🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović"

Za ovaj pojam je pronađeno 102 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju Branka Krsmanovića, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se preduzmu mere za formiranje Užičkog NOP odreda.

7. 7. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Užičkog NOP odreda -Dimitrije Tucović- i određen Štab odreda.

28. 7. 1941 Na brdu Tatincu (kod Titovog Užica) OK KPJ za Užice formirao 1. užičku, na mestu Jasikovcu u s. Buaru 2. užičku i u šumama Blagaje Požešku četu Užičkog NOP odreda.

0. 8. 1941 Užički NOP odred uputio narodu užičkog kraja proglas u kome ga obaveštava o zverstvima i pljački okupatora i njegovih slugu i poziva da stupa u NOP odrede.

0. 8. 1941 Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i razbila nemačku posadu rudnika antimona -Lisa- (kod Ivanjice) i zaplenila veću količinu namirnica.

0. 8. 1941 Užički NOP odred izdao letak kojim objašnjava paljenje opštinskih arhiva, zabranjuje rad opštinskih uprava i poziva narod na ustanak.

1. 8. 1941 Na brdu Ostrešu (kod s. Grivske, blizu Arilja), formirana Ariljska četa Užičkog NOP odreda.

2. 8. 1941 U s. Zaglavku (kod Bajine Bašte) delovi Užičkog NOP odreda razoružali posadu žand. stanice.

3. 8. 1941 Između Užica (sada: Titovo Užice) i Kosjerića delovi Užičkog NOP odreda posekli tt linije i napali žand. st. u s. Karanu.

3. 8. 1941 Na Sokolini (kod s. Beserovine blizu Bajine Bašte) formirana Račanska četa Užičkog NOP odreda.

3. 8. 1941 Na ž. st. Sevojno (kod Titovog Užica) 1. četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja, zapalila opštinsku arhivu i prekinula tt veze između Užica i Požege.

5. 8. 1941 Na Klekovom vrhu (kod Ivanjice) formirana Moravička četa Užičkog NOP odreda.

6. 8. 1941 U s. Beserovini (kod Bajine Bašte) Račanska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju.

12. 8. 1941 U s. Vardi (blizu Titovog Užica) formirana Crnogorska četa Užičkog NOP odreda.

13. 8. 1941 Na visu Smiljanski zakos (na pl. Zlatiboru) od đel- boraca 2. užičke čete Užičkog NOP odreda formirana Zlatiborska četa.

14. 8. 1941 U s. Brekovu (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda razoružala žandarme u žand. stanici.

16. 8. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Uzići (kod Požege) i oštetili tunel, a između Arilja i Požege presekli tt linije.

16. 8. 1941 U s. Dajićima (kod Ivanjice) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala odeIjenje žandarma i zaplenila 12 pušaka, 4 pištolja i 2 sanduka municije.

17. 8. 1941 Delovi Čačanskog i Užičkog NOP odreda napali na Guču, uništili telefonsku centralu i zaplenili arhivu Poreske uprave, ali nisu razoružali žandarme.

18. 8. 1941 Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

18. 8. 1941 Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

18. 8. 1941 Račanska četa Užičkog NOP odreda upala u Bajinu Baštu i demolirala Poresku upravu i Opštinu, a iz kase Poreske uprave zaplenila 670.000 dinara prikupljenih na ime poreza.

19. 8. 1941 Na pl. Javoru Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala granične organe i zaplenila 8 pušaka.

22. 8. 1941 Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i zauzela Arilje i razoružala vod žandarma. Neprijatelj imao gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih.

22. 8. 1941 U s. Draglici (na Zlatiboru) Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda razoružala graničnu postaju i zaplenila 12 pušaka.

23. 8. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Bioska i Gorjani i spalili opštinsku arhivu u s. Opaljeniku (kod Ivanjice).

27. 8. 1941 U Ovčarsko-kablarskoj klisuri Požeška četa Užičkog NOP odreda miniranjem delimično porušila most, dva propusta i prugu u dužini oko 100 m.

30. 8. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali poštu u s. Kostojevićima i spalili opštinsku arhivu u s. Rogačici.

31. 8. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen Do i Biosku (kod Titovog Užica) i porušili prugu i uništili železničku kompoziciju kod ž. st. Jatara (na Šarganu).

0. 9. 1941 U s. Gorobilju (kod Požege) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Užice, Štaba Užičkog NOP odreda i komandi četa. Prisustvovao član GŠ NOP za Srbiju Rodoljub Colaković, koji je preneo direktivu CK KPJ o stvaranju slobodne teritorije u dolini Zapadne Morave. Na savetovanju precizirani zadaci i određen novi Štab Užičkog NOP odreda.

0. 9. 1941 Kod Viroštaka (na putu Požega-Arilje) Požeška četa Užičkog NOP odreda iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu i ubila 17 i ranila više nemačkih vojnika.

0. 9. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), otpočeo 20-dnevni bolnički kurs Užičkog NOP odreda.

3. 9. 1941 Na ž. st. Šargan-Vitasi Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala postrojenja.

4. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Strmovu, Gorobilju, Duškovcima, Karanu i demolirali ž. st. Jatare.

6. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirali ž. st. Jelen-Do i spalili opštinske arhive u selima Jelen-Dolu, Sr. Dobrinji i Tabanovićima (kod Požege).

7. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli Rogačicu.

8. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda demolirao postrojenja na ž. st. Vrutci (kod Titovog Užica) i spalili opštinske arhive u selima Glumču i Sr. Dobrinji (kod Požege).

9. 9. 1941 Na pruzi Užice (sada: Titovo Užice) - Mokra Gora Zlatiborska četa Užičkog NOP odreda demolirala ž. st. Kremna, razoružala žand. stanicu i zapalila opštinsku arhivu.

11. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda napali nemačku posadu i žandarme u Bajinoj Bašti.

12. 9. 1941 U s. Tripkovi (kod Titovog Užica) 1. bataljon nemačkog 724. puka i žandarmi opkolili Zlatiborsku četu Užičkog NOP odreda. Četa se probila iz okruženja uz gubitke od 1 mrtvog, 1 ranjenog i 3 zarobljena (ove zarobljenike su nemački vojnici streljali a zatim obesili na užičkoj pijaci).

13. 9. 1941 Moravička četa Užičkog NOP odreda zauzela rudnik antimona Lisu (kod Ivanjice), gde je zaplenila veću količinu materijala, a zatim sa jednim vodom Ariljske čete ušla u Ivanjicu i formirala komandu mesta.

15. 9. 1941 U Ovčar Banji delovi Požeške čete Užičkog NOP odreda i Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda, posle kraće borbe, razoružali nekoliko odeljenja žandarma.

16. 9. 1941 U s. Gorobilju (kod Požege) delovi Užičkog NOP odreda srušili most na r. Đetinji.

20. 9. 1941 Kod s. Gorobilja Ariljska i Požeška četa Užičkog NOP odreda napale nemačku kolonu koja je iz Požege krenula da obezbeđuje izvlačenje nemačke posade iz Užica (sada: Titovo Užice). U borbi vođenoj od podne do mraka nemački vojnici pretrpeli gubitke cd 78 mrtvih i ranjenih, dok se ostatak u neredu povukao ka Požezi.

21. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli od četnika Čajelinu i Palisad a nemačka posada napustila Užice (sada: Titovo Užice) i Požegu i predala ih četnicima.

22. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Požegu koju su nemački vojnici predali četnicima. Četnici su se pri nailasku naših jedinica većim delom razbežali, a delom ostali u gradu pasivni.

22. 9. 1941 Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

24. 9. 1941 Užički NOP odred ušao u Užice (sada: Titovo Užice), koje su nemački vojnici 21. septembra napustili i predali četnicima Draže Mihailovića. Partizanima je, pored ostalog palo u ruke: fabrika oružja i municije, fabrika tekstila, fabrika kože, filijala Narodne banke sa 55 miliona dinara, oko 100 raznih motornih vozila i desetine vagona pešadijske i artiljerijske municije i pogonskog materijala.

24. 9. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Kosjerić iz koga su žandarmi blagovremeno pobegli.

26. 9. 1941 Četnici otpočeli napad na delove Užičkog NOP odreda u Kosjerićima. U borbama vođenim do 29. septembra četnici su razbijeni i naterani u bekstvo ka Ravnoj gori.

27. 9. 1941 U oslobođenom Užicu (sada: Titovo Užice) formiran Radnički partizanski bataljon. On je, pored proizvodnje i obezbeđenja grada, uzimao učešća i u borbenim dejstvima ostalih jedinica Užičkog NOP odreda.

30. 9. 1941 Komandant Užičkog NOP odreda izdao naredbu za mobilizaciju muškaraca od 18 do 40 godina, motornih vozila, bicikla i jahaćih konja sa priborom sa teritorije užičkog okruga. Naredbom su određena mobilizacijska mesta za srezove: užički, požeški, ariljski, moravički, crnogorski, račanski i zlatiborski.

0. 10. 1941 U sastavu Užičkog NOP odreda formirana tri bataljona: Užički, Ariljski i Radnički. Pored njih, u sastavu tog odreda postojale čete: četiri račanske, tri požeške, dve zlatiborske, Moravička i Crnogorska.

0. 10. 1941 U slobodnom Užicu (sada: Titovo Užice), održana konferencija Slovenaca prognanih u Srbiju. Data inicijativa za stvaranje Slovenačke čete u okviru Užičkog NOP odreda i u tom smislu izdat proglas.

1. 10. 1941 Povodom oslobođenja Užica (sada: Titovo Užice), Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas narodu okruga užičkog pozivajući ga da obnovi proizvodnju i privredu, prikuplja odeću i obuću za NOP odred i zbija se u jedinstveni front protiv okupatora i domaćih izdajnika.

1. 10. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), počeo da izlazi dnevni list -Vesti-, kao organ Štaba Užičkog NOP odreda. List je bio pod neposrednim rukovodstvom Agitpropa CK KPJ, a izlazio je do 18. oktobra 1941, jer je 19. oktobra početo sa izdavanjem -Borbe-, organa KPJ.

5. 10. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali delove Užičkog NOP odreda u Požezi. Posle borbe, koja je vođena celu predhodnu noć, četnici zaposeli Požegu. Istofi dana Štab Užičkog NOP odreda, da bi izbegao bratoublilačku borbu, sklopio sa četničkom komandom u Požezi sporazum o neometanom prolazu kroz Požegu, slobodnom radu na organizovanju partizana i četnika, slobodi obostrane propagande u duhu borbe protiv neprijatelja i dr.

8. 10. 1941 U Ivanjici četnici Bože Ćosovića -Javorskog- napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda, koja nije prihvatila borbu. Razoružali 20-30 partizana i jednog ubili i zaplenili oko 200 pušaka.

12. 10. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice) Kulturno umetnička grupa (formirana kao umetnička četa) Užičkog NOP odreda priredila kulturno-zabavno veče.

17. 10. 1941 Iz s. Bijelo Brdo (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda proterali italijansku posadu.

18. 10. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda napali četnike u Arilju i posle oštre borbe ponovo zauzeli ovo mesto. Poginulo oko 30 i zarobljeno oko 150 četnika. Istog dana ušli u Ivanjicu, iz koje su četnici pobegli u pravcu Javora.

20. 10. 1941 Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas o neprijateljskoj delatnosti četnika Draže Mihailovića.

25. 10. 1941 U s. Štrpcima (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda napali italijansku posadu. Posle borbe, videvši da se bez velikih gubitaka neprijatelj ne može likvidirati, oni su se povukli. Sutradan su italijanski vojnici, pokupivši mrtve i ranjene, pobegli u Priboj.

28. 10. 1941 Moravička i Ariljska četa Užičkog NOP odreda ponovo zauzele Ivanjicu i odbile protivnapad četnika.

30. 10. 1941 Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

1. 11. 1941 Kod s. Karana (blizu Titovog Užica) delovi Užičkog NOP odreda odbili napad četnika. U borbi zarobljeno oko 70 četnika i 30 ubijeno. Partizani imali 2 lakše ranjena.

1. 11. 1941 Sklopljen sporazum o prekidu oružanih dejstava između četnika Bože -Javorskog- i štaba Ariljskog bataljona Užičkog NOP odreda. Međutim, četnici posle nepunih 6 časova pogazili sporazum i napali partizane.

1. 11. 1941 Kod Požege jedinice Užičkog NOP odreda odbile napad četnika Draže Mihailovića.

2. 11. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali na Užice (sada: Titovo Užice), koje su branili delovi Užičkog NOP odreda. U borbama na Trešnjici delovi Užičkog NOP odreda uspeli su da razbiju četničku grupaciju, odbrane Užice i izbiju pred Požegu.

