🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Velimir Terzić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izvještaj Velimira Terzića od 17 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o neuspjelom napadu na Kolašin

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Velimiru Terziću i komandi Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvlačenje jedinica sa Mojkovačkog sektora i vršenje što smišljenijih prepada na nadiruće italijansko-četničke snage

Izvještaj Velimira Terzića od 21 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO odreda za Crnu Goru i Boku o stanju jedinica na sektoru oko Kolašina

Pismo Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Velimiru Terziću o potrebi uspostavljanja veze između štaba Nikšićkog odreda i Drugog bataljona ovog odreda

Naređenje političkog komesara Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 6 juna 1942 god. Velimiru Terziću za grupisanje i odmor jedinica i zaštitničko-izviđačko dejstvo manjim djelovima prema neprijatelju

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Blažu Jovanoviću i Velimiru Terziću za reorganizaciju jedinica Nikšićkog NOP i DO i obavještenje o borbama sa hercegovačkim četnicima na prostoru Čemerno - Izgori

Pismo Blaža Jovanovića i Velimira Terzića od 8 juna 1942 god. članovima Glavnog štaba NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na durmitorskom sektoru

Obavještenje Velimira Terzića od 10. juna 1942. komandantu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o prodoru četnika i Italijana u Pivski manastir

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predelu Livno - Duvno - Aržano - Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno - Duvno

Zajednički izveštaj Aleksandra Rankovića, Velimira Terzića i Dura Pueara od 5 februara 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o pogrešnoj orijentaciji Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa u pogledu odbrane Grmeča

Naređenje Velimira Terzića od 9 februara 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ da traži saglasnost vrhovnog komandanta druga Tita za hitno prebacivanje jedne brigade Četvrte NOU divizije na sektor Bosansko Grahovo

Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 9. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

Izveštaj šefa Vojne misije NOV u SSSR-u Velimira Terzića od 1. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o radu Misije

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 8. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da u Sovjetskom Savezu postoji naročito interesovanje o borbama u Srbiji i da se malo zna o tim borbama

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o izradi amblema i odlikovanja za NOV i POJ i obaveštenje o premeštanju Vrhovnog štaba na ostrvo Vis

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 13. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nedostacima u vezi s prijemom materijala koji se upućuje iz SSSR-a

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Sefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da će u školu za vazduhoplovce uputiti nekoliko stotina pitomaca čim se obezbede potrebna transportna sredstva

Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ Velimiru Terziću da avioni doturaju ratni materijal tamo gde to zahteva Vrhovni štab NOV i POJ i uputstvo kojim jedinicama i gde ga treba najhitnije dostaviti

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. juna 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o rasporedu kredita dobijenog od vlade SSSR-a i o načinu preuzimanja pomoći sakupljene u inostranstvu za NOVJ

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da saopšti predstavnicima Nacionalnog komiteta Poljske da NKOJ pozdravlja njihov predlog o uzajamnom priznanju i predlaže prisnu međusobnu saradnju

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da prenese zahvalnost NKOJ-a Nacionalnom komitetu Bugarsko-makedonskog kongresa u Klivlendu za podršku koju pruža NOP-u Jugoslavije

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 7. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o načinu raspodele jednog dela novčanih kredita koje je vlada Sovjetskog Saveza dodelila za potrebe narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se prvenstveno snabdeju jedinice u istočnom delu Jugoslavije

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se iz sovjetskih baza ne mogu avionima prebaciti brdski topovi za 1. proletersku diviziju na Negobuđe, pa će joj se umesto njih dostaviti srednji minobacači, a 100 brdskih topova uputiti brodom za Bari

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su sovjetskoj vazduhoplovnoj bazi u Bariju upućeni transportni avioni za pomoć u snabdevanju NOVJ

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o stanju u 1. samostalnoj streljačkoj brigadi NOVJ u SSSR-u i o potrebi blagovremenog razmeštaja radiotelegrafista osposobljenih za samostalan rad

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je vlada SSSR-a poklonila Titu dva transportna aviona za upotrebu prema sopstvenom nahođenju

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetska vlada saglasna da se u sovjetskim vojnim akademijama primi na školovanje izvestan broj oficira NOVJ

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno doture ranije traženi gumeni čamci za 3. korpus NOVJ i nalog šta treba i koliko čega dostaviti na Negobuđu 1. proleterskom korpusu NOVJ

Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da dodeljene sovjetske vojne lekare i sanitetsko osoblje prebaci u Bari, gde će im se dati dalji raspored

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 28. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o svečanom mitingu povodom odlaska na front 1. samostalne streljačke brigade NOVJ u SSSR-u

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti kakve su mogućnosti za doturanje materijala avionima i da Dimitar Vlahov, njegov sin Gustav i Božidar Maslarić hitno dođu u Jugoslaviju

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 16. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vraćanju avionskih transporata iz Srbije neisporučivši materijal usled nedavanja ugovorenih signala na dogovorenim punktovima, pa moli da se to otkloni

Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da zamoli vladu SSSR-a za hitno prebacivanje avionima u Sovjetski Savez najmanje 1000 obučenih tenkista za formiranje tenkovske jedinice NOVJ

Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti od koga potiče preporuka za orijentaciju jačih snaga NOVJ ka Beogradu i Dunavu

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SlSSR-u, za odlazak u Grozni radi popune 2. tenkovske brigade

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u da u zemlju pošalje sina Spasenije Čame Babović

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. ganeral-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSK-u, da može doputovati na referisanje u Beograd i obaveštenje o temama za sovjetskog književnika Uju Erenburga

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Radio London Vrhovni štab NOVJ Britanija i Jugoslavija Radio Slobodna Jugoslavija Operacija Weiss Borbe u Dalmaciji 1942. Nikšić Borbe u Hrvatskoj 1942. Sanitet u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Livno 1942. Maks Baće Vicko Krstulović Operacija Dinara 7. vojvođanska udarna brigada Blažo Jovanović Durmitorski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944. Bosansko Grahovo Duvno Aleksandar Ranković Livno 1. proleterska udarna brigada Koča Popović Borbe u Crnoj Gori 1942. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bugarska u drugom svetskom ratu Milovan Đilas Otečestveni front Bugarske Italija u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Josif Staljin Politički komesari u NOR-u 2. tenkovska brigada NOVJ Vlada Sovjetskog Saveza 4. krajiška divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Beograd Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 1. proleterska divizija NOVJ SSSR i Jugoslavija Vis Avijacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ Partizanska avijacija Kolašin Sava Kovačević Glavni štab Crne Gore Borbe na Jadranu 1944.