🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Valpovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

20. 9. 1941 U s. Satnici (kod Valpova) održana sreska partijska konferencija za srez Valpovo.

6. 3. 1945 Kod Valpova nemačka 11. vazduhoplovno-poljska divizija, i pored žilavog otpora jedinica 16. udarne divizije JA, forsirala r. Dravu i obrazovala uži mostobran, a potom zauzela s. Novi Bezdan i s. Bolman (kod Belog Manastira). Istovremeno su kod D. Miholjca, na odseku bugarske 1. armije, r. Dravu forsirale nemačka 104. lovačka i 297. pešadijska divizija.

22. 3. 1945 Jedinice 12. udarnog korpusa 3. armije JA završile likvidaciju nemačkog mostobrana severno od Valpova i izbile na levu obalu r. Drave.

24. 3. 1945 Komandanti 3, armije i 12. udarnog korpusa JA telegramom izvestili vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita da je likvidiran neprijateljski mostobran na r. Dravi severno od Valpova.

11. 4. 1945 Kod s. Narde, s. Josipovca, s. Kravice, s. Sarvaša i s. Dalja prvi ešeloni divizija 3. armije JA odbacili delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, forsirali r. Dravu i učvrstili uži mostobran. Sutradan su 16. udarna i 36. udarna divizija JA oslobodile Valpovo i proširile mostobran do linije r. Drava - s. Gat - s. Veliškovci - s. Vinogradci - r. Karašica (do ušća u Dravu).

14. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

Dokumenti

Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juli 1943. godine, ističući da se djelatnost Skupine uglavnom svodila na zbrinjavanje izbjeglica, a opasnost od jedinica NOV se povećala i proširila na kotare Donji Miholjac i Valpovo, pa se sada 75% okruga nalazi pod kontrolom jedinica NOV. Moral Skupine je potpuno poljuljan, jer nema nikakve oružane zaštite, a i Hrvati već surađuju s NOV

Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu o teškoćama oko prodaje globala hrane u korist NDH na području kotara Valpovo

Izvod iz izvještaja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH Ministarstva unutarnjih poslova o političkim prilikama na kotaru Valpovo. Žali se na težak položaj ustaškog pokreta jer su viđeniji vođe HSS-a pristupili NOP-u a inteligencija se otvoreno izjašnjava protiv ustaške vlasti, pa predlaže oštriji kurs

Zajedničko naređenje Vrhovnog komandanta JA i komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije štabovima 3. armije JA, 57. armije CA i 1. bugarske armije za raspored jedinica po ovlađivanju mostobranom severno od Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 10. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija 3. jugoslovenskoj armiji u borbama na valpovačkom mostobranu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na valpovačkom i donjomiholjačkom mostobranu

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na isremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 17. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana Valpovo

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova d Donjeg Miholjca

Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 20. marta 1945. komandantu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava avijacije na mostobranu kod Valpova

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

Naredba Štaba 3. jugoslovenske armije kojom se pohvaljuje Grupa vazduhoplovnih divizija za uspešno sadejstvo s kopnenim snagama na mostobranu kod Valpova od 6. do 22. marta 1945. godine

Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 24. marta 1945. Operativnom štabu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava i saradnji avijacije i pešadije na mostobranu kod Valpova

Zapovest Štaba 3. jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o podršci u proboju linije fronta Valpovo - Osijek

Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 14. aprila 1945. o dejstvima u Sretnu, kod Valpova i u širem rejonu Rijeke

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatska seljačka stranka 297. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Borbe u Hrvatskoj 1945. Josip Broz Tito Sremski front Borbe u Srbiji 1945. Županja 3. ukrajinski front Crvene armije Vrhovna komanda Vermahta 12. vojvođanski korpus NOVJ Crvena armija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Rijeka Zagreb 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Vukovar Vinkovci Borbe u Hrvatskoj 1943. Komandant Jugoistoka Borbe u Slavoniji 1945. Ustanak u Slavoniji 1941. Beli Manastir Našice Brčko Završne operacije u Jugoslaviji 104. lovačka divizija Donji Miholjac Osijek Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Sremu 1945. 36. vojvođanska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