🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Valjevski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 64 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

25. 6. 1941 Na sastanku OK KPJ za Valjevo doneta odluka o formiranju Valjevskog NOP odreda i određen Štab odreda.

27. 6. 1941 U s. Bujačiću (kod Valjeva) formirana Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda.

0. 7. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Valjevskog NOP odreda da stupi u vezu sa četnicima Draže Mihailovića i učini da dođe do sporazuma o saradnji u borbi protiv okupatora. Pokušaji Štaba Valjevskog NOP odreda ostali su bez rezultata.

7. 7. 1941 U Beloj Crkvi Rađevska partizanska četa Valjevskog NOP odreda, pod rukovodstvom komandira Žikice Jovanovića Spanca, likvidirala kvislinšku žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Srbije.]

11. 7. 1941 U šumi kod s. Jautine (blizu Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali 12 nemačkih vojnika.

13. 7. 1941 U s. Dračiću (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali žandarme.

19. 7. 1941 Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala na Pecku, razoružala 4 žandarma i iz zatvora oslobodila zatvorenike.

21. 7. 1941 Valjevski NOP odred napao na Valjevsku Kamenicu, spalio arhive Sreskog načelstva i Poreske uprave, ranio komandira žand. stanice.

25. 7. 1941 Na putu Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo delovi Valjevskog NOP odreda iz zasede napali 2 nemačka policajca - 1 ubili i 1 zarobili.

25. 7. 1941 U s. Brankovim (kod Valjeva), delovi Valjevskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

30. 7. 1941 Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala Kamenicu i posle kraće borbe razoružala žandarme.

0. 8. 1941 Valjevski NOP odred formirao Rađevski, Podgorski i Kolubarski bataljon.

0. 8. 1941 U s. Planinici (kod Mionice) četnici, pod rukovodstvom Draže Mihailovića, mučki napali jedan vod Valjevskog NOP odreda, ubili dva, ranili nekoliko a zarobili više partizana.

0. 8. 1941 GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Podrinskom, Valjevskom i Posavskom NOP odredu da, u cilju stvaranja slobodne teritorije, napadnu i oslobode: Krupanj, Stolice, Banju Koviljaču, Loznicu i Bogatić.

6. 8. 1941 Na putu Krupanj-Loznica delovi Valjevskog NOP odreda srušili most.

8. 8. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda napali i zauzeli Ljig, razoružali 9 žandarma i spalili opštinsku arhivu.

9. 8. 1941 Na putu Loznica-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda presekli tt stubove.

10. 8. 1941 Na putu Valjevo-Zavlaka delovi Valjevskog NOP odreda pokidali tt veze.

13. 8. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemačku posadu Krupnja i naneli joj gubitke.

14. 8. 1941 Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala Lajkovac, koga je branilo 100 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Ložionica i ž. st. su onesposobljene. Poginulo je 20 nemačkih vojnika a četa je imala 7 ranjenih i 1 poginulog borca.

16. 8. 1941 U s. Beloj Crkvi (kod Krupnja) Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (30 vojnika) i prinudila je da se povuče. Zaplenila 27 pušaka i 1 mitraljez.

27. 8. 1941 Između ž. st. Divci i Iverak (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda porušili prugu.

28. 8. 1941 Kod s. Ljuboviđe (između Pecke i Ljubovije) delovi Valjevskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli gubitke.

30. 8. 1941 U rejonu s. Crnjelova (kod Bijeljine) jače ustaško-domobranske snage napale Bijeijinski NOP odred Podštaba Majevica. Odred se manjim delom održao u šumama uza Savu, dok se njegova glavnina 1. septembra prebacila preko r. Drine u Srbiju, gde je ušla u sastav Valjevskog NOP odreda (pod nazivom: Bijeljinska četa).

30. 8. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja) Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu (40 vojnika) zarobila 11 vojnika a ostale prinudila da se povuku u Krupanj.

0. 9. 1941 Valjevski NOP odred uputio poziv ženama Valjeva i okoline da borcima na frontu pruže pomoć u odeći i obući i da svoje sinove šalju u NOP odrede.

3. 9. 1941 Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

4. 9. 1941 Valjevski NOP odred uputio proglas ženama Valjeva i okoline da pruže pomoć borcima na frontu.

6. 9. 1941 U Ljuboviji delovi Valjevskog NOP odreda razoružali finanse.

7. 9. 1941 Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda ušla u Ljig i održala zbor na kome je formiran gradski NO odbor.

10. 9. 1941 Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala nemačku posadu u Ljigu, razbila je i primorala na povlačenje ka Mionici. Nemački vojnici su pretrpeli gubitke od oko 30 mrtvih i 60 ranjenih, a partizani - 7 mrtvih i 13 ranjenih.

11. 9. 1941 U Ljigu Valjevski NOP odred vodio borbu protiv preko 100 nemačkih vojnika, kojima je kao pojačanje stiglo još oko 300. Poginula su 63 a ranjeno 10 nemačkih vojnika, dok je Odred imao 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

21. 9. 1941 U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

22. 9. 1941 Jedinice Podrinskog, Valjevskog i Posavskog NOP odreda u 23 časa obnovile napad na Šabac i prodrle do centra grada, odakle su sutradan, protivnapadom svežih snaga nemačke 342. pešadijske divizije, odbačene na polazne položaje.

30. 9. 1941 Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

4. 10. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda napali nemački garnizon u Prnjavoru (kod Lajkovca) i izbacili iz stroja oko 70 nemačkih vojnika.

11. 10. 1941 Delovi nemačkog 125. pešadijskog puka, posle ogorčene borbe protiv 1. i 3. partizanskog bataljona Posavskog NOP odreda, zauzeli Ub. Bataljoni Posavskog NOP odreda se povukli na teren Valjevskog NOP odreda.

13. 10. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda odbacili đelove nemačke 342. divizije iz rejona Cigankulje i Mićanavskog brda ka selu Dragincu, naneli im gubitke od 4 mrtva i 19 ranjenih i uništili 1 tenk.

14. 10. 1941 Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

20. 10. 1941 Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

22. 10. 1941 Kod s. Mojkovca (blizu Krupnja) delovi nemačke 342. pešadijske divizije savladali otpor delova Valjevskog NOP odreda.

24. 10. 1941 Pod pritiskom delova nemačkog 699. pešadijskog puka, delovi Valjevskog NOP odreda napustili Pecku, u koju su ušli delovi nemačkog 699. pešadijskog puka i uveče se spojili sa nemačkom 704. pešadijskom divizijom u Valjevu.

30. 10. 1941 Delovi Valjevskog i Užičkog NOP odreda sprečili pokušaj delova nemačke 342. pešadijske divizije da se iz Valjeva probiju ka Kosjerićima i Užicu (sada: Titovo Užice) i odbacili ih ka Valjevu. Pri tome uništena 2 tenka i oko 300 nemačkih vojnika izbačeno iz stroja.

5. 11. 1941 Kod sela Zavlaka, Kamenice, Koceljeva i Gole Glave delovi nemačke 342. pešadijske divizije, posle oštrih borbi, potisnuli glavninu Posavskog i Valjevskog NOP odreda iz Tamnave na levu obalu r. Jadra.

20. 12. 1941 U Brezovicama (kod Krupnja) Valjevski NOP odred, u borbi protiv nemačkih vojnika i nedićevaca ubio 22 i ranio 12 neprijateljskih vojnika.

0. 1. 1942 Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

12. 1. 1942 Valjevski NOP odred sukobio se sa četnicima kod s. Ba i s. Planinice (blizu Mionice) i naneo im gubitke od 2 mrtva.

14. 1. 1942 U s. Komiriću (kod Krupnja), u borbi protiv četnika poginuo zamenik komandanta Rađevskog bataljona Valjevskog NOP odreda Živan Marković Žića, narodni heroj.

15. 1. 1942 Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

16. 2. 1942 Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

5. 3. 1942 Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

15. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada da prihvati jedan deo Valjevskog NOP odreda koji se probijao ka istočnoj Bosni, da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda i da se poveže sa svima jedinicama na prostoriji na kojoj dejstvu je.

22. 5. 1942 Na glavnom trgu u Valjevu obešen komandant Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda Stjepan (Stevo) Filipović, narodni heroj. Dok su mu nemački okupatori stavljali omču na vrat, on je podigao pesnice i uzviknuo: -Živela komunistička partija! Živela sloboda!-.

8. 3. 1943 U s. Bosuti (kod Aranđelovca), od boraca 1. šumadijskog NOP odreda, formiran Valjevski NOP odred (nazivan i Suvoborskim), jačine 40 boraca, i upućen u širi rejon Valjeva.

15. 3. 1943 U s. Osečenici (kod Mionice) Valjevski NOP odred demolirao opštinsku zgradu i spalio arhivu.

17. 3. 1943 U s. Dučiću i s. G. Toplici (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinske arhive.

21. 3. 1943 U s. Krčmaru (kod Mionice) Valjevski NOP odred spalio opštinsku arhivu.

