🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Virovitička udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac

Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama

Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica

Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance

Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

Virovitica 11. krajiška divizija NOVJ Bilogorski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo 1. kozačka divizija Vermahta Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. brdska brigada NDH 40. slavonska divizija NOVJ Desant na Drvar Komunistička partija Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 4. gorski zdrug (NDH) 18. slavonska udarna brigada Omladina u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Grubišno Polje Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar Slavonska Požega Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Slavoniji 1945.