🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Velenje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

16. 2. 1944 Na položajima s. Sedanik - s. Brdca - s. Sv. Jošt (kod Velenja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačkih jedinica koje su ih okružile na pl. Paškom kozjaku.

19. 2. 1944 Na položajima kod s. Brdca (blizu Velenja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga. Uveče se, preko železničke pruge i r. Pake, južno od pl. Stropnika, probila u s. Plešivec (kod Velenja). Ovde su je ponovo okružile jaka nemačke snage.

21. 2. 1944 Na položajima Rodoslovnik-Jager (kod Velenja) 14. divizija NOVJ vodila žestoke borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen, 19. SS policijskog i 139. brdskog lovačkog puka. Divizija je protivnapadima odbila sedam neprijateljskih juriša, a uveče je izvršila pokret preko Plešivca i Krejdera, te sutradan, posle razbijanja jake neprijateljske zasede u s. Ravnama, izbila u rejon s. Bele Vode (kod Šoštanja).

25. 4. 1944 Nemačke jedinice iz s. Doliča i s. Mislinje (kod Slovenj-Gradeca) napale na jedinice 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ na položajima s. Št. Vid - s. Sv. Rupert (kod Velenja). Posle oštre borbe i energičnog juriša slovenačka brigada je odbacila neprijatelja u s. Mislinju, nanevši mu gubitke od 15 mrtvih.

30. 4. 1944 U cilju obezbeđenja 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič-, 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemački garnizon Šoštanj, te vodila višečasovnu borbu s nemačkim snagama koje su nastojale da iz Šoštanja prodru u pomoć napadnutoj posadi u Velenju.

1. 5. 1944 Trinaesta slovenačka brigada -Mirko Bračiča 14. divizije NOVJ napala nemačko uporište i rudnik uglja Velenje. U toku borbi ona je uništila sva spoljna rudnička postrojenja (separaciju, ulazni rov, magacine i radionice), ali samo uporište nije mogla savladati zbog fortifikacijskog uređenja. Za to vreme je glavnina 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale u pomoć napadnutom uporištu.

23. 5. 1944 Kod s. Plešiveca (blizu Velenja) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv jakih nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Št. Vida i s. Cirkovaca. Brigada se zatim, da bi zaštitila nenaoružane borce, prebacila na pl. Razbor (kod Šoštanja).

16. 8. 1944 Kod s. Paške Vasi (blizu Velenja) 3. bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ uništio teretni voz s materijalom za opravku tunela kod s. Hude Luknje, kojom prilikom je poginulo 86 nemačkih vojnika i radnika.

24. 1. 1945 U rejonu s. Klašnik - Metulov vrh - s. Jesenjak 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ posle višečasovne borbe odbacila nemačke snage u polazne garnizone Šoštanj i Velenje, nanevši im znatne gubitke.

26. 1. 1945 U rejonu s. Podvin - s. Lopatnik - s. Petruh 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ odbila napad jake nemačke kolone iz Velenja.

31. 1. 1945 Kod s. Podkraja i s. Št. Andraža (blizu Velenja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe odbila napad jake nemačke kolone iz Mozirja.

1. 2. 1945 U rejonu s. Podkraj - s. Št. Andraž nemačke snage iz Velenja, Šoštanja i Mozirja okružile 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ, Brigada se uveče, posle višečasovne borbe, probila iz okruženja i preko druma Vojnik-Velenje prebacila na pl. Paški Kozjak.

5. 2. 1945 Kod s. Brdča jake nemačke snage iz Dobrne napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle četvoročasovne borbe, da bi izbegla okruženje, povukla ka s. Podvinu (kod Velenja).

9. 2. 1945 U rejonu s. Podkraj - s. St. Andraž nemačke snage iz Velenja, s. Šmartna ob Paki i s. Polzele napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

15. 2. 1945 Kod s. Šaleka 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ napala nemačku kolonu iz Velenja i posle višečasovne borbe je odbacila u polazni garnizon.

17. 2. 1945 U rejonu s. Salek - s. Bevška Vas - s. Lopatnik jake nemačke snage iz Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, da bi izbegla okruženje, kod s. Pake razbila nemačku kolonu i prebacila se u s. Grašku Goru.

18. 2. 1945 Delovi nemačkog 13, 17. i 25. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- iz Crne, Slovenj-Gradeca, Šoštanja i Velenja izvršili koncentričan napad na jedinice 14. divizije NOVJ na istočnom delu Mozirskih planina. Posle višečasovnih borbi kod s. Sv. Helene, s. Jesenjaka, s. St. Vida i s. Sv. Ruperta, zbog nedostatka municije, jedinice 14. divizije su se prebacile delom snaga na pl. Paški Kozjak, a drugim delom u rejon s. St. Andraž - s. Lakoviča - s. Veliki Vrh (kod Velenja).

20. 2. 1945 U rejonu s. Kal - s. Topolovec - s. Ponikve nemačke snage iz s. Polzele, Šoštanja i Velenja napale 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ. Brigada se posle višečasovne noćne borbe povukla i sutradan stigla na pl. Paški Kozjak.

9. 4. 1945 U s. Hudoj Luknji 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala kantonman 2. čete nemačkog 611. landesšicen-bataljona. Glavnina čete je uspela da pobegne u Velenje. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 2 minobacača i 6 pušaka.

12. 4. 1945 U blizini s. Gradiča i s. Podkraja 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije JA napala nemačke snage iz Velenja koje su pljačkale po okolnim selima, te ih razbila i odbacila u polazni garnizon. Neprijatelj je ostavio svu napljačkanu imovinu (pa je vraćena seljacima).

25. 4. 1945 U blizini s. Cirkovce Škalske nemačke snage iz Velenja okružile 2. bataljon 13. slovenačke udarne brigade -Mirko Bračič- 14. divizije JA. Po padu mraka, posle višečasovne borbe, bataljon se probio i prebacio u pravcu Velenja.

Dokumenti

Naređenje Štaba 14. divizije od 9. aprila 1944. Štabu 2. slovenačke NOU brigade .Ljubo Šercer za rušenje pruge i telefonskih uređaja na pruzi. Velenje-Slovenj-Gradec

Naređenje Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije od 17. aprila 1944. Štabu 14. divizije za izvođenje ofanzivnih akcija na sektoru Slovenj-Gradec-Velenje

Naređenje Štaba 14. NO divizije od 26. aprila 1944. štabovima 2. udarne brigade Ljubo Šercer i 13. brigade Mirko Bračič da izvrše upad u Šoštanj i Velenje

Izveštaj Štaba 14. divizije od 28. aprila 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o akcijama na Šoštanj i Velenje

Zapovest Štaba 14. NO divizije od 30. aprila 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na rudnik Velenje

Izveštaj Štaba 14. NO divizije od 1. maja 1944. Štabu 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje

Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 1. maja 1944. Štabu 14. divizije o borbi prilikom obezbeđivanja napada na rudnik Velenje

Naređenje Štaba 14. NO divizije od 3. maja 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prelazak na sektor Crna-Dravograd-Velenje

Izveštaj Štaba 4. operativne zone Slovenije od 5. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na Velenje, Šoštanj i Mislinju

Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 9. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti delova 1. SNOU brigade Tone Tomšič u okolini Šoštanja i Velenja

Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 11. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o aktivnosti 1. SNOU brigade Tone Timšič u rejonu Sv. Duha i Velenja

Izveštaj komandanta 2. vermanšaft-bataljona od 14. maja 1944. komandi Vermanšaft-puka o napadu na rudnik Velenje

Izveštaj komandira 3. čete Vermanšafta Celje-istok od 14. maja 1944. komandantu 3. vermanšaft-bataljona o prepadima partizanskih patrola u okolini Velenja

Borbena relacija Štaba 4. operativne zone Slovenije o napadu na rudnik Velenje dostavljena 21. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije

Izveštaj 1. alarmne čete 2. bataljona Vermanšaft-puka Donja Štajerska od 21. jula 1944. o sukobima sa partizanima u rejonu Šoštanj - Velenje - Šmartno ob Paki

Predlog komandanta 611. landesšicen-bataljona od 12. septembra 1944. o merama za regulisanje saobraćaja na pruzi Celje-Velenje

Izveštaj pukovnika dr Egona Treka od 23. septembra 1944. o situaciji u rejonu Graške Gore i angažovanju jedinica borbene grupe radi što potpunije konfiskacije životnih namirnica na području Šoštanj-Velenje

Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 4. februara 1945. Štabu 14. NOU divizije o borbi u rejonu Laza kod Velenja

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Borbe u Sloveniji 1945. Pljačka u ratu Borbe u Sloveniji 1944. Celje Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Slovenije 14. slovenska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu