🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ustanak u Lici 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 82 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

28. 6. 1941 U s. Srbu (kod Gračaca) ustaše izvršile prvi masovni pokolj srpskog stanovništva u Lici.

0. 7. 1941 U Lapcu obrazovan Štab gerilskih odreda za D. Lapac i okolinu (ubrzo preimenovan u Štab gerilskih odreda za Liku).

27. 7. 1941 Otpočeo masovni narodni ustanak u južnoj Lici. Gerilski odredi i narod iz sreza D. Lapac, predvođeni komunistima, poseli komunikacije koje vode ka Srbu, napali ustaško-žandarmerijsku stanicu i zauzeli Srb, razrušili prugu Knin-Drvar (kod Tiškovca) i kod Klanca uništili kamion sa ustašama. Ustanak se brzo proširio i na ostale krajeve Like. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Hrvatske.]

28. 7. 1941 Ustanici napali žand. st. u selu Doljanu (kod G. Lapca) i ubili 2 žandarma.

29. 7. 1941 Ustanici iz s. Vrepca (kod Gospića) proterali iz tog sela ustašku posadu.

29. 7. 1941 Ustanici iz sela Neteke, D. i G. Suvaje, Brezovca, Doljana i Dobrosela napali na dva ustaška kamiona kod Lapca i zaplenili 25 pušaka i 11 sanduka municije.

30. 7. 1941 Ustaše napustile D. Lapac i povukle se u Boričevac. U mesto su ušli ustanici iz Lapca i Gajina i razoružali sreskog načelnika, nekoliko finansa i žandarma i druge. U isto vreme žandarmi su napustili Nebljuse, pa je čitava lapačka opština sa sreskim mestom Lapcom bila slobodna (sem Boričevca).

30. 7. 1941 Ustanici zauzeli s. Doljane (kod D. Lapca).

0. 8. 1941 Privremeni glavni štab gerilskih odreda za Liku uputio proglas srpskom i hrvatskom narodu, u kome ih poziva na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša.

0. 8. 1941 U Dabru (kod Brinja) formiran Dabarski NOP odred.

0. 8. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

2. 8. 1941 Kod s. Tušica (na putu Lovinac-Udbina) ustanici napali ustaški auto i ubili 6 a ranili 3 ustaše.

3. 8. 1941 Ustanici iz s. Divosela (kod Gospića) napali ustašku posadu u tom selu i proterali je.

5. 8. 1941 U s. Ploči (kod Udbine) formiran Pločanski NOP odred.

5. 8. 1941 Ustanici iz s. Metka i s. Ploče (kod Gospića) napali ustaške posade u tim selima i proterali ih.

5. 8. 1941 Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

10. 8. 1941 U s. Divoselu (kod Gospića) izabran seoski NO odbor.

15. 8. 1941 U s. Metku (kod Gospića), pod rukovodstvom sekretara OK KPH za Liku, održan sastanak predstavnika ustaničkih sela iz sreza Gospić i obrazovano vojno rukovodstvo (štab) za srez Gospić.

17. 8. 1941 Iz s. Lovinca (kod Gračaca), otpočeo napad Lovinačke domobranske brigade, a sutradan i napad Gračačke brigade iz Gračaca u cilju zauzimanja oslobođene teritorije Like.

18. 8. 1941 U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

19. 8. 1941 Gračačka domobranska brigada prodrla u Mazin i Gornji Lapac, ali je protivnapadom ustanika primorana na povlačenje ka Bruvnu.

20. 8. 1941 Iz sabirnog logora u Gospiću upućeno vozom prema Zagrebu 2000 uhapšenih Jevreja.

23. 8. 1941 Kod s. Ploče (kod Gospića) Pločanski NOP odred vodio borbu protiv 700 domobrana. Poginulo 6 domobrana.

27. 8. 1941 Partizani, uz pomoć meštana, odbili napad ustaša na s. Prokike (kod Brinja).

28. 8. 1941 U s. Smiljanu (kod Gospića) ustaše pobile i bacile u jamu 30 Srba.

0. 9. 1941 Na Drenovači (kod D. Lapca) formiran NOP odred -Čapajev- (koji je, posle pogibije Marka Oreškovića, početkom novembra, preimenovan u NOP odred -Marko Orešković-).

0. 9. 1941 U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

0. 9. 1941 U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

2. 9. 1941 U selu Ljubovu (kod Gospića) ustanici napali žandarme i ubili trojicu.

2. 9. 1941 Ustanici zauzeli Podlapac (kod Udbine), iz koga su se domobrani povukli u Široku Kulu.

11. 9. 1941 UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

18. 9. 1941 U s. Smiljanu (kod Gospića), pod rukovodstvom OK KPH za Liku formiran NOP odred.

18. 9. 1941 U selu Stajnici (kod Ogulina) partizani iz NOP odreda Brinje i Škare zapalili pilanu i mlin.

20. 9. 1941 Formiran SK KPH za Brinje.

21. 9. 1941 Na Kamenskom (na pl. Plješevici), u prisustvu člana CK KPJ Marka Oreškovića održan sastanak predstavnika vojnih jedinica sa teritorije Like: razmotreno je stanje u jedinicama, analizarani su postignuti uspesi i postavljeni su novi zadaci.

25. 9. 1941 U s. Plitvičkim Jezerima partizani koreničkog i udbinskog sreza napali i razoružali 40 domobrana.

29. 9. 1941 Italijanski vojnici zapalili sela Zalužnicu i Brakusovu Dragu (kod Otočca).

0. 10. 1941 Pod odluci CK KPH formiran Štab grupe NOP odreda za Liku.

0. 10. 1941 U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

2. 10. 1941 Italijanski vojnici spalili s. Drenovi Klanac (kod Otočca).

3. 10. 1941 U selu Saborskom (kod Ličkih Jesenica) partizani razoružali 6 domobrana.

4. 10. 1941 NOP odredi Škare i Brinje napali italijanske vojnike na mestu Pogledalu (kod Korenice) i naneli im gubitke.

6. 10. 1941 Kod Boričevca gerilski odred Bjelo Polje napao ustaše koje su prodirale iz Kulen-Vakufa ka D. Lapcu. Borbe su vodene i sutradan kod Lapca. Zarobljeno 7 ustaša a zaplenjeno 40 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 haubica i 2 kamiona. Gerilski odred imao 8 mrtvih i 12 ranjenih.

9. 10. 1941 Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

20. 10. 1941 U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

24. 10. 1941 U s. Smiljanu (kod Gospića) jurišni NOP odred -Capajev- likvidirao 4 zloglasne ustaše i zapalio zgradu Opštine.

0. 11. 1941 U srezu Lapac, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran Lapački partizanski bataljon (kasnije nazivan partizanski bataljon -Stojan Matić-).

7. 11. 1941 Na putu Žuta Lokva - Brinje partizani napali kamion sa vojnicima iz divizije italijanske -Lombardija- i naneli im gubitke.

7. 11. 1941 U s. Rapajinu Dolu (kod Brinja) partizani Drežničkog logora napali poštanski autobus i ubili 5 ustaša.

11. 11. 1941 U Mekinjaru (kod Udbine) partizani Štaba grupe NOP odreda za Liku napali delove 2. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- i naneli im gubitke.

11. 11. 1941 U s. Šipovljanima (kod Drvara), na inicijativu OK KPJ za Drvar, formirana kulturno-prosvetna ekipa (od 30 članova) sa zadatkom: mobilizacija omladine i naroda putem kulturnog i političkog prosvećivanja. Ekipa je delovala do kraja. januara 1943. u drvarskom, podgrmečkom i, delom, jajačkom okrugu, pa i u Lici.

21. 11. 1941 U s. Metku (kod Gospića) četnici ubili komandanta 3. partizanskog bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Petra Vuksana Pekišu, narodnog heroja.

23. 11. 1941 Kod Brloga (na putu Senj-Otočac) partizanski vod -Škare- napao italijanski kamion, ubio 1 oficira i ranio 2 vojnika.

25. 11. 1941 Italijanski vojnici upali u Divoselo (kod Gospića), gde su popalili i demolirali više kuća.

26. 11. 1941 Kod Bilaja (blizu Gospića) jedna desetina 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napala italijansku patrolu i ubila 7 vojnika.

29. 11. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran partizanski bataljon -Marko Orešković-.

30. 11. 1941 Na području koreničkog sreza, po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formiran partizanski bataljon -Ognjen Prica-.

0. 12. 1941 Formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Liku.

0. 12. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Udbina formiran bataljon -Krbava-.

0. 12. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Gračac formiran Gračački bataljon (kasniji naziv: bataljon -Gavrilo Princip-).

0. 12. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku formiran Otočački partizanski bataljon.

2. 12. 1941 Partizanski vod iz Dabra (kod Otočca) ubio iz zasede 2 italiianska oficira. Za odmazdu, jake italijanske snage napale Dabar i u okolnim selima popalile oko 60 kuća, ubile 11 ljudi i pohapsile veći broj meštana.

9. 12. 1941 Između s. Sinca i s. Ličkog Lešća (kod Otočca) borci NOP odreda Škare minirali prugu i srušili voz u provaliju, a saobraćaj onemogućili za 3-4 dana.

10. 12. 1941 Bataljoni -Marko Orešković- i -Ognjen Prica- napali ustaše u Plitvicama (u Lici), kojima su stigli u pomoć delovi italijanskog konjičkog puka -Đenova-. U borbi koja je trajala do noći neprijatelj je imao 19 poginulih.

12. 12. 1941 Kod ž. st. Sinac (blizu Otočca) partizani oštetili prugu Zagreb-Split i izbacili iz šina lokomotivu sa tenderom.

13. 12. 1941 U s. Zbijegu, u GŠ NOP odreda Hrvatske, održano prvo savetovanje predstavnika partizanskih komandi Like, Korduna, Banije, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Odlučeno je da se formiraju tri udarna bataljona (dva u Lici, jedan u Kordunu) i razrađen je plan zajedničkog dejstva u cilju stvaranja veće slobodne teritorije.

14. 12. 1941 Pod pritiskom partizana, ustaše i žandarmi se povukli iz Plitvica (Lika).

17. 12. 1941 U s. Čorcima (kod s. Vrhovina) italijanska vojska zapalila 20 kuća.

18. 12. 1941 U s. Vodoteču formiran SNO odbor Brinje.

25. 12. 1941 U Perušiću (Lika) borci bataljona -Ognjen Prica- napali ustašku posadu i naneli joj gubitke.

25. 12. 1941 U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

30. 12. 1941 Jedinice Ličke grupe NOP odreda blokirale Korenicu (koju će italijanski vojnici deblokirati tek krajem. marta 1942. godine).

Dokumenti

Desetodnevni izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 8. jula 1941. o stanju na svojoj teritoriji i zločinima ustaša u selima Lički Osredci i Suvaja

Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 15 srpnja 1941 god o zločinima ustaša u Lici

Telefonski Izvještaj iz Otočca od 28 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u kotaru Srb

Izvještaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28 srpnja 1941 god. o zločinima ustaša u Lici

Telefonski izvještaji od 29 srpnja 1941 god. o napadu partizana na ustaški automobil kod Donjeg Lapca i rušenju mosta kod Starog Sela

Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

Telefonski izvještaj od 30 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u Južnoj Lici

Poziv privremenog glavnog štaba gerilskih odreda za Liku početkom kolovoza 1941 god. srpskom i hrvatskom narodu na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

Pismo Dušana Mileusnića iz prve polovine avgusta 1941. Gojku Polovini, komandantu Štaba Gerilskih odreda za Lapac i okolinu, o stanju na sektoru Bruvno - Mazin

Naređenje Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od avgusta 1941 god. Štabu NOP odreda Hrvatske za koordinaciju borbi u Lici i Bosanskoj Krajini i odabiranje pretstavnika za Narodni komitet oslobođenja - ?6

Izveštaj delegata CK KPJ i Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije Vladimira Popovića od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o ustaškom teroru i partizanskim akcijama u Kordunu i Lici

Izveštaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH konccm kolovoza 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u Lici i Kordunu

Izvještaj Kotarske oblasti u Udbini od 2 kolovoza 1941 god. o akcijama partizana u kotaru Udbina

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni

Depeša Komande 2. armije od 4. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o premeštanju 6. bersaljerskog puka, 305. i 328. teritorijalno-mobilnog bataljona u Gračac radi zaštite pruge od ustanika

Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Josipdol od 13. avgusta 1941. o intervenciji italijanskog poručnika Ruzzenenti-ja u otkrivanju i hvatanju ustaša koje su počinile zločine u Josipdolu

Subotica, 15. avgust 1941.(Budimpešta, 1. septembar 1941) Izveštaj načelnika mađarskog Generalštaba ministru odbrane o izvršenju smrtne kazne nad Jozsefom Lichtom i Ferencom Hegedüsom iz Subotice

Uvodnik Gerilca br. 5 od 19 avgusta 1941 god. povodom pregovora ličkih pretstavnika sa talijanskim okupatorima u Otriću

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na komunikacijama i uspostavljanje veze sa ličkim odredima

Izvještaj komandanta Ličkog zdruga od 21. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama Lovinačkog i Gračačkog zdruga s ustanicima na teritoriji Velika Popina - Srb - D. Lapac i Bruvno - Mazin - Kulen-Vakuf

Izveštaj oficira za vezu iz Karlovca od 22. avgusta 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o mučenju Jevreja prilikom transportovanja iz Like

Izvještaj zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije o akcijama partizana u Južnoj Lici u vremenu od 27 srpnja do 4 kolovoza 1941 godine

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Brinje od 27 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 27 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u okolini Brinja

Obavještenje Štaba bataljona gerilskog odreda za Liku od 27. kolovoza 1941. god. o pregovorima na Otriću i Pađanima

Članak nz Gerilčevog radio-dnevnika od 27 avgusta 1941 god. o značaju stvaranja slobodne teritorije u Bos. Krajini i Lici

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Široka Kula od 28 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na selo Lički Osik

Izvještaj oružničke postaje Brinje od 29 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na poštu u Žutoj Lokvi

Izvještaj Štaba gerilskih odreda za Liku koncem rujna 1941 god. štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Gospiću od 3 rujna 1941 god. o akcijama partizana i odnosima između talijanskih i hrvatskih vojnih vlasti u Lici

Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 3. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o vojnim akcijama na svojoj teritoriji i razgovoru sa italijanskim pukovnikom Sodduom koji smatra da su oružane akcije pravoslavnog življa posledica i osvete za 80.000 ubijenih Srba u Lici, odnosno 300.000 na teritoriji NDH

Zapovijest zapovjednika Druge talijanske pješačke pukovnije RE od 4 rujna 1941 god. o dužnostima i pravima vojnih i građanskih vlasti NDH na dijelu Primorja i Like

Izvještaj nadzornog časnika Prve oružničke pukovnije od 6 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Južnoj Lici i okolini Bjelovara

Izvještaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost Velike župe Gospić od 6 rujna 1941 god. o širenju ustanka u Lici

Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

Izvještaj terenskog radnika Milana Tankosića od 9 rujna 1941 god. komandantu Operativnog štaba za Zapadnu Bosnu i Liku o jačini neprijateljskih snaga, pripremanju akcija i političkom stanju u jugoistočnom dijelu Like

Izvještaj Krilnog zapovjedništva Gospić od 10 rujna 1941 god. o akcijama partizana u Sjevernoj Lici

Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 11 rujna 1941 god. o diverziji partizana na pruzi Rudopolje - Javornik

Izvještaj željezničke stanice javornik od 12. septembra 1941. o diverziji partizana na pruzi Javornik - Lička Jesenica

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

Borbe i akcije ličkih partizana objavljene u Vjesniku br. 4 od 15 rujna 1941 godine

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 16 septembra 1941 god. Štabu bataljona Ličkih partizanskih odreda o postupku prema zarobljenim domobranima

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Ličkog partizanskog bataljona za sprovođenje zarobljenih domobrana u Krbavicu

Pismo Štaba Drvarske brigade od 20 rujna 1941 god. Štabu partizanskih odreda za Liku o upućivanju grupe zarobljenih domobrana

Rezolucija sa sastanka vojnih delegata NOP odreda Like od 21. septembra 1941. godine

Proglas Štaba bataljona gerilskih odreda za Liku od 25 rujna 1941 godine

Izveštaj velike župe Modruš od 26. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o masovnom bežanju ljudi sa teritorije velike župe Krbava i Psat ispred terora muslimana-ustaša

Izvještaj općeg Upravnog povjereništva u Sušaku od 28 rujna 1941 god. o napadima partizana na Talijane u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 30. septembra 1941. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o događajima u Vrhovinama

Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima

Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku početkom listopada 1941 god. Hrvatima i Srbima za zajedničku borbu protiv okupatora

Proglas Okružnog komiteta KPH za Liku koncem listopada 1941 god. povodom mučkog ubistva narodnog heroja Marka Oreškovića-Krntije

Izvještaj komandira partizanskog odreda iz sela Crne Vlasti od 2 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenicu i okolinu o pokretima i represalijama talijanskih jedinica u Vrhovinama i Zalužnici

Izvještaj oružničke postaje Vrhovine od 3 listopada 1941 god. o uništenju sela Koreničko Vrelo od strane Talijana

Telegrafski izvještaji za 4 i 5 listopad 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Slavoniji

Telefonski izvještaj o akcijama partizana u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju u vremenu od 30 rujna do 6 listopada 1941 godine

Izvještaj Grupe generala Lukića i 2. združene brigade od 8. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana u Gorskom kotaru, Lici i na Kordunu

Izvještaj komandira gerilskog odreda Bjelo Polje od 10 listopada 1941 god. Štabu gerilskih odreda za Korenicu i okolinu o borbi protiv ustaša kod Donjeg Lapca

Izvještaj Poštanskog ureda Otočac od 21 listopada 1941 god. o napadu partizana na poštu Brlog

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih partizana u drugoj polovici studenog 1941 godine

Naređenje Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 10. novembra 1941. komandantima odreda i bataljona i komandirima četa i vodova o slanju operativnih i političkih izvještaja, organizaciji seoskih straža i kontroli trgovine

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku koncem prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o stanju partizanskih jedinica po kotarevima i izvedenim akcijama od 11 studenog do 17 prosinca

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog krila Bihać o borbama s partizanima u Lici

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju 1941. o pripremama za formiranje partizanskog odreda i upućivanje boraca u Liku 

Raspored i brojno stanje talijanskih jedinica u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju koncem 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku od 1 prosinca 1941 god: komandantu ličke grupe NOP odreda za bolje organizovanje veza i ispravljanje grešaka u pitanju narodnooslobodilačkih odbora

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru

Izvještaj Zapovjedništva .2. pješačke divizije od 11. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o ustaškim zločinima na teritoriji Ličkog Petrovog Sela

Izveštaj Oružničkog krila Ličko Petrovo Selo od 11. decembra 1941. o zločinima ustaša prema pravoslavnom življu na svojoj teritoriji

Izvještaj Prvog domobranskog zbora od 12 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u Lici, Baniji i Kordunu

Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 13. decembra 1941. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na sektoru Gospića

Izvještaj delegata Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Brinje

Predstavka velikog župana Gacka i Like od 15. decembra 1941. komandantu divizije Re o lošoj saradnji italijanksih vojnih vlasti sa hrvatskim građanskim vlastima po pitanjima odnosa prema srpskom življu

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 23 prosinca 1941 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o reorganizaciji jedinica i pripremama za čišćenje terena od okupatora i izdajnika

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP cdreda za Liku za raspored upućenih drugova i dostavljanje izvještaja

Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica grupe NOP odreda za Liku od 27 prosinca 1941 godine

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 28 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o pripremama za čišćenje terena i akcijama bataljona Ognjen Priča

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Dragoljub Draža Mihailović Politički komesari u NOR-u Bataljon Marko Orešković Saradnja četnika sa okupatorom Bihać AFŽ Borbe u Lici 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bjelovar Ilija Trifunović Birčanin Zasede u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Čapajev Genocid u NDH Omladina u ratu 12. pešadijska divizija Sassari Udbina Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Narodno oslobodilački odbori Zarobljenici u ratu Korenica Sušak Marko Orešković Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatska seljačka stranka Žene u ratu Karlovac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Vladimir Popović Gacko Ustanak u Slavoniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Otočac Josip Broz Tito Karlobag Knin Glavni štab Hrvatske Lička Jesenica Gospić Dobrosav Jevđević 57. pešadijska divizija Lombardia Borbe u Lici 1942. 1. lički partizanski odred "Velebit" Ustanak u Hrvatskoj 1941. Donji Lapac Ustanak u Crnoj Gori 1941. Vrhovine Četnici u ustanku Italija u drugom svetskom ratu Drvarska brigada Drvar 2. italijanska armija Ogulin Ustanak u Hercegovini 1941. Ustanak u NDH Centralni komitet KPJ 6. italijanski armijski korpus Šibenik Plaški Ustanak u Dalmaciji 1941. Italijanski zločini u Jugoslaviji Štampa u ratu 13. pešadijska divizija Re Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Holokaust u Jugoslaviji Gračac Narodni heroji Jugoslavije Srb Komunistička partija Hrvatske Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zadar