, -Omladina i sutrašnjica naše domovine-, -Bratstvo omladine svih jugoslovenskih naroda i oružano bratstvo sa omladinom Sovjetskog Saveza - zaloga pobede-, -Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju-. Kongres je usvojio Organizacionu rezolociju, kojom se osniva Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ), sa zadatkom da ujedini i organizuje sve snage mlade generacije naše zemlje u službi oslobodilačkog rata i pobede nad fašističkim okupatorom i njegovim sarađnicima. Izabran je Zemaljski odbor od 30 članova i upućen proglas pod naslovom -Omladini svih naroda Jugoslavije-.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

0. 1. 1943 Osnovan Okružni odbor USAOJ-a za Srem.

20. 4. 1943 Oblasni komitet SKOJ-a za Bos. krajinu uputio direktivu organizacijama SKOJ-a, u kojoj je sumirao iskustva iz rada u toku neprijateljske ofanzive, istaknuvši elan s kojim se omladina zalagala i herojski borila, ukazao na mere za otklanjanje nedostataka i za oživljavanje rada SKOJ-a i USAOJ-a.

27. 5. 1943 Na pl. Kozari održana okružna konferencija SKOJ-a: u prisustvu delegata 102 skojevska aktiva pretresen dotadanji rad, popunjena rukovodstva i donesene odluke da se ubrza stvaranje i učvršćivanje organizacija USAOJ-a, pionira i radnih četa.

12. 6. 1943 Održana prva konferencija USAOJ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran Okružni odbor.

23. 6. 1943 Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

28. 6. 1943 U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

25. 8. 1943 PK SKOJ-a uputio oblasnim, okružnim, sreskim, mesnim, brigadnim i bataljonskim rukovodstvima SKOJ-a direktivu o daljim zadacima SKOJ-a i USAOJ-a u Vojvodini.

0. 9. 1943 Na pl. Pasjači održano okružno savetovanje SKOJ-a za leskovačko-toplički okrug. Odlučeno je da se radi na podizanju ideološkog nivoa i omasovljenju članstva SKOJ-a i USAOJ-a i da se što veći broj omladinaca uputi u jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda.

17. 11. 1943 OK KPJ za Kragujevac završio trodnevno savetovanje na kome je pretresao organizaciono pitanje Partije, političko-prosvetni rad, rad Partije na vojnoj liniji, stanje NO odbora, organizacije SKOJ-a i USAOJ-a, rad AFŽ-a, te odredio nove zadatke.

22. 11. 1943 U Gacku održano oblasno savetovanje SKOJ-a za Hercegovinu. Proširen je Oblasni komitet SKOJ-a, obnovljeni su okružni komiteti za južnu i severnu Hercegovinu, formiran je Inicijativni oblasni odbor USAOJ-a i pokrenuto je izdavanje oblasnog omladinskog lista.

22. 11. 1943 U s. Čengiću (kod Bijeljine) održana prva okružna konferencija USAOJ-a za okrug Majevicu. Izabran okružni odbor USAOJ-a.

25. 11. 1943 U Kolašinu, u prisustvu 800 delegata, otpočeo I kongres antifašističke omladine Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada osnovan je Ujedinjeni savez antifašističke omladine Crne Gore i Boke i izdata je rezolucija o organizacionoj strukturi i zadacima USAO-a Crne Gore i Boke.

22. 12. 1943 U s. Fuštanima (Meglen, u Grčkoj), održan I kongres antifašističke omladine Makedonije (NOMSM). Prisustvovalo je 288 delegata iz svih krajeva Makedonije. Izabran je Glavni odbor NOMSM, doneta je rezolucija i postavljeni su zadaci za dalji rad omladinske organizacije.

13. 1. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju obavestio odgovornog za rad SKOJ-a u 5. oblasnom komitetu KPM: da je 22. decembra 1943. održan Kongres antifašističke omladine Makedonije; da je izabran Glavni odbor Narodnooslobodilačkog omladinskog saveza Makedonije (NOMSM-a); da je Kongres postavio naredne zadatke skojevskoj organizaciji.

31. 1. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio pismo 2. oblasnom komitetu SKOJ-a u kome, pored ostalog, daje smernice u pogledu što većeg aktiviranja omladine uoči II kongresa USAOJ-a, a kao najvažniji zadatak ističe: što masovnije upućivanje omladine u jedinice NOVJ.

2. 2. 1944 Održana okružna konferencija USAOJ-a za istočni Srem. Prisustvovala su 52 delegata iz vojske i pozadine (delegati OK i PK KPJ, ONO odbora, SKOJ-a i AFŽ-a), Posle diskusije o rezultatima rada i o problemima organizacije donete su odgovarajuće rezolucije, poslati su pozdravi Zemaljskom odboru USAOJ-a i izabran je novi Okružni odbor USAOJ-a za istočni Srem.

0. 4. 1944 U pmjavorskom okrugu formiran Okružni odbor USAOJ-a.

0. 4. 1944 U s. G. Rečici (kod Prokuplja) održana okružna konferencija omladine za Toplicu. Prisustvovao je sekretar PK SKOJ-a za Srbiju. Odlučeno je: dalje obuhvatanje omladine u omladinsku organizaciju, mobilizacija omladine u NOV, razvijanje kulturno-prosvetnog rada i dr. Izabran je okružni odbor USAOJ-a.

0. 4. 1944 U Novom Sadu formiran mesni NO odbor, kao i mesni odbori USAOJ-a i AFŽ-a.

2. 5. 1944 U Drvaru otpočeo trodnevni rad II kongresa USAOJ-a, Na kongresu je govorio maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. Prisustvovalo je 816 delegata iz svih krajeva Jugoslavije, osim iz Makedonije (ovi nisu mogli doći zbog neprijateljske Prolečne ofanzive koja je bila u jeku, te su jedinice stalno bile u pokretu i vodile borbe). Usvojena je organizaciona rezolucija u kojoj su, pored ostalog, istaknuti političko-organizacioni zadaci i forme rada USAOJ-a. Kongres je izabrao Centralni odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije i položio zakletvu vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu.

2. 5. 1944 Antifašistički komitet sovjetske omladine, Međunarodni omladinski savez V. Britanije, predsednik Unije svegrčke omladinske organizacije i Centralni komitet bugarske omladine uputili pozdravne telegrame II kongresu Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije.

8. 5. 1944 Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

0. 6. 1944 U s. M. Šiljegovcu (kod Kruševca) održana konferencija SKOJ-a sreza rasinskog. Odlučeno: više raditi sa starijim ljudima, razbijajući njihov konzervativizam u pogledu učešća ženske omladine u radu USAOJ-a; formirati nove organizacije na okupiranoj teritoriji Rasine.

8. 6. 1944 Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

10. 7. 1944 U s. G. Podgracima (kod Bos. Gradiške), u prisustvu 430 delegata, završila dvodnevni rad II okružna konferencija USAOJ-a za Kozaru.

3. 9. 1944 Kod s. Lušči-Palanke (blizu Sanskog Mosta) završeno dvodnevno Oblasno savetovanje SKOJ-a za Bos. krajinu. Prisustvovali su članovi i sekretari okružnih i sreskih komiteta SKOJ-a, brigadni komiteti i Komitet SKOJ-a 4. udarne divizije NOVJ. Podneti su politički i organizacioni referat i referati o SKOJ-u i USAOJ-u.

0. 10. 1944 Glavni odbor Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM) uputio proglas makedonskoj omladini: poziva je da učvrsti bratstvo i jedinstvo i zbije svoje redove u omladinskim organizacijama i da ispolji što veću aktivnost u jedinicama NOVJ, radi oslobođenja zemlje, kao i u pozadini, kako bi se II kongres Antifašističke omladine Makedonije dočekao sa što krupnijim uspesima i rezultatima.

12. 10. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama Makedonije, u kome postavlja zadatke u vezi sa pretkongresnom aktivnošću: organizovati takmičenje između pojedinaca i omladinskih organizacija; proučavati kongresni materijal; izabrati prema datom uputstvu i ključu, delegate za II kongres antifašističke omladine Makedonije.

16. 11. 1944 U Beogradu počeo I kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije (USAOS-a).

18. 11. 1944 Predsedništvo AVNOJ-a, na predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, za besprimerno herojstvo omladine na frontu, u pozadini i u još neoslobođenim krajevima, za okupljanje omladine svih naroda Jugoslavije radi borbe protiv fašističkih osvajača i njihovih slugu, za neumorno izgrađivanje bratstva naših naroda, odlikovalo Ordenom narodnog oslobođenja Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije (USAOJ).

20. 12. 1944 U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

21. 12. 1944 U Cerknom održana pokrajinska konferencija Saveza slovenačke omladine i italijanske antifašističke omladine. Učestvovalo je 40 delegata, među kojima 12 delegata iz italijanske partizanske divizije -Garibaldi Natizone-.

27. 12. 1944 U Novom Sadu, u prisustvu preko 900 delegata iz Srema, Bačke, Banata i Baranje, otvoren I kongres Antifašističke omladine Vojvodine. Kongres je trajao do 31. decembra. Na njemu je doneta rezolucija u kojoj se kaže: upućivati sposobne mladiće u NOVJ, ulagati napore u obnovu zemlje, jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije.

0. 1. 1945 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama: analizira rezultate II kongresa Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM) i poziva skojevske i omladinske organizacije da uzmu najaktivnijeg učešća u sprovođenju zadataka i smernica postavljenih na II kongresu.

