🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vinkovci u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 39 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Glavnina nemačkog 46. motorizovanog korpusa zauzela Našice, Osijek, Vinkovce i Vukovar.

11. 4. 1941 Otpočeo ulazak nemačkih snaga u Srem na pravcu Vinkovci - Sr. Mitrovica - Ruma. Jednovremeno, naoružani meštani nemačke narodnosti (-Dojče Manšaft-) i ustaše zauzimali važnije objekte i državna nadleštva i razoružavali delove bivše jugoslovenske vojske.

0. 8. 1941 Formiran MK KPH za Vinkovce.

0. 7. 1943 Kod s. Otoka (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 3. vojvođanske NOU brigade napale voz kojim se prevozio 4. radni bataljon domobranskog 2. puka. Zarobljeno je 5 oficira i 80 naoružanih i 165 nenaoružanih vojnika.

22. 8. 1943 U s. Starim Mikanovcima (kod Vinkovaca) delovi Diljskog NOP odreda zarobili 22 domobrana i 1 žandarma.

25. 8. 1943 Kod postaje Spačva (na pruzi Vinkovci-Brčko) jedinice 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu napale voz i stražu koja je osiguravala prugu. Poginula su 2, a zarobljeno je 6 neprijateljskih vojnika.

30. 8. 1943 Između Vinkovaca i Brčkog delovi 2. sremskog odreda NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili teretni voz od 14 vagona.

9. 9. 1943 Kod ž. st. Spačva (na pruzi Vinkovci-Brčko) delovi 2. sremskog NOP odreda napali oklopni i putnički voz, te oštetili 2 lokomotive, zapalili 17 vagona i zarobili 71 domobrana.

16. 9. 1943 U s. Bos. Raču (kod Bijeljine) ušli delovi 16. udarne divizije NOVJ, pošto se 7. četa 2. bataljona 8. puka domobranske 3. lovačke brigade povukla preko reke Save u Vinkovce.

21. 9. 1943 Na ž. st. Stari Perkovci (na pruzi SI. Brod - Vinkovci) jedinice Diljskog NOP odreda i 1. diverzantskog bataljona 2. hrvatskog korpusa NOVJ, napale nemački transportni voz i zapalile 14 vagona sa 16 kamiona i 5 putničkih automobila. Poginulo je 10, ranjeno 9 i zarobljeno 8 nemačkih vojnika, dok je Diljski NOP odred imao 1 mrtvog i 3 ranjena.

8. 10. 1943 Kod s. Šidskih Banovaca Diverzantska grupa 2. sremskog NOP odreda minirala prugu Šid-Vinkovci i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza. Za odmazdu je ustaška policija sledećeg dana na tom mestu obesila 20 talaca iz Šida.

5. 12. 1943 Na ž. st. Gradište (kod Vinkovaca) jedna četa Diljskog NOP odreda napala voz i uništila lokomotivu i 20 vagona, a zarobila 22 domobrana.

0. 2. 1944 Na prostoriju Vinkovci-Ruma prebačena iz Šlezije nemačka 13. SS divizija -Handžar- radi dejstva protiv jedinica NOV i PO Vojvodine u Sremu, a potom i u Bosni.

10. 3. 1944 Jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar-, ustaško-domobranske i nemačke posade iz Vinkovaca i Srem. Mitrovice i delovi domobranske rečne flotile otpočeli trodnevnu ofanzivnu akciju s ciljem da okruže i unište jedinice NOV i PO Vojvodine na području: s. Lipovac (kod Šida), s. Morović, Srem. Rača i s. Jamena. Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. 4. vojvođanska NOU brigada, 1. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade i 2. sremski NOP odred izbegli su neprijateljski udar i povukli se ka r. Savi, gde su se u rejonu s. Jamene i Srem. Rače noću prebacili u istočnu Bosnu. Ozlojeđen neuspehom, neprijatelj je počinio zločine: delove bosutskih sela pretvorio u zgarišta i ruševine; na zverski način ubio u s. Batrovcima 26, u s. Moroviću oko 100, u Srem. Rači oko 370, u s. Bosutu preko 200 i u s. Jameni oko 50 ljudi, žena i dece; rušenjem brane na r. Bosutu poplavio veliki kompleks plodnog zemljišta.

17. 3. 1944 Između s. Andrijevaca i s. Starog Topolja (na pruzi Vinkovci - Nova Gradiška) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ uništile 2 lokomotive a zapalile 60 vagona, 2 cisterne i 6 vagona sa artiljerijskom i ostalom municijom.

22. 3. 1944 Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

27. 3. 1944 Između Novske i Vinkovaca jedinice 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda porušile prugu na 355 mesta i presekle 890 tt stubova. U borbi sa domobranskim osiguranjima poginula su 55 domobrana a veći broj je ranjen. Istovremeno su jedinice Daruvarskog NOP odreda izvele demonstrativan napad na Lipik i Pakrac.

5. 4. 1944 Kod s. Orolika (blizu Vinkovaca) 1. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu. Uništene su 2 lokomotive i 12 vagona.

16. 4. 1944 Na odseku Vinkovci - Novska delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ i Posavskog i Diljskog NOP odreda porušili železničku prugu Beograd-Zagreb na 70 mesta.

0. 5. 1944 Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

27. 5. 1944 Između Šida i s. Tovarnika minerske grupe 6. vojvođanske NOU brigade miniranjem pruge uništile lokomotivu i nekoliko vagona. Istoga dana su minirale i dva železnička mosta na pruzi Vinkovci-Brčko (na r. Spačvi i r. Brežnici).

29. 5. 1944 Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice 12. udarne i 18. brigade 12. divizije NOVJ izvršile diverziju na pruzi Slav. Brod - Vinkovci i istovremeno napale nemački transportni voz od oko 80 vagona. Zbog dolaska oklopnih vozova iz Vinkovaca i Slav. Broda, jedinice 12. divizije NOVJ su se povukle ne izvukavši plen. Neprijatelj je imao 63 mrtva, 50 ranjenih i 5 zarobljenih, a uništena je 1 lokomotiva i 15 vagona.

7. 6. 1944 Na odseku Vinkovci-Banova Jaruga 12, divizija i delovi Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ na 152 mesta porušili prugu Beograd-Zagreb i miniranjem srušili tri kompozicije.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

24. 8. 1944 U Vinkovcima saveznička avijacija porušila železničku stanicu, a na ž. st. Sesvete (kod Zagreba) uništila neprijateljsku kompoziciju.

17. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Osijek i Vinkovce: u Vinkovcima porušila 12 i oštetila oko 30 kuća, a u Osijeku porušila 10 i oštetila 77 kuća.

21. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, Osijek i Vinkovce. U Slav. Brodu je porušila železničku stanicu, fabriku vagona, tvrđavu i deo centra grada, a u Osijeku koloseke na železničkoj stanici, radionice za opravku lokomotiva i vagona, skladište i upravnu zgradu.

17. 10. 1944 Oko 60 savezničkih aviona bombardovalo Vinkovce, Pogođena je, uglavnom, železnička stanica, gde je oštećeno 15 lokomotiva i oko 400 vagona. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i 35 ranjenih vojnika.

26. 10. 1944 Kod s. Stupnika (na pruzi Vinkovci-Novska) jedinice 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu na 10 mesta.

30. 10. 1944 Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

3. 11. 1944 Između s. D. Vrbe i s. Garčina 1. i 4. bataljon Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na 26 mesta porušili prugu Vinkovci - Banova Jaruga.

4. 11. 1944 Između s. Zadubravja i s. D. Vrbe (na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci) 1. bataljon Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na 24 mesta porušio prugu.

8. 11. 1944 Između s. Starog Topolja i s. Starih Perkovaca (na pruzi Vinkovci - Banova Jaruga) jedinice 12. udarne divizije NOVJ porušile 2 mosta i oštetile prugu na 47 mesta. Sem toga one su napale s. Staro Topolje, u kome se branilo 600 nemačkih vojnika, ali ga zbog dolaska oklopnog voza, nisu mogle zauzeti.

14. 12. 1944 Kod ž. st. Ivankovo saveznička avijacija bombardovala prugu Slav. Brod - Vinkovci. Oštećene su zgrade, stanična postrojenja i 27 vagona, a 8 vagona je uništeno.

0. 3. 1945 Generalštab JA izdao naredbu o formiranju Južne operativne grupe divizija (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija) 1. armije JA, sa zadatkom: da razbije nemačke snage na desnoj obali r. Save u rejonu Bijeljina - Brčko - Bos. Šamac i stvori uslove za forsiranje r. Save i za prodor u rejon Vinkovaca.

11. 4. 1945 Kod Brčkog 17. udarna divizija 1. armije JA otpočela forsiranje r. Save. (Sutradan je uhvatila vezu s jedinicama 6. proleterske i 11. udarne divizije 1. armije JA radi sadejstva u likvidaciji neprijatelja kod Županje i radi dejstva prema Vinkovcima.)

11. 4. 1945 U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

13. 4. 1945 Jedinice 21 udarne i 48. udarne divizije JA posle devetočasovne žestoke borbe oslobodile Vinkovce Delovi ustaško-domobranske 3. lovačke divizije i 1232. puk nemačke 41. pešadijske divizije povukli su se prema Đakovu. Zaplenjen je 1 avion i preko 20 vozila.

14. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

Dokumenti

Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 17. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o iseljavanju Srba iz Slavonije u Srbiju

Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 25. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o smeštaju Slovenaca u srpskim i drugim selima

Izvještaj Državne šumarije bivše brodske imovne općine u Daruvaru od 23. juna 1942. Ravnateljstvu šuma bivše brodske imovne općine u Vinkovcima o borbama s partizanima na sektoru Daruvara

Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine... u kojem se navodi da partizani ugrožavaju život i opstanak pripadnika mjesnih skupina u Garčinu, Trnjanima, Bickom Selu i Sapcu. Okružni rukovodilac predlaže da se ove skupine privremeno presele u Novo Selo i Jarminu kod Vinkovaca. U izvještaju se ističe da je još teža situacija mjesnih skupina oko Nove Gradiške, Dragalića, Okučana i St. Petrovog Sela, i da je za ovakvo stanje kriva ustaška uprava

Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o učestalim napadima partizana na sela u okolini Vinkovaca i nastojanju partizana da onemoguće promet na cestama Osijek—Vinkovci i Vinkovci—Vukovar

Izvještaj Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o nezadovoljstvu Hrvata na području kotara Vinkovci

Dopis okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Sava—Dunav vođi Skupine... kojim predlaže akcije »čišćenja« u okrugu Vinkovci i Vukovar, jer se stanovnici sela: Trpinja, Gaboš, Pačetin, Bobota i Bršadin u velikom broju pridružuju partizanima

Izvještaj Njemačke narodne skupine okruga Sava-Dunav vođi Skupine ... o pojačanoj aktivnosti partizanskih grupa u okolini Vinkovaca i o hapšenju ustaša II ustaškog stajaćeg zdruga zbog suradnje s partizanima

Žalba Općinskog poglavarstva u Komletincima Kotarskoj oblasti Vinkovci u kojoj se navodi da su predstavnici 369. legionarske divizije samovoljno izvršili otkup stoke u selu Otoku kraj Vinkovaca

Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode NDH Ministarstvu narodnog pospodarstva u Zagrebu kojim se javlja da je na otkupnoj stanici u Vođincima pronađen proglas KK KPH Vinkovci nakupcima žitarica, kojim se zabranjuje otkuo žitarica za potrebe NDH. pa je stoga ova akcija ustaške vlasti obustavljena

Dopis Šumarije Nijemci u Otoku Revnateljstvu šuma u Vinkovcima kojim se obavještava da su ovoj šumariji poslana dva proglasa KNOO-a Vinkovci u kojima se zabranjuje izrada i izvoz drveta za potrebe NDH i okupatora i donošenje seljačkih proizvoda u grad na prodaju. Proglasi su priloženi

Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav o političkom, ekonomskom i vojnom stanju na okrugu u septembru 1943. godine. Navodi se da Srbi oko Vinkovaca odlaze u NOV, Hrvati su nezadovoljni stanjem u NDH. Skupina je demoralizirana, a ima i slučajeva da pojedinci surađuju s NOV. Općem pogoršanju stanja na okrugu pridonijele su učestale akcije i propaganda NOV

Dopis Kotarske oblasti u Osijeku Velikoj župi Baranja i Župskoj redarstvenoj oblasti u Osijeku kojim se traži da se naredba njemačke komande za osiguranje željezničke pruge Osijek—Vinkovci izvrši s time da se posiječe sve raslinje s obje strane pruge u roku od 2 do 3 dana. Za neizvršenje naredbe stanovništvo sela uz prugu i nadležni za taj posao snosit će odgovornost

Dopis Ravnateljstva pošta, brzojava i brzoglasa NDH u Zagrebu Kotarskoj oblasti Vinkovci o nastavku rada Poštanskog ureda u Ivankovu

Zapisnik Kotarske oblasti Vinkovci dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu a sastavljen na temelju pritužbe stanovnika sela Privlake zbog pljačke njemačke vojske u ovom selu. Traži se odšteta za učinjenu štetu i zaštita od samovolje vojske

Izvještaj Njemačke komande u Vinkovcima o političkim prilikama u vinkovačkom okrugu u vremenu od 15. IX do 15. X 1943. godne. Navodi se da su glavni faktori koji su uvjetovali nesigurno stanje, demoralizaciju i dezorijentiranost stanovništva vinkovačke okoline prema Nijemcima: djelatnost NOV, opće stanje na frontu, teško ekonomsko stanje, crna berza i propaganda KP i NOV. Izvještaj navodi brojno stanje i djelokrug rada KK SKOJ-a Vinkovci, a podvlači da je potrebno provesti stroge sankcije da bi se osigurala glavna želježnička pruga od sabotažnih akcija NOV

Naređenje Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 29 listopada 1943 god. Štabu Istočne grupe NOP odreda da izvrši diverziju na pruzi Nova Gradiška - Vinkovci

Izjava mjesnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Trnjani okružnom vođi u Vinkovcima o dolasku partizana u selo i protjerivanju ustaške posade

Prijedlog kotarskih funkcionera iz Vinkovaca Ministarstvu unutarnjih poslova NDH za iseljenje stanovnika iz općine Mirkovci, Novi Jankovci, Sremske Laze i sela Vinkovački Banovci, općina Nijemci

Pismo upravitelja Ispostave Župske redarstvene oblasti u Vinkovcima Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu u kome izražava veliku zabrinutost zbog poljuljanog morala domobrana, većeg dijela građana, sve široj pojavi suradnika NOP-a i kretanju partizanskih grupa u neposrednoj blizini grada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju na komunikaciji Slavonski Brod - Vinkovci

Naređenje Štaba Šestog korpusa NOVJ od 11 aprila 1944 štabovima Istočne i Zapadne grupe NOP odreda da izvrše diverziju na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci

Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 1. juna 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Vinkovci - Banova Jaruga

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Metlike, Vinkovaca, Bunića, Prijeboja i Sunje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ramanovac i Majur, o borbama na području Vrpolje - Vinkovci - Županja i na komunikaciji Knin - Bosansko Grahovo

Izvještaj Štaba 12. divizije od 15. septembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Garčin i o diverziji na pruzi Brod - Vinkovci

Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 12 decembra 1944 god. štabovima divizija za napad na neprijateljsku odbranu i oslobođenje Vukovara i Vinkovaca

Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 13 decembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama koje će napadati Vukovar i Vinkovce

Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 decembra 1944 godine za oslobođenje Otoka i Privlake i izbijanje na komunikaciju Vinkovci - Slavonski Brod

Informacija Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije o prikupljanju neprijateljskih snaga u rejonu Osijeka i Vinkovaca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 27. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Ivankovo, Vinkovci, Đakovo, Osijek

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 30. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju pravaca Sotin-Tovarnik, Hača, Orolik, Sotin-Vukovar, Vukovar-Vinkovci, Negoslavci - St. Jankovci

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrađa, Cerića, Vukovara, Vinkovaca i Tovarnika

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Janje, Bijeljine, Brčkog, Vinkovaca, Striživojne i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine, Gunje, Otoka, Tovarnika, Lovaša, Sotina, Vukovara i Vinkovaca

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Tovarnik - Vinkovci - Osijek

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci

Naređenje Generalštaba JA od 16. aprila 1945. Štabu 3. armije o zadržavanju 2. tenkovske brigade u Vinkovcima kao rezerve Generalštaba JA

Fotografije

Povezane odrednice

Pljačka u ratu Novska 12. slavonska divizija NOVJ 18. slavonska udarna brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. Osječka udarna brigada Borbe u Sremu 1943. Ustaški zločini 1941. Našice Osijek Borbe u Hrvatskoj 1944. Aprilski rat Pakrac Knin Komunistička partija Hrvatske Zagreb Valpovo 2. tenkovska brigada NOVJ Glavni štab Vojvodine Nova Gradiška 6. vojvođanska udarna brigada Sremski front 17. istočnobosanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 16. vojvođanska divizija NOVJ Operacija Kesselstein Vrhovni štab NOVJ Daruvar 13. SS divizija Handžar Županja Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Genocid u NDH Šid Vukovar Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1943. Brčko Sanitet u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Dinarska četnička divizija Diljski partizanski odred Sremska Mitrovica Virovitica Ustanak u Slavoniji 1941. 2. sremski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. 21. srpska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ Ante Pavelić Adolf Hitler 369. legionarska divizija (vražja) 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Sremu 1945. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Momčilo Đujić 4. vojvođanska udarna brigada Josip Broz Tito Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sisak Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. 3. lovački zdrug (NDH) Ruma Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Slavonski Brod 11. krajiška divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1942. Glavni štab Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu