🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije

Za ovaj pojam je pronađeno 20 hronoloških zapisa, 364 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 6. 1942 Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

8. 6. 1942 Viša komanda oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izdala Komandi italijanskog 11. armijskog korpusa direktivu za ofanzivu protiv partizanskih snaga u Sloveniji.

19. 6. 1942 U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

0. 7. 1942 Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

31. 7. 1942 U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

12. 8. 1942 Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

12. 8. 1942 Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

15. 8. 1942 Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

1. 9. 1942 Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

9. 9. 1942 Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

19. 9. 1942 U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

26. 9. 1942 Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

5. 10. 1942 Na Sušaku održan sastanak između predstavnika NDH i Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) u vezi s ciklusom operacija -Dinara- (napadom na centralnu slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini).

12. 10. 1942 U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

12. 11. 1942 U Rijeci održana konferencija istaknutih četničkih vođa sa područja Crne Gore, Hercegovine, južne Bosne, Dalmacije i Like i predstavnika italijanske Više komande (Supersloda) oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) i civilnih okupacionih vlasti, na kojoj su utvrđene mere za još tešnju saradnju u borbi protiv NOV i POJ.

12. 11. 1942 Italijanska komanda četničkih formacija Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije uputila referat Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija-, u kome izlaže teško materijalno i moralno-političko stanje u četničkim redovima, traži pomoć i predlaže da se odmah preduzmu operacije protiv snaga NOV i PO Jugoslavije u Bosni.

22. 11. 1942 U Sušaku komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- održao sastanak s komandantima potčinjenih korpusa povodom izmena postojećih okupacionih područja zbog novonastale situacije u Sredozemlju (iskrcavanja saveznika u severnoj Africi).

8. 2. 1943 U Beogradu održali konferenciju vrhovni zapoveđnik Jugoistoka general-pukovnik Aleksandar Ler i komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- general Mario Roboti, na kojoj su razmatrali zajedničke mere za dovršenje operacije -Vajs-1-. Odlučeno je da italijanske snage produže napad u cilju zauzimanja G. Lapca i izbijanja u rejon Kulen-Vakufa, gde će se spojiti sa delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, i da delom snaga, preko pl. Plješevice, izbiju na put Bihać - s. Zavalje - D. Lapac.

11. 5. 1943 Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

Dokumenti

Obaveštenje Generalštaba kopnene vojske od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o pomeranju granice nadležnosti između 2. armije i Više komande oružanih snaga

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Gorskom kotaru i Hercegovini

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara

Obaveštenje Komande karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. maja 1942. Komandi divizije »Marke« o zadacima i nadležnosti generala Pijeka koji treba da koordinira obaveštajnu delatnost na suzbijanju komunističke aktivnosti na Balkanu

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 21. maja 1942. o toku italijansko-nemačke i ustaške ofanzive »Trio« u istočnoj Bosni

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 12. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 13. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 14. maja 1942. o.toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 15. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u jugoistočnoj Bosni i o partizanskim akcijama u Hrvatskoj

Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 17. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini

Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa Marija Robotti-a od 20 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snagi Slovenija-Dalmacija o položaju italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji i o potrebi dovlačenja novih jedinica

Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 22 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o situaciji u Sloveniji i o potrebi pojačanja okupacionih snaga u Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. maja 1942. Komandi karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj komande Jedanaestog armiskog korpusa od 24 maja 1942 god. višoj komandi italijanskih oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o borbama Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda kod Janča

Izveštaj Komande 11. armijskog korpusa od 27. maja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o čišćenjima i represalijama na teritoriji korpusa od 15. septembra 1941. do 20. maja 1942. godine

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 4. avgusta 1942. načelniku Glavnog stožera vojske NDH o sprovođenju sporazuma od 19. juna i o merama za poboljšanje saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica

Obaveštenje .Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 7. juna 1942. komandama potčinjenih armijskih korpusa 0 organizaciji i grupisanju vazduhoplovnih snaga na raspolaganju toj komandi

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 22. jula 1942. o teritorijalnoj nadležnosti Vojnopomorske komande Dalmacija i Mornaričke komande Rijeka

Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Otočca

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 10 srpnja 1942 god. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 srpnja 1942 god. o diverzijama na pruzi Zagreb - Ogulin u blizini G. i D. Dubrave

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 16 srpnja 1942 god. o borbama u Dalmaciji

Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« na dan 16. srpnja 1942. o borbama u Dalmaciji

Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. jula 1942. komandantu 11. armijskog korpusa da sve potčinjene upozori na neophodnost najenergičnijih represalija u akcijama protiv partizana i njihovih pomagača

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija za dan 23 srpnia 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Zrnovice

Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 24. jula 1942. šefu italijanske vojne misije u Zagrebu da kod Glavnog stožera domobranstva urgira da ustaško-domobranske jedinice, u skladu sa zagrebačkim sporazumom, preuzmu uporišta i zaštitu pruga u 2. zoni

Bilješka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 srpnja 1942 god. o dejstvima Petog armijskog korpusa na području Like

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 28. jula 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se obezbeđenje javnog reda na njima poveri vojnim vlastima

Izvještaj više komande oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« od 28. srpnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se osiguranje javnog reda na njima povjeri vojnim vlastima

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 3 kolovoza 1942 god. o borbama na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Korduna

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 6 kolovoza o napadu partizana na neprijatelisko uporište Vaganj i Zagvozd

Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 10 kolovoza 1942 god. o borbama na području Korduna, Gorskog Kotara i Pokuplja

Zapisnik sa sastanka šefa italijanske vojne misije u NDH i Kvater- nika održanog 14. avgusta 1942 u vezi s traženjem Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da razmotri plan saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica u skladu sa zagrebačkim sporazumom

Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području srednje i južne Dalmacije

Uputstvo Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 20 kolovoza za operacije na području Velike Kapele

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 21 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije

Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 21 kolovoza 1942 god. o dejstvu talijanske avijacije za vrijeme ofanziva u Gorskom Kotaru, južnoj Lici i južnoj Dalmaciji

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području južne Dalmacije i o bombardiranju nekih predjela Like i južne Dalmacije

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 kolovoza 1942 god. o borbama na području Like, Gorskog Kotara i Korduna

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 26 kolovoza 1942 god. o borbama na području Dalmacije

Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

Depeša Vrhovne komande od 29. avgusta 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da bude spremna da interveniše u slučaju nereda u Zagrebu

Telegram talijanske Vrhovne komande Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija da bude spremna da intervenira u slučaju nereda u Zagrebu

Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. avgusta 1942. komandantima potčinjenih armijskih korpusa o operativnim zadacima jedinica u jesenjem i zimskom periodu

Podaci iz dnevnih izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i o predužetim protivmjerama u vremenu juli-septembar 1942 godine

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. septembra 1942. o rezultatima istrage povodom napada partizana na stražarnicu između ž. st. Javornik i Rudopolje

Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od septembra 1942. Glavnom stožeru domobranstva NDH o ciljevima kombinovane operacije »Dinara« i o usklađivanju dej stava ustaško-domobranskih snaga sa dejstvima italijanskih jedinica

Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom 

Pohvala Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 rujna 1942 god. talijanskim jedinicama koje su učestvovale u operaciji Albia

Naređenje Vrhovne komande od 9. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica koje ugrožavaju mostarski bazen boksita

Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 10 rujna 1942 god. o dejstvu potčinjene avijacije na području Gorskog Kotara i Like

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 11. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u rudarskoj zoni Mostara

Naredba Više komande Slovenija-Dalmacija od 12 septembra 1942 god. o merama za odbranu vijadukta Borovnica

Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o dejstvu talijanske avijacije na području Like za dan 13 rujna 1942 godine

Izvještaj komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 rujna 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Like i Dalmacije

Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra

Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna)

Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

Izvod iz dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« za oktobar 1942. o sprovođenju operacije »Dinara«

Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra 

Pismo Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 listopada 1942 god. o moralno-politićkom stanju u diviziji Re