1. 4. 1943 Kod s. Lajkovca (blizu Mionice) četnici napali Valjevski NOP odred i naneli mu gubitke od 2 mrtva.

22. 4. 1943 Valjevski NOP odred pokidao tt linije, razrušio skretnice i prugu i demolirao ž. st. Nakučani i ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

2. 5. 1943 Na pl. Bukulji održano vojno-političko savetovanje GŠ NOV i PO za Srbiju sa štabovima 1. šumadijskog, Valjevskog i čačanskog NOP odreda. Odlučeno je da se od Kosmajske čete 1. šumadijskog NOP odreda formira poseban Kosmajski NOP odred, a da se u šumadijskom NOP odredu formiraju dve čete - Kačerska i Rudnička.

13. 5. 1943 U Lazarevcu Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda napali odred SDS i stanicu poljske straže. Posle 2 i po časa borbe, zbog snažnog otpora neprijatelja, jedinice NOVJ su se povukle ka Stubličkom visu, pošto su prethodno porušile ž. stanicu, demolirale poštu i prekinule tt linije sa Aranđelovcem. Ubijena su 3 vojnika SDS, dok su jedinice NOVJ imale 1 mrtvog i 3 ranjena.

16. 5. 1943 U s. Latkoviću (na pruzi Lajkovac-Ljig) Valjevski NOP odred i Kačerska četa 1. šumadijskog NOP odreda zapalili ž. stanicu, 2 magacina i 2 teretna vagona i posekli više tt stubova.

6. 6. 1943 Kod s. Liplja (blizu Mionice) Valjevski NOP odred se sukobio sa četnicima i ubio 4, a ranio 6 četnika.

28. 6. 1943 Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog, Valjevskog i Kosmajskog NOP odreda, formiran 1. šumadijski udarni NOP bataljon.

Dokumenti

Proglas Valjevskog NOP odreda od septembra 1941 god. ženama Valjeva i okoline za pomoć borcima na frontu

Izveštaj Valjevskog žandarmerijskog odreda od 13. septembra 1941. Predsedništvu vlade o sukobu s partizanima u selu Meljaku i o držanju naroda prema Nedićevoj vojsci

Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu

Izveštaj Novog vremena od 16 novembra 1941 god. o borbi Nedićevih odreda protiv delova Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda

Izveštaj sekretara partijske ćelije Druge podgorske čete valjevskog NOP odreda od 17. decembra 1941. o radu ćelije od 1. do 15. oktobra

Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 13. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu grupe, stanju u Valjevskom NOP odredu i situaciji na prostoriji Rogatica – Han-Pijesak – Stari Brod

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za prihvat jednog dela Valjevskog partizanskog odreda koji se probijao ka Istočnoj Bosni, stvaranje dobrovoljačkih odreda i postavljanje zaseda na komunikacijama

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između žandarma i delova Valjevskog NOP odreda

Saopštenje okružnog načelnika Valjevo od 27 marta 1942 god. o streljanju partizana u Valjevu, Ubu i Obrenovcu

Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20 maja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941 do maja 1942 godine

Izveštaj instruktora Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 20. maja 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partijske organizacije i Valjevskog NOP odreda od avgusta 1941. do maja 1942. godine

Izveštagj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 20 oktobra 1942 god. o akcijama Jablaničkog i Valjevskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 24. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji, jačini i dejstvima Valjevskog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Zarobljenici u ratu Mojkovac Josip Broz Tito Šabac Operacija Trio Ustanak u NDH Glavni štab Srbije Streljanja u oslobodilačkom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Suvoborski partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Borbe u Srbiji 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Vlado Zečević Krupanj Valjevo Aprilski rat Ranjenici u ratu Četnici u ustanku Loznica Saradnja četnika sa okupatorom Obrenovac Bolnice u oslobodilačkom ratu Operacija Užice Užice Deca u ratu Kosta Pećanac Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Srbiji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Han Pjesak Dragoljub Draža Mihailović Bitka za Šabac 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Srbiji 1941. Vrhovni štab NOVJ Jablanički partizanski odred Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bitka za Loznicu 1941. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Vešanja u Valjevu 1942. 714. pešadijska divizija Gornji Milanovac Cerski četnički odred Srpska državna straža (nedićevci) Kosmajski partizanski odred Bijeljina Narodni heroji Jugoslavije 704. pešadijska divizija Operacija Mačva Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Stjepan Filipović Aranđelovac Borbe u Srbiji 1942. Lazarevac Mačvanski partizanski odred Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 342. pešadijska divizija Ratko Martinović Kurirska služba u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. šumadijski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu