🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Užička Požega u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 43 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

11. 5. 1941 Kod Požege jedinice nemačke 60. motorizovane divizije uhvatile 4 naoružana lica i streljale ih i obesile u Požegi.

3. 8. 1941 Na ž. st. Sevojno (kod Titovog Užica) 1. četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja, zapalila opštinsku arhivu i prekinula tt veze između Užica i Požege.

16. 8. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Uzići (kod Požege) i oštetili tunel, a između Arilja i Požege presekli tt linije.

0. 9. 1941 U s. Gorobilju (kod Požege) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Užice, Štaba Užičkog NOP odreda i komandi četa. Prisustvovao član GŠ NOP za Srbiju Rodoljub Colaković, koji je preneo direktivu CK KPJ o stvaranju slobodne teritorije u dolini Zapadne Morave. Na savetovanju precizirani zadaci i određen novi Štab Užičkog NOP odreda.

0. 9. 1941 Kod Viroštaka (na putu Požega-Arilje) Požeška četa Užičkog NOP odreda iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu i ubila 17 i ranila više nemačkih vojnika.

6. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen-Do i spalili opštinske arhive u selima Jelen-Dolu, Sr. Dobrinji i Tabanovićima (kod Požege).

8. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirao postrojenja na ž. st. Vrutci (kod Titovog Užica) i spalili opštinske arhive u selima Glumču i Sr. Dobrinji (kod Požege).

16. 9. 1941 U s. Gorobilju (kod Požege) delovi Užičkog NOP odreda srušili most na r. Đetinji.

20. 9. 1941 Kod s. Gorobilja Ariljska i Požeška četa Užičkog NOP odreda napale nemačku kolonu koja je iz Požege krenula da obezbeđuje izvlačenje nemačke posade iz Užica (sada: Titovo Užice). U borbi vođenoj od podne do mraka nemački vojnici pretrpeli gubitke cd 78 mrtvih i ranjenih, dok se ostatak u neredu povukao ka Požezi.

21. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli od četnika Čajelinu i Palisad a nemačka posada napustila Užice (sada: Titovo Užice) i Požegu i predala ih četnicima.

22. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Požegu koju su nemački vojnici predali četnicima. Četnici su se pri nailasku naših jedinica većim delom razbežali, a delom ostali u gradu pasivni.

22. 9. 1941 Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

5. 10. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali delove Užičkog NOP odreda u Požezi. Posle borbe, koja je vođena celu predhodnu noć, četnici zaposeli Požegu. Istofi dana Štab Užičkog NOP odreda, da bi izbegao bratoublilačku borbu, sklopio sa četničkom komandom u Požezi sporazum o neometanom prolazu kroz Požegu, slobodnom radu na organizovanju partizana i četnika, slobodi obostrane propagande u duhu borbe protiv neprijatelja i dr.

27. 10. 1941 U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

27. 10. 1941 U Požegi četnici Draže Mihailovića nasilno skinuli s voza Milana Blagojevića, komandanta 1. šumadijskog NOP odreda, narodnog heroja, koji se vraćao sa sastanka iz VŠ NOP odreda Jugoslavije, i posle zverskog mučenja ga ubili.

1. 11. 1941 Kod Požege jedinice Užičkog NOP odreda odbile napad četnika Draže Mihailovića.

2. 11. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali na Užice (sada: Titovo Užice), koje su branili delovi Užičkog NOP odreda. U borbama na Trešnjici delovi Užičkog NOP odreda uspeli su da razbiju četničku grupaciju, odbrane Užice i izbiju pred Požegu.

3. 11. 1941 Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

4. 11. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao saopštenje povodom izdaje četnika, koji su napali na NOP odrede i na oslobođena mesta Požegu, Užice (sada: Titovo Užice), Ivanjicu i hapsili partizane, članove NO odbora i simpatizere NOP-a.

27. 4. 1944 Kod s. Uzića (Blizu Titovog Užica) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ prešle železničku prugu Užice-Požega. U borbi su ubile 46 i zarobile 96 neprijateljskih vojnika, uništile jednu kompoziciju putničkog voza, zaplenile 1 p. mitraljez, 4 automata, 14 pištolja, 50 pušaka, 1 radio-stanicu i znatnu količinu municije, spalile železničku stanicu i pokidale prugu na dva mesta. Brigade su imale 4 mrtva i 5 ranjenih boraca. U toj borbi je poginuo zamenik komandanta 2. proleterske brigade Miodrag Milovanović Lune, narodni heroj.

28. 4. 1944 Kod s. Lelića i na Crnokosi (blizu Kosjerića) četnički 1. ravnogorski korpus (ojačan sa 20 kamiona nemačke pešadije i nekoliko tenkova), Valjevski korpus, četnička Crnogorska brigada i Sreski odred SDS sreza crnogorskog napali od Požege, s. Miljakovine, Kosjerića i s. Karana na 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ (bez 4. proleterske brigade). Odbivši napad, 2. divizija se probila preko komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo i uputila prema s. Vardi.

1. 9. 1944 Kod s. Rupaljeva, s. Visibabe i s. Rasne (blizu Požege) 1. i 5. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četničke 2. požeške brigade i jedne čete SDK i odbacili ih prema Požegi, koju su zauzeli oko 24 časa. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 14 ranjenih i 3 zarobljena vojnika. Istovremeno su 2. i 4. bataljon te proleterske brigade razbili četnike na Gradini i u s. Sevojnu (kod Titovog Užica), nanevši im gubitke od 10 poginulih, 10 ranjenih i 9 zarobljenih.

2. 9. 1944 Kod Požege 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv četnika. Neprijateij je imao 5 mrtvih, 7 ranjenih i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 8 pušaka.

3. 9. 1944 Kod s. Glumča (blizu Požege) dva bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbila jednu grupu četnika, zarobivši 26 četnika sa oružjem i opremom.

5. 9. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: da, ukoliko je dobio topove, hitno pripremi napad i zauzme Užice (sada: Titovo Užice), kako bi se olakšala odbrana Požege i obezbedilo zaleđe za prodor jedinica NOVJ ka Valjevu; da 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- pojača svoje snage prema Čačku i spreči prodiranje neprijatelja ka Požegi; da prihvati 11. udarnu diviziju NOVJ, kojoj je naređeno da se iz istočne Bosne prebaci na pl. Cer i docnije uđe u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da Operativna grupa divizija NOVJ krene na odsek Užice-Čačak-Kraljevo.

5. 9. 1944 Kod s. Srednje Dobrinje (blizu Požege) četnički 3. jurišni korpus okružio dva bataljona 3. proleterske (ličke) udarne brigade 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Posle šestočasovne borbe bataljoni su probili obruč i povukli se prema Požegi. Gubici neprijatelja: 40 mrtvih, više ranjenih i 40 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 7 ranjenih boraca.

6. 9. 1944 Kod s. Rupeljeva (blizu Požege) četnički 1. i 5. jurišni korpus napali 3. proletrsku (ličku) udarnu brigadu 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-. Brigada se uveče povukla u s. Kačer (zaselak Zarići, kod Titovog Užica). Ona je imala samo 1 poginulog borca. Neprijatelj je imao oko 130 mrtvih i ranjenih.

6. 9. 1944 Delovi četničke 4. grupe jurišnih korpusa, uz pomoć nemačkih vojnika iz Čačka, posle oštre borbe protiv jedinica 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, ponovo zauzeli Požegu.

13. 9. 1944 Otpočeo napad 21. udarne divizije NOVJ na neprijateljski garnizon u Požegi (jedan bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, dva bataljona SDK i nešto četnika). Posle dvodnevnih borbi napad je obustavljen. Prema nepotpunim podacima, neprijatelj je imao 94 poginula, veći broj ranjenih i 12 zarobljenih vojnika, a jedinice 21. divizije 25 mrtvih i oko 75 ranjenih boraca.

13. 9. 1944 Kod s. Guglja (na komunikaciji Požega-Čačak) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, u kratkoj borbi, uništila 2 nemačka automobila i 2 motocikla, ubila 2 i zarobila 5 nemačkih vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza, 1 automat i 2 pištolja. Zatim je srušila most na putu, pokidala prugu i spalila ž. stanicu Jelen-Do.

14. 9. 1944 Na vrhu pl. Ovčara (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ razbio posadu od oko 60-70 vojnika nemačke radio-stanice, ubivši 6 i ranivši više nemačkih vojnika. Kod s. Pakovraće (na komunikaciji Požega-Čačak) 2. bataljon te brigade, u kratkoj borbi, uništio je 8 nemačkih kamiona i specijalnih automobila s jednom radio-stanicom, ubivši oko 30 i ranivši više nemačkih vojnika i zaplenivši 4 p. mitraljeza, 1 automat, 25 pušaka, 1 minobacač, oko 8.000 metaka, 50 ručnih bombi i drugu opremu. Brigada je imala 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

24. 9. 1944 Na odsecima s. Prijanovići - Požega, Koviljača-Rožanj-Sovljak i kod s. Gorijevnice (blizu Čačka) delovi 17. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jačih nemačkih snaga, te ubili 10 neprijateljskih vojnika i uništili 4 kamiona, a imali 1 poginulog i 3 ranjena borca.

24. 9. 1944 Kod s. Bakionice (blizu Požege) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede ubila 21 nemačkog vojnika i uništila kamion i motocikl, a pri tom imala 1 ranjenog borca.

28. 9. 1944 Kod s. Tučkova i na Kršu (na komunikaciji Požega-Čačak) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu, nanela joj gubitke od 20 mrtvih i preko 20 ranjenih i uništila 2 a oštetila nekoliko kamiona. Četa je imala 4 ranjena borca.

28. 9. 1944 Kod s. Gorijevnice i na komunikaciji Čačak-Požega jedna četa 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 100 četnika, ubila 1 i ranila nekoliko četnika a zaplenila p. mitraljez i pištolj.

14. 10. 1944 U s. Miličevom Selu i s. Gorobilju (kod Požege) 2, bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ upao u četničke logore i u kratkoj borbi ubio 40, ranio oko 30 i zarobio 10 četnika, a zaplenio 2 automata, jedan pištolj, oko 200 ručnih bombi i arhivu jednog četničkog korpusa. Uništena su troja kola municije. Bataljon je imao 1 poginulog i 3 ranjena borca.

15. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 37. udarne divizije NOVJ: po svaku cenu sprečiti probijanje nemačkih snaga od Višegrada ka Uzicu (sada: Titovo Užice) i od Požege ka Višegradu; porušiti most u Prijepolju i zatvoriti pravce od Sjenice ka Prijepolju.

22. 10. 1944 Požegu i Arilje napustile četničke snage, a u ta mesta ušao Užički NOP odred.

18. 11. 1944 Na prostoriji s. Papratište - s. Loret - s. Tučkovo (kod Požege) počele desetodnevne oštre borbe jedinica 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ protiv nemačkih snaga. Brigada je imala 25 mrtvih i 125 ranjenih boraca, a neprijatelj nekoliko stotina mrtvih i ranjenih.

20. 11. 1944 U dolini r. Zapadne Morave počeo napad jedinica 14. korpusa NOVJ i dva puka Crvene armije na jedinice nemačkog 34. korpusa. Posle dvodnevnih borbi postignut je samo delimičan uspeh: 23. udarna divizija NOVJ ovladala je s. Jelen-Dolom i Gvozdcom (kod Požege), ali nije uspela da zauzme s. Ljubić (kod Čačka); jedinice 17. udarne divizije NOVJ potisle su nemačke vojnike sa zapadnih padina pl. Kotlenika i ovladale severoistočnim delovima s. Lađevaca, s. Tavnika i s. Bresnice (kod Kraljeva), dok jedinice Crvene armije nisu uspele da zauzmu Požegu. Neprijatelj je imao osetne gubitke u ljudstvu, a zaplenjena su 2 minobacača, 4 mitraljeza i dosta druge opreme. Gubici jedinica 14. korpusa NOVJ: 7 mrtvih i 71 ranjen borac.

22. 11. 1944 Iz s. Tučkova (kod Požege) oko 1.500 nemačkih vojnika izvršili napad ka s. Papratištu i uspeli da potisnu delove 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Čačanskog NOP odreda. Brigada je imala 60 mrtvih i ranjenih boraca.

24. 11. 1944 Kod s. Tabanovića i s. Papratišta (blizu Požege), posle petodnevnih borbi protiv nemačkih snaga, jedinice 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i Ljubićki bataljon Čačanskog NOP odreda uspeli da održe svoje položaje. Neprijatelj je imao više od 600 mrtvih i ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: oko 15 poginulih i 100 ranjenih. 

3. 12. 1944 Na komunikaciji Požega - Užice (sada: Titovo Užice) - Ljubovija jedinice 45. divizije NOVJ, uz sadejstvo delova Užičkog NOP odreda, ubile 214 nemačkih vojnika i uništile 15 kamiona i 1 automobil.

5. 12. 1944 Na Krstacu (kod Požege) jedan nemački pešadijski puk napao položaje 16. i 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ i u oštroj borbi zauzeo Krstac, razbivši 3. bataljon 16. srpske brigade i 2. bataljon 18. srpske brigade.

12. 12. 1944 Jedinice 2. proleterske udarne divizije i delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ oslobodili Požegu posle dvodnevnih borbi na padinama Blagaja i Krstača i na prilazima gradil protiv zaštitnih delova nemačkog 34. armijskog korpusa. Nemačke jedinice su se povukle ka Užicu (sada: Titovo Užice).

Dokumenti

Izveštaj Obnove od 11 septembra 1941 god. o napadu partizana na železničku stanicu Jelen Do kod Užičke Požege

Izveštaj političkog komesara Druge proleterske divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neprijateljskim snagama i raspoloženju naroda u okolini Užica, Požege i Čačka

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pokret prema komunikaciji Užice - Požega i zatvaranje pravaca od Arilja i Ivanjice

Naređenje štaba Druge proletereke divizije od 24 aprila 1944 god. štabovima brigada o pripremama za prelaz preko komunikacije Požega - Užice

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Požega

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelazak komunikacije Požega - Kosjerići

Izveštaj Komande SDS užičkog okruga od 28. aprila 1944. Okružnom načelstvu o rušenju pruge Užice - Požega od strane jedinica NOVJ i napadu na brzi voz

Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta 1944. načelniku odeljenja o obustavljanju razoružanja bugarskih jedinica od strane četnika u rejonu Užičke Požege

Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na odseku Užička Požega - Užice, prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i vršenje mobilizacije

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za razbijanje četnika na sektoru Užička Požega - Užice

Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izveštaja o gubitku Užičke Požege

Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 14 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Užičku Požegu

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši

Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu

Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Požegu

Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje pravaca prema Čačku, Požegi i Užicu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da zatvori pravac Požega-Kosjerići-Valjevo do dolaska Četrdeset pete NO divizije

Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. oktobra 1944. komandantima 2. i 3. jurišnog korpusa za zauzimanje prostorije Ivanjica — Guča — Požega

Naređenje Trideset sedme NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četnika kod Arilja i napada na nemačke kolone na komunikaciji Požega - Užice

Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na frontu Požega - Čačak

Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 17 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije prilikom presecanja komunikacije Požega - Užice

Predlog Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da se obustave dejstza u rejonu Požege

Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 25 novembra 1944 god. štabovima divizija za posedanje položaja, prelaz na desnu obalu Zapadne Morave i presecanje komunikacije Čačak - Požega

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za pokret u pravcu Požege

Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset pete NO divizije o pretstojećem napadu na Tučkovo i o presecanju komunikacije Čačak - Požega

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadesete brigade Četrdeset pete NO divizije za oslobođenje Požege

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 1 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preseče komunikaciju Čačak - Požega i sadejstvuje u oslobođenju Čačka

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Sedamnaeste NOU divizije i napad na neprijatelja duž komunikacije Čačak - Požega

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete divizije za napad na Požegu i Užice

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Požegu

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na Požegu i Užice

Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Čačka i Guče i o borbama oko Požege

Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima Četrnaestog korpusa NOVJ i Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem na prostoriji Požega - Arilje

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadeset pete NOU divizije da neprijatelju onemoguće izvlačenje iz Užica i Požege

Naređenje Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 11 decembra 1944 god. štabovima bataljona da se prebace na prostoriju Mijokovci - Tabanovići i izvrše napad na Požegu

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 decembra 1944 god. štabovima brigada za prodor u pravcu Požege

Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Požege i gonjenje neprijatelja u pravcu Užica

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 decembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za prebacivanje sa prostorije Čačak - Požega u Beograd

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Užice 11. krajiška divizija NOVJ Prijepolje Politički komesari u NOR-u Dragačevo Borbe u Srbiji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 15. majevička udarna brigada 16. srpska brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Požeški četnički odred Zasede u oslobodilačkom ratu Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 18. srpska brigada Borbe u Srbiji 1943. Bitka na Jelovoj gori 21. srpska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju 7. SS divizija Prinz Eugen 3. udarna divizija NOVJ 3. srpska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 34. armijski korpus 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Ivanjica Luftwaffe u Jugoslaviji 4. sandžačka udarna brigada Valjevski korpus JVuO 12. vojvođanski korpus NOVJ Glavni štab Srbije Ustanak u Srbiji 1941. Čačak Nova Varoš 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 1. proleterska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović 1. proleterski korpus NOVJ Sjenica Crvena armija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Rodoljub Čolaković Užice Josip Broz Tito Centralni komitet KPJ 45. srpska divizija NOVJ Borbe za Čačak 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Saradnja partizana i četnika 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 2. proleterska udarna brigada 1. šumadijski partizanski odred 14. srpski korpus NOVJ Valjevo Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Narodni heroji Jugoslavije Operativna grupa divizija 2. proleterska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Srpska državna straža (nedićevci) 23. srpska udarna divizija NOVJ Napad četnika na Užice 1941. 2. krajiška udarna brigada 14. srpska udarna brigada Četnici u ustanku Diverzije u oslobodilačkom ratu 25. srpska divizija NOVJ