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 listopada 1942 god. o borbama na području Dunjevac - Klanačko Polje

Odgovor Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. na pismo četničkog predstavnika pri italijanskoj Komandi »Superslode«

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 11 listopada 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području Druge talijanske armije

Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 14 listopada 1942 god. o sastanku talijanskih vojnih rukovodiliaca u Splin

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 16 listopada 1942 god. o pripremi ofanzive na području Gorjanci - Žumberak

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 listopada 1942 god. o poduzimanju operacije na području Gorjanci - Žumberak

Iz izvještaja talijanske Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija Vrhovnoj komandi ? poduzimanju operacije na području Gorjanci-Žumberak

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 18 Listopada 1942 god. o borbi kod Poloja i dolasku divizije Lupi di Toscana

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 23 listopada 1942 god. o stanju u jedinicama divizije Sassari

Obavještenje zamjenika načelnika Štaba Više komande oružanih snriga Slovenija-Dalmacija od 24 listopada 1942 god. o pripremi za operaciju na Gorjancima i Žumberku i o dislokaciji ustaških jedinica po završetku operacije

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 24 listopada 1942 god. o operaciji na Kordunu i operaciji Dinara

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Gračaca i o operaciji Dinara

Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 28 listopada 1942 god. za bombardovanje i mitraljiranje obale r. Korane

Odluka Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 29 listopada 1942 god. o bombardovanju i mitraljiranju područja Poloj, Primilje, Veljun u cilju represalija

Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 30 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Sjeničak i rejona Crne Drage

Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Glina i zone Veljun

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. o dejstvlma podređenih jedinica

Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. oktobra 1942. o potrebi čvrste saradnje sa NDH i o odnosu prema četničkim formacijama

Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija upućenoga Generalštabu talijanske vojske o akcijama i situaciji na području Žumberka i Gorjanaca

Izvještaj Općeg vojnog povjereništva kod Superslode od 30. novembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o organizaciji četničke Dinarske divizije na sektoru Knina

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 studenog 1942 god. o operaciji Gorjanci, borbama na području Dalmacije i o pokretima talijanskih jedinica NOV i PO Hrvatske

Dislokacija potčinjenih ustanova i jedinica Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« 1. novembra 1942. godine

Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. novembra 1942. Vrhovnoj komandi oružanih snaga o količini oružja zaplenjenog od strane partizana na njenoj teritoriji

Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o daljem toku akcija u operaciji Gorjanci

Obavještenje načelnika štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 studenog 1942 god. o prebacivanju partizana sa Žumberka na područje Crne Mlake

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 5 studenog 1942 god. o dejstvima potčinjenih jedinica i situaciji na području južne Dalmacije

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 6 studenog 1942 god. o borbama kod Zadvarja i Male Ciste i o prebacivanju snaga sa dejstva na Kordunu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Karlovac Operacija Weiss Knin Operacija Velika Kapela Otočac Ključ Livno Alexander Löhr Borbe za Livno 1942. Glamoč Borbe u Crnoj Gori 1942. Hrvatsko domobranstvo Benito Mussolini Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Lici 1943. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. 5. italijanski armijski korpus Saradnja četnika sa NDH Korčula Makarska Mario Roatta Slunj 9. dalmatinska divizija NOVJ Mostar Operacija Trio Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Prozor Nikšić Nevesinje Split Bosanski Petrovac Gračac Imotski Pelješac Borbe u Dalmaciji 1943. Ante Pavelić Zagreb Bitka na Neretvi Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Metlika Borbe u Hercegovini 1942. Borbe u Lici 1942. Operacija Schwarz 718. pešadijska divizija Italija u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Dalmaciji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Donji Lapac Zadar Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Dobrosav Jevđević Operacija Albia Avijacija u oslobodilačkom ratu Ogulin Četnici u drugom svetskom ratu Gospić Brač 18. italijanski armijski korpus Operacija Beta 11. italijanski armijski korpus Šibenik Mario Robotti Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Sloveniji 1942. 6. italijanski armijski korpus Sušak Operacija Dinara Italijanski zločini u Jugoslaviji