🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Velika Gorica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o cijepanju slika poglavnika NDH dra Ante Pavelića na području Velike Gorice

Iz izvještaja Općinskog poglavarstva Dubranec Kotarskoj oblasti Velika Gorica o općim političkim prilikama na području općine

Iz izvještaja Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na općinsku zgradu u selu Vukovini

Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Sisak Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o skorom potpadanju dvaju komiteta pod isti Okružni komitet i potrebi održavanja redovnih veza

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara

Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina

Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o aktivnosti HSS, o prebacivanju ljudi na oslobođeni teritorij, o organizacijskom stanju Partije i ostalih masovnih antifašističkih organizacija na terenu KK KPH Velika Gorica

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na vojničku stražu kod reflektora u Sv. Klari

Zapisnik Kotarske oblasti Velika Gorica upućen Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na selo Odru

Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Redarstvenoj oblasti za grad Zagreb o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Turopolje

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ, SKOJ-a i USAOH-a na području Komiteta

Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka na kojemu su razmatrani politička situacija na terenu, organizacijska pitanja te problemi mobilizacije

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akcijama udarne grupe iz Bukevja

Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o potrebi formiranja vojnih jedinica u kotaru

Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama u Zagorju i Kalniku i o napadu dijelova Zumberačko-pokupskoga NOP odreda na Veliku Goricu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 srpnja 1943 god. o akciji na Zumberku i na području Siska i Velike Gorice

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na području kotarskih komiteta KPH Velika Gorica i Pisarovina

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o teroru ustaša u selima kotara Velika Gorica, te o pripremama za formiranje Turopoljsko-posavskoga odreda

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, te o mobilizaciji na području kotara

Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na općinu Odra

Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkom radu i o potrebi da kroz kotar prokrstari partizanska jedinica

Izvještaj Gustava Frangeša Andriji Hebrangu, sekretaru Centralnoga komiteta KP Hrvatske, o zatečenom stanju na terenu Kotarskoga komiteta KPH Sisak i počecima stvaranja vojnih komiteta u neprijateljskim jedinicama na području Zagreba, Velike Gorice i Siska

Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju i pogubljenju nekih pripadnika ustaškog pokreta na području općine Orle od strane partizana

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na njemački oklopni vlak između Velike Gorice i Mraclina

Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o rušenju mosta na putu Velika Gorica-Kravarsko od strane partizana

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na aerodrom Pleso

Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji na njemački vojni vlak

Upute Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o načinu proslave dvadesetšestgodišnjice Oktobarske revolucije

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Štabu Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada oko Velike Gorice te neuspjelom napadu na Lekenin i Gredu

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Vinicu i uzletište kod Velike Gorice te o diverzijama na pruzi kod Prečeca

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na njemačko uzletište Pleso

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na selo Vukovina

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Veliku Goricu i Čazmu te diverziji na prugama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Vel. Goricu, Čazmu i Vrbovsko

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Oborova, Luga, Vel. Gorice, Ivaneca, Vrbovskog i Kistanja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zdenčinu, Vel. Goricu, Šandrovac i o borbama na Kordunu i oko Zadra

Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Odra i napadu partizana na aerodrom Kurilovec

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske, o mobilizaciji u kotarevima Pisarovina i Velika Gorica i o ofanzivi neprijatelja na području Žumberka .

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji organizacijskom stanju te radu NOO.

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, političkoj situaciji u kotaru radu agitpropa i mobilizaciji.

Pismo Duke Vasića Stjepanu Korenu o obavezi formiranja bataljona PPK i o političkome stanju u kotarevima Pisarovina, Velika Gorica i Sisak

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Brezovicu i Mače i o borbama kod Velike Gorice, Komina, Hercegovca, Bučkog Kamenskog, Karlovca i Aržana

Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Velike Gorice, Slavonske Požege, na Kalniku i u Žumberku i Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

Zapovijest Štaba 34. divizije NOVJ od 11. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Svetu Klaru i Malu Mlaku i diverziju na željezničkoj pruzi Zagreb - Velika Gorica i Zagreb - Leskovac

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

AFŽ Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Hrvatska seljačka stranka Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Zagreb Dugo Selo Borbe u Hrvatskoj 1945. Benkovac Ivanec Rekvizicija u ratu Dezerteri u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 34. hrvatska divizija NOVJ 20. ustaška brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatsko domobranstvo Karlovac Radne akcije u oslobodilačkom ratu Samobor Andrija Hebrang Jastrebarsko USAOH Ustanak u NDH Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Čazma Borbe u Hrvatskoj 1943. Drniš Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vladimir Bakarić Sisak Borbe u Hrvatskoj 1944. Ante Pavelić Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ogulin Slavonska Požega SKOJ Borbe u Lici 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu