🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Virovitička udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac

Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica

Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance

Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

40. slavonska divizija NOVJ 11. krajiška divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 1. brdska brigada NDH 1. gorski zdrug (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu Grubišno Polje Slavonska Požega Omladina u ratu Bilogorski partizanski odred 4. gorski zdrug (NDH) Desant na Drvar 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1945. Glavni štab Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Politički komesari u NOR-u Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 18. slavonska udarna brigada Komunistička partija Hrvatske Borbe u Slavoniji 1944. Virovitica