🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ustanak u Srbiji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 1118 hronoloških zapisa, 715 dokumenata i 155 fotografija.

Događaji

0. 4. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

15. 4. 1941 Od ujutru do kasnog popodneva nemačka 8. oklopna divizija vodila u Užicu teške borbe protiv delova jugoslovenske vojske i naoružanih građana. 

22. 4. 1941 Nemački vojni zapovednik Srbije, vazduhoplovni general Ferster, izdao saopštenje da je preuzeo upravu u Srbiji i da će prema onima koji se njegovim zapovestima ne pokoravaju, vrše sabotažu ili druga krivična dela, postupiti po nemačkom ratnom vojnom zakonu.

27. 4. 1941 Komandant nemačkog 11. armijskog korpusa u Srbiji naredio da se streljaju svi oni kod kojih se nađe oružje i pri tom daju otpor ili beže, a da se izruče ratnim ili prekim sudovima oni koji se predaju.

0. 5. 1941 U Šapcu održan sastanak OK KPJ za Šabac na kome je doneta odluka da se sklanja oružje, formiraju vojne desetine organizuju tečajevi za prvu pomoć i sakuplja sanitetski materijal.

0. 6. 1941 U s. Trnavi (kod Čačka) održana okružna konferencija OK SKOJ-a za Čačak, Analiziran rad skojevske organizacije i postavljeni zadaci u vezi priprema za ustanak.

0. 6. 1941 U Čačku održan sastanak OK KPJ za Čačak. Diskutovano o političkoj situaciji i formiranju Čačanskog NOP odreda.

0. 6. 1941 Održano Okružno partijsko savetovanje za užički okrug na kome je, u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, odlučeno da se formiraju okružna i sreske sekcije za vojnu pripremu oružanog ustanka, stvaraju magacini za oružje i ratnu opremu i dr.

0. 6. 1941 Po direktivi PK KPJ za Vojvodinu, pri okružnim komitetima KPJ za Srem, severni i južni Banat i severnu, južnu i zapadnu Bačku sa Baranjom formirani okružni štabovi sa zadatkom da rukovode pripremama za ustanak.

0. 6. 1941 U Zemunu održano skojevsko savetovanje, kome su prisustvovali predstavnici CK SKOJ-a, PK SKOJ-a za Srbiju, MK SKOJ-a za Beograd i SK KPJ za Zemun. SKOJ u Zemunu je dobio zadatke u vezi sa pripremama za ustanak.

0. 6. 1941 U Kruševcu održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je, pored ostalog, odlučeno da se formiraju vojne jedinice - desetine.

0. 6. 1941 Odlukom PK KPJ za Vojvodinu, formiran Štab NOP odreda za Vojvodinu.

0. 6. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju Branka Krsmanovića, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se preduzmu mere za formiranje Užičkog NOP odreda.

7. 6. 1941 Za novog nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji postavljen general fon Šreder.

20. 6. 1941 U Petrovgradu (sada: Zrenjanin) održan sastanak Vojnog komiteta PK KPJ za Vojvodinu, sa koga je upućen predlog Sekretarijatu PK da se, zbog otežanih veza, mesto Vojnog komiteta PIv KPJ za Vojvodinu formiraju oblasni vojni komiteti u Sremu, Banatu i Bačkoj. Predlog je prihvaćen i uskoro su formirani oblasni vojni komiteti za Banat, Bačku i Srem, koji su rukovodili svim pripremama za ustanak.

21. 6. 1941 U s. Zlatariću (kod Valjeva) održana Okružna partijska konferencija za okrug vaIjevski na kojoj su, posle analize vojno-političke situacije, doneti zaključci da se ubrzaju pripreme za dizanje ustanka.

22. 6. 1941 Nemački vojni zapovednik Srbije naredio komesarskom ministru unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću da, prema ranijem sporazumu, u toku noći 22/23. juna pohapsi poznate komuniste Beograda, kao i sve učesnike španskog građanskog rata. Skrenuta je naročita pažnja i na gradove: Niš, Kragujevac, Užice, Čačak i rudnike Rtanj, Trepču i Bor.