2. 11. 1941 Četnici Draže Mihailovića napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda u Ivanjici. Posle 12-časovne borbe napad odbijen a četnicima naneti osetni gubici. U toj borbi poginuo i komesar Ariljskog bataljona Stevan Čolović, narodni heroj.

3. 11. 1941 Po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, delovi Užičkog i Čačanskog NOP odreda napali četnike i posle oštre borbe koja je trajala čitav dan, zauzeli Požegu. Među poginulim je i komandant Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda Bogdan Kapelan, narodni heroj.

7. 11. 1941 Kod Užica (sada: Titovo Užice) četnici ponovo napali delove Užičkog NOP odreda. U borbama vođenim do noći 8. novembra četnici razbijeni i gonjeni do Crnokose.

9. 11. 1941 Na Crnokosi delovi Užičkog NOP odreda napali četnike, zauzeli Kosjeriće i s. Ražanu i odbacili četnike ka Ravnoj gori.

13. 11. 1941 Otpočeo napad delova Užičkog NOP odreda na četnike Draže Mihailovića na Ravnoj gori. U borbama vođenim do 20. novembra četnici su bili potpuno razbijeni, zbog čega je Draža Mihailović zamolio prekid vatre i ponudio pregovore, što je VŠ NOP odreda Jugoslavije prihvatio.

15. 11. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda posle jednodnevne borbe protiv četnika zauzele Ljuboviju.

20. 11. 1941 U selima Robajima i Rajkovićima (kod Valjeva) delovi Valjevskog, Užičkog i 2. šumadijskog NOP odreda napali i razbili četnike, zarobivši 80 četnika i zaplenivši 3 mitraljeza, 1 minobacač, 80 pušaka i veću količinu municije.

27. 11. 1941 Kod s. Bačevaca (blizu Valjeva) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije i tenkova, i četnici slomili otpor delova Valjevskog, 2. šumadijskog i Užičkog NOP odreda i odbacili ih ka Bukovima, Tisoviku i Leskovici.

27. 11. 1941 Pred Ljubovijom delovi nemačke 342. pešadijske divizije uz podršku avijacije i tenkova savladali otpor delova Valjevskog, Užičkog i Posavskog NOP odreda i zauzeli Ljuboviju.

28. 11. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Radničkom bataljonu Užičkog NOP odreda, koji je ojačao sa dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda (ukupne jačine 400-450 boraca) i jednim topom 75 mm, da na Kadinjači zatvori pravac Bajina Bašta - Užice (sada: Titovo Užice), uspori napredovanje desne kolone nemačke 342. pešadijske divizije i time stvori vreme za izvlačenje glavnine partizanskih jedinica.

28. 11. 1941 Jedinice nemačke 342. divizije odbacile delove Užičkog NOP odreda sa položaja kod s. Okletac i pred veče zauzeli Bajinu Baštu, s. Kostojeviće i s. Dub.

28. 11. 1941 Na Bukovima i Crnokosi delovi nemačke 342. pešadijske divizije probili odbranu jedinica Užičkog i Posavskog NOP odreda i odbacili ih prema Uzicu (sada: Titovo Užice).

29. 11. 1941 Na Kadinjači (kod Titovog Užica) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije, oko 8 časova napali ojačani Radnički bataljon Užičkog NOP odreda. U borbi vodenoj do popodneva branioci Kadinjače nisu dozvolili neprijatelju da prodre u Užice. Tek kada je izginuo čitav Radnički bataljon, sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovičem, političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem narodnim herojima i komandantom Radničkog bataljona, nemačke jedinice su uspele da pređu preko Kadinjače i istog dana uveče uđu u Užice.

3. 12. 1941 U s. Latvici (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala četnike i oslobodila nekoliko partizana koje su četnici zarobili i osudili na smrt.

4. 12. 1941 Delovi Užičkog NOP odreda i sandžačke partizanske jedinice zauzeli Novu Varoš.

4. 12. 1941 Delovi nemačke 113. pešadijske divizije, posle kraće borbe protiv delova Užičkog i Čačanskog NOP odreda, zauzeli Ivanjicu.

5. 12. 1941 U s. Kaluđerske Bare (na pl. Tari) formiran Račanski bataljon Užičkog NOP odreda.

12. 12. 1941 U s. Dobrači (kod Arilja) delovi Užičkog i Kragujevačkog NOP odreda napali četnike, ubili 12 četnika i zarobili jednog vojvodu.

16. 12. 1941 U s. Lještanskom (kod Bajine Bašte) rukovodstvo Račanskog bataljona Užičkog NOP odreda raspustilo ovaj bataljon i time omogućilo neprijatelju da pojedinačno razoružava borce.

0. 1. 1942 Kod s. Negbine (na pl. Zlatiboru) Užički NOP odred vodio borbe protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

0. 1. 1942 Kosmajski NOP odred i delovi Užičkog i 1. šumadijskog NOP odreda probili se iz Sandžaka u širi rejon Valjeva.

6. 1. 1942 Kod s. Visoke (blizu Titovog Užica) Užički, Čačanski i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv četnika i 6. dobrovoljačkog odreda i naneli im gubitke od 8 mrtvih, 17 ranjenih i 1 (oficira) zarobljenog.

16. 1. 1942 Kod s. Burađe i s. Ojkovice (na pl. Zlatiboru) Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred vodili borbu protiv Požeških nedićevsko-četničkih odreda.

0. 2. 1942 U s. Počuti (kod Valjeva) održano savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca iz zapadne Srbije i Šumadije, na kome je rešeno da se Kosmajski NOP odred uputi na Kosmaj, Posavski u Posavinu, Valjevski sa delovima Mačvanskog u Rađevinu i Suvoborski sa delovima Užičkog i 1. šumađiiskog NOP odreda na prostoriju Suvobor-Maljen, sa zadatkom da dejstvuju u određenim rejonima.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

8. 4. 1944 Kod s. Kaone (blizu Kraljeva), po odluci PK KPJ za Srbiju i GŠ NOV i PO za Srbiju formirani Okružno povereništvo KPJ za okrug užički i Štab Užičkog NOP odreda.

0. 9. 1944 Kod Čajetine obnovljen Užički NOP odred.

14. 10. 1944 Saveznički avioni bombardovali Užice (sada; Titovo Užice), u kome su se nalazile jedinice Užičkog NOP odreda. Poginulo je i ranjeno 10 partizana i građana, a više kuća je porušeno.

15. 10. 1944 U s. Sevojnu (kod Titovog Užica) 1. bataljon 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Užičkog NOP odreda vodili borbu protiv četniks. Poginulo je 20 četnika.

22. 10. 1944 Požegu i Arilje napustile četničke snage, a u ta mesta ušao Užički NOP odred.

3. 12. 1944 Na komunikaciji Požega - Užice (sada: Titovo Užice) - Ljubovija jedinice 45. divizije NOVJ, uz sadejstvo delova Užičkog NOP odreda, ubile 214 nemačkih vojnika i uništile 15 kamiona i 1 automobil.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Užice Četnici u ustanku Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Žene u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 104. lovačka divizija Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 1. proleterska udarna brigada Bitka na Kadinjači Nova Varoš Kosmajski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Valjevski partizanski odred 24. srpska brigada 2. proleterska udarna brigada Srpska državna straža (nedićevci) Politički komesari u NOR-u Operacija Mačva Borbe u Srbiji 1942. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Anđa Ranković Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Kragujevački partizanski odred Valjevo 4. sandžačka udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Operacija Užice 342. pešadijska divizija Dragoljub Draža Mihailović Užička Požega Bolnice u oslobodilačkom ratu Priboj Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Požeški četnički odred Napad četnika na Užice 1941. Ustanak u Slavoniji 1941. Narodni heroji Jugoslavije 2. šumadijski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ Zlatar Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Čačak 45. srpska divizija NOVJ Slavonska Požega Avijacija u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Gornji Milanovac Pljačka u ratu 1. šumadijski partizanski odred Partizanke 37. sandžačka divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Bitka na Jelovoj gori Bitka za Srbiju Luftwaffe u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Borbe na Kosovu i Metohiji Rodoljub Čolaković Štampa u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe za Čačak 1941. Mađarski zločini u Jugoslaviji Ivanjica Dragačevo Italija u drugom svetskom ratu Sjenica Deportacije Slovenaca