🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Valjevski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 10. 1943 U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

28. 4. 1944 Kod s. Lelića i na Crnokosi (blizu Kosjerića) četnički 1. ravnogorski korpus (ojačan sa 20 kamiona nemačke pešadije i nekoliko tenkova), Valjevski korpus, četnička Crnogorska brigada i Sreski odred SDS sreza crnogorskog napali od Požege, s. Miljakovine, Kosjerića i s. Karana na 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ (bez 4. proleterske brigade). Odbivši napad, 2. divizija se probila preko komunikacije Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo i uputila prema s. Vardi.

1. 5. 1944 Na liniji M. Povlen - M. polje - Bele vode i na Čikeru 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ slomila odbranu četničkog Valjevskog korpusa i delova Korpusa Gorske garde, te napala na 1. bataljon 5. puka RZK u -. Mravinjcima, i posle oštre borbe, odbacila ga prema Valjevu. Neprijatelj je imao 67 mrtvih, oko 120 ranjenih i 44 zarobljena. Zaplenjeno je 6. p. mitraljeza, 30 pušaka, 10.000 metaka i dosta drugog materijala. Brigada je imala 5 mrvih i 8 ranjenih. U toj borbi je poginuo i borac 2. proleterske brigade Savo Jovanović Sirogojno, narodni heroj i , V

2. 5. 1944 Na Čikeru i između s. Krstića i s. Vujića (kod Valjeva) 2. proleterska udarna i 3. srpska udarna brigada i 4. bataljon 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, slomili pokušaj četničkog 2. ravnogorskog i Valjevskog korpusa i delova SDS i SDK da se probiju prema s. Crvenom Bregu i s. Mravinjcima.

4. 5. 1944 Na položaju Ravna gora - pl. Maglješ (kod Valjeva) 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad nemačkih vojnika, delova RZK, nedićevaca i četničkog Valjevskog korpusa i sprečila im prodor prema s. Mravinjcima. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ - 3 poginula i 8 ranjenih boraca.

4. 5. 1944 U s. Leskovici i na Kraljevom brdu (blizu Valjeva) 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačke Borbene grupe -Holman- i četničkog Valjevskog korpusa. Izbačeno je iz stroja oko 20 neprijateljskih vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

5. 5. 1944 Na grebenu pl. Maglješa (kod Valjeva) jedinice 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačke borbene grupe -Holman- i četničkog Valjevskog korpusa. Neprijatelj je imao 18 mrtvih i ranjenih, a 4. brigada - 8 ranjenih boraca.

6. 5. 1944 Kod s. Varde (blizu Kosjerića) 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ napali četnički 2. ravnogorski, Oplenački, Zlatiborski, Cerski i Valjevski korpus, nedićevska borbena grupa -Tatalovič- i nemačke borbene grupe -Holman- i -Vajel-. Divizija se, uz gubitke od 8 mrtvih i 5 ranjenih, povukla na pl. Jelovu goru.

10. 5. 1944 Kod s. Kneževića i s. Rudina (blizu Čajetine) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 200 vojnika bugarske 24. pešadijske divizije, pripadnika SDS, četničkog Valjevskog korpusa i delova četničkog Zlatiborskog korpusa. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, povukao u Čajetinu i na komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - s. Ljubiš. Zarobljeno je 8 četnika, a zaplenjene su 3 puške, 2 pištolja i dosta drugog materijala. U 1. krajiškoj brigadi ranjen je 1 borac.

11. 5. 1944 Kod s. Sirogojna, s. Trnave, s. Rožanstva i s. Ljubiša (na komunikaciji Titovo Užice - s. Ljubiš - Kokin Brod) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile petnaestočasovnu borbu protiv četničkog 2. ravnogorskog, Valjevskog i Požeškog korpusa i delova četničkog Korpusa Gorske garde, podržavanih artiljerijom i tenkovima nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao 21 mrtvog, 46 ranjenih i 57 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 60 pušaka, 20.000 metaka, 1 radio-stanica, arhiva četničkog Požeškog korpusa i dosta drugog materijala. Gubici jedinica 5. divizije: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

13. 5. 1944 Kod s. Ljubiša, s. Đedovca, s. Čičkova i s. Brekova (blizu Titovog Užica) jedinice 5. udarne divizije NOVJ napale četnički Oplenački korpus i delove četničkog Požeškog i Valjevskog korpusa. Posle oštre borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao osetne gubitke u mrtvima i ranjenima. Zarobljeno je 12 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza i nekoliko pušaka. Jedinice 5. divizije su imale 6 ranjenih boraca. 

6. 8. 1944 Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

7. 8. 1944 Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

9. 9. 1944 Na liniji Jelova gora - s. Karan - Kosjerići - s. Varda - Crni vrh jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ počele opšti napad na Užički, Čačanski, Požeški, Šumadijski, Smederevski i Valjevski četnički korpus. U žestokim borbama četnici su razbijeni i prisiljeni da se u neredu povuku prema pl. Suvoboru i pl. Maljenu.

10. 9. 1944 Kod s. Ražane i s. Ljubenića i na prostoriji s. Rosići - s. Skakavci (blizu Kosjerića) 1. proleterska udarna divizija i 3. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- napale četnički Valjevski korpus i odbacile ga preko s. Divčibara u pravcu Valjeva. Kod s. Ljubenića neprijatelj je imao 25 mrtvih, 30 ranjenih i 27 zarobljenih a kod s. Skakavaca 8 zarobljenih.

16. 9. 1944 Kod s. Jasike i s. Zabrdice (blizu Valjeva) delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ odbili pokušaj četničkog Valjevskog korpusa da se probije u Valjevo.

18. 9. 1944 Posle četvorodnevnih borbi jedinice 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ oslobodile Valjevo, koje su branili 2. bataljon nemačkog 2. policijskog puka, 4. puk SDK, delovi SDS i četnici Valjevskog korpusa. U tim borbama je, između ostalih, poginuo komandir voda 1. proleterske (ličke) NOU brigade Bogdan Bolta, narodni heroj.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ 1. šumadijska brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Cerski korpus JVuO Zlatiborski korpus JVuO 1. proleterska divizija NOVJ Užička Požega Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Smederevo 2. ravnogorski korpus 1. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Kosmajski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Korpus Gorske garde Bitka za Srbiju 1. šumadijski partizanski odred Operativna grupa divizija Bitka na Jelovoj gori Užice 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1943. 1. proleterski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Avalski korpus JVuO Narodni heroji Jugoslavije 2. proleterska divizija NOVJ Požeški korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Crnogorska četnička brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Smederevski korpus JVuO 1. sremski partizanski odred 3. srpska udarna brigada Rudnički korpus JVuO 1. ravnogorski korpus Brus Valjevo Dragoljub Draža Mihailović