🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Varaždin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 225 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

28. 6. 1941 U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

8. 7. 1941 Ustaše izvele iz Lepoglavskog logora narodnog heroja Lovra Šperca Renka i streljale ga u blizini Varaždina.

0. 8. 1941 U okolini Varaždina formirana prva partizanska grupa.

0. 3. 1942 Na Kalniku, odlukom OK KPH za Varaždin, od boraca varaždinskog i bjelovarskog okruga formirana Kalnička partizanska četa.

0. 4. 1942 Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), opkoljena od ustaša, pa da im ne bi pala živa u ruke, ubila se Marija Vidović Abesinka, narodni heroj.

12. 4. 1942 Prvi vod Kalničke čete savladao ustašku posadu u s. Trnovcu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zatim razoružao vojničku stražu koja je čuvala most na potoku Plitvici (kod Varaždina).

13. 4. 1942 Prvi vod Kalničke partizanske čete savladao ustašku posadu u s. Jalžabetu (kod Varaždina) i zauzeo mesto, zaplenivši 9 pušaka, 6 pištolja, 1 radio-aparat i oko 10.000 kg žita. Posle toga je održan miting kome je prisustvovalo celokupno stanovništvo tog sela.

29. 4. 1942 Kod s. Jalkovca (blizu Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo sekretar OK KPH Varaždina Florijan Bobić, narodni heroj.

23. 8. 1942 Partizanske grupe u Hrvatskom zagorju porušile železničku prugu Zagreb-Varaždin na 2 mesta i uništile 2 lokomotive i 4 vagona.

22. 10. 1942 Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

5. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. M. Martijanecu (između Varaždina i Luđbrega), porušili prugu i uređaje na ž. st., zapalili mlin i nekoliko baraka i zarobili 67 domobrana i 2 ustaše.

6. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

2. 4. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

7. 4. 1943 Prvi bataljon Kalničkog NOP odreda uništio postrojenja rudnika uglja Ladanje (kod Varaždina) i zarobio 20 domobrana.

8. 5. 1943 U rudniku uglja Sv. Marija (kod s. Završja, blizu Varaždina) jednice Kalničkog NOP odreda uništile postrojenja.

27. 5. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Konjšćina (na pruzi Zagreb-Varaždin) i zarobile 8 domobrana.

7. 7. 1943 U s. Jalkovcu (kod Varaždina) Kalničkom NOP odredu predao se bez borbe domobranski artiljerijski divizion od 150 domobrana i 5 oficira. Evakuisane su 2 haubice i uništeno je 6 haubica.

23. 7. 1943 U s. Ivancu (kod Varaždina), prilikom napada neprijateljske avijacije, poginuo komandant 3. bataljona Kalničkog NOP odreda Nikola Severović, narodni heroj.

0. 9. 1943 U s. Maruševcu (kod Varaždina), u borbi protiv ustaša, poginuo član OK KPH za Varaždin Antun Blažić, narodni heroj.

15. 9. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) 3. bataljon NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napao posadu i zarobio 71 domobrana iz domobranskog 14. puka, 18 žandarma i 1 ustašu.

20. 9. 1943 Iz Varaždina prešla na oslobođenu teritoriju četa od 110 domobrana sa 1 oficirom i predala se jedinicama NO brigade -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

3. 10. 1943 Ludbreg zauzela 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ pošto je slomila otpor 2. bataljona domobranskog 2. regrutnog puka i čete nemačkih vojnika. Zarobljeno je oko 400 neprijateljskih vojnika i 12 oficira dok je poginulo i ranjeno oko 70. Brigada je imala 11 mrtvih i 38 ranjenih. Istovremeno je NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske u teškim borbama protiv delova Pavelićeve gardijske brigade, koji su, podržavani avijacijom, pošli iz Varaždina u pomoć napadnutoj posadi, pretrpela gubitke od 03 mrtva, 20 ranjenih i 10 nestalih.

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

0. 11. 1943 Na okružnoj konferenciji delegata SNO odbora okruga Varaždin izabran Okružni NO odbor.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

6. 12. 1943 U s. Šandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

29. 12. 1943 U blizini s. Varaždinbrega (kod Varaždina) jedinice NOU brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ napale četu ustaša Pavelićeve gardijske brigade i nanele joj gubitke od 4 mrtva, 11 ranjenih i 3 nestala. Brigada je imala 3 mrtva i 13 ranjenih.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

23. 4. 1944 Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

24. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 1, udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ. Posle dvodnevnih borbi i nekoliko uzastopnih napada, ustaše i domobrani su odbačeni u pravcu Varaždina.

27. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

4. 5. 1944 Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

16. 6. 1944 Na r. Dravi kod s. Otoka (blizu Preloga), pri odlasku s Kalnika u Međumurje, u borbi protiv ustaša poginuo član OK KPH za Varaždin Marko Kovač, narodni heroj.

16. 7. 1944 Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

2. 9. 1944 Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

4. 9. 1944 Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

8. 9. 1944 Između s. Zaprešića i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku srušili most i oštetili prugu na 66 mesta.

27. 9. 1944 Kod ž. st. V. Trgovište (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 6 vagona.

30. 9. 1944 Kod ž. st. Zabok (na pruzi Zagreb Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 3 i oštetivši 2 vagona.

7. 10. 1944 Kod s. V. Trgovišta delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 14 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Varaždin. Saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra.

15. 10. 1944 Kod s. Varaždinbrega i s. Lužana oko 400 ustaša i domobrana iz Varaždina napalo 2. i 3. bataljon 1. zagorske NO brigade. Napad je odbijen.

5. 4. 1945 Nastupajući prema Čakovcu i Varaždinu, bugarska 16. pešadijska divizija dostigla liniju s. Pribislavec - s. V. Štefanec - severni deo s. Orehovice. Istog dana je 47. pešadijski puk bugarske 10. pešadijske divizije zauzeo s. Orehovicu.

0. 5. 1945 Po naređenju Štaba 10. korpusa JA formirana Komanda varaždinskog vojnog područja.

6. 5. 1945 Jedinice 51. udarne i 36. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe oslobodile Ludbreg i nastavile gonjenje delova nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije u pravcu Varaždina.

8. 5. 1945 Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

8. 5. 1945 Na putu Zagreb - s. Sesvete - Varaždin jedinice 1. proleterske uda.ne divizije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sv. Ivana Zelinu i s. Biškupec i prinudile neprijatelja na povlačenje prema D. Stubici. Zaplenjeno je više motornih vozila i raznog oružja, 30 minobacača, 1 radio-stanica i 2 magacina sa raznim materijalom.

10. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 3. armije JA koje su posle višednevnih upornih borbi slomile otpor nemačkih snaga i oslobodile Bjelovar, Koprivnicu, Križevce, Varaždin, Ptuj, Krapinu i druga mesta.

Dokumenti

Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin

Obavijest Predstojništva gradskog redarstva u Varaždinu Ustaškom stožeru Varaždin o šest osoba koje se nalaze zatvorene kod gradskog redarstva a spadaju u nadležnost ustaškog stožera

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

Pet letaka koje su borci Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe dijelili u Velikom Trojstvu u vrijeme napada na željezničku stanicu noću 5-6. rujna 1941. godine

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministru domobranstva NDH o situaciji u Međimurju

Letci koje su borci Bjelovarsko-varaždinskog partizanske grupe dijelili u selu Orovcu, kod Bjelovara 11. rujna 1941. godine

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva - glavnom stožeru o napadima na 25. satniju ustaške vojnice kod sela Beretinec

Izvještaj oružničke postaje Varaždin Kotarskoj oblasti Varaždin o pisanju komunističkih parola i znakova u selima Vidovcu, Nedeljancu, Majerju i Sračinecu

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva NDH o pojavi komunističkih letaka na području grada i okoline

Iz izvještaja Kotarske oblasti za kotareve Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje, o političkim prilikama u Međimurju u toku prosinca 1941. godine

Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen

Župska redarstvena oblast u Varaždinu naređuje Kotarskoj oblasti Čakovec-Prelog raspis potrage za Borkom Joakimom zbog širenja promičbe među radništvom protiv polaženja na vojnu vježbu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast od 24. marta 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija u zagrebačkom, krapinskom i varaždinskom okrugu

Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci

Izvještaj člana Povjerenstva CK KPH za Zagrebačku oblast od 27 travnja 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno-političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu

Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica

Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne

Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika u Poznanovcu

Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika i komunista u Poznanovcu

Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o sukobu s partizanima kod Mihovljana i akcijama poslije toga

Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine

Izvještaj Štaba partizanskih jedinica Hrvatskog Zagorja od 18 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog. Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga

Obračun Okružnog komiteta KPH Varaždin upućen Povjerenstvu CK KPH Zagreb o primljenom i izdatom novcu OK-? u II, III, IV, V i VI mjesecu 1942. godine te tabelarni izvještaj za lipanj 1942. godine

Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze

Iz izvještaja Zapovjedništva mjesta Varaždin zapovjedniku Prvog domobranskog zbora NDH o mađarskom teroru u Međimuiju

Pismo Povjerenstva Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu upućeno Mjesnom komitetu KPH Čakovec kojim zahtijeva njegovo puno angažiranje u radu, podatke o ranijim vezama s OK KPH Varaždin, organizacionom stanju i da dostavi izvještaj o dosadašnjem radu

Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine

Izvještaj Prve oružničke pukovnije od 13 srpnja 1942 god o akcijama partizana na području Ogulina, Petrinje, Bjelovara, Zagreba i Varaždina

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije NOP-a u pojedinim kotarima okruga

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom radu na području okruga u drugoj polovini kolovoza 1942. godine

Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske

Naređenje Dragutina Sailia, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Petru Biskupu da nastavi s povezivanjem i prikupljanjem kalničkih partizana, da ostane u vezi s OK KPH Varaždin i da Lazo Vračarić ne može imati nikakav komandni položaj u desetini ili vodu

Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Varaždin u kojem se traži nastavak rada s rudarima i predlaže uspostava izravne veze s Međimurjem

Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda

Izvještaj Jure Pukleka, organizacionog sekretara OK KPH Varaždin Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? gubitku veza sa svima osim s četom Žumberačkog NOP odreda upućenom iz Žumberka preko Hrvatskog zagorja na Kalnik

Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Glavnom stožeru ministarstva domobranstva NDH o sastanku s mađarskim vlastima u vezi međusobne suradnje na suzbijanju partizanske aktivnosti

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu partijskih organizacija, na području okruga Varaždin

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o započetoj neprijateljskoj ofenzivi zbog čega nije mogao biti održan plenum Okružnoga komiteta

Iz izvještaja Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske i drugih masovnih antifašističkih organizacija u Zagrebu, kao i o radu partijskih organizacija u varaždinskome, bjelovarskome i čazmanskom okrugu, te o radu obavještajne službe u Zagrebu

Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu u kojem javlja o uspostavljenoj vezi s Partijom u Mađarskoj

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i radu Partije i SKOJ-a u Međimurju i na području varaždinskog okruga

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara

Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o komunističkoj propagandi na području Varaždina i u Zagrebu

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju u okrugu ..

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana u okolici sela Prkosa te o hapšenju 33 osobe u Varaždinu radi komunizma

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu

Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o istrazi protiv grupe komunista u Varaždinu, kretanju i akcijama partizana na ludbreškom kotaru i širenju letaka u zlatarskom kotaru

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene radi komunizma

Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici

Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin

Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

Dnevni izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu u Zagrebu i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Konjšćina

Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin narodu Međimurja u vezi s dvogodišnjicom madžarske okupacije Međimurja, s pozivom za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o čišćenju Ivanščice od partizana te o hapšenju Ivana Hercega i Ivana Telebara

Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana 30. travnja i 1. svibnja 1943. godine

Dopis Župske redarstvene oblasti Varaždin Gradskom poglavarstvu Varaždin o otpremanju 53 varaždinska Židova u Zagreb te o zahtjevu za hitnim određivanjem povjerenstva za upravu njihovom imovinom

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina

Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine

Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Klanjec Ustaškome stožeru Varaždin o hapšenju u Mihanovićevu Dolu kraj Klanjca

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanjima partizana na teritoriju župske oblasti

Molba Dragutina Petkovića, gradskoga namještenika, Gradskome poglavarstvu Varaždin koji kao voditelj poslova likvidacije židovske pokretne imovine moli povišenje plaće

Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o općim političkim prilikama na području varaždinskoga kotara od 15. do 30. svibnja 1943. godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin, Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarima Novi Marof i Zlatar

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o situaciji na području krapinskoga i ludbreškoga kotara

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizanskih jedinica 9. i 10. lipnja 1943. godine

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana na pruzi Varaždin — Zagreb, na Breznički Hum i Gornju Rijeku

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o zbivanjima na području zapovjedništva od 18 — 22. lipnja 1943. godine

Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o političkim prilikama od 16 — 30. lipnja 1943. godine, te o drugim pitanjima u kotaru

Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin hrvatskom i srpskom narodu na području Kalnika, Bilo-gore i Hrvatskog zagorja o potrebi očuvanja žetve i o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama i kretanju partizana od 3 — 7. srpnja 1943. godine

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o napadu partizana na »Topnički sklop« u Jalkovcu

Sombathelj 9. jul 1943. Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o napadu partizana u rejonu Varaždina

Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o bombardiranju mjesta Zajezde od strane Nijemaca u kojemu su se nalazili partizani

Proglas Tehnike AGITPROP-a Okružnoga komiteta KPH Varaždin o zauzeću kaznionice u Lepoglavi i oslobađanju političkih zatvorenika

Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje Varaždin o uništenju tajnih spisa u državnim uredima zbog ugroženosti od partizana

Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o uništavanju vršalica od strane partizana na području kotara

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o provalama u partijskim organizacijama i tehnici Okružnoga komiteta

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatska seljačka stranka Raduč Slavonski Brod SKOJ Novska Našice Sisak Karlovac Zagreb Ogulin Glavni štab Hrvatske Pregrada Ivanec Partizanska avijacija Šibenik Zagrebački partizanski odred Pavelićeva gardijska brigada Narodno oslobodilački odbori Avijacija u oslobodilačkom ratu Zaprešić 32. zagorska divizija NOVJ Lepoglava Krapina Čakovec Diverzije u oslobodilačkom ratu AFŽ Knin Dezerteri u ratu Borbe u Slavoniji 1944. Daruvar 10. zagrebački korpus NOVJ Ante Pavelić Jastrebarsko Borbe u Hrvatskoj 1942. Čazma Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Otočac Omladina u ratu Kalnički partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Sremu 1943. Mađarska u drugom svetskom ratu USAOH Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Petrinja Virovitica Završne operacije u Jugoslaviji Slavonska Požega Borbe u Lici 1944. Kutina Narodni heroji Jugoslavije Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1943. Ivanić-Grad 28. slavonska divizija NOVJ Udarna brigada Braća Radić Novi Marof Gospić Borbe u Hrvatskoj 1945. Križevci Komunistička partija Hrvatske Poglavnikov tjelesni zdrug Logor Lepoglava Prelog Hrvatska brigada Matija Gubec Ludbreg Sinj Kurirska služba u ratu Hrvatsko domobranstvo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. 17. slavonska udarna brigada 3. diverzantski odred NOVH Drniš