22. 6. 1941 U Beogradu, u Molerovoj ulici, održana sednica Politbiroa CK KPJ na kojoj su, povodom napada Nemačke na SSSR, razmatrane mere koje Partija mora preduzeti Rešeno je da CK KPJ i ostali centralni i pokrajinski komitet objave proglase sa pozivom na sveopšti narodni ustanak. Sednicom je rukovodio generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito.

22. 6. 1941 PK KPJ za Srbiju, na dan napada Nemačke na Sovjetski Savez, doneo odluku i preduzeo mere da se sklanjaju svi članovi Partije i simpatizeri koji su dotada živeli ilegalno ili poluilegalno, a kojima je pretila opasnost da budu pohvatani od Gestapoa. Istog dana u unutrašnjost upućeni kuriri sa porukom PK.

22. 6. 1941 U s. Bratmilovcu (kod Leskovca) održano Okružno partijsko savetovanje na kome su doneti zaključci o pripremama za oružanu borbu protiv okupatora, prikupljanju oružja i uvežbavanju ljudi u rukovanju oružjem, jačanju partijske i skojevske organizacije i radu i borbi Partije i SKOJ-a u uslovima okupacije.

22. 6. 1941 U Zaječaru održana okružna konferencija SKOJ-a. Istog dana, povodom napada Nemačke na SSSR, OK KPJ za Zaječar izdao letak u kome poziva narod Timočke krajine da se pripremi za oružanu borbu.

22. 6. 1941 Nemačke i ustaške vlasti otpočele hapšenje članova Partije i SKOJ-a u srezu i gradu Srem. Mitrovica. Provalom u Srem. Mitrovici, Srem. Karlovcima i Petrovaradinu uhapšen izvestan broj partijaca, skojevaca i rodoljuba, koji su potom streljani.

22. 6. 1941 Kod Prijepolja održano partijsko savetovanje kome su prisustvovali delegati iz svih partijskih organizacija Sandžaka. Savetovanjem je rukovodio sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo, koji je podneo referat o vojno-političkoj situaciji i zadacima partijskih organizacija. Zaključeno je da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak i razvije intenzivniji politički rad i povezivanje s masama.

23. 6. 1941 Kod Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno: da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak; da se vojne desetine po selima i gradovima pretvaraju u partizanske desetine i odrede; da se članovi KPJ i SKOJ-a i kompromitovani drugovi uključe u odrede ili da pređu u potpunu ilegalnost; da se mesto Vojnog komiteta pri PK KPJ formira Štab NOP odreda za Vojvodinu, što je uskoro i učinjeno. Data je direktiva za formiranje štabova pri okružnim i sreskim komitetima KPJ, a narodima Vojvodine je upućen proglas s pozivom na borbu. [Po neprijateljskim podacima je sastanak PK održan nekoliko dana posle nemačkog napada na SSSR, a po drugim podacima 22. juna.]

23. 6. 1941 U Beogradu održan sastanak PK KPJ za Srbiju na kome su razrađeni konkretni zadaci oko organizovanja oružane borbe u Srbiji. Članovi PK i instruktori upućeni u razne krajeve Srbije da direktno prenesu odluke PK i na licu mesta preduzmu odgovarajuće mere.

23. 6. 1941 Formiran IV antikomunistički odsek Specijalne policije Uprave grada Beograda.

23. 6. 1941 U Banatu nemačka policija počela da hapsi komuniste i simpatizere KPJ. U Vršcu je uhapšeno 80, u s. Kumanu 48 i u s. Melencima (kod Zrenjanina) 15 ljudi.

25. 6. 1941 Na sastanku OK KPJ za Valjevo doneta odluka o formiranju Valjevskog NOP odreda i određen Štab odreda.

25. 6. 1941 U Kruševcu, u prisustvu člana PK KPJ za Srbiju Mirka Tomića, održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je odlučeno da se izvrše pripreme za formiranje NOP odreda.

27. 6. 1941 Nemački vojni zapovednik Srbije objavio Obznanu o uvođenju nemačkog kaznenog prava i kaznenih odredaba na okupiranoj srpskoj teritoriji.

27. 6. 1941 U s. Bujačiću (kod Valjeva) formirana Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda.

28. 6. 1941 Na Belom bregu (kod Zaječara), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Zaječar na kome je odlučeno da se na teritoriji Timočke krajine formiraju tri odreda.

29. 6. 1941 U s. Glušcima (kod Šapca) održana Okružna partijska konferencija za šabački okrug na kojoj je odlučeno da se formira četa od 50 ljudi, prikuplja oružje i vrše pripreme za ustanak.

30. 6. 1941 Na sastanku OK KPJ za Kruševac doneta odluka da se formira NOP odred (određen je i njegov štab), još jednom proradi proglas CK KPJ, održe partijski sastanci na čitavoj teritoriji okruga i izvrše detaljne pripreme oružanog ustanka.

0. 7. 1941 U Čačku grupa partizana Čačanskog NOP odreda zapalila senjak u krugu vojne kasarne. Izgorele su ogromne količine sena.

0. 7. 1941 U s. Rošcima i s. Viči (kod Čačka) formirani MNO odbori.

0. 7. 1941 U s. Trnavi (kod Čačka) formiran odbor NO fonda.

0. 7. 1941 PK KPJ za Srbiju izdao proglas u kome poziva narod Srbije na ustanak protiv okupatora.

0. 7. 1941 U s. Kovačici (kod Pančeva) otpočela partijska konferencija za južni Banat. Drugog dana savetovanju prisustvovao i sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča. Rešavano o pripremama za ustanak, organizovanju vojnih jedinica, povezivanju sa bivšim podoficirima i prikupljanju podataka o mostovima.

0. 7. 1941 U rejonu Pančeva formiran Južnobanatski NOP odred.

0. 7. 1941 OK KPJ za Niš formirao Sresko partijsko povereništvo za srez aleksinački.

0. 7. 1941 U severnom Banatu formirani Kikindski, Mokrinski, Kumanački, Melenački, Petrovgradsko-stajićevski, Dragutinovački, Karađorđevački i Aleksandrovački NOP odred.

0. 7. 1941 Izvršeno spajanje Kumanačkog i Melenačkog NOP odreda u Kumanačko-melenački NOP odred, a Karađorđevačkog i Aleksandrovačkog NOP odreda u Karađorđevačko-aleksanđrovački NOP odred.

0. 7. 1941 Na sastanku OK KPJ za Leskovac doneta odluka o formiranju Kukavičkog (Leskovačkog) NOP odreda.

0. 7. 1941 PK KPJ za Srbiju dostavio Okružnom komitetu KPJ za Kruševac cirkular o osnovnim zadacima borbe rpotiv okupatora.

0. 7. 1941 SK KPJ za Zemun uputio proglas radnicima, seljacima i građanima Zemuna i okoline da otpočnu borbu protiv okupatora i kvislinga i da ne nasedaju izdajničkoj paroli čekanja [Po drugim podacima je proglas izdat 14. avgusta.].

0. 7. 1941 U rejonu s. Melenaca (kod N. Bečeja) Kumanačko-melenački NOP odred, u oštroj borbi, odbio pokušaj nemačkih poternih jedinica da ga okruže i unište, što je imalo povoljnog uticaja na razgaranje oslobodilačke borbe u Banatu.

0. 7. 1941 U s. Saraorcima i s. Petrijevu (kod Smedereva) formirani MNO odbori.

0. 7. 1941 Po naređenju nemačkog komandanta za Jugoistok pri svakom nemačkom bataljonu u Srbiji formirani poterni odredi od 50-60 vojnika sa ciljem da odmah intervenišu na svaku pojavu partizana.

0. 7. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Valjevskog NOP odreda da stupi u vezu sa četnicima Draže Mihailovića i učini da dođe do sporazuma o saradnji u borbi protiv okupatora. Pokušaji Štaba Valjevskog NOP odreda ostali su bez rezultata.

0. 7. 1941 U Šapcu, od članova SKOJ-a, formirano deset vojnih desetina (grupa) koje su sakupljale oružje i vršile vojnu obuku i kurirsku službu. Pored toga, radilo je nekoliko tečajeva prve pomoći, u kojima je bilo obuhvaćeno oko 60 omladinki i žena.

0. 7. 1941 U Nišu članovi SKOJ-a usred dana polili bojom mapu na kojoj su nemačke okupacione vlasti ucrtavale pravce nastupanja nemačkih trupa u SSSR.

0. 7. 1941 Na mestu -Miri- (kod Leskovca) članovi SKOJ-a zapalili veću kamaru žita pripremljenu za vršaj za potrebe nemačke vojske.

0. 7. 1941 U s. Trnavi (kod Topole) 1. šumadijski NOP odred razoružao žandarme.

0. 7. 1941 U Pančevu, u logoru -Svilara-, nemačka policija ubila člana KPJ Marka Kulića, narodnog heroja.

0. 7. 1941 U s. Srpskoj Crnji i s. Bašaidu (kod Kikinde) delovi Petrovgradsko-stajićevskog NOP odreda zapalili kudeljare.

0. 7. 1941 U selima V. i M. Plani, Draguši, Protezani, D. Rečici, Gojinovcu, Šišmanovcu, Prekadinu, G. i D, Toponici (kod Prokuplja) osnovani odbori NO fonda, koji su kasnije prerasli u MNO odbore.

0. 7. 1941 U selima Vreocima i Šopiću (kod Lazarevca) formirani MNO odbori.

0. 7. 1941 U V. Plani (kod Palanke) formiran ilegalni MNO odbor.

0. 7. 1941 U Kučevu formiran ilegalni NO komitet (NO odbor) [NO odbori nazivani su i NO komitetima.].

1. 7. 1941 Na sastanku SK KPJ za Kosmaj doneta odluka o formiranju Posavsko-kosmajskog NOP odreda i određen Štab odreda.

1. 7. 1941 CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

3. 7. 1941 U Smederevskoj Palanci, na sastanku OK KPJ za Pomoravlje, u prisustvu delegata PK KPJ Branka Krsmanovića, formiran Štab 2. šumadijskog NOP odreda i određeni rukovodioci četa.

3. 7. 1941 U Ćupriji uhapšena 53 člana Partije i simpatizera NOP-a, koji su kasnije sprove deni u logor na Banjici.

4. 7. 1941 U Beogradu, na sastanku Politbiroa CK KPJ, formiran GŠ NOP odreda za Srbiju. Time je prestao rad dotadašnjeg Vojnog komiteta.

5. 7. 1941 U Beogradu formiran zloglasni logor na Banjici.

5. 7. 1941 U Beogradu, zbog sabotaža, nemačke vlasti streljale 13 funkcionera NOP-a i Jevreja.

7. 7. 1941 Na Kosmaju SK KPJ za Kosmaj formirao Posavsko-kosmajski NOP odred.

7. 7. 1941 U Beloj Crkvi Rađevska partizanska četa Valjevskog NOP odreda, pod rukovodstvom komandira Žikice Jovanovića Spanca, likvidirala kvislinšku žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Srbije.]

7. 7. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Užičkog NOP odreda -Dimitrije Tucović- i određen Štab odreda.

7. 7. 1941 Južno od Smederevske Palanke OK KPJ za Pomoravlje formirao 2. šumadijski NOP odred.

8. 7. 1941 U Beogradu nemačke vlasti streljale 10 pripadnika NOP-a i 3 Jevrejina zbog pronađenog eksploziva.

9. 7. 1941 U s. Radljevu (kod Uba) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. stanicu.

10. 7. 1941 Blizu s. Vinarca (kod Leskovca) održano okružno savetovanje SKOJ-a za okrug leskovački, na kome je odlučeno da se pojača rad na okupljanju omladine i njenoj pripremi za izvođenje akcija i za odlazak u odred.

10. 7. 1941 Bački partizani zapalili žito kod s. Kaća (u novosadskom srezu).

11. 7. 1941 U s. Skeli (kod Obrenovca) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i prekinuli tt linije između Obrenovca i Lajkovca.

11. 7. 1941 U šumi kod s. Jautine (blizu Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali 12 nemačkih vojnika.

12. 7. 1941 U s. Stubline (kod Uba) delovi Kosmajsko-posavskog NOP odreda razoružali žandarmerijsku patrolu.

12. 7. 1941 Na pl. Jelici (na mestu Stjeniku), OK KPJ za Čačak formirao Čačanski NOP odred.

12. 7. 1941 Okružni komitet KPJ za Leskovac izdao proglas: poziva narod na ustanak protiv okupatora i njegovih slugu, a radnike i napredne intelektualce da napuste grad i priključe se Kukavičkom NOP odredu.

12. 7. 1941 U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

12. 7. 1941 OK KPJ za Niš objavio proglas narodu pozivajući ga da se bori protiv okupatora i domaćih izdajnika, da vrši sabotaže i da ne odlazi na rad u Nemačku.

12. 7. 1941 U Valjevu, iz fabrike -Vistad- pod rukovodstvom skojevske organizacije izvučeno 12 sanduka bombi koje su upućene partizanima.

12. 7. 1941 U sastavu 1. šumadijskog NOP odreda formirana je Orašačka, Oplenačka i Kosmajska četa.

12. 7. 1941 CK KPJ objavio proglas u smislu odluka donetih na sednici Politbiroa od 4. jula; svi narodi Jugoslavije se pozivaju da svoju zemlju pretvore u opsednutu tvrđavu za fašističke osvajače, a komunistima se nalaže da bez oklevanja organizuju NOP odrede i stanu na čelo narodnooslobodilačke borbe.

13. 7. 1941 U s. Beocima (kod Raške) održan sastanak članova KPJ, kandidata i simpatizera na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Kopaoničkog NOP odreda, povećaju napori na prikupljanju oružja i municije i pojača propaganda u cilju mobilizacije ljudstva za Kopaonički NOP odred.

13. 7. 1941 U s. Dračiću (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali žandarme.

13. 7. 1941 Drugi šumadijski NOP odred napao na Raču (kod Kragujevca), razoružao žandarme i spalio arhive.

14. 7. 1941 Na r. Kolubari (u blizini Obrenovca), delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda oštetili železnički i drumski most.

14. 7. 1941 Između ž. st. Ripanj i Ralja (kod Beograda) delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda prekinuli tt vezu.

14. 7. 1941 U Aranđelovcu održan prvi sastanak GŠ NOP odreda za Srbiju na kome je doneta odluka da se pristupi izvođenju krupnih akcija i da članovi GŠ odmah krenu u NOP odrede radi učvršćivanja postojećih i stvaranja novih NOP odreda.

14. 7. 1941 Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

15. 7. 1941 Na Bubanji (kod Bogatića) OK KPJ za Šabac formirao Mačvanski NOP odred (nazivan i Podrinskim NOP odredom).

15. 7. 1941 Zbog sabotaža oko Obrenovca, nemačke jedinice streljale na kolubarskom mostu kod Obrenovca 10 članova KPJ i simpatizera NOP

15. 7. 1941 OK KPJ za Kragujevac uputio proglas narodu Šumadije da se zbije u jedinstvenu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

16. 7. 1941 Delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žandarme u s. Stepojevcu (kod Lazarevca) i prekinuli tt veze sa Beogradom.

16. 7. 1941 Grupe ilegalaca zapalile nemačke garaže u Mileševskoj i Grobljanskoj ulici u Beogradu.

16. 7. 1941 Na Gradištu (blizu Rače) nemački vojnici iznenadili i razbili Palanačku i Račansku četu 2. šumadijskog NOP odreda.

17. 7. 1941 U Beogradu nemačke vlasti streljale 16 lica zbog presecanja međugradskog telegrafskog kabla na teritoriji grada Beograda.

18. 7. 1941 U Beogradu, zbog sabotaže, nemačke vlasti streljale 28 članova KPJ i simpatizera NOP-a.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naredba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od aprila 1941. o policijskoj vlasti komandanta mesta i kaznama koje će izricati stanovništvu okupirane Srbije za razne vrste prestupa

Naredba feldkomandanta i komandanta Beograda od 23. aprila 1941. o merama u slučaju napada na pripadnike Vermahta

Poziv napredne omladine Beograda od maja 1941 god. omladini Beograda da ne odlazi u Nemačku

Zapovest Komande 11. armijskog korpusa od 5. maja 1941. potčinjenim jedinicama za pripremu smenjivanja operativnih jedinica posadnim jedinicama na teritoriji Srbije

Izveštaj agencije Rudnik od 16 maja 1941 god. o obrazovanju civilne uprave u Srbiji

Saopštenje Krajskomandanture u Beogradu od 24 maja 1941 god. o odnosu stanovništva prema nemačkim oficirima i vojnicima

Naredba vojnog zapovednika Srbije od 27 maja 1941 god. o zabrani slušanja radio-stanica

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu početkom juna 1941 god. narodima Vojvodine za stvaranje jedinstva svih nacionalnosti u borbi protiv nemačkih i mađarskih okupatora

Zapovest Operativnog odeljenja 2. armije od 2. juna 1941. potčinjenim komandama i jedinicama za smenu 11. armijskog korpusa Višom komandom 65 za naročitu upotrebu i pregruipisavanje jedinica

Hitlerova direktiva br. 31 od 9 VI 1941 god.

Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 22 VI 1941 god.

Naređenje dr Turnera M. Aćimoviću od 22 VI 1941 god.

Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

Naređenje banske uprave Moravske banovine od 26 VI 1941 god.

Obaveštenje vojnog zapovednika Srbije od 27 juna 1941 god. o kaznenom pravosuđu u Srbiji

Odredbe načelnika štaba nemačke Vrhovne komande od 15 VI 1941 god. za izvršenje Hitlerove direktive br. 31

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od jula meseca 1941 god.

Poziv Okružnog komiteta KPJ Leskovac od jula 1941 god. radnicima, seljacima i ostalim građanima Niša i okoline za borbu protiv okupatora

Pregled partizanskih dejstava u Srbiji jula 1941. godine

Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 6 VII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 8 VII 1941 god.

Predstavka sandžačkih muslimana od 9. jula 1941. šefu Glavnog štaba turske oružane sile da sa svoje strane pomogne ostvarenju njihove želje da se Sandžak pripoji Bosni i Hercegovini odnosno NDH

Izveštaj Feldkomandanture 816 od 10. jula 1941. vojnoupravnom komandantu u Srbiji o akciji ustanika u Beloj Crkvi

Uredba vojnog zapovednika Srbije od 11 jula 1941 god. o pooštrenju kazni

Naređenje komandanta Srbije od 12. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za angažovanje snaga protiv ustanika u okolini Užica

Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 12 jula 1941 god.

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Niš od 12 jula 1941 god. na-rodu Niškog okruga za učešće u Narodnooslobodilačkoj borbi

Informacija Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 12. jula 1941. potčinjenim komandama i jedinicama o vojnopolitičkoj situaciji u Srbiji, NDH i Makedoniji

Saopštenje agencije Rudnik od 5 jula 1941 god. o streljanju 13 lica u Beogradu

Polumesečni izveštaj komandanta Feldkomandanture 599 od 14. jula 1941. o situaciji na području Beograda

Poziv Okružnog komiteta KPJ Kragujevac od 15 jula 1941 god. narodu Šumadije u jedinstvenu borbu protiv okupatora

Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

Saopštenje agencije Rudnik od 17 jula 1941 god. o streljanju 16 lica u Beogradu

Naredba vojnog zapovednika Srbije od 17 jula 1941 god. povodom partizanskih akcija u Beogradu

Pismo komandanta okupirane Srbije od 18 jula 1941 god. Milanu Aćimoviću o partizanskim akcijama u Beogradu

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 19 VII 1941 god.

Cirkular Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 jula 1941 god. partiskim organizacijama i svim članovima Partije u Srbiji o osnovnim zadacima borbe protiv okupatora

Naređenje komandanta Srbije od 21. jula 1941. potčinjenim odeljenjima i komandama za obezbeđenje od iznenadnih partizanskih akcija i odbranu okupirane Srbije

Depeša potpukovnika Stjepana Jakovljevića od 21. jula 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o naoružavanju muslimana u Sjenici

Izveštaj agencije Rudnik od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu

Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 22. jula 1941. Komandi oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti ustanika na teritoriji Srbije i o merama odmazde

Izveštaj agencije Rudnik od 23 jula 1941 god. o streljanju 16 partizana u Smederevskoj Palanci

Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 19 VII 1941 god. 348 Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 23 VII 1941 god.

Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 23. jula 1941. Rajhsfireru SS o prepadima i diverzijama na teritoriji Srbije i o hapšenju grupe komunista u Šibeniku

Izveštaj Upravnog štaba vojnoupravnog komandanta u Srbiji od 23. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

Izveštaj Feliksa Benclera od 23. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o vojno-političkoj situaciji i razvoju ustanka u Srbiji

Izveštaj potpukovnika Stjepana Jakovljevića od 23. jula 1941. 4. oružničkoj pukovniji o situaciji u Sandžaku i povoljnim okolnostima da ga Hrvatska vojska okupira

Naredba vojnog zapovednika Srbije od 24 jula 1941 god. o predaji oružja

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 25. jula 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o pripremama za ustanak u južnoj Srbiji

Proglas CK KPJ narodima Jugoslavije od 25 jula 1941 god.

Saopštenje agencije Rudnik od 26 jula 1941 god. o streljanju u Zrenjaninu

Izveštaj Feldkomandanture 816 o razvoju ustanka na području Užica od 12. do 27. jula 1941. i merama odmazde

Saopštenje agencije Rudnik od 27 jula 1941 god. o izricanju smrtne kazne za nedozvoljeno nošenje oružja

Saopštenje agencije Rudnik od 18 jula 1941 god. o streljanju 28 lica u Beogradu

Naredba komande Beograda od 28 jula 1941 god. o uvođenju policiskog časa

Saopštenje agencije DNB od 28 jula 1941 god. o streljanju 122 lica u Beogradu

Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 29 VII 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 29 VII 1941 god.

Izvod iz izveštaja šefa nemačke policiske službe od 29 VII 1941 god.

Saopštenje Donaucajtunga od 29 jula 1941 god. povodom naredbe komandanta okupirane Srbije za predaju oružja

Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde

Saopštenje agencije DNB od 30 jula 1941 god. o uvođenju kontribucije. kao mere za odmazdu

Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 31 VII 1941 god.

Saopštenje agencije Rudnik od 31 jula 1941 god. o streljanju na Bagljašu kod Zrenjanina

Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 31. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o raspoloženju stanovništva u Beogradu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o akcijama Boljevačkog partizanskog odreda

Proglas beogradske omladine od avgusta 1941 god. srpskoj omladini povodom vešanja na Terazijama

Naređenje komandanta četničkih gorskih štabova od avgusta 1941. za formiranje četničkih jedinica

Pismo Glavnog štaba NOPO Srbije od avgusta 1941. Štabovima odreda o potrebi da se odredi omasove i organizaciono srede kroz pojačanu borbenu i političku delatnost

Uputstva komande Posavskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od avgusta 1941 god. za obrazovanje narodno-oslobodilačkih odbora

Pismo Okružnog komiteta KPJ Kruševac polovinom avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Kruševac od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i akcijama Rasinskog NOP odreda

Poziv Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od avgusta 1941 god. narodu sreza i okoline za stupanje u partizanski odred

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o oslobođenju drugova iz Sremske Mitrovice

Izveštaj Paraćinsko-ćupriske čete krajem avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama čete

Proglas štaba Užičkog NOP odreda krajem avgusta 1941 god. narodu užičkog kraja o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziv za stupanje u partizanski odred

Pregled partizanskih dejstava u Srbiji avgusta 1941. godine

Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju od 1 VIII 1941 god. o spasavanju druga Aleksandra Rankovića iz beogradske bolnice

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 1 VIII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 1 VIII 1941 god.

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 2. avgusta 1941. drugu Tigu o stanju partizanskih odreda, o odnosu partijskih rukovodstava i štabova i o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 2 VIII 1941 god.

Izveštaj Obnove od 5 avgusta 1941 god. o paljenju žita u Vojvodini

Izveštaj šefa nemačke okupacione uprave u Srbiji od 6 VIII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 6 VIII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Baikanu od 7 VIII 1941 god.

Iz izvještaja komande Abvera u Beogradu o razvoju ustanka u Jugoslaviji početkom kolovoza 1941. godine

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 8 VIII 1941 god.

BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 1 od 10 VIII 1941 god. (Zadatak Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda)

BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 1 od 10 VIII 1941 god. (Narodni ustanci)

BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 1 od 10 VIII 1941 god. (Borbe i akcije)

BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 1 od 10 VIII 1941 god. (Novi trik nemačkih fašističkih okupatora i srpskih izdajnika)

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika na Balkanu od 11 VIII1941 god.

Uputstvo komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obuci nemačkih posadnih jedinica za borbu protiv partizana

Izveštaj komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o protivmerama

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug od 12 VIII 1941 god.

Izveštaj agencije DNB od 12 avgusta 1941 god. o partizanskoj akciji na železničkoj pruzi Ralja-Beograd

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Knjaževačko-boljevački partizanski odred Operacija Mačva Četnici u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Požarevac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Šabac Kosmajski partizanski odred Pomoravski partizanski odred Franz Böhme Vrhovni štab NOVJ Aranđelovac Nemački zločini u Jugoslaviji Kopaonički partizanski odred Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kragujevac Prokuplje Centralni komitet KPJ Čačak Kruševac Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Saradnja partizana i četnika 1941. Bitka za Šabac 1941. Požarevački partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Valjevski partizanski odred Toplički partizanski odred Borbe za Gornji Milanovac 1941. Ilegala u ratu Vermaht u Jugoslaviji Narodno oslobodilački odbori Mačvanski partizanski odred Leskovac Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovna komanda Vermahta Gornji Milanovac Valjevo Srpska državna straža (nedićevci) Operacija Užice Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe za Čačak 1941. Mađarska u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Ustanak u Pomoravlju 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Kukavički (leskovački) partizanski odred SKOJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kraljevački partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije Niš Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 2. šumadijski partizanski odred Jagodina Zaječar Paul Bader Avijacija u oslobodilačkom ratu Kraljevo Dragoljub Draža Mihailović 342. pešadijska divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Sremu 1941. Toplica u oslobodilačkom ratu Beograd Opsada Kraljeva 1941. Zrenjanin 1. šumadijski partizanski odred Kragujevački partizanski odred Užice Žene u ratu Kikinda Kosta Pećanac