7. 1. 1945 U Skoplju, u prisustvu oko 1000 delegata makedonske omladine, zatim predstavnika sovjetske, bugarske, grčke, albanske, srpske, hrvatske, slovenačke i crnogorske omladine, kao i omladine iz Pirinske i Egejske Makedonije, i predstavnika sovjetske, engleske i američke vojne misije, otpočeo trodnevni rad II kongresa Antifašističke omladine Makedonije (NOMSM). Kongres je analizirao stanje u organizaciji, doneo zaključke, postavio nove zadatke i uputio proglas omladini Makedonije, pozivajući je na nova pregnuća.

10. 2. 1945 U Srem. Mitrovici otpočela Prva okružna konferencija antifašističke omladine. Posle trodnevnog rada izabran je Oblasni odbor antifašističke omladine Srema i donete druge važne odluke.

Dokumenti

Govor Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita 27 decembra 1942 god. na Prvom kongresu antifašističke omladine Jugoslavije

Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a za Pokuplje kojim traži da im se dostavi popis svih članova OK SKOJ-a s njihovim karakteristikama, daju upute za rad s organizacijom USAOJ-a na oslobođenom i na neoslobođenom području, kao i upute za održavanje kotarske konferencije USAOJ-a u Žumberku

Izvještaj Okružnog komiteta ŠKOJ-a Virovitica Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOJ-a na okrugu

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku, o političkoj situaciji u okrugu te o radu i organizacijskom stanju Okružnoga i kotarskih komiteta SKOJ-a i USAOJ

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu

Letak Tajništva Glavnoga odbora Ujedinjenoga saveza antifašističke omladine Hrvatske omladinskim organizacijama kojim pozivaju omladinu na natjecanje u borbi za žetvu

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

Proglas Glavnoga odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine sjeverne Hrvatske upućen omladini s pozivom da, ne odazivajući se mobilizaciji u okupatorsku i kvislinšku vojsku, pristupi u redove Narodnooslobodilačke vojske bez obzira na stranačku pripadnost

Proglas Zemaljskoga odbora USAOJ-a s pozivom omladini Jugoslavije da sa što boljim rezultatima u borbi i radu dođe na Drugi kongres Antifašističke omladine Jugoslavije

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. novembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije da se Drugi kongres Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije odgađa za kasnije

Uputstvo Pokrajinskog komiteta SKOJA za Srbiju brigadnim komitetima SKOJA o načinu organizovanja takmičenja pred održavanje Prvog kongresa Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Srbije (USAOS)

Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 15. februara 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o daljem radu među omladinom u vezi s pripremama za Drugi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da za Drugi kongres USAOJ-a organizuje prikupljanje delegata iz istočnih krajeva Jugoslavije i delegacija iz Albanije, Grčke i Bugarske

Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4. marta 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o preduzetim merama u vezi s predstojećim Drugim kongresom USAOJ-a i o potrebi premeštanja sedišta Centralnog komiteta SKOJ-a iz Slovenije u Drvar

Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 25. marta 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o terminu i mestu prikupljanja delegata za Drugi kongres USAOJ-a

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije

Drugo zasedanje AVNOJ-a i zadaci Antifašističkog omladinskog pokreta - članak Edvarda Kardelja od aprila 1944. godine

Poruka Centralnog komiteta KPJ od 2. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da se omladinske delegacije Srbije, Kosova i Metohije, Sandžaka, Crne Gore i Hercegovine upute na Drugi kongres USAOJ-a

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 3. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da omladinska delegacija Makedonije za Drugi kongres USAOJ-a nije upućena, jer se ne može probity do Drvara

Pismo od 13. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o upućivanju delegata na kongres antifašističke omladine Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije

Proglas Inicijativnog odbora antifašističke omladine Kosova i Metohije od 15. oktobra 1944. godine

Izveštaj rukovodioca omladine 12. udarne brigade od 29. aprila 1945. rukovodiocu omladine 29. udarne divizije JA i Oblasnom odboru Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu o rezultatima takmičenja u brigadi

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Toplica u oslobodilačkom ratu Gacko Vrhovni štab NOVJ Kata Pejnović SSSR i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Grubišno Polje Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Makedoniji 1944. Cetinje Borbe u Makedoniji 1943. Ivan Milutinović 29. hercegovačka divizija NOVJ Randolph Churchill Skoplje Borbe u Srbiji 1943. USAOH Kozara u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Komunistička partija Makedonije Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Livno Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bihać Borbe u Srbiji 1944. Novi Sad Pioniri u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Podravska Slatina Borbe u Sremu 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Stana Tomašević Vlado Zečević Partizanke Sremski front Grčka u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Operacija Beta Prokuplje Beograd Borbe za Livno 1942. Žene u ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Italija u drugom svetskom ratu Ključ Josip Broz Tito AVNOJ Virovitica Italijanski partizani Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Albanski partizani Radne akcije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. SKOJ Edvard Kardelj Kolašin Komunistička partija Hrvatske Britanija i Jugoslavija Centralni komitet KPJ AFŽ Narodni heroji Jugoslavije Deca u ratu Drvar Opismenjavanje naroda u ratu Borbe u Sremu 1945. Borbe u Crnoj Gori 1944.