🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Viša komanda 65 za naročitu upotrebu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 U Jugoslaviju stigla nemačka Viša komanda 65 za naročitu upotrebu (704, 714. i 717. divizija u Srbiju i 718. divizija u Bosnu, Hrvatsku i Srem), kao stalna okupaciona snaga, a iz Jugoslavije, do 22. juna, zbog napada na SSSR, povučene snage koje su učestvovale u. aprilskom ratu.

1. 8. 1941 Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok izveštava Vrhovnu komandu da će -uskoro u Srbiji biti izvedene planske akcije od strane Više komande 65 u cilju čišćenja krajeva u kojima su nemiri-.

0. 9. 1941 Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok i komandant 12. armije naredio zapovedniku Srbije i Višoj komandi 65 da odmah preduzmu sve mere da se u Srbiji obezbedi mir još pre početka zime.

4. 9. 1941 Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok naredio zapovedniku Srbije i Višoj komandi 65 da se protiv partizana preduzmu najoštrije mere, da se neuspesi u borbama moraju izbeći i da železnička pruga Beograd-Zagreb mora u svakom slučaju ostati sposobna za saobraćaj.

5. 9. 1941 Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok naredio zapovedniku Srbije i Višoj komandi 65 da brzo i konačno uguše ustanak u Srbiji.

19. 9. 1941 U Beograd, radi ugušenja ustanka u Srbiji, iz Grčke prebačen Štab 18. armijskog korpusa, sa generalom Bemeom na čelu, na koga je preneta sva izvršna vlast u Srbiji. Pod komandu 18. korpusa stavljena i Viša komanda za naročitu upotrebu 65. General Berne dobio naziv -opunomoćeni komandujući general u Srbiji-.

8. 10. 1941 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji Berne naredio Višoj komandi za specijalnu upotrebu 65 i zapovedniku Srbije da se sa ustanicima ne smeju voditi nikakvi pregovori; parlamentare koji se pojave pre početka borbe treba uhvatiti i na prekom sudu osuditi kao gerilce, a na one koji se pojave u toku ili posle borbe, treba odmah otvoriti vatru.

Dokumenti

Zapovest Operativnog odeljenja 2. armije od 2. juna 1941. potčinjenim komandama i jedinicama za smenu 11. armijskog korpusa Višom komandom 65 za naročitu upotrebu i pregruipisavanje jedinica

Naređenje Komande 2. armije od 12. juna 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obezbeđenju i zatvaranju granicaokupirane Srbije

Zapovest Komande 2. armije od 15. juna 1941. potčinjenim jedinicama da svoja operativna područja predaju jedinicama Više Komande 65 za naročitu upotrebu i o angažovanju armije na drugom području  

Uputstvo komandanta Srbije od 11. avgusta 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o obuci nemačkih posadnih jedinica za borbu protiv partizana

Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 13. avgusta 1941. za organizaciju sopstvenih i srpskih kolaboracionističkih jedinica u borbi protiv partizana

Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 18. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o akcijama partizana i sopstvenim dejstvima na teritoriji Srbije

Naređenje komande nemačkih trupa LXV od 19 VIII 1941 god.

Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 28. avgusta 1941, komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti partizanskih snaga na teritoriji Srbije i NDH i o merama da se spreči opšti ustanak

Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije 336 Izveštaj Više komande 65 za naročitu upotrebu od 29. avgusta 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o dejstvima partizana na teritoriji Srbije i NDH i o protivmerama

Izveštaj komande nemačkih trupa LXV od 8 IX 1941 god.

Izveštaj oficira za vezu kod Više komande 65 od 12. septembra1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvojuustanka u Srbiji, Nedićevoj žandarmeriji i merama zaugušivanje ustanka

Zapovest komande nemačkih trupa LXV od 15 IX 1941 god.

Naređenje komande nemačkih trupa LXV od 18 IX 1941 god.

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. septembra 1941. Višoj komandi 65 za povlačenje okupacionih jedinica i ustanova iz Užica

Izveštaj komande nemačkih trupa LXV od 30 IX 1941 god.

Naređenje Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za spaljivanje Gornjeg Milanovca  

Izveštaj komande nemačkih trupa LXV od 12 X 1941 god.

Desetodnevni izveštaj 717. pešadijske divizije od 23. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o pripremi, organizaciji i toku borbenih dejstava protiv partizana u zahvatu puta Kruševac — Kraljevo

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

Izveštaj 717. pešadijske divizije od 30. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o iskustvima iz borbi protiv partizana u Srbiji

Naređenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 31. decembra 1941. Komandi 704. pešadijske divizije o novim divizijskim granicama, bugarskoj posadnoj zoni, smeni 113. i 342. pešadijske divizije i organizaciji komandovanja u Srbiji

Zapovest opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu za preduzimanje operacije protiv partizana u istočnoj Bosni

Zapovest Više komande 65 za naročitu upotrebu od 24. januara1942. god. 718. pešadijskoj, diviziji za čišćenje od partizana planine Ozren u istočnoj Bosni

Zabeleška Operativnog odeljenja Više komande 65 za naročitu upotrebu od 26. januara 1942. sa sastanaka opunomoćenog komandanta u Srbiji s nemačkim generalom u Zagrebu, nemačkim poslanikom u NDH i Pavelićem održanih 23. januara 1942. u Zagrebu u vezi s vojno-političkom situacijom i daljim merama u istočnoj Bosni

Izveštaj 704. pešadijske divizije od 26. januara 1942. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o aktivnosti partizana, i o zadacima, iskustvima i nameri ove divizije na području Beograda i istočne Srbije

Obavetenje Više komande 65 za naročitu upotrebu od 10. februara 1942. potčinjenim divizijama o oceni i rezultatima operacije protiv partizana na području planine Ozrena u istočnoj Bosni

Izvod iz operaciskog dnevnika komande nemačkih trupa LXV od 13 V 1941 do 8 III 1942 god.

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe za Gornji Milanovac 1941. 718. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. Edmund Glaise-Horstenau Milan Nedić 118. lovačka divizija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Saradnja partizana i četnika 1941. Ante Pavelić Ljubo Novaković Vrhovna komanda Vermahta Četnici u ustanku 12. armija Vermahta SSSR i Jugoslavija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kraljevački partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 342. pešadijska divizija Opsada Kraljeva 1941. Operacija Mačva 18. italijanski armijski korpus Diverzije u oslobodilačkom ratu 11. armijski korpus Vermahta Bugarska u drugom svetskom ratu 714. pešadijska divizija Borbe u Srbiji 1942. Gornji Milanovac 18. armijski korpus Vermahta Srpska državna straža (nedićevci) Holokaust u Jugoslaviji Harald Turner Kruševac Užice Druga neprijateljska ofanziva Walter Kuntze Wilhelm List Franz Böhme Kosta Pećanac Paul Bader Zagreb Dragoslav Račić Nemački zločini u Srbiji 1941. Partizanska taktika Jezdimir Dangić Vermaht u Jugoslaviji 704. pešadijska divizija 117. lovačka divizija Beograd Grčka u drugom svetskom ratu Adolf Hitler 717. pešadijska divizija Dragoljub Draža Mihailović