🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Virovitička udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac

Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica

Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance

Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

1. brdska brigada NDH 18. slavonska udarna brigada 40. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. 1. gorski zdrug (NDH) 1. kozačka divizija Vermahta Bilogorski partizanski odred 11. krajiška divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Omladina u ratu Grubišno Polje Desant na Drvar Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. gorski zdrug (NDH) Politički komesari u NOR-u Slavonska Požega Virovitica Diverzije u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 12. slavonska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